İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (Sorular-Cevaplar) / Resul Kurt


e-mail: resulkurt@hotmail.com

SSK emeklisiyim. Aynı zamanda bir limited şirkette ortaklığım var. Bizden sosyal güvenlik destekleme primi adı altında Bağ-Kur prim alıyor Bu primi ne zamana kadar yatırmalıyım? SSK emeklisiyim, yatırmak mecburiyetinde olduğumda kesinti emekli maaşından yapılamaz m? Nuri Şenol


Sayın Şenol; Bağ-Kur dışındaki diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 1479 sayılı kanunun 24'üncü maddesinin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, 1479 sayılı kanunun 50'nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının yüzde 10'u oranında sosyal güvenlik destek primi ödeneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda, diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlanan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile adi ortaklık, kollektif şirket, komandit şirket ve donatma iştiraki ortakları, anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortakları Bağ-Kur destek primi kesintisine tabi tutulacaktır.


Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi için Bağ-Kur müdürlüğüne müracaat etmeniz ve örneği Bağ-Kur müdürlüklerinden temin edilebilecek matbu olarak hazırlanmış bulunan talep dilekçesi ile Bağ-Kur müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. SSK'dan aylık alanların bu aylıklarından Bağ-Kur destek primi nedeniyle otomatik kesinti yapılması mümkün değildir. Sosyal güvenlik destek primini, şirket ortaklığınız sürdüğü müddetçe yatırmanız gerekmektedir.


İşyeri açılışlarının SSK'ya bildiriminde istenen belgeler


SSK işyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgelerden SSİY madde 10/C bendinde söz konusu olan belgeleri açar mısınız? Muzaffer Atabay


Sayın Atabay, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 10. maddesi uyarınca, işverenler ile varsa aracıların işyeri bildirgesi ile birlikte aşağıdaki belgeleri de ilgili sigorta müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İşyerlerinin tescili sırasında istenen belgeler;


İşverenlerin, işyeri bildirgesi ile birlikte;


a) TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneğini,


b) İkametgah belgeleri ile imza sirkülerini,


c) Kayıtlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,


d) Tüzel kişilerde hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerini,


e) İşyeri açmak için aldıkları ruhsat örneğini,


f) Bağlı bulundukları vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir bir belgeyi,


g) Adi ortaklıklarda tüm ortakların onaylı TC kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneklerini ve ikametgah belgelerini,


h) İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnamelerini ve imza sirkülerini,


ı) Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerinin veya serbest muhasebeci mali müşavirlerinin Ek: 9'da belirtilen ilgili meslek kuruluşu tarafından onaylanmış belgesini,


i) Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi,


ilgili sigorta müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. İşverenden iş alan aracı (taşeron) ile iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortalıyı devir alan işverenler de; işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ilgili sigorta müdürlüğüne vermek zorundadır.


"Meslekte kazanma gücü" ve "çalışma gücü" kaybı kavramlarının farklılığı


İş kazaları ve meslek hastalıkları konusu hem Bağ-Kur ve hem de SSK'da var. Ancak iş kazaları ve meslek hastalıklarında her iki sosyal güvenlik için "meslekte kazanma gücü" ve "çalışma gücü" iki terim yer almakta bunlar arasında bir fark var mıdır? Kemal Uğut


Sayın Uğut, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda düzenlenen meslekte kazanma gücü ile Bağ-Kur'daki çalışma gücünün üçte ikisinin yitirilmesi farklı kavramlardır. Bu nedenle, üçte ikilik çalışma kaybına uğramamasına karşın çalışamayacak durumda bulunan Bağ-Kur sigortalılarına herhangi bir malullük aylığı bağlanmamaktadır.