Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Asgari işçilik Oranları (12/10/2005)

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> T.C. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/804908 12/10/2005 [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">KONU: Asgari işçilik Oranları ANKARA[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GENELGE[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 16-353 Ek [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">I-GENEL AÇIKLAMALAR:[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına ilişkin yöntem, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından beş kişi, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.” [/B]hükmünü içermektedir.

  Sözü geçen fıkra uyarınca hazırlanmış olan<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” [/B]29.03.2005 tarihli, 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesine istinaden çeşitli işkollarına ait işlerin asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespit edilerek 29.09.2005 tarihli, 25951 sayılı Resmi Gazetede Tebliğ ekinde yayımlanmış olup, konuya ilişkin Tebliğ metni, eki ile birlikte ilişikte gönderilmiştir. (Ek:1)

  Yukarıda bahsi geçen Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca, ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerine ait asgari işçilik oranları hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">II- ÇEŞİTLİ İŞKOLLARININ ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI: [/B]

  Bilindiği ve 16-318 Ek sayılı Genelgede de belirtildiği gibi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gerek ihale konusu işler, gerekse özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri hakkında Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimizce “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ön değerlendirme” ve[/B] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">“Araştırma” [/B]işlemi yapılırken, Kurumumuzca yayımlanmış olan 16-192 Ek sayılı Genelge ekinde bulunan asgari işçilik oranları dikkate alınmakta idi.

  Ancak, yukarıda belirtilen “Ön değerlendirme” ve “Araştırma” işleminde, 29.09.2005 tarihli, 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ekindeki asgari işçilik oranlarının dikkate alınması gerektiğinden, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tebliğin yayımlandığı 29.09.2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra başlayıp biten işler ile ilgili olarak Tebliğ ekinde bulunan yeni oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.[/B]
  Diğer taraftan, Tebliğ eki asgari işçilik oranlarını gösterir listede, bazı işkollarının asgari işçilik oranları eski oranlara göre düşmüş, bazıları ise yükselmiş olduğundan, Tebliğin yayımlandığı 29.09.2005 tarihinden önce başlayıp biten veya bu tarihten önce başlayıp sonraki bir tarihte biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem kesinleşmemiş olmak kaydıyla, yapılan işe uygun asgari işçilik oranı hem 16-192 Ek sayılı Genelge eki listede, hem de Tebliğ eki listede mevcut ise, her iki listedeki oranlar kıyaslanarak düşük olan orana göre işlem yapılacaktır.

  Buna karşılık, 16-192 Ek sayılı Genelge eki listedeki oranlar dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya yapılan tebligat üzerine yasal süre olan bir ay içerisinde itiraz edilmeyerek yapılan işlem idari aşamada kesinleşmiş ise, bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.

  Ön değerlendirme veya araştırma işlemi sonucunda hesaplanan prim borcu tebliğ edilmemiş veya tebliğ edildiği halde Kurumumuza itiraz edilmiş ya da yapılan itirazlar üzerine Ünite itiraz komisyonlarınca verilen kararlar henüz işverenlere tebliğ edilmemiş veya tebliğ edilmekle beraber bir aylık dava açma süresi dolmamış ise, bu haller kesinleşmemiş işlem olarak değerlendirilecektir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">III- TEBLİĞDE ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI BULUNMAYAN İŞLER:[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler ya da Sigorta Müfettişlerince yapılacak işlemlerde Tebliğ eki listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır. [/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]Bu durumlarda, asgari işçilik oranları, daha önce olduğu gibi, tespite konu işe ait son hak ediş raporu, hak ediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik döküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri, işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dökümanların, idarece malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesi, gerekiyorsa işin sözleşmesinin aslı veya idarece ya da aslı görülmek suretiyle Ünitelerimizce onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze (Sigorta Primleri Daire Başkanlığına) gönderilecektir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">IV- KOMİSYONCA BELİRLENEN ORANLARIN İŞVERENLERE TEBLİĞİ VE İTİRAZ: [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca dosya bazında tespit edilerek Ünitelerimize bildirilecek olan asgari işçilik oranları, öncelikle bir örneği ilişikte gönderilen tebligat ile işverenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa istinaden (tebliğ zarfı düzenlenerek) tebliğ edilecek (Ek:2) ve söz konusu oranlara işverenlerce tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde itiraz edilmemesi veya asgari işçilik oranının kabul edildiğinin bildirilmesi halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 ve 39 uncu madde hükümleri ile 16-318 Ek sayılı Genelge dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

  İşverenlerin tebliğ edilen asgari işçilik oranlarına, tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde Üniteye itiraz etmeleri halinde ise, durum, anılan Komisyonca incelenmek üzere yeniden ve varsa yeni bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze aktarılacak ve itiraz üzerine Üniteye bildirilecek olan Komisyon kararının sonucu, yine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre işverenlere tebliğ edilecektir. Ancak, itiraz üzerine işverenlere ikinci kez yapılacak bu tebligat bilgilendirme amaçlı olacağından, yeni bir itiraz süresi verilmeksizin 16-318 Ek sayılı Genelgenin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

  İşverenlerin, asgari işçilik oranına yapacakları itirazlara ilişkin dilekçeleri şekle tabi olmayacaktır. Öte yandan, bu dilekçelerin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya Acele Posta Servisi yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, adi posta yoluyla yapılan başvurularda ise, dilekçelerin Kurumumuz kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınacaktır. Bir aylık süre geçirildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İşverenler, kendilerine tebliğ edilen asgari işçilik oranlarına ancak bir kez itiraz edebileceklerinden, birden fazla itiraz ettikleri takdirde Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca bu itirazları reddedilecektir.[/B]

  İşverenler, itirazları hakkında Komisyonca karar verilinceye kadar itirazlarından vazgeçebileceklerdir. Vazgeçme, Ünitelerimize verilecek dilekçe ile veya bu husustaki beyanlarının tutanak ile tespiti suretiyle yapılabilecektir. Vazgeçme halinde, itiraz eden, kendisine tebliğ olunan karara münhasır olmak üzere itiraz hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  “Araştırma” işlemi yapılacak işlere ait asgari işçilik oranlarının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, bu oranlar işverenlere tebliğ edilmeyecektir. Ancak, Ünitelerimizce yapılacak “araştırma” işlemi sonucunda Kurumumuza yeterli işçilik bildirilmemiş olduğu anlaşılan işyerlerinden dolayı fark işçilik üzerinden hesaplanacak prim borcu işverenlere tebliğ edilirken, işin asgari işçilik oranının da yer aldığı “Hesap Cetveli” nin bir nüshası tebligata eklenecek (Ek:3) böylece hesaplamada dikkate alınmış olan asgari işçilik oranının işverenlere bildirilmesi sağlanacaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">V- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT:[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  1- 07.03.1995 tarihli, 16-105 Ek sayılı Genelgenin 1 inci maddesi,
  2- Bu genelgenin “II-ÇEŞİTLİ İŞKOLLARININ ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, 03.09.1999 tarihli, 16-192 Ek sayılı Genelge,

  29.09.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.

  Ek: 1- Tebliğ metni ve eki
  2- Yazı örneği( 2 adet)


  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Celal ÖZCAN Sait ERSOY[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Daire Başkanı G. Genel Müdür [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kurum Başkanı V.[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Dağıtım:[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Gereği İçin : Bilgi İçin :[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sigorta İl/Sigorta -Çalışma ve Sosyal Güvenlik[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Müdürlüklerine Bakanlığına[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> -Merkez Ünitelerine[/B]
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> EK: 1<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resmi Gazete : 29 Eylül 2005 Tarih, Sayı: 25951[/B]

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Gösterir Tebliğ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Amaç[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 1 —[/B] Bu Tebliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranları ile bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kapsam[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 2 —[/B] Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Dayanak[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 3 —[/B] Bu Tebliğ, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tanımlar[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 4 —[/B] Bu Tebliğde geçen;
  Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
  Kanun: 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,
  Ünite: Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünü,
  İdare: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,
  İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
  Meslek Mensubu : 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,
  Asgari İşçilik Oranı: İhale yoluyla yapılan işlerde istihkak tutarı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,
  ifade eder.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 5 —[/B] Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitelerce araştırılmasında veya meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da gerektiğinde Sigorta Müfettişlerince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ilişkin oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.
  Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde, meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ve gerektiğinde Sigorta Müfettişleri tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Listede Oranları Bulunmayan İşler[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 6 —[/B] Bu Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya idarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Sigorta Müfettişlerince yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır.
  Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınabilecektir.
  Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, idarece her sayfası onaylanmış son hakediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna ve işverene iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir.
  Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti de ibraz edilecektir.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 7 —[/B] Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürütme[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 8 —[/B] Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Asgari [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sıra İşçilik [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">No İŞ KOLU Oranı (%)[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK [/B]
  1- Ağaç dikimi (makinasız) 40
  2- Ağaç dikimi (makinalı) 10
  3- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 20
  4- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 10
  5- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 30
  6- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 7
  7- Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı - arazöz) 6
  8- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız) 35
  9- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı) 10
  10- Ağaçtan kozalak toplama 40
  11- Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı) 6
  12- Arazi sulaması (işçi ile ark açarak) 40
  13- Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10
  14- Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9
  15- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı) 7
  16- Aşı çalışması 40
  17- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 40
  18- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 10
  19- Biçer Döver ile hasat 8
  20- Budama işi (makinasız) 45
  21- Budama işi (makinalı) 15
  22- Çobanlık Hizmetleri 35
  23- Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 10
  24- Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı) 6
  25- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız) 40
  26- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı) 10
  27- Fidan Dikilmesi
  a) Fidanların İdarece verilmesi halinde 30
  b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde 9
  28- Fidanlık bakım işi 40
  29- Futbol sahası çimlendirilmesi işi 15
  30- Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12
  31- İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile) 25
  32- İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8
  33- Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı) 10
  34- Ot - saman - sap balyalama işi (makinalı) 10
  35- Ot alma - ot biçilmesi (makinasız) 40
  36- Ot alma - ot biçilmesi (makinalı) 10
  37- Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması
  ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10
  38- Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı) 7
  <SPAN style="mso-tab-count:
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 3. #3
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK [/B]<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  1- Balık üretim tesisi inşaatı 10
  2- Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı 5
  3- Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının
  deniz dibine montajı 4
  4- Deniz tahkimat inşaatı 8
  5- Deniz iskele inşaatı 6
  6- Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6
  7- Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9
  8- Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı) 4
  9- Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı) 18
  10- Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6
  11- İskele onarımı 7
  12- Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) 8
  13- Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 10
  14- Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6
  15- Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7
  16- Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı 5
  17- Usturmaca yapılması 5
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> ELEKTRİK - MONTAJ [/B]
  1- Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı 9
  2- Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi 9
  3- Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18
  4- AG - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri
  a) Beton direkli 6
  b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6
  c) Kaynaklı demir direkli 8
  5- Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15
  6- Ana besleme hatlarının onarımı 9
  7- Ana dağıtım panolarının tadilatı 10
  8- Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8
  9- Armatür montajı 10
  10- Bara imali ve montajı 8
  11- Bilgisayar yazılımı 20
  12- Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10
  13- Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 9
  14- Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6
  15- Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30
  16- Endeks okuma işi 30
  17- Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7
  18- Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8
  19- Giriş kontrol sistemi tesisi 6
  20- Güvenlik kamera sistemi tesisi 6
  21- Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6
  22- Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd
  işleri (komple)
  a) Direk imalatı fabrikasyon 7
  b) Direk imalatı yükleniciye ait 8
  23- Havai hatların yer altına alınması (komple) 8
  24- Jenaratör revizyonu 12
  25- Jeneratör montajı 6
  26- Kapalı devre TV sistemi 6
  27- Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6
  28- Kesintisiz güç kaynağı montajı 6
  29- Kompanzasyon tesisi 6
  30- Kumanda panosu içi işlemleri 10
  31- Kablo tavası döşenmesi 8
  32- Pano imali ve montajı 10
  33- Panolara besleme hattı çekilmesi 7
  34- Radyolink plon inşaatı 10
  35- Sayaç sökme, takma işleri 30
  36- Telefon santrali montajı 6
  37- Telekomünikasyon tesisi işleri 6
  38- Topraklama tesisatı 10
  39- Tranşe arıza işi (komple) 9
  40- Trafo merkezleri montajı
  a) Bina tipi 6
  b) Direk tipi 8
  c) Şalt tipi 7
  41- Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç) 6
  42- Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 4. #4
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">HAMMALİYE [/B]<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  1- Hammaliye işi 40
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> HAVAALANI [/B]
  1- Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4
  2- Hava Alanı (beton pist yapımı) 4
  3- Hava Alanı (bina inşaatı) 9
  4- Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7
  5- Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7
  6- Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9
  7- Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7
  8- Hava Alanı taksi yolu onarımı 7
  9- Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve
  gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9
  10- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6
  11- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> su deposu, biyolojik arıtma) [/B]
  1- Atıksu arıtma tesisi 9
  2- Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8
  3- Betonarme rögar kapağı imali 7
  4- Biyolojik arıtma 9
  5- Boru tazyik testi 6
  6- İçme suyu abone bağlantısı 15
  7- İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı) 10
  8- İçme suyu katodik koruma tesisi 9
  9- İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9
  10- İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı 10
  11- İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 6
  12- İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple) 6
  13- İçme suyu elektrik tesisi işi 7
  14- İksa (imalat dahil) 8
  15- Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 8
  16- Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile) 40
  17- Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile) 8
  18- Kollektör inşaatı 8
  19- Kollektör temizliği (makinalı) 8
  20- PVC su borusu döşenmesi (şebeke) 6
  21- Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 12
  22- Su deposunun bakım ve onarımı 12
  23- Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 11
  24- Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 40
  25- Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15
  26- Su kuyusu açma (makinalı) 6
  27- Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6
  28- Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 7
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADEN İŞLERİ [/B]
  1- Galeri açılması (<?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricc&#111;nverter ProductID="10 m2">10 m2</st1:metricc&#111;nverter> den büyük alanlar) 5
  2- Galeri açılması (<st1:metricc&#111;nverter ProductID="10 m2">10 m2</st1:metricc&#111;nverter> den küçük alanlar) 9
  3- Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme,
  nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7
  4- Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MAKİNE - MONTAJ [/B]
  1- Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 16
  2- Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6
  3- Anten direği boyanması (verici istasyonu) 12
  4- Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme
  dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12
  5- Baca filtresi temini ve montajı 10
  6- Baca filtresi temizliği 40
  7- Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12
  8- Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 12
  9- Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12
  10- Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8
  11- Buhar santralı (komple) 8
  12- Buharlı kazan onarımı 12
  13- Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6
  14- Çelik borulu sulama hattının onarımı 12
  15- Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18
  16- Çelik konstrüksiyon demontajı 9
  17- Çelik konstrüksiyon montajı 9
  18- Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 9
  19- Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9
  20- Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 35
  21- Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10
  22- Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 35
  23- Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve
  silolara doldurulması ile istiflenmesi
  a) makinalı &nbsp
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •