SSK e-bildirge uygulamasında hatalı sicil kayıtlarının düzeltilmesi
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top ="date">19/10/2005 09:16:14</TD></TR></T></T></TABLE>SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim Işıklı


e-mail: ibrahimis@hotmail.com

E-bildirge sisteminin uygulamaya konulmasından sonra hem sigortalılar hem de işverenlere büyük kolaylıklar getirilmişti. Ancak, e-bildirge sistemi uygulamaya konulduktan sonra sigortalıların hatalı kayıtları nedeniyle sorun yaşanmaması için 2005 Kasım ayına kadar sigortalıların hatalı sicil kayıtlarının düzeltilmesi için süre verilmişti.


2005 Kasım ayı itibariyle internet ortamında hatalı bilgi içeren aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır. İşverenlerin herhangi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmaması için işyerlerinde çalıştırdığı sigortalıların hatalı sicil kayıtlarını düzelttirmek üzere, nüfus cüzdanı sureti ve TC kimlik numarası bilgileri ile ilgili sigorta müdürlüğüne başvurması ve sigortalıların "adı", "soyadı" ve "TC kimlik numarası"ndan kaynaklanan hatalı bilgileri düzelttirmesi gerekmektedir.


İşyeri kayıt ve belgelerinin SSK denetim elemanlarına ibrazı


İşverenler, aracılar ve sigortalıyı devir alan işverenler işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, gerektiğinde istenilmesi halinde, kurum denetim elemanı ile bilanço esası dışında defter tutan veya defter tutmak zorunda olmayan işyerleri için de sigorta yoklama memuruna göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle saklamak zorundadırlar. 01.05.2004 tarihinden önce yürürlükte olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 26. maddesine göre, işveren ve aracıların, işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi halinde sigorta müfettişine göstermek üzere on yıl süreyle saklamak zorunluluğu bulunmaktaydı. Ancak, 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe giren SSİY md. 30'a göre saklamak zorunluluğu ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıla indirilmiştir.


Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgeler, incelemeyi yapacak ilgili denetim elemanı veya sigorta yoklama memurunun tebligatta gösterdiği adrese getirilir. Ancak, işveren, aracı ya da sigortalıyı devir alan işveren tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde, işletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametgahında incelenmesi yazılı olarak istenir veya bu istek bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili sigorta müfettişince veya sigorta yoklama memurunca da teftişe elverişli bulunursa inceleme orada yapılır.


Defter ve belgeler kanunun 132. maddesi gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre yapılacak bildiri ile istenilebileceği gibi, işveren, işveren vekili, aracı veya sigortalıyı devir alan işveren ile düzenlenecek tutanakla da istenebilir.


Yapılacak tebligata rağmen 15 gün ya da haklı bir sebep ileri sürülerek yazılı istekte bulunulması veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir tutanakla tespiti üzerine verilen mehil süresi içinde gösterilmeyen defter ve belgeler daha sonra ibraz edilirse gerekli inceleme yapılır. Ancak bu durumda ilgililer hakkında kanunun 140'ıncı maddesinin (d) bendi hükmü uygulanır.


İşveren, işveren vekili veya aracı tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili denetim elemanınca veya sigorta yoklama memurunca belirlenir ve ilgiliye bildirilir. Ancak, zamanaşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmemektedir.


Defter ve belgelerin gösterilmeyeceği, gösterilemeyeceği veya mevcut olmadığı işveren, işveren vekili, aracı veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından yazılı olarak bildirildiği ya da bu durum ilgili denetim elemanınca veya sigorta yoklama memurunca bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere süre verilmesi hususunda ayrıca tebligat yapılmasına gerek bulunmamakta, tutanaktaki bilgiler doğrultusunda kayıt ibraz edilmemesi nedeniyle 506 sayılı kanunun 4958 sayılı kanunla değişik 140/d fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerekmektedir. 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında işyeri kayıt ve belgelerinin incelemeye sunulmaması halinde;


. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenlere (12x488,70 YTL=) 5.864,40 YTL


. Diğer defterleri (işletme defteri vb.) tutmakla yükümlü olan işverenlere (6x488,70 YTL=) 2.932,20 YTL


. Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlere (3x488,70 YTL=) 1.466,10 YTL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

(16.01.2004-25348 Resmi Gazete )SSK Sosyal Sigorta İşlemleri YönetmeliğiEdited by: Mustafa Gülşen