Elektronik ortamda verilen beyanname ve ceza uygulaması


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Ülkemizde vergi idaresine elektronik beyanname verilmesine yönelik uygulama hem yükümlüler ve hem de idare açısından önemli kolaylıklar sağlamış bulunmaktadır. Bu bağlamda beyannamelerin elden teslim edilmesi veya posta aracılığı ile gönderilmesi halinde ortaya çıkan sorunlar ve de uyuşmazlıklar sona ermiştir.


5398 sayılı yasa ile Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin sonuna eklenen fıkra uyarınca; kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık istemli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlularına veya bunların yetkililerine iletilmesi gerekmekte olup, bu iletinin tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliğ yerine geçeceği kabul edilmiştir.


Diğer yandan mükerrer 355'inci madde de yapılan düzenleme ile de elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması halinde uygulanması gereken özel usulsüzlük cezası miktarları belirlenmiştir. Buna göre beyannamenin yasal olarak verilmesi gereken süresinin sonuna başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını izleyen 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanması gerekmektedir.


Yasal düzenleme gereği olarak Maliye Bakanlığı'na verilen yetki uyarınca elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilen beyannamelerin yasal sürelerinden sonra da elektronik ortamda verilmesini ve bu bağlamda verilen beyannamelerin kabul edilebilmesine yönelik teknik altyapı oluşturulmuştur. Bu nedenle 13 Ekim 2005 tarihinden sonra, zorunluluk kapsamına giren yükümlüler tarafından ister yasal süreleri içersinde isterse yasal süresinden sonra kendiliğinden veyahut da Vergi Usul Yasası'nın 371'inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve dolayısıyla verilmesi (gönderilmesi) mümkün olabilecektir. Bu bağlamda gecikmeli olarak verilen bu beyannameler için verilme tarihleri dikkate alınarak, gerekmesi halinde adlarına Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesi çerçevesinde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.


Vergi Usul Yasası uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 346 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği'nde aktif ve ciro toplamları belirtilen hadleri aşan ve bu nedenle elektronik ortamda beyanname vermeleri zorunluluğu getirilen yükümlülerin söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Buna rağmen söz konusu beyannameleri elektronik ortamda göndermeyen veya gönderemeyen yükümlülere, bu beyannamelerin verilmesi gereken yasal sürelerin sonuna kadar vermeleri halinde Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesinde yer alan özel usulsüzlük cezaları uygulanacaktır.


Bir başka anlatımla Maliye Bakanlığı'nın 351 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile yapılan yönlendirme gereği olarak beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini yasal süresi içersinde vermeyip, bu sürenin sonundan başlayarak birinci onbeş günlük süre içersinde ve elektronik ortamda vermeleri halinde Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesinin 1, 2 ve 3'üncü bentlerinde belirtilen miktarların 1/4 oranında; bunu izleyen ikinci 15 günlük süre içersinde vermeleri halinde ise bu ceza miktarları 1/2 oranında uygulanacaktır.


Beyannamelerinin elektronik ortamda vergi zorunluluğu getirilen yükümlülerin elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini yasal süresi içersinde vermemekle beraber, yasal süresinin sonundan başlayarak birinci ve ikinci 15 günlük sürelerin dolmasından sonra elektronik ortamda göndermeleri halinde ise Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve mükelleflerin durumuna uyan özel usulsüzlük cezaları uygulanmak suretiyle işlem yapılacaktır.


Elektronik ortamda beyanname gönderilmesi halinde, mükellefler beyannamelerin vergi dairesine ulaşımından emin olarak işlemlerini tamamlamış ve beyanname göndermenin sağladığı hukuksal olanaklardan yararlanmış olmaktadırlar. Bilindiği üzere beyannamenin vergi dairesine verilmesi esas olup, beyanname üzerine tarh ve tahakkuk edene verginin mali olanakların elvermemesi halinde bilahare gecikmeli olarak ödenmesi de mümkün olabilmektedir.


https://www.dunyagazetesi.com.trEdited by: Mustafa Gülşen