T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
SAYI: B.07.1.GİB.0.53/5317-2050
KONU:
11.10.2005-052467

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Kader Sk. No:30 G.O.P./ANKARA

İlgi:
04.05.2005 tarih ve D.46-1/2/0610 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, katma değer vergisi ödenerek satın alınan kütükten mamül üretilirken elde edilen ve istisna kapsamında teslimi yapılan hurdaya ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirime konu olup olamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 5228 sayılı Kanunla değişik 17.maddesinin 4 numaralı fıkrasının (g) bendi ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 91 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde; metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin 01.01.2004 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edildiği belirtilmiş, hurda veya atık maddelerin kapsam ve mahiyetinin ise, daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde konu ile ilgili olarak yer alan açıklamalara göre belirleneceği ifade edilmiştir.

Söz konusu istisna, Katma Değer Vergisi Kanununun 32’inci maddesinde sayılmaması nedeniyle kısmi istisna niteliği taşımakta ve bu istisna kapsamında yapılan hurda ve atık teslimleri ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin, Kanunun (30/a) maddesi uyarınca indirimi ve dolayısıyla iadesi mümkün bulunmamaktadır. Bu vergilerin gelir veya kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde doğrudan gider yazılması veya maliyete eklenmesi gerekmektedir.

Buna göre, bir malın üretim sürecinde ve ekonomik faaliyetin bir gereği olarak ortaya çıkan metal atık ve kırpıntılar, aslında üretilen malın bünyesi içinde yer aldıklarından esas olarak katma değer vergisi sistemi içerisinde üretilen mal ile birlikte vergilendirilmektedirler. Dolayısıyla, bunların elde edilmesine yönelik bir ticari faaliyet olmadığından ve imal edilen malın bünyesi içerisinde vergilendirildiklerinden metal atık ve kırpıntıların satışının söz konusu olmaması halinde katma değer vergisi hesaplarında yukarıda açıklanan şekilde bir düzeltme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

İmalat sırasında ortaya çıkan metal atık ve kırpıntıların satılması halinde ise bunların teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince katma değer vergisinden müstesna olacaktır. Bu durumda, kısmi istisna kapsamına giren bu teslim nedeniyle yüklenilen vergilerin tamamı değil, teslim bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın, işlemin yapıldığı dönem beyannamesinin 30.satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması ve gelir/kurumlar vergisi uygulamasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Ahmet ÖĞÜT


Gelir İdaresi Grup Başkanı