<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>arih</TD>
<TD width=680>28/10/2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>Sayı</TD>
<TD width=680>GVK-38/2005-10/Geçici Vergi Beyannamesi-5</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756 colSpan=2></TD></TR></T></TABLE>
<CENTER>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=756>
<DIV align=center>T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Vergisi Sirküleri/38


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Konusu</TD>
<TD width=491>: Üçüncü Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Tarihi</TD>
<TD width=491>: 28/10/2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Sayısı</TD>
<TD width=491>: GVK-38/2005-10/Geçici Vergi Beyannamesi-5 </TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>İlgili olduğu maddeler</TD>
<TD width=491>: Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 25 </TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>İlgili olduğu kazanç türleri</TD>
<TD width=491>: Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Kurum Kazancı</TD></TR></T></TABLE>

<DIV align=justify


Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

1. Üçüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesi hükümlerine göre geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Temmuz-Eylül 2005 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Kasım 2005 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Kasım ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü geçici vergi beyannamelerinin verilmesi süresi 14 Kasım 2005 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Kasım 2005 tarihi akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=491></TD>
<TD width=227>
<DIV align=center>Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI</TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756></TD></TR></T></TABLE></CENTER>