<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></V:STROKE></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:ULAS></V:PATH><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:LOCK aspectratio="t" v:ext="edit"></O:LOCK></V:SHAPE></V:IMAGE></V:SHAPE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> T.C.<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/846959 ANKARA<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KONU: Meslek Mensuplarınca ( SMMM ve YMM) 27/10/2005<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Düzenlenecek İnceleme Raporları <O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GENELGE<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">16 - 355 Ek<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">I-GENEL AÇIKLAMALAR:<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
16-318 Ek sayılı Genelgede de belirtildiği gibi, gerek ihale konusu işler, gerekse özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri hakkında Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimizce yapılan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Araştırma” [/B]işlemi sonucunda Kurumumuza yeterli işçilik bildirilmediğinin anlaşılması üzerine fark işçilik üzerinden hesaplanan prim ve gecikme zammı borçları, işverenlere bir aylık süre içinde ödenmek üzere tebliğ edilmekte, bu borçların ödenmeyeceğinin işverenlerce bildirilmesi veya tebligatta öngörülen bir aylık süre içinde ödenip ödenmeyeceğine dair bildirimde bulunulmaması halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti amacıyla durum, Sigorta Teftiş Kurulunun ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Yine bilindiği gibi, Ünitelerimizce yapılmakta olan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Araştırma”[/B] işleminde, ihale konusu işlerde istihkak tutarına, bina inşaatlarında da bina maliyet bedeline işin asgari işçilik oranı % 25 eksiği ile uygulanmaktadır. Bunun nedeni ise, işverenlerce, hariçte müstakilen işyeri tescil edilmiş bulunan işverenlere veya Bağ-Kur’a tabi kimselere fatura karşılığında yaptırılan işler dolayısıyla mükerrer prim alınmasını önlemektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Ancak, bazı işverenlerce, yukarıda belirtilen faturalı ödemelerin, oransal açıdan, % 25 ten fazla miktara tekabül etmesi halinde, söz konusu ödemelerin niteliğine göre istihkak veya maliyet bedelinden ya da hesaplanan kazançlar toplamından düşülmesi amacıyla işyeri kayıtlarının incelenerek sonucuna göre işlem yapılması da tercih edilebilmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
İşyeri kayıtlarının bu amaçla incelenmesine ilişkin yetki sigorta müfettişlerine ait iken, 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde 4958 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) ile yeminli mali müşavirlerce (YMM) de söz konusu kayıtlar asgari işçilik araştırması yönünden incelenebilecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Nitekim, 506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 130 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında;<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> “İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. Şu kadar ki, usul ve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan işyeri ve işverenlerinin tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarının bu Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca verilecek idari para cezaları ile birlikte ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ederek, Kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen meslek mensupları hakkında Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Denilmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Anılan madde gereğince hazırlanan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”[/B] 14. 07. 2004 tarihli, 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”[/B] de 08.12.2004 tarihli, 25664 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Anılan Tebliğde, Yönetmeliğin uygulanması hususunda gerekli açıklama yapılmış olmakla birlikte, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından Kurumumuz Ünitelerine ibraz edilebilecek raporlar ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> II-MESLEK MENSUPLARINCA İHALE KONUSU İŞLER İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLENECEK İNCELEME RAPORLARI:<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Meslek mensuplarınca inceleme yapılabilmesi için, ihale konusu işin geçici kabulünün noksansız veya kesin kabulünün yapılmış olması gerektiğinden,[/B] bu durumu kanıtlayıcı nitelikteki ihale makamınca düzenlenmiş belgelerin rapora eklenmiş olup olmadığına bakılacak, mevcut değilse, bu eksikliğin 15 gün içerisinde giderilmesi meslek mensubundan yazı ile istenilecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Diğer taraftan, ihaleli işin konusu hizmet alımı veya benzeri nitelikte ise[/B], yani ihale konusu işin sözleşmesinde çalıştırılması öngörülen işçi sayısına yer verilmiş ise, yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığının anlaşılabilmesi için; toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> uygulanması yöntemine başvurulmaması gerekmektedir.<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Bunun yerine, Yönetmelikte ve Tebliğde belirtildiği gibi, öncelikle sözleşmede çalıştırılması öngörülen işçilerin sigortalılık niteliğinin, başka bir anlatımla, 506 sayılı Kanuna göre sigortalı olmalarının gerekip gerekmediği, sigortalı olmaları gerekiyorsa, bunların ücretlerinin muhasebe usul ve kaidelerine uygun olarak işyeri kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediğinin, ayrıca prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazançlarının Kurumumuza eksiksiz bildirilmiş olup olmadığının araştırılması gerektiğinden, işyeri kayıtlarından tespit edilecek bu bilgilere düzenlenecek raporda ayrıntılı olarak yer verilip verilmediğine de bakılacaktır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sözleşmede; öngörülen işçi sayısına yer verilmemiş ise; [/B]Yönetmeliğin 5 inci maddesinin <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“c-Ortak Hükümler” [/B]başlıklı kısmında yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılıp yapılmadığına bakılacaktır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Bilindiği gibi, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yönetmeliğin söz konusu 5 inci maddesinin “c-Ortak Hükümler” bölümünde,<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> “İnceleme yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, bina inşaatı işyerlerinde ise inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İhale konusu işlerde işverene ödenen toplam istihkak tutarına, özel bina inşaatlarında ise binanın toplam maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı, işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile kıyaslanır. Bu kıyaslama sonucunda, işin faaliyet süresi için Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya fazla olduğunun tespiti halinde, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenir. <O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren kayıtlarında yer alan;<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 1- Aracılar tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, Ünitesi ve işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla; işin bazı bölümlerini yapan Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 2- Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 3- Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı, <O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 4- Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemeleri, <O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 5-Kuruma mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, hafriyat ve nakliyat işleri için diğer firma veya şahıslardan alınmış faturalı ödemeler dikkate alınmamak kaydıyla, Kurumda tescilli bir işyerinden sevk ve idare edilen makine parkına sahip işverenlerin, bu parktaki araçlarında çalışanların incelemesi yapılmakta olan ihale konusu işe ilişkin işyerinden Kuruma bildirilmemiş olduğu saptanmak ve bu durum işyeri kayıtlarıyla doğrulanmak şartıyla, düzenlenecek raporda açıkca ve ayrıntılı olarak ortaya konulan, faturaya dayanmayan, hakediş raporlarından tespit olunan hafriyat ve nakliyat bedelleri,<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İşverene ödenen toplam istihkak tutarından veya maliyet bedelinden düşülerek Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı yeniden hesaplanır. <O:P></O:P>[/B]
İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark ve salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülerek inceleme yapılır.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Fatura ve gider belgelerinde kayıtlı tutarların, bu belgelerden yapıldığı anlaşılan işlere karşılık alınan hakediş raporu ile ödenen tutarlardan fazla olması durumunda, aşan kısım incelemede dikkate alınmaz.<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İncelemede yukarıda belirtilen ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarları esas alınır.<O:P></O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Bu şekilde yapılan inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya fazla olduğunun anlaşılması durumunda, işverene, bu Yönetmelik ekindeki belgeler ile birlikte ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenir. Hesaplanan asgari işçilik miktarının Kuruma eksik bildirildiğinin tespiti halinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 80 inci maddesi ile 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bendleri uyarınca işlem yapılması gerektiği raporda önerilir.”<O:P></O:P>[/B]
Denilmektedir.<O:P></O:P>
Buna göre;<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 1-[/B] Öncelikle, işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ile varsa malzeme fiyat farkı ve akreditif bedelinin miktarlarını gösterir idarenin (ihale makamının) yazısı ile idarece onaylı son (kesin) istihkak (hak ediş) raporunun da inceleme raporuna eklenmiş olup olmadığı kontrol edilecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 2- [/B]İdarece (ihale makamınca) işverene, ödemelerin (istihkakların) döviz şeklinde yapılması halinde, döviz tutarının, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C.Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek bulunan tutara düzenlenen raporlarda yer verilmesi gerektiğinden, istihkakların ödendiği tarihler ile bu tarihlerdeki T.C. Merkez Bankasınca belirlenmiş olan döviz satış kurlarının da raporlarda belirtilmiş olup olmadığı araştırılacaktır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3-[/B] Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmiş olan asgari işçilik oranları, 29.09.2005 tarihli, 25951 sayılı Resmi Gazete’ de Tebliğ ekinde yayınlanmış olduğundan, meslek mensuplarınca yapılacak incelemede, 16-353 Ek sayılı Genelgede yapılan açıklamalar da göz önünde bulundurularak sözü geçen oranlar esas alınacaktır. Ayrıca, meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere işyeri defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, idarece her sayfası onaylanmış son hak ediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler ( sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Ünitemize dilekçe ekinde verilebilecek, Ünitemizce de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna ve işverene iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti de ibraz edilecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Diğer taraftan, meslek mensuplarınca inceleme raporu düzenlenirken, Tebliğ eki listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 4-[/B] Kurumumuza bildirilmiş olması gereken asgari işçilik miktarının; ihale konusu işlerde toplam istihkak tutarına, bina inşaatı işyerlerinde ise bina maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiltilmeden uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 5-[/B] Yukarıda belirtilen hesaplama doğru yapılmış olmasına rağmen, bu hesaplama sonucunda Kurumumuza yeterli oranda işçilik bildirilmemiş olduğunun anlaşılması durumunda, meslek mensubunca yapılmış olan incelemede; <O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 5.1.[/B]İstihkak tutarından öncelikle fatura karşılığında malzemeli işçilik ihtiva eden ödemeler ile nakliye ve varsa hafriyat ödemelerinin toplam istihkaktan düşülmesi ve bakiye istihkaka yeniden işin asgari işçilik oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutarın Kurumumuza bildirilmiş olup olmadığına bakılması, yine eksik bildirimde bulunulduğunun tespiti halinde,<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5.2.[/B] İşyeri kayıtlarından bazı sigortalılara 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret ödemesi yapıldığı tespit edilmiş ise, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark ücretler ve salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülerek inceleme yapılması gerektiğinden, buna göre işlem yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Ancak, işverenlerce ve varsa aracılar tarafından başka firma veya şahıslara fatura karşılığında yapılmış olan ödemeler istihkak tutarından düşülürken, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">düşülen ödemeler tutarının, istihkak (hakediş) raporunda o iş için ödenmiş bulunan miktarı aşmaması gerekir[/B]. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Örneğin, işverenin defter ve belgelerinde nakliye ödemelerinin toplam miktarı 100.000.- YTL, buna karşılık son istihkak raporunda nakliye bedellerinin miktarı 90.000.- YTL ise, toplam istihkak tutarından 100.000.- YTL değil, 90.000.- YTL” nin düşülmesi gerekmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Görüldüğü gibi,<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]meslek mensubunca, yapılan incelemede, ihale konusu işlerde istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiltilmeden uygulanması sonucunda Kuruma <B style="mso-bidi-font-weight: normal">yeterli işçilik bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, işverence başka firma veya şahıslara iş yaptırılmış olup olmadığının işverene ve varsa aracılara ait işyeri kayıtlarından tespit edilmesi[/B] gerekmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
İşverenlerce veya aracılar tarafından bu firma veya şahıslara iş yaptırıldığının anlaşılması halinde, firma sahibinin adı-soyadı veya ünvanı, adresi, telefon numarası, faturanın tarihi, sayısı, tutarı, işyerinin işlem gördüğü Kurum Ünitesinin adı, işyeri sicil numarası, vergi numarası ve Bağ-Kur numarası gibi bilgilere raporda yer verilmesi gerekmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
İşverenler veya aracıların başka firma veya şahıslardan yaptırdıkları iş karşılığında aldıkları faturaların meslek mensuplarınca işleme alınması sırasında; <O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1- [/B]Hariçte müstakil işveren durumunda olanlar veya Bağ-Kur”a tabi şahıslar tarafından düzenlenen <B style="mso-bidi-font-weight: normal">faturalı[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ödemelerin “KDV” siz tutarları esas alınacaktır. <O:P></O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2-[/B] Faturayı düzenleyen firmalarca, devamlı işyerinde <B style="mso-bidi-font-weight: normal">imal [/B]edilerek ihale konusu veya bina inşaatı işyerine <B style="mso-bidi-font-weight: normal">monte [/B]edilen işlerden dolayı malzeme bedeli ile işçilik tutarı ayrı ayrı gösterilmiş ise<B style="mso-bidi-font-weight: normal">, her iki tutarın toplamı,[/B] istihkak veya maliyet bedelinden <B style="mso-bidi-font-weight: normal">düşülecektir.[/B]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Örneğin, Bilge İnşaat A.Ş. nin, ihale suretiyle üstlendiği hastane inşaatının 5.000 metrekarelik doğrama işlerinin yapımını (imalini ve yerine montajını) Akar Ltd. Şti. ne metrekaresi l0 YTL üzerinden vermiş ise, bu faturanın;<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
“5.000 metrekare doğrama işi malzemeli, işçilikli, metrekaresi 10 YTL den 50.000 YTL “ şeklinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Aynı faturada, 5000 metrekare doğrama bedeli ile bu doğramanın yerine montaj işçiliğinin miktarı ayrı ayrı belirtilmiş olsa bile, her iki bedelin toplamının, istihkak veya maliyet bedelinden düşülmesi gerekecektir. Başka bir anlatımla, faturada, işçilik tutarının ayırımının yapılmış olduğu düşünülerek, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">sadece işçilik tutarının,[/B] istihkak veya maliyet tutarına asgari işçilik oranı uygulandıktan sonra bulunan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">kazançlar toplamından düşülmemesi gerekmektedir.[/B] <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Nakliye ödemelerinde ise durum farklıdır. Nitekim, rapor düzenlenirken, “Nakliye” ödemelerinde nakliye ile malzeme bedelinin ayırt edilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Örneğin, bir faturada,<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
5 kamyon kum bedeli : 100 YTL,<O:P></O:P>
5 kamyon kumun nakliyesi : 250 YTL kayıtlı ise, <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
İstihkak veya maliyet tutarından sadece 250 YTL düşülecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Aynı faturada, 5 kamyon kum ve nakliyesi olarak toplam 350 YTL ödeme yapıldığı belirtilmiş ise, bu defa nakliye sözleşmesinin malzemeyi de içermesi nedeniyle bu fatura değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3-[/B] Malzeme bedeli olmaksızın <B style="mso-bidi-font-weight: normal">salt işçilik içeren faturalı ödemeler, toplam istihkak tutarından veya bina maliyet bedelinden değil, asgari işçilik oranı uygulandıktan sonra Kurumumuza bildirilmiş olması gereken asgari işçilik miktarından (hesaplanan kazançlar toplamından) düşülecek[/B] ve Kuruma bildirilen işçilikler bu tutar ile karşılaştırılacaktır. Bu nedenle, işverenin ve aracıların, salt işçilik içeren faturayı tanzim eden kimse ile yapmış olduğu sözleşmenin incelenmesi gerekmektedir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4-[/B] Bilindiği gibi, ihale konusu işin bölüm veya eklentilerinden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran kimseler, 506 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“aracı”[/B] olduklarından, bu durumdaki kimselerin prim belgelerini işveren adına açılan işyeri dosyası üzerinden Kuruma vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">aracıların bildirmiş oldukları işçilik tutarının, işveren tarafından bildirilmiş işçilik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.<O:P></O:P>[/B]
<O:P></O:P>
506 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Aracı” durumunda olan kimselerin işverenlere kestikleri faturalarda kayıtlı tutarlar, bu kimselerin bildirdikleri işçilikler, işverene ait işyeri ile ilgili olarak yapılan incelemede dikkate alınmış olduğundan, ayrıca istihkaktan veya bina maliyet bedelinden düşülmeyecektir[/B]. <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Daha önce Kurumda kendi adlarına tescil edilmiş olan <B style="mso-bidi-font-weight: normal">daimi mahiyetteki işyerlerinin işverenleri ise[/B] müstakil işveren durumunda bulunduklarından, bu kimselerin daimi işyerinde imal ederek ihale konusu işyerine monte ettikleri işlerde çalıştırdıkları sigortalıları, ihale konusu işyerinden Kuruma bildirmelerine olanak bulunmamaktadır. Zira, bu kimseler <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“aracı” durumunda değildir.[/B] Yaptıkları iş karşılığında işverene verdikleri fatura karşılığı ödemeler, yukarıda etraflıca açıklandığı gibi, işverene ait işyeri hakkında yapılacak işlemde, niteliğine göre, yani malzemeli işçilik ise istihkak tutarından, salt işçilik ise bu defa hesaplanan kazançlar toplamından düşülecektir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5-[/B] Meslek mensuplarının, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">faturayı düzenleyen firma veya şahısların defter ve belgelerini inceleme yetkileri bulunmadığından,[/B] sıhhatinden şüpheye düştükleri faturalı ödemeleri, nedeni de belirtilmek suretiyle incelemede dikkate almamaları, ancak, düzenleyecekleri raporlarda, söz konusu faturaların dikkate alınıp alınmayacağı hususunun sigorta müfettişince yapılacak inceleme sonucunda karar verilmesi gerektiği yönünde öneride bulunacaklardır. Bu durumda, konu, sigorta müfettişleri tarafından incelenmesi amacıyla Ünitelerimizce ilgili Grup Başkanlığına aktarılarak sonucuna göre işlem yapılacaktır. Ancak, meslek mensubunca dikkate alınmayan faturaya rağmen işverence yeterli işçilik bildiriminde bulunulduğunun anlaşılması halinde Ünitelerimizce sigorta müfettişi incelemesi istenmeyecektir. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Faturalı ödemelerin dikkate alınış biçimini açıklayıcı örnek:<O:P></O:P>[/B]
<O:P></O:P>
İhale konusu iş dolayısıyla ödenen KDV hariç toplam istihkak : 4.000.000.- YTL,<O:P></O:P>
Malzemeli işçilik ihtiva eden faturalı ödemeler : 1.000.000.- YTL,<O:P></O:P>
Salt işçilik içeren faturalı ödemeler : 50.000.- YTL,<O:P></O:P>
Prime esas kazancın üst sınırını aşan ücretler :