<DIV =Secti&#111;n1>
<DIV align=center>
<TABLE =MsoTableGrid style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 460.6pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=614>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yönetmelik[/B]<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Maliye Bakanlığından:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tarhiyat[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dair Yönetmelik[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 1 — [/B]3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (i) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
"i) Vergi Dairesi: Vergi dairesi müdürlüklerini ve bağlı vergi dairesi konumundaki mal müdürlüklerini,"
"l) Mahallî İnceleme Elemanı: Vergi dairesi başkanını (vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde defterdarı), vergi dairesi başkanlığı müdür kadrosunda görev yapanları (grup müdürünü, müdürü, vergi dairesi müdürünü), gelir müdürünü, vergi denetmenini, vergi denetmen yardımcısını ve vergi dairesi müdürünü,"
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2 — [/B]Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 6 –[/B] a) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde:
Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde uzlaşma komisyonu; vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün veya vergi denetmeninin başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri ve/veya vergi denetmenlerinden oluşur.
Diğer mahallî vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemelerde komisyon; vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen müdürler ve/veya vergi dairesi müdürlerinden oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdürü olması hâlinde, vergi dairesi başkanı, ilgili vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü veya müdürü komisyon üyesi olarak belirler.
b) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde:
Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde uzlaşma komisyonu; defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında, defterdar tarafından belirlenen iki vergi denetmeninden oluşur. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak olan üyenin yerine, defterdarın belirleyeceği gelir müdürü veya vergi dairesi müdürü veyahut bir vergi denetmeni iştirak eder.
Diğer mahallî vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemelerde komisyon; defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında, gelir müdürü ile ilgili vergi dairesi müdüründen oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdürü olması hâlinde defterdar, ilgili vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü veya vergi denetmenini komisyon üyesi olarak belirler.
c) Ortak Hükümler:
Bu maddeye göre teşekkül eden komisyonlar üç kişiden oluşur.
Gerektiğinde yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde birden fazla komisyon kurulabilir.
İncelemeyi yapanlar, komisyon üyesi olamazlar. Ancak açıklamalarda bulunmak üzere uzlaşma komisyonu toplantısına iştirak edebilirler.
Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunamamaları hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.
Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde, mahallî inceleme elemanlarınca yapılan incelemelere ilişkin olarak tarhiyat öncesi koordinasyon uzlaşma komisyonları kurulabilir. Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden oluşacağı ve sekreterya hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3 — [/B]Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde mahallî inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler için vergi dairesi başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyonların sekreterya hizmetleri ilgili grup müdürlüğünce yürütülür."
"Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde mahallî inceleme elemanlarının yaptıkları incelemeler için oluşturulan uzlaşma komisyonlarının sekreterya hizmetleri gelir müdürlüklerince yerine getirilir."
"Ekip başkanlıklarınca oluşturulan tarhiyat öncesi uzlaşma dosya ve yazıları turne bitiminde ilgili vergi dairesi başkanlığına veya defterdarlığa gönderilir."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 4 — [/B]Bu Yönetmelik 16/9/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürütme[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 5 — [/B]Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 460.6pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=614>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD></TR></T></TABLE>