Daha önce özelgeler ve değerli hocalar her ne kadar yazılır desede maliye bir sirküler ile yazılamayacağını açıkladı.<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>Başlık</TD>
<TD width=680>Kurumlar Vergisi Sirküleri/19</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>Tarih</TD>
<TD width=680>14/10/2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=76>Sayı</TD>
<TD width=680>KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=756 colSpan=2></TD></TR></T></TABLE>
<CENTER>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=756>

<DIV align=center>T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Kurumlar Vergisi Sirküleri/19


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Konusu</TD>
<TD width=480>: Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi
Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Tarihi</TD>
<TD width=480>: 14/10/2005</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>Sayısı</TD>
<TD width=480>: KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>İlgili Olduğu Maddeler</TD>
<TD width=480>: Gider Vergileri Kanunu Madde 39, Gelir Vergisi Kanunu Madde 40 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 14 </TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=240>İlgili Olduğu Kazanç Türleri</TD>
<TD width=480>: Ticari Kazanç, Kurum Kazancı</TD></TR></T></TABLE>1 - Giriş<DIV align=justify>Özel iletişim vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.2- Konu İle İlgili Mevzuat

31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 38 inci maddesi ile 13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir.


5228 sayılı Kanunla değişik 6802 sayılı Kanunun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin Kanun maddesinde belirtilen hizmetlerinin özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu kişilerin özel iletişim vergisinin mükellefi olduğu, verginin matrahının katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği ve katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği ve düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisinin ayrıca gösterileceği hükme bağlanmıştır.


Ayrıca maddede, “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.


3- Özel İletişim Vergisinin Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı


Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan ve özel iletişim vergisinin mükellefi olan işletmecilerinin fatura üzerinde gösterip tahsil ettikleri ve beyan ederek ödedikleri özel iletişim vergileri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kendi adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergilerini, önceki bölümde yer alan madde hükmü uyarınca, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında matrahın tespitinde gider olarak dikkate almaları mümkün bulunmamaktadır.
4- Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı


4 Nolu Gider Vergileri Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de açıklandığı üzere, özel iletişim vergisi tek aşamada ve bir defaya mahsus alınan vergi olup bu verginin mükellefi olanlar Kanun maddesinde belirtilen hizmet teslimleri için düzenleyecekleri faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisine yer verecekler; özel iletişim vergisi mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında, bu vergiyi ödeyerek hizmeti satın alan mükellefler, söz konusu hizmete ilişkin düzenleyecekleri faturalarda önceden ödemiş oldukları özel iletişim vergisini Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.


Özel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü gereğince vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir.

Duyurulur.<DIV align=right>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=189>Osman ARIOĞLU</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=189>Gelir İdaresi Başkanı</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></CENTER>