</font><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><div></div><div></div><div></div>Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret
Hayatına Getirdiği Önemli Yenilikler<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></font></font>[/b]

</font></font>

</font>Bilindiği
üzere 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihinde resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ancak kanunun yürürlüğe gireceği genel tarih
01.07.2012 olarak belirlenmiştir.</font></font>

</font>Önümüzde 7
aydan az bir süre kalmasına rağmen henüz Türk ticaret hayatı ve oyuncularının
6102 sayılı yeni TTK. ’ya TMS ve TFRS’ye hazır olmadıkları aşikârdır. Gelin
önümüzdeki dönemlerde bizi bekleyen önemli değişikliklere kısaca göz atalım.</font></font>

</font>Yeni TTK.
Madde 124’te Ticaret şirketleri tanımlanmıştır. Buna göre Ticaret Şirketleri;
kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu
kanunda, kollektif </span>ile komandit şirket şahıs;
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye
şirketi sayılır, denilerek şahıs ve sermaye şirketi tanımlanmıştır. </font></font>

</font>Yeni TTK. 1535
maddeden ve 209 sayfadan oluşmakta. Oldukça kapsamlı bir kanun olduğu için her
bir madde, bent ve fıkranın bize getirdikleri hakkında özenle durup düşünmek
gerekiyor. Ancak biz bu yazımızda dikkat etmemiz gereken önemli konulara
başlıklar halinde değineceğiz. Bunlar;</font></font>

</font>- Anonim ve limited şirketlerin ana
sözleşmelerini 6102 sayılı kanuna uyumlu hale getirebilmeleri için önlerinde
kanunun yayım tarihinden itibaren 1,5 yıl bulunmaktadır. Yani son tarih 14.08.2012
olacaktır.</font></font>

</font>- TFRS ve Kobi TFRS uygulamalarının
zorunlu hale gelebilmesi (Finansal tablolar ve tüm muhasebe kayıtları TMS, TFRS
ve Kobi TFRS’nin öngördüğü kurallara göre düzenlenecektir.) ve tüm sermaye
şirketlerinin (Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)
denetlenmesine ilişkin maddeler 01.01.2013 tarihinde, </font></font>

</font>- Ayrıca 6102 sayılı yeni TTK.
Geçici maddesinin 3. Fıkrasında : “Denetçi; Anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından 01.03.2013
tarihine kadar seçilir.” Denilmekte, yine madde 399’un 6. fıkrasında “Faaliyet
döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilmemiş ise, denetçi; yönetim
kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya her hangi bir pay sahibinin istemi
üzerine, dördüncü fıkrada (Şirketinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye
Ticaret Mahkemesi) gösterilen mahkemece atanır.” hükmü bulunmaktadır.</font></font>

</font>- Her sermaye şirketinin bir
internet sayfası açması, bu sitede şeffaflık ve bilgi edinilmesi ilkesi gereği,
hangi unsurlar hakkında düzenleme yapılmasını anlatan 1524. Maddedeki hükümler 01.07.2013
tarihinde yürürlüğe girecektir.</font></font>

</font></font>

</font> </span>En
az sermaye tutarı TTK. madde 332 uyarınca anonim şirketlerde 50.000 TL, limited
şirketlerde TTK. madde 580 uyarınca da 10.000 TL. ye yükseltilmektedir. 6103
Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 20.
Maddesinde anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin yeni TTK. ya uyumlu
hale getirilmesine ait süreyi açıklamıştır. Şöyle ki;</font></font>

</font>Madde 20 – (1) Anonim ve limited
şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren (14.02.2011) üç
yıl içinde (son tarih 14.02.2014) sermayelerini anılan kanunun 332 ve 580 inci
maddesinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi halde infisah etmiş(
bozulmuş, yürürlükten çıkmış) sayılırlar.</font></font>

</font>(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilir.</font></font>

</font> </span>Ayrıca
yine 20. Maddenin 2. Fıkrasında; “Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen
tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz,
kararlar toplantıda mevcut oyların çokluğu ile alınır.” Denilerek sermaye
artırımı için yapılacak olan genel kurul toplantılarında oy birliği değil oy
çokluğu (%51) şartı aranmaktadır.</font></font>

</font> </span>Yeni
TTK. ticaret hayatını ve rol oynayıcılarını çok ciddi bir denetim disiplini
altına almayı, tüm ticari olaylara şeffaflık ve açıklanabilirliği getirip, tüm
sermaye şirketlerini bağımsız denetime tabi tutarak hesap verilebilirlik
olgusunu gerçekleştirmek istemektedir. Ancak kanun koyucu sermaye şirketlerini
denetleyecek bağımsız denetim firmalarını da kontrol altına alabilmek için,
denetçi raporlarının yanlış olması ve bu yanlışlık sebebiyle bağımsız denetim
yaptıran şirketin zarar görmesi durumunda, yanlış olan her bir bağımsız denetim
için bağımsız denetimi yapana 100.000 TL. Sermayesi halka açık olan anonim
şirketler için ise 300.000 TL. ye kadar tazminat vermeye mahkum edilecektir.
Bağımsız denetim şirketleri ve pek tabi bağımsız denetçilerin üstlendikleri
görevin ne denli ciddi olduğunu kanun koyucu hatırlatmak istemiş ve bir nevi
denetçiyi de denetim altında ve tetikte tutmayı istemiştir.</font></font>

</font> </span>Yeni
TTK. Ayrıca; Anonim şirketlerde bir kuruluş şekli olan tedrici kuruluşu
kaldırmış, sadece hesap dönemleri sonunda oluşan mali ve finansal tabloları
değil kuruluş işlemlerini de bağımsız denetime tabi tutmuştur. Tüzel
kişiliklerin yönetim kurulu üyesi olmasına izin vermiş (TTK. mad. 359), şirket
sermayesinde pay sahibi olmayanlarında yönetim kurulu üyesi olmasının önünü
açmış, tek kişilik yönetim kuruluna (TTK. mad. 359) ve tek kişilik Anonim
şirket kuruluşuna izin vermiş, bütün tacirler için tutulması zorunlu defterleri
Envanter, Yevmiye ve Defter-i Kebir olarak sıralamış. Ancak esnaf
işletmelerinin kullanacağı defterler hakkında bilgi verilmemiş ve işletme
defteri de tutulacak defterler içinde yer almamıştır. Son olarak kanun koyucu
cezaları da unutmayıp adli para cezalarının gün sayılarını oldukça yüksek
tutmuştur.</font></font>

</font><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Sonuç:</font></font>[/b]

</font> </span>6102 sayılı yeni Türk Ticaret
Kanunu ile şirketlerin bu zamana kadar denetimden, dolayısıyla şeffaflıktan ve
gerçeği yansıtmaktan uzak olan tüm finansal işlemleri düzene sokup, kayıtdışı
ekonominin sınırlarını daraltarak artan kamu harcamalarının kaynağını oluşturan
ve tüm kamu gelirleri içinde %87 ile en yüksek paya sahip olan vergi
gelirlerinin artırılması en büyük temenni olmaktadır. Az kazanan kadar çok
kazananında vergi vermesini zorunlu kılarak GSMH’nin tabana yayılması ve
gelirin yeniden dağıtımında adaletin sağlanması diliyor. Yeni TTK. nın Türk
ticaret hayatına optimum fayda sağlamasını temenni ediyoruz. </span></font></font>

</font></font>

</font></font>

</font>Kaynakça;</font></span>

</font>6102 sayılı yeni TTK.</font></span>

</font>6103 sayılı Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun<div></div><div></div>Kaynak: [Uye Girisi Yapiniz. ]</span></font></span>

</font>