<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:İlhan GÜNERİ(85.99.176.---)
Tarih:10-29-05 13:48

Değerli Meslektaşlar,

Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Belediye'den işyeri açma (veya çalışma) ruhsatı almaları gerektiği yönünde bir iki arkadaşım uyarı yaptı. Bu arada Van Belediye Mecliside bu yönde karar almış. Benim hatırladığım bizlerin işyeri açma ruhsatı almaması yönünde bir genlge vb. bir şeyler vardı. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bizleri aydınlatırsa seviniriz. Selamlar.

SMMM İlhan GÜNERİ


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14640></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:Mustafa ACAR(85.98.190.---)
Tarih:10-29-05 15:30

Sayın Güneri,
e posta adresinize bir dosya göderdim.

Saygılarımla,
Mustafa ACAR
SMMM. Beyşehir


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14641></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:A.LATİF BOZKURT(85.101.49.---)
Tarih:10-29-05 15:37

Sayın Acar,

Sayın Güneri'nin soru sorduğu konu mahrem bir konu değil.

Forum sayfası ise bilgi paylaşım ortamıdır.

Bahsettiğiniz dosyayı foruma taşırsanız diğer meslekteşlarımız da istifade ederler belki. Haksız mıyım.

Saygılarımla,

A.Latif Bozkurt - SM


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14649></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:Gürbüz AÇIKBAŞ(---.dial-in.ttnet.net.tr)
Tarih:10-29-05 17:08

Haklısınız.

Dosya yada konu kısaca özetlenebilir.


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14650></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:Mustafa ACAR(85.98.190.---)
Tarih:10-29-05 17:17

Sayın Bozkurt,
Haklısınız diye başlayayım. Ancak Sayın Güneri'ye gönderdiğim dosya esasen, Bu forumdan ve Önceden Birliğin Forumundan alınmış dosyalardır. Yani bu konu daha önce forumlarda tartışıldı. Mükerrerlik olur diye ve Sayın Güneri'nin o mesajları okumadığını düşünerek,direk olarak kendisine göndermeyi uygun bulmuştum. Yoksa bilgi kıskandığımdan değil. Forumda çok az da olsa cevap verdiğim husular vardır zaten. Talebiniz üzerine Sayın Güneri'ye gönderdiğim dosyayı aşğıya yapıştırıyorum. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum.
Saygılarımla


ANKARA2.VERGİMAHKEMESİ
ESASNO: 1994/247
KARARNO: 1994/896
DAVACI: Aktif Muh. Hizmetleri Ltd. Ş.
DAVALI: Çankaya Belediye Başkanlığı

DAVANIN ÖZETİ: Çankaya Belediye Encümeninin 30.06.1992 gün ve 3332 sayılı kararı ile verilen iş yeri kapatma cezası ile işyeri açma izin harcı alınmasına ilişkin işleme karşı açılan davada, açılan işyerinin muhasebe bürosu olduğu, söz konusu işyerinin belediye tarafından denetime tabi olmadığı, bu nedenle 2464 sayılı yasanın 81. maddesinde belirtilen işyeri açma izin harcına tabi olmadığı iddia edilerek işyeri açma izin harcı ödenmesine ilişkin işlem ile bu işlem esas alınarak kurulan 3332 sayılı encümen kararının işyerinin kapatılmasına, ilişkin bölümünün iptalinin talep edilmesinden ibarettir.

SAVUNMA ÖZETİ: İşyerinin kapatılması işleminin, işyeri açma izin belgesi alındığı ve encümene verilen para cezası ödendiği cihetle; uygulamadan kaldırıldığı, işyeri açma izin harç belgesi ile amaçlanan çeşitli meslek gruplarında dâhil meslek kuruluşlarına, faaliyet izni verilen işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması olmayıp belediye hizmetlerinden yararlanma karşılığı alınan harç olup yasa metni gereği istisnasız tüm iş yerlerinde harç alınacağı ve karşılığı belge verileceği öne sürülerek davanın reddi talep; edilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Ankara 2. Vergi Mahkemesince işin gereği görüşüldü; davalı belediye vekili savunmasında; işyerinin kapatılması işleminin davacı tarafından iş yeri açma izin belgesi alındığı ve encümene verilen para cezası ödendiği cihetle, uygulamadan kaldırıldığını, belirttiğinden, bu konuda ayrıca, karar verilmesine yer bulunmamaktadır. Davalı belediye tarafından Davacı şirketten tahsil edilen 18.000TL’lık işyeri açma harcına gelince; 2464 sayılı yasanın 81. maddesinde “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, işyeri açma izin harcına tabidir.” şeklinde hüküm mevcuttur.
Bu madde hükmünden, açılması ve çalışmaları Belediyelerin izin ve denetimine tabi bulunan kasap, lokanta, kahvehane, bakkaliye ve benzeri işyerlerinden işyeri açma izin harcı alınacağının öngörüldüğü açıktır.
Hâlbuki dava konusu işyeri ise serbest meslek faaliyetinin (Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik) icra edileceği büro’dur. Bu büro, Ankara S.M.M. M. odasının denetimine tabi olup, burada faaliyet gösteren şirket 3568 sayılı yasanın 45. maddesi hükümleri uyarınca kurulmuş bir şirkettir.
Dolayısıyla, icra edilen meslek; serbest meslek faaliyeti olup, bağlı bulunduğu meslek örgütünün izin ve denetimine tabidir. Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle ve denetlemekle görevli olmadığı bir işyeri için, işyeri açma izin harcı almasında isabet görülmemiştir. Kaldı ki, belediye savunmasında belirtilen Danıştay kararı eczanelerin işyeri açma izin harcına tabi olduğuna ilişkin olup, aynı dairenin serbest meslek icra edilen noterlik daireleri ile avukatlık bürolarının işyeri açma izin harcına tabi olmadığına dair, 30.06.1987 gün ve E.1987/236, K.1987/250 sayılı kararı mevcuttur.
Açıklanan maddelerle davanın kabulüne, işyerinin kapatılması, işlemi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, tahakkuk ettirilip tahsil edilen 18.000 TL işyeri açma izin harcının tahakkuktan terkini ile davacıya red ve iadesine, aşağıdaki dökümü yazılı 61.800 TL yargılama gideri ile 150.000 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı belediyeden 60.000 TL /maktu karar harcı alınmasına, Ankara Defterdarlığına harç müzekkeresi yazılmasına. Artan posta ücretinin talep halinde davacıya iadesine, 13.09.1994 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

------------------------------------------------------------ ----

T.C.
ANKARAVALİLİĞİ

SAYI:B054VLK4060700–13–13.261408.09.2000
KONU: İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI


ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞINA

İçişleri Bakanlığından alınan 04.09.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgede; “Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Bakanlığımıza vaki talep incelenmiş olup, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Özel kanunlarla kurulan oda, birlik ve benzeri teşekküller bu kanunları uyarınca o mesleğin icrası için kendi meslek kuruluşlarından meslek yeterlilik izni alarak bir işyeri açmak suretiyle mesleklerini icra etme hakkını elde etmektedirler. Bu mesleklerin yürütülmesi için açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılması ise ayrı bir düzenlemeye tabi bulunmaktadır.
Bilindiği gibi işyeri açma ve çalışma ruhsatına dair 3572 sayılı Kanun bu alanda özel düzenlemeler öngörmüştür. Kanun’un 2’nci maddesi bu Kanun’un uygulanmayacağı iş yerlerini saymış olup, bunlar arasında meslek teşekkülleri sayılmamıştır. Ayrıca 3572 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliği de 09.03.1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, bu yönetmeliğin 8’inci maddesi “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan İşyeri Açılamaz ve Çalıştırılamaz” hükmünü öngörmüştür.
Ayrıca, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81’inci maddesinde de; Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir. Denilmektedir.
Danıştay Sekizinci Dairesi ise E.1994/4039 ve K. 1995/1345 tarih ve sayılı kararında özetle “…işyeri açma izninin belediye tarafından verilmesi şartı aranmaksızın belediye hudutları ve mücavir alanları içinde herhangi bir işyeri açılması halinde işyeri açma izni alınacağını….” hükmü altına almıştır.
Sonuç olarak belediye hudutları ve mücavir alanları dâhilinde bir işyeri açmak için kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca “İşyeri Açma İzni Harcı” ödemeleri gerektiği değerlendirilmektedir”. Denilmektedir.
Bilgilerinizi ilçeniz ve dâhilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.

Haluk İMGA Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM:
Gereği: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına
24 ilçe Kaymakamlığına
İl Özel İdare Müdürlüğüne
İl Mahalli İdareler Kontrolörlüğüne


------------------------------------------------------------ -------------------

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI: B Ve M.A. D.531 (91) / 39260 ANKARA
KONU: İşyeri Açma İzni 29/4/1991Harcı.

…………………..VALİLİĞİNE

Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınan 2.4.1991 gün ve BELG–2630010–7/24801 sayılı yazıda,
“Bilindiği üzere, 2464 sayılı Kanunun 31’inci maddesinde “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, İşyeri Açma İzni Harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.
Maddenin tetkikinden de görüleceği üzere, maddenin başlığı dâhil işyeri açma harcından değil, İşyeri Açma İzni Harcından bahsetmektedir.
Maddede açıklıkla belirlendiği üzere, herhangi bir işyerinin açılmasının harca tabi olması söz konusu olmayıp, bir işyerinin açılması hususunda alınması gerekli izin (ruhsat) nedeniyle harç ödenmesi söz konusudur.
Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle görevli olmadığı, bir işyeri için, ruhsat harcı veya “İşyeri Açma İzni Harcı” alması yasaya göre mümkün bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 3568 sayılı yasa ile statüsü belirlenmiş bulunan “Serbest Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir”lik mesleğini yapabilmek için belediyelerden değil kendi mesleki odalarından izin alan bu meslek mensuplarından “İşyeri Açma İzni Harcı” alınmaması, varsa aksine uygulamaların düzeltilmesi gerekmektedir” denilmektedir.
Bilgi edinilerek, İliniz dâhilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.
Bakan Adına
Mehmet ÖZGÜR
Müsteşar Yrd. V.
DAĞITIM :
Gereği :
73 İl Valiliğine

------------------------------------------------------------ -----------------------
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA[/b]
İLGİ : 04/09/2000 tarih ve 48119 sayılı İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge hakkındadır.
Odanızca tarafımıza İçişleri Bakanlığınca çıkartılan 04/09/2000 tarih ve 48119 sayılı genelge karşısında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin açmış olduğu büroların durumu hakkındaki görüşümüz sorulmuştur.
Şu an devam etmekte olan uygulamaya göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin açmış olduğu bürolar belediye görevlilerince ziyaret edilmekte ve işyeri açma ruhsat harcı ödenmesi istenmektedir.
Uygulamanın kaynağı 04/09/2000 tarih ve 48119 sayılı genelge ile 3572 Sayılı Kanundur. Genelgenin dayanağı 3572 Sayılı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN’un 2. maddesi kanunun uygulanmayacağı halleri saymıştır. Buna göre;
Madde 2. – Bu Kanun hükümleri;
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268-275’inci maddeleri kapsamına giren 1’inci sınıf gayri sıhhi müesseselere,
b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,
c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren yerlere,
d) 2559 sayılı Polis, Vazife ve Selahiyet Kanununun 7’nci maddesi ile aynı Kanuna 3233 sayılı Kanunla eklenen ek 8’inci madde kapsamına giren yerlere,
e) (EK:24/6/1995-KHK-560/21 md.) 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere, Uygulanmaz. Kanunun açık lafzı karşısında belediye hudutları ve mücavir alanlar dahilinde bir iş yeri açmak için kendi meslek kuruluşlarından izin alan meslek sahiplerinin de (Yeminli Mali Müşavirlik Büroları ve Avukatlık Büroları da aynı kapsamda değerlendirilmektedir) belediyelere başvurmaları ve iş yeri açma izin harcı ödemeleri gerekmektedir.
Genelgenin iptali; Resmi Gazetede yayınlanması halinde yayın tarihinden itibaren altmış günlük dava açma süresine tabidir. Süresi içinde genelgenin iptali için Danıştay’a başvurulmuştur. Dava halen devam etmektedir.
Genelgenin iptali için dava açma süresi geçirilse de Belediyenin yaptığı işlemden zarar gören kişi veya kişilerin idareye başvuru hakları bulunmaktadır. İlgili idareye başvurarak işlemin kaldırılmasını, değiştirilmesini ya da zararın giderilmesini isteyebilir. Bununla birlikte Resmi Gazetede yayımlanmış olsa bile bu tarihten çok sonra düzenleyici işlemin uygulanması üzerine ilgililer isterlerse uygulama işlemi ile birlikte düzenleyici işlemin iptali için dava açabilirler. Bu durumda dava açma süresi düzenleyici işlem esas alınarak yapılan subjektif işlemin bildiriminden itibaren başlayacaktır.
Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. 19/03/2002
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Hukuk Müşaviri
Av. M. Kamuran ÇEŞİTLİ

------------------------------------------------------------ ------------------------------
Ankara, 21.03.2002[/b]
Sayı : 365[/b]
Sayın Üyemiz,
Son günlerde aldığımız duyumlara göre, meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği bürolara gelen Belediye görevlilerince işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı ödenmesi istendiği anlaşılmaktadır.
Konu ile ilgili olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 02.04.1991 tarih ve BELG-2630010-7/24801 sayılı yazısına istinaden, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 29.04.1991 gün ve 39260 sayılı yazısıyla Valiliklere talimat verilerek, “SMMM ve YMM”lik mesleğini yapan kişilerin Belediyelerden değil, kendi mesleki Odalarından izin alan kişiler olduklarından, bunlardan “işyeri açma izin harcı alınmaması” ve bu hususun Belediyelere duyurulması öngörülmüş idi.
Aynı konu hakkında, Ankara 2. Vergi Mahkemesinin 13.09.1994 tarihli ve E.1994/247 ve K.1994/896 sayılı Kararında “bu büroların 3568 sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösterdiği, mesleğin serbest meslek faaliyeti olduğu ve bağlı bulunulan meslek örgütünün izin ve denetimine tabi olduğu” gerekçesiyle işyeri açma izin harcı alınamayacağı belirtilmiştir.
Ancak, uygulamanın aksi yönde devam ettirilmesi karşısında, vaki taleplere cevaben Ankara Valiliği, 08.09.2000 tarihli 2614 sayılı en son yazısında; 3572 sayılı Kanun, ilgili uygulama yönetmeliği ve 2464 sayılı belediye Gelirler Kanunun 81. maddesinin lafzi yorumuyla, Belediye hudutları ve mücavir alanları dahilinde işyeri açmak için kendi mesleki kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de Belediyelere harç ödeyeceği yönünde değerlendirme yapmıştır.
Söz konusu 04.09.2000 tarih ve 48119 sayılı Genelge’nin iptali için, Danıştay’a başvurulmuş olup dava devam etmektedir.
Konu ile ilgili uygulamalar hakkında kişisel olarak Yargıya başvurmak isteyen meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
,Kenan TEPE
Oda Sekreteri

------------------------------------------------------------ -------------------------------

BAŞLIK : Belediyenin, ruhsat vermekle görevli olmadığı işyerleri için, işyeri açma izni harcı alıp alamayacağı hk.
T.C MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH :07.04.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6610-58/15906
KONU : Belediyenin, ruhsat vermekle görevli olmadığı işyerleri için, işyeri açma izni harcı alıp alamayacağı hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)

]İLGİ :11.11.1999 gün ve B050MAH0740001/46069 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ve eki incelenmiş olup konu ile ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.
Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması İşyeri Açma İzni Harcına tabidir." hükmü yer almaktadır. Maddenin tetkikinden de görüleceği üzere, maddenin başlığı dahi işyeri açma harcından değil, İşyeri Açma İzni Harcından bahsetmektedir. Maddede açıklıkla belirlendiği üzere, herhangi bir işyerinin açılması hususunda alınması gerekli izin (ruhsat) nedeniyle harç ödenmesi söz konusudur. Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle görevli olmadığı bir işyeri için, ruhsat harcı veya "İşyeri Açma İzni Harcı" alması yasaya göre mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla belediyenin, ruhsat vermekle görevli olduğu işyerleri için vereceği izin (ruhsat) nedeniyle "İşyeri Açma İzni Harcı" alması, muayenehane, sağlık kabini gibi ruhsat vermekle görevli olmadığı bir işyeri için ise ruhsat harcı veya "İşyeri Açma İzni Harcı" almaması gerekmektedir. Ancak, yargı organlarınca verilen kararlar olayına münhasıran kararlar olduğundan, ..... Belediyesinin yazısında belirtilen Danıştay Kararının uygulanacağı tabiidir. Diğer taraftan, vergi dairelerince alınan harçlar 492 sayılı Kanunla belirlenmiş olup, söz konusu kanun hükümlerine göre alınmaktadır. Bilgi edinilmesini, konu ile ilgili Bakanlığınız görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Bakanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

Bakan a.

Saygılarımla,
Mustafa ACAR
SMMM. Beyşehir


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14652></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:Mustafa ACAR(85.98.190.---)
Tarih:10-29-05 17:26

Sayın Açıkbaş,
Ben mesajı hazırlarken sizde tebki götermişsiniz. Sizden ve diğer forumdaşlarımdan da özür diliyorum.

Saygılarımla,
Mustafa ACAR
SMMM. Beyşehir


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14654></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:Gürbüz AÇIKBAŞ(---.dial-in.ttnet.net.tr)
Tarih:10-29-05 19:11

Sayın ACAR,

Çok teşekkürler,
Zaten ortada özürü, gerektiren bişey yoktu ki.
Önemli olan hatırlatmak, dikati çekmek ve eksikliğin giderilmesiydi.

Saygılar,


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14655></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:İlhan GÜNERİ(85.99.176.---)
Tarih:10-29-05 19:33

Sayın Acar,

İlginize çok teşekkür ederim. Ancak yeni edindiğim bir bilgiyi (ki doğruluğunu Nusret Hocam telefonla teyit etti) aktarmak istiyorum. Sanırım Ankara da açılan bu yöndeki bir dava reddedilmiş ve işyeri açma ruhsatı almak zorunluluğu başlamış. Bu konuda Sayın Gökhan Dede'den bilgi alabileceğimi Nusret Hocam söyledi ancak, bugün sayın Dede'ye ulaşamadım. Eğer Sayın Dede bu formu okuyor ise bize bilgi verecektir.
Ayrıca bana gelen dosyayı açamamıştım ama forumdan aldım. Tekrar teşekkür ederim.

SMMM İlhan GÜNERİ


</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" bgColor=#cccc99>Bu Mesajı Cevapla
</TD></TR></T></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%"></TD></TR></T></TABLE><A name=reply_14681></A>
<TABLE =PhorumListTable cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
<T>
<TR>
<TD bgColor=#003366>Re: MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALMALARI HAKKIND</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccc99>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" bgColor=#cccc99>Yazan Kişi:A.LATİF BOZKURT(85.99.146.---)
Tarih:10-31-05 10:08

Sayın Acar,
Önce, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Yukarıdaki yazımın da bir hatırlatma olarak kabulünü rica ediyorum.

Sayın Güneri'nin bahsettiği gibi bu mevzuda yeni bir değişikliğe gidilmiş ise bu değişikliğin tespit edilmesi gerekebilir.

Ancak, ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı sürece , bir davanın kaybedilmiş olması, meslek mensubunun ruhsat alacağı anlamına gelmez.

İşyeri Açma Yönetmeliği en son 10.08.2005 tarih ve 25902 resmi gazetede yayınlanan bir değişikliğe uğramış, ama bu değişiklikte bizi ilgilendiren bir konu mevcut değil.

Yeni tespitleri olan meslektaşlarımızdan, bu mevzu ile ilgili derlediği bilgileri bu forma taşımasını rica ediyorum.

Saygılarımla,</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>