Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Staj Yönetmeliği

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">VE SERBEST MUHASEBECİLİK[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">STAJ YÖNETMELİĞİ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(23.08.1997 Tarih ve 23089 Sayılı R.G.)[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">BİRİNCİ BÖLÜM[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Genel Hükümler[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmelik; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Mu­hasebecilerin, aday meslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlan­maları için staj programlarını, staj sürelerini, stajlarda uygulanacak değerlendir­me yöntemlerini ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Serbest Muhasebecilerin tabi olacakları stajın başlaması, uygulaması, sonuçlan­ması, denetlenmesi ve 3568 sayılı Kanunun 6'ncı maddesine ilişkin uygulamala­rın düzenlenmesine yönelik diğer hususları kapsar.  Hukuki Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase­beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50/b maddesi gere­ğince düzenlenmiştir.
  Tanımlar
  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,
  Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu
  Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veYeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğini,
  Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,
  <H2 style="MARGIN: 2pt 0cm; tab-stops: .95pt 113.5pt">Temel Eğitim ve</H2>
  Staj Merkezi
  (TESMER) : Eğitim ve staj programlarının hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli BİRLİK bünyesinde oluşturulan merkezi,
  <H2 style="MARGIN: 2pt 0cm; tab-stops: .45pt 113.75pt">Yeminli Mali</H2>
  Müşavir : Kanunun 2/B maddesi ile 12. maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 9 uncu maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

  Serbest Muhasebeci
  Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesinde belirtilen işleri yapan
  ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,
  Serbest Muhasebeci : Kanunun 2/A-a maddelerinde belirtilen işleri yapan ve 4'üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/B mad­desindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,
  Meslek Mensubu :Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Serbest Muhasebecileri,
  <H2 style="MARGIN: 2pt 0cm; tab-stops: .45pt 115.2pt">Aday Meslek</H2>
  Mensubu : Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest
  Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebecilik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,
  <H2 style="MARGIN: 2pt 0cm; tab-stops: .2pt 109.65pt">Staja Başlama</H2>
  Değerlendirmesi : Odalarca kurulan Komisyonlarca yapılan değerlendirmeleri,
  <H2 style="MARGIN: 2pt 0cm; tab-stops: 0cm 112.3pt">Staj Ara Dönem</H2>
  Değerlendirmeleri : TESMER tarafından yapılan ve bu Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen A ve B grubu staj ara değerlendirmeleri,
  Staj Bitirme
  Değerlendirmesi : TESMER tarafından yapılan C Grubu staj bitirme değerlendirmelerini, ifade eder.
  <H3 style="MARGIN: 1pt 0cm; tab-stops: 0cm right 447.65pt"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:rect></H3>
  <H3 style="MARGIN: 1pt 0cm; tab-stops: 0cm right 447.65pt">İKİNCİ BÖLÜM</H3>
  Staja İlişkin Esaslar


  İlkeler
  Madde 5- Aday meslek mensuplarının stajıyla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir :
  a) Stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek men­subu yetiştirmektir.
  b) Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.
  c) Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.
  d) Stajın tamamlanan bilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmeleri ile yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesi­nin olumlu olması gerekir.
  e) Stajlar; Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ve Serbest Muhasebeciler için ayrı düzenlenir ve yürütülür.
  f) Staj TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesinde fiilen tamamlanır.
  Stajın Hedefleri
  Madde 6- Stajın hedefleri :
  a) Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilincini yerleştirmek,
  b) İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek ve mesleki bilgileri geliştirmek,
  c) Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak, d) Meslekte standartlaşmayı temin etmektir.
  Aday Meslek Mensubu Olma Şartları
  Madde 7- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Sta­jı'na başlamak için Kanunun 4'ncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a ve 5/B maddesindeki öğrenim şartlarına haiz, staja başlama değerlendirmesinden en az 60 puan almış olmak ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış ol­mak gerekir.
  Staj Süresi
  Madde 8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 2 yıldır. Ser­best Muhasebeci adayları için staj süresi ise ön lisans seviyesinde mezun olan­lar için 4 yıl,Ticaret Liseleri ile Maliye Meslek Liseleri mezunları için 6 yıldır.
  Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişi­nin iradesi dışında meydana gelen gaygubetler (askerlik v.b.) gibi hallerdir. Staj mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak yapılır. Ancak, mücbir sebeplerden do­layı eksik kalan staj süresi Oda Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlatılır.
  Stajdan Sayılan Süreler
  Madde 9- Kanunun 6. maddesinde belirtilen süreler staj süresinden sayılır ve süre bu kadar kısalır.
  Buna göre;
  a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
  Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Gelirler Kontrolörleri­nin, Bankalar Yeminli Murakıplarının ve bunların yardımcılarının veya stajyerleri­nin, İI Defterdarlarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, Bağım­sız Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde Mal Müdürlerinin, kamu hizmetlerinde geçen süreleri kurumlarınca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilmek kay­dıyla dikkate alınır.
  b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhase­be birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetle­rinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
  Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bu­lunanlar bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirkü­leri ve yazı ile belgelendirirler.
  Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar ise çalıştıkları müessesede bu şartlarla sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını, Ticaret Sicili Ga­zetesi, imza sirküleri, SSK, işe giriş bildirgesi ve 4 aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler. Birlik'çe ge­rekli görülen hallerde başkaca belgelerde istenebilir.
  c) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Si­yasal Bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri staj sürelerinden sayılır. Bu hizmetler ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilir.
  d) Resmi tatil ve izinlerle, Birlik ve TESMER 'ce yapılan eğitim veya değerlendir­melerde geçen süreler stajdan sayılır. Ayrıca, bilgisayar, yabancı dil kursları ile li­sansüstü ve doktora eğitiminde geçen süreler aşağıdaki şartlarla stajdan sayılır.
  1- Birlik tarafından uygun görülen programlara göre 6 ayı aşmamak üzere ya­bancı dil veya 3 ayı aşmamak üzere bilgisayar eğitiminde geçen süreler (Her iki programın stajdan sayılan süreleri toplamı 6 ayı geçemez.),
  2- Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi şartıyla İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim gö­renlerin bu eğitimde geçen sürelerinin 1 yılı (bu bentteki haktan yararlananlar 1. bentteki haktan yararlanamazlar.),
  3- Doktora diploması ve tezinin ibraz edilmesi şartı ile İktisat, Muhasebe, Dene­tim, Finansman, Maliye, Vergi ve İşletmecilik ile ilgili alanlarda doktora yapanla­rın (18) ayı. (Bu bentteki haktan yararlananlar yukarıdaki 1 ve 2. bentteki haklar­dan yararlanamazlar.)
  Staj Programı
  Madde 10- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci adayları­nın staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin "Zorunlu Eğitim Programları" TESMER tarafından standart olarak hazırlanır.
  TESMER Şubeleri ve Odalar staj konuları, çalışma programları ve Zorunlu Eğitim Programlarını mensuplarına duyurur ve uygulanmasını denetler.
  Zorunlu Eğitim Programları; teorik ve uygulamalı olarak her staj yılı hazırlanır ve uygulanır.

  </v:rect>
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Stajla İlgili İşlemler


  Başvurma
  Madde 11- Aday Meslek Mensupları; staj yapacakları ilin ya da bölgenin ilgili Meslek Odasına başvuruda bulunurlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gereklidir.
  a) Kanunun aradığı şartlara uygunluğu gösterir Birlik tarafından belirlenen belge­ler,
  b) Adayın Kanunun 4'üncü maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcı­lıktan alınacak adli sicil beIgesi,
  c) Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı veya meslek mensubunun ilgili Odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi,
  d) Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi (Bu kişiler adayın 1. ve 2. derecede yakın hısmı olamaz).
  e) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge.
  Her başvuru için ilgili Odaca bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj süresince yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmaları bu dosyada sakla­nır. Bu dosyalar, mesleğin ifası sırasında, her türlü işlem ve yazışmanın saklan­ması için kullanılmaya devam edilir.
  İlgili Oda staja başlayanlar için, aday meslek mensubu kütüğü tutar. Aday mes­lek mensubu kütüğü; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhase­beciler için ayrı ayrı düzenlenir. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve meslek kütüğüne kaydı yapılır.
  Staj başvuruları; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.
  Aday Meslek Mensuplarının İlanı
  Madde 12- Staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar, başvuru tarihlerin­den itibaren iki ay içinde, staja başlama hakkını elde edenler ise staja başlama değerlendirmelerinden itibaren 1 ay içinde ilan edilir.
  İtiraz
  Madde 13- Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş Oda kararının tebliğ tari­hinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir.
  İtiraz üzerine otuzgün içinde Birliğin vereceği karar kesindir.
  Başvuruların İncelenmesi
  Madde 14- İlgili Oda Yönetim Kurulu adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı­nı ve meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere Yönetim Kurulu üyeIerinden birini görevlendirir.
  Ancak, aday başvuru sayısı bir yılda bini aşan Oda'larda bu araştırma meslek mensuplarından oluşan 5 kişilik bir inceleme komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon üyelerine çalışmaları karşılığı, ödenecek ücret Yönetim Kurulunca be­lirlenir. İlgili Oda Yönetim Kurulu başvuruları iki ay içinde inceler ve varsa eksiklikleri ta­mamlatır.
  Yanında Staj Yapılacak Meslek Mensupları
  Madde 15­
  1-Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muha­sebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların de­netim ve gözetiminde yapabilirler.
  2 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları ise stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.
  Stajın Yapılması ve Yöntemi
  Madde 16- Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. Staj kesintisiz yapılır. Yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj ma­hallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.
  Staj sırasında mesleğin icrasına ait tüm konuların staj mahallinde, aday meslek mensubuna gösterilmesi ve öğretilmesi esastır.
  Staja Devam Zorunluluğu
  Madde 17- Staja devam zorunludur. Staj süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. Aday meslek mensubu yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun gösterdiği işleri zamanında yapmaya mecburdur.
  Staj programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde staj ya­pılan meslek mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine varan aday meslek mensubu kendiliğinde stajı kesemez. Aday bu durumu, bir dilekçe ile Oda Yönetim Kuruluna bildirerek tedbir alınmasını isteyebilir.
  Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması duru­munda; kalan staj süresinin yanında geçirileceği meslek mensubunu ilgili Ser­best Muhasebeci Mali Müşavirler Odası belirler.
  Temel Eğitim ve Staj Merkezi
  Madde 18- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşa­virler Odaları Birliği staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlen­mesi ile görevli bir " Temel Eğitim ve Staj Merkezi" kurar. Bu merkez; staj prog­ramlarının her yıl yenilenmesine, stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına ve stajların denetlenmesine yönelik tedbirleri hazırlar ve odalara bildirir.
  Odalar, bu merkezin taleplerine uygun staj uygulamalarının yapılmasını sağla­makla yükümlüdürler.
  Temel Eğitim ve Staj Merkezi aday meslek mensuplarının mesleki yayınlardan ya­rarlanabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
  Temel Eğitim ve Staj Merkezi; Birlik Yönetim Kurulunca meslek mensupları ara­sından seçilen beş üye tarafından yönetilir. ÜyeIerin ücret veya huzur hakları Bir­lik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  TESMER Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde Temel Eğitim ve Staj Merke­zi Şubeleri açılır. Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin çalışma usul ve esas­larına ilişkin Yönerge TESMER Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulur. TESMER, stajyerlerle ilgili staj kütüğünü oluşturur.  </v:rect>
  <H4 style="MARGIN: 1pt 0cm 1pt -14.2pt">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</H4>
  Aday Meslek Mensupları ile İlgili İşlemler

  <H2 style="MARGIN: 1pt 0cm; tab-stops: 0cm right 173.1pt"></H2>
  <H2 style="MARGIN: 1pt 0cm; tab-stops: 0cm right 173.1pt">Staja Başlama</H2>
  Madde 19- Staja başlama değerlendirmesini başaran aday meslek mensubu­nun, hangi meslek mensubunun yanında veya gözetim ve denetiminde staja başlayacağı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca ilan edilir ve yanın­da staj yapılan meslek mensubuna bildirilir.
  Aday meslek mensubu, ilgili staj döneminin ilk on günü içinde stajına başlamak zorundadır. Yanında staja başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla ilgili Odaya bildirir ve bu yazı aday meslek mensubunun dosyasında saklanır.
  Aday meslek mensubunun herhangi bir nedenle başka bir Oda faaliyet alanına nakli halinde, kalan süre için staja başlama ile ilgili hükümler uygulanır.
  İzin Durumu
  Madde 20- Aday Meslek Mensubu'na 1475 sayılı İş Kanunu'na göre izin kullandırılır. Staj değerlendirmeleri ve Odalar arasında nakil için ayrıca yedişer gün izin verilir.
  Disiplin
  Madde 21- Kanunun ve ilgili yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlenmiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır.
  Özlük Hakları
  Madde 22- Aday meslek mensupları staja illerindeki TESMER Şubeleri bünyesinde başlarlar.
  Aday meslek mensubuna staj süresince bu Yönetmeliğin 15'inci maddesinde belirtilen meslek mensubu tarafından ücret ödenir.
  Aday meslek mensubu ile TESMER arasında yapılacak sözleşme gereği aday meslek mensubunun sigorta primleri TESMER tarafından ödenir. Meslek men­subu söz konusu sigorta primlerini ilgili ayın 10'una kadar TESMER'e ödemek zorundadır.
  Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri de­ğiştirilir. Bu maddeye ilişkin uygulama TESMER Merkez Yönetim Kurulunca onaylanacak Stajyer Sözleşmesi ile düzenlenir.
  Aday meslek mensuplarının TESMER tarafından düzenlenen eğitim programları­na katılmaları durumunda, giderleri kendileri tarafından karşılanır.
  Bağdaşmayan İşler
  Madde 23- Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak iş­ler; aday meslek mensupları için de geçerlidir. Ayrıca; aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar; kendi nam ve hesaplarına da, meslek mensuplarının yapabilecek­leri işleri yapamazlar.

  Staj Sırasında İlişik Kesme
  Madde 24- Aşağıdaki hallerde; aday meslek mensuplarının stajı tamamlamaları­na izin verilmez ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslekle ilişikleri kesilir.
  a) Bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
  b) Yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar,
  c) Yönetmeliğin 11'nci maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar,
  d) Yönetmeliğin 16'ncı maddesine göre stajı iptal edilmiş olanlar,
  e) Yönetmeliğin 22'nci maddesinde belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı dav­rananlar,
  f) Yönetmeliğin 23'üncü maddesine aykırı davrandığı tesbit edilenler, g) Yönetmeliğin 26'ncı maddesindeki şartları sağlayamayanlar.
  Oda Yönetim Kurullarının bu konulardaki kararları 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik nezdinde itiraz edilebi­lir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.
  Staj Sonunda İlişik Kesme
  Madde 25- Staj bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubu ile yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tara­fından 7 gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir.

  </v:rect>
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  <H3 style="MARGIN: 1pt 0cm; tab-stops: 0cm right 447.65pt">Çeşitli Hükümler</H3>

  Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri
  Madde 26- Serbest Muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı Staj Ara Dönem De­ğerlendirmeleri ve staj sonunda Staj Bitirme Değerlendirmesine tabi tutulurlar. Staj Ara Dönem Değerlendirmesi ve Staj Bitirme Değerlendirmesi üç grup halin­de yapılır.
  A ve B grubu, staj ara dönem değerlendirmeleri, C grubu ise staj bitirme değer­lendirmesidir.
  A Grubu
  Staj Ara Dönem
  Değerlendirmesi : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Ser­best Muhasebecilik stajını yapan aday meslek mensuplarının 2 yıllık staj süresi sonundaki değerlendirmesidir.
  <H2 style="MARGIN: 5pt 0cm; tab-stops: 0cm right 447.65pt">B Grubu</H2>
  Staj Ara Dönem
  <FONT
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  01.01.2010 tarihinden itibaren A firmasında stajyer olarak başladım. ilgili firmadan 07.06.2010 tarihinde ayrılarak 08.06.2010 tarihinde B firmasında işe girdim. Yeni şirketin merkezi van olduğu için vandaki ticaret odasındada kaydı bulunmaktadır. Bu şirketin Mali müşaviri ise batmanda ikamet etmektedir. Bağlı bulunduğum smmm odası şirketinvan damali müşavirinde batman da olması nedeniyle stajyerlik yapamayacağımı bildirmişlerdir.

  bu durumu yaşayan yada bilgisi olan üstadlarım bana bir yol gösterirlerse çok mutlu olacağm. şimdiden tşk ler.

  MUSTAFA BEY BU DURUMDA NE YAPABİLİRİM. ŞİRKET VANDA FAALİYET GÖSTERDİĞİ İÇİN VAN TİCARET ODASINA KAYITLI MALİ MÜŞAVİR BATMANDA NİYE BU DURUMDASTAJYERLİK YAPMAM KABUL EDİLMİYOR. ANLAMIYORUM.

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26.Haziran.2009
  Nereden
  Muhasebe
  Mesajlar
  21


  Birsürü hatayı içeren bu sınav sisteminin temeli olan bu sınav yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hatta sınavların kaldırılarak bumesleği icra edecek kişileriünüversitelerde tüm akademik çervrelerin desteğiyle oluşturulmuş bölümlerde yetiştirilecek görevlendirmek gerek. Bizleri böyle birer para kaynağı olarak gören bir sisteme hayır demek zorundayız yorulduk artık. En kötüsüde çok yakında bu meslek icra edilemeyecek bir hal alacak ozaman ne yapacaklar ben ona şaşıyorum (
  bu sorunu yaşayan tüm arkadaşlarımızı aşağıdaki habere yorum yapmaları için davet ediyorum...
  https://www.yenicemyo.com/content/view/596/1/
  Özgürlüğümün başkentisin, ben senle özgürüm, sen benle daha güzelsin sen İstanbulsun!!!..

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  30.Mayıs.2012
  Nereden
  MUHASEBE
  Mesajlar
  5


  BENİM DE SERBEST MESLEK MAKBUZLARIM EKSİK STAJIM UZAR MI <div>oda dan net bir cevap vermiyorlar </div><div>bilgisi olan varmı başından geçen staj yönetmeliğinde makbuz olacak diye bişey yazmıyor </div><div>ama stajerin el kitabın da yazıyor </div><div>hangisi geçerli</div>
  ahmet demir

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  30.Haziran.2012
  Mesajlar
  21
  bu durumu yaşayan yada bilgisi olan üstadlarım bana bir yol gösterirlerse çok mutlu olacağm. şimdiden tşk ler.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •