Sayfa 2 Toplam 2 Sayfadan BirinciBirinci 12
Toplam 19 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 19 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (IAS / UDS)

 1. #11
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">UDS 250 Finansal Tabloların Denetiminde Kanun ve İkincil Yasal<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/I]
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Düzenlemelerin Dikkate Alınması[/I]
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
  Bu UDS’ nin amacı denetçiye finansal tabloların denetiminde kanun ve ikincil yasa düzenlemeleri gözönünde bulundurma sorumluluğu konusunda yol göstermek ve bu konuda gerekli standartları oluşturmaktır. Denetimin planlaması, yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlamasında denetçi, işletmenin kanunlara ve düzenlemelere uymamasının finansal tabloları önemli derecede etkileyebileceğini bilmelidir. Fakat bir denetimin bütün kanun ve diğer yasal düzenlemelerle olan uyuşmazlıkları tespit etmesi beklenemez. Uygunsuzluğun bulunması, belirli bir önem derecesine sahip olmasının yanı sıra, yönetim ya da çalışanların güvenilirliği veya denetim üzerinde etkisi olabilecek diğer konuların gözönünde bulundurulmasını gerektirir. Bu UDS’ de kullanılan “uygunsuzluk” terimi denetimi yapılan işletmenin, bilerek ya da bilmeyerek, yürürlükteki yasa ve diğer ikincil düzenlemelere (tüzük, yönetmelik, tebliğ ve yönerge) aykırı faaliyetlerini ifade etmede kullanılır. Bu tip hareketler, işletme tarafından işletme adına ya da işletme yönetiminin ve çalışanlarının adına yapılan işlemleri içerir. Bu UDS kapsamında “uygunsuzluk”, işletmenin yöneticisi veya çalışanlarının kişisel kötü idaresini içermez. Bu faaliyetin yasal düzenlemeler yönünden uygunsuzluk içerip içermediği denetçinin yetkinliğinin ötesinde yasal açıdan zorunluluk taşıyan bir hükümdür. Denetçinin eğitimi, deneyimi, işletmeyi ve onun sektörünü algılayışı; dikkatini çeken bazı hususların kanun ve ikincil yasal düzenlemelerle uygunsuzluk oluşturduğunu tespit etmesinde bir temel oluşturabilir. Bir
  hareketin uygunsuz olup olmadığının belirlenmesi, genellikle kanun ve yasal mevzuattaki uygulamaları bilen ve sadece mahkemece belirlenmiş bir uzmanın öneri ve tavsiyesine dayanır. Kanun ve diğer yasal düzenlemelerin, finansal tablolarla ilişkisi çeşitlilik arzeder. Bazı kanun ve ikincil yasal düzenlemeler, işletme finansal tablolarının şekil ve içeriğini ya da kaydedilecek tutarları ya da finansal tablolarda meydana gelecek dipnot açıklamaları belirler. Diğer kanun ve ikincil yasa düzenlemeler yönetim tarafından uyulması gereken hususları ya da işletmenin işleri devam ettirirken takip etmesi gereken düzenlemeleri belirlemektedir. Bazı işletmeler son derece sıkı bir şekilde denetlenen sektörlerde faaliyet göstermektedir. (bankacılık gibi) Diğerleri ise sadece işin işleyiş yönleri açısından ilgili kanun ve ikincil yasal düzenlemelere tabidir. (sağlık ve güvenlik gibi) Kanun ve diğer yasal mevzuata uygunsuzluk, işletme için para cezası veya dava gibi finansal sonuçlara neden olabilir. Ayrıca uygunsuzluğun finansal tablolara yansıtılmayan olay ve işlemlerden kaynaklanma derecesi arttıkça, sözkonusu uygunsuzluğun denetçi tarafından farkedilme ihtimali de o oranda azalır.

  Kanun ve ikincil düzenlemeler ülkeden ülkeye değişir. Bu nedenle, ulusal muhasebe ve denetim standartları, denetimin kanun ve ikincil yasal düzenlemelerle olan ilişkisini net biçimde ortaya koyacak özellikte ve belirginlikte hazırlanmalıdır. Bu UDS, finansal tabloların denetiminde uygulanacaktır. Ancak denetçinin özellikle kanun ve ikincil yasal düzenlemelere olan uyumu inceleyerek test ettiği ve ayrıca raporladığı işlere uygulanmaz. Denetçinin finansal tabloların denetimindeki hile, hata ve yolsuzlukları gözönünde bulundurma sorumluluğuna ilişkin hükümler UDS 240’ da belirlenmiştir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Yönetimin Kanun ve İkincil Yasal Düzenlemelere Uyma Sorumluluğu: [/I] İşletme faaliyetlerinin kanun ve ikincil yasal düzenlemelerle uyum içinde işlemesini temin etmek işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Yasal düzenlemelere yönelik bir aykırılığın ve uygunsuzluğun önlenmesi ve tespiti de yönetimin sorumlulukları arasındadır. Aşağıdaki ikincil yasal düzenlemeler ve yöntemler, diğerleri ile beraber, mevcut uygunsuzlukları önleme ve belirleme konusunda yönetimin işini kolaylaştırıcı mahiyettedir:
  <UL style="MARGIN-TOP: 0cm" =disc>
  <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; COLOR: black; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt" =Ms&#111;normal>Mevzuat ve yasal gereklilikleri izleme ve buna yönelik yürütülen işlem ve prosedürlerin bu gereklilikleri karşılayacak tarzda tasarlanıp oluşturulmasını temin etme,</LI>
  <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; COLOR: black; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt" =Ms&#111;normal>Uygun iç kontrol sistemlerin kurulması ve işletilmesi,</LI>
  <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; COLOR: black; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt" =Ms&#111;normal>Meslek ahlak ve davranış kurallarına yönelik ilke ve kuralların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulamanın izlenmesi,</LI>
  <LI style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; COLOR: black; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt" =Ms&#111;normal>Çalışanların davranış kurallarına yönelik uygun biçimde başarısız olan çalışanların uygun biçimde disipline edilmesi,</LI>[/list]
  · Yasal mevzuat ve gerekliliklerin izlenmesi konusunda destek almak amacıyla hukuk müşavirleri ve hukuk danışmanlarıyla çalışılması,
  · Kendi sektörüne ait uyulması zorunlu yasal yasal düzenlemelerin işletmede yazılı olarak yayınlanması ve oluşan sorun ve şikayet kayıtlarının tutulması.
  Daha büyük işletmelerde bu politika ve prosedürler uygun sorumlulukların aşağıdakilere tahsisi yoluyla da desteklenebilir.
  · İç denetim fonksiyonu,
  · Denetim komitesi.
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 2. #12
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  UDS 250 Devamı


  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Kanun ve Diğer Yasal Düzenlemelere Uyumun Denetçi Tarafından Dikkate Alınması: [/I]Kanun ve diğer yasal düzenlemelere uygunsuzluğun önlenmesinden denetçi sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Ancak, yıllık denetimin yapılması caydırıcı bir etki yaratabilir. Bir denetim, her ne kadar UDS’ ye uygun biçimde planlanmış ve uygulanmış olsa bile, finansal tablolarda yeralan bazı önemli yanlış beyanların saptanamaması riski kaçınılmaz olarak her zaman ihtimal dahilindedir. Bu risk, kanun ve diğer yasal mevzuata uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan önemli yanlış beyanlarla ilgili olarak, aşağıdaki faktörlerden dolayı daha da önemli hale gelir:<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  · İşletmenin faaliyet alanlarıyla önemli ilgisi bulunan, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olan ve işletmenin finansal raporlamaya ilişkin bilgi sistemlerinde de muhafaz edilmeyen çok sayıda kanun ve ikincil yasal düzenleme vardır.
  · Denetim yöntem ve tekniklerinin etkinliği, muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin özündeki sınırlamalardan ve kullanılan testlerden etkilenir.
  · Denetçi tarafından elde edilen kanıtların çoğu, yapısı gereği, kesin ve nihai olmaktan çok ikna edici mahiyettedir.
  · Uygunsuzluk durumu, hile, muvazaa, sahtekarlık, işlemlerin kasıtlı olarak kayda alınmaması, kontrollerin üst yönetimce geçersiz kılınması ya da denetçiye kasıtlı olarak yanlış bildirimde bulunulması gibi gizlemeye yönelik her türlü davranışı içerebilir.
  UDS 200 “Finansal Tablolar Denetiminin Yürütülmesindeki Genel İlkeler ve Amaç” a uygun olarak denetçi, işletmenin kanun ve diğer yasal düzenlemelere uyup uymadığını ortaya koyacak ve bu yöndeki bir sorguyu aydınlatacak tarzda, denetimi, mesleki şüphecilik yaklaşımıyla planlamalı ve uygulamalıdır. Özel yasal gereklilikler uyarınca, denetçiden, finansal tablo denetiminin bir parçası olarak işletmenin belirli kanun ve diğer yasal düzenlemelere uyup uymadığı hususunu raporlaması istenebilir. Bu durumlarda denetçi, bahse konu kanun ve ikincil yasal düzenlemelere yönelik uygunluk testi yapmayı planlayabilir. Denetimi planlamak için denetçi, işletme ve sektörle ilgili kanun ve diğer düzenlemelerin neler olduğu ve işletmenin sözkonusu düzenlemelere nasıl uyum sağladığı hususlarını anlamalı ve bu konuda genel bilgi edinmelidir. Bu genel anlayışı sağlarken denetçi, işletme faaliyetleri üzerinde önemli etkisi olan ve işletme riskini artırabilme potansiyeli taşıyan ilgili kanun ve düzenlemelerinde farkında olmalıdır. Bir başka anlatımla bu tür kanun ve yasal düzenlemelere uymama halinin işletme faaliyetlerinin durmasına ya da işletme sürekliliğinin ve faaliyete devamının sorgulanması gibi işletme açısından önemli sonuçlar doğurabileceğinin gözönünde bulundurulması gerekir. Örneğin; işletme lisansı ya da ticari ünvanın bunların kullanımına yönelik yasal gerekliliklere aykırılık teşkil etmesi ve uygunsuzlukların sözkonusu olması halinde yukarıda bahsi geçen olumsuz etkilerin mevzubahis olması ihtimali dahilindedir. (örneğin; bir banka için sermaye ya da yatırım gerekliliklerine uymama hali). Denetçi, kanun ve ikincil düzenlemelere yönelik genel bilgi edinmek ve genel anlayış sağlamak için,
  · İşletme, sektör, düzenleyici kurum / kuruluşlar ve diğer dışsal unsurlarla ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere dair işletmedeki mevcut bilgiyi kullanabilmelidir.
  · İşletme yönetiminin kanun ve diğer yasal düzenlemelere uyum konusundaki yöntem ve prosedürleri sorgulamalıdır.
  · İşletmenin faaliyetleri üzerinde önemli etkisi olan ve olması beklenen kanun ve ikincil yasal düzenlemeler konusunda yönetim soru sorabilmelidir.
  · Yönetim ile dava, alacak talebi, vergi ve benzeri ödenmesi gerekene yasal hususların tespiti, değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesine yönelik kabul edilen politika, yöntem ve prosedürleri görüşebilmelidir.
  · Yasal ve düzenleme çerçevesini diğer ülkelerdeki bağlı ortaklık denetçileri ile tartışabilirler.
  Genel bir fikir edindikten sonra denetçi, finansal tablolarda dikkate alınması gerekirken alınmayan kanun ve diğer yasal düzenlemelere aykırı uyguzsuzlukları saptamada daha ileri denetim yöntem ve tekniklerini uygulamalıdır. Bu yöntem ve teknikler aşağıdakileri içerir;
  · İşletmenin bu tür kanun ve düzenlemelere uyup uymadığının araştırılmasına yönelik yönetimin sorgulanması,
  · İlgili ya da düzenleyici otoritelerle yazışmaların araştırılması ve teftişi.
  Ayrıca, denetçi, finansal tablolardaki önemli tutar ve dipnotların belirlenmesinde etkili olabilecek kanun ve düzenlemelere uyulduğuna dair yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamalıdır. Denetçi, kaydedilmesi gereken miktarları ve açıklanması gereken dipnotları denetlerken, ilgili kanun ve diğer yasal düzenlemelere yönelik yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bahse konu kanun ve düzenlemeler iyi oluşturulmalı ve hem işletme hem de sektör tarafından bilinmelidir. Bu düzenlemeler, her finansal tablo hazırlama döneminde sürekli olarak gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin; sözkonusu kanun ve diğer yasal düzenlemeler, finansal tabloların şekil ve içeriği, sektörün özel gereklilikleri, işlem muhasebesine yönelik kamusal kurallar ile gelir vergisi ya da emeklilik haklarının tahakkuku veya giderleştirilmesi ile ilgili olabilir. Denetçi, finansal tablolarla ilgili görüş oluşturulurken, uyguladığı denetim yöntem ve tekniklerinin işletmenin kanun ve diğer yasal düzenlemelerle ilgili muhtemel uygunsuzluklarını da ortaya çıkaracağı ve bu konuya yönelik daha detaylı inceleme yapmak durumunda kalabileceği gerçeğine karşı hazırlıklı olmalıdır. Örneğin; bu tip yöntem ve prosedürler, yönetim kurulu tutanaklarının okunması, devam eden davalara yönelik işletme yönetimi ile hukuk müşavirinin sorgulanması, hesap ve işlemlerin sınıflandırılması bakiyeleri ve açıklamalarına dair maddi doğrulama testlerinin uygulanması gibi hususları içerir. Denetçi, yönetimden, yasal düzenlemelerle ilgili tüm bilinen gerçekleşmiş uygunsuzluklar ile gerçekleşmesi muhtemel uygunsuzlukların denetçiye net olarak açıklandığını ve bu uygunsuzlukların yaratacağı ve etkilerin finansal tabloların hazırlanmasında tam olarak dikkate alındığına dair yazılı bir teyit almalıdır. Aksine bir denetim kanıtının olmadığı hallerde, denetçi, işletmenin kanun ve yasal düzenlemelerle uygun ve uyumlu olduğunu varsaymak durumundadır.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Hallerde Uygulanacak Yöntem ve Prosedürler[/I]: Denetçi, muhtemel uygunsuzluk durumlarına ilişkin bir bilginin farkına vardığında, bu uygunsuzluğun finansal tablolar üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için yapısı, niteliği, oluşturduğu koşullar ve gerekli diğer bilgileri edinmiş olmalıdır. Denetçi, finansal tablolar üzerindeki olası etkileri değerlendirirken;
  · Para cezası, zarar, mal varlığının kamulaştırılma tehlikesi, işletme faaliyetlerinin sona erdirilmesi için zorlama ve hukuki davalar gibi muhtemel finansal sonuçlarını
  · Bu muhtemel finansal sonuçların açıklama gerektirip gerektirmediğini
  · Muhtemel finansal sonuçların, finansal tabloların doğru ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı noktasında sorgulamayı gerektirecek derecede ciddi olup olmadığını dikkate almalıdır.
  · Muhtemel finansal sonuçların, finansal tabloların doğru ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı noktasında sorgulanmayı gerektirecek derecede ciddi olup olmadığını dikkate almalıdır.
  Denetçi, uygunsuzluk olabileceğine inandığı zaman, bulgularını belgelendirmeli ve yönetimle görüşmelidir. Bulguların değerlendirilmesi, uygun bulunduğu takdirde, kayıtların kopyaları ve dökümanlar ile konuşma tutanaklarını içermelidir. Eğer yönetim, uygunsuzluğun olmadığı yönünde yeterli ve tatmin edici düzeyde bilgi sağlayamazsa denetçi, kanun ve yasal düzenlemelerin uygulanması ve finansal tabloların olası etkileri hakkında işletme avukatlarına danışabilir. İşletme avukatına danışmanın uygun olmadığının düşünülmesi halinde, ya da denetçinin aldığı fikir ve görüşten tatmin olmadığı durumda denetçi, herhangi bir yasal mevzuat ihlali olup olmadığı, muhtemel yasal sonuçlar ve alması gereken başka önlem olup olmadığı hakkında kendi avukatına ve hukukçusuna danışabilir. Şüphelenilen uygunsuzlukla ilgili yeterli bilgi sağlanamadığında, denetçi, denetim raporunda etkili ve uygun denetim kanıtı eksikliği olduğu gerçeğini gözönüne almalıdır. Denetçi, denetimin diğer konularıyla ilgili uygunsuzluk belirtilerini, özellikle yönetim beyanlarının güvenililirliğini düşünmelidir. Bu bağlamda denetçi, iç kontrol departmanınca tespit edilememiş ya da yönetim beyanlarında yeralmamış uygunsuzlukların tespiti halinde risk değerlendirmesini ve yönetim beyanlarının geçerliliğini tekrar gözden geçirmelidir. Denetçi tarafından ortaya çıkartılan belirli durumlardaki uygunsuzluk göstergeleri, eğer varsa, belirli kontrol yöntem ve teknikleri ile olayın gerçekleşmesi ve gizlenmesi arasındaki ilişkiye ve çalışanlar ile yönetimin olaya hangi boyutta dahil olduğuna dayanacaktır.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Uygunsuzluğun Yönetime Raporlanması: [/I]Denetçi, dikkatini çeken uygunsuzluklarla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede, yöneticilerle iletişim kurmalı ya da onların konudan uygun biçimde bilgilendirildiğinden emin olmalıdır. Ancak denetçinin, açıkça sonuca bağlanamayan ya da çözümlemeyen konulara yönelik olarak fazlaca bir şey yapmasına gerek yoktur. İletişim kurulacak bu tür konuların niteliği ve mahiyeti hakkında yönetimle önceden anlaşmaya varılabilir. Eğer denetçi uygunsuzluğun kasıtlı ve önemli olduğu yargısına sahip ise, gecikmeksizin bulguları açıklayabilir. Denetçi eğer, yönetim kurulu da dahil üst yöneticilerin sözkonusu uygunsuzluğun tarafı olduğundan şüpheleniyorsa, denetçi konuyu varsa denetim komitesi ya da gözetim kurulu gibi daha üst kademedeki bir otoriteye rapor etmelidir. Daha üst düzey otoritenin olmaması ya da denetçi raporunun dikkate alınmayacağına inanılması durumunda ya da denetçinin kime raporlama yapması gerektiğinin belli olmadığı durumlarda, deentçi konuyla ilgili yasal bir tavsiye arama yoluna gidebilir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşünün Kullanıcılara Raporlanması:[/I]Eğer denetçi uygunsuzluğun finansal tablolar üzerinde somut bir etkisi olacağı ve henüz uygun biçimde finansal tablolara yansıtılmadığı sonucuna varırsa şartlı görüş ya da olumsuz görüş bildirmelidir. Eğer denetçi, uygunsuzluğun finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olduğunu ya da olabileceğini düşünüyorsa ve ayrıca yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için işletme tarafından engellenirse, denetim kapsamının sınırlandırılması nedeniyle, finansal tablolar üzerinde şartlı görüş ya da olumsuz görüş bildirmelidir. Eğer denetçi, uygunsuzluk olup olmadığını mevcut koşullar ya da işletmece uygulanan kısıtlamalar nedeniyle belirleyememişse denetçi, sözkonusu durumun denetim raporundaki etkisini gözönüne almalıdır.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Yasal Düzenleyici ve Uygulayıcı Otoritelere Raporlanması[/I]<I style="mso-bidi-font-style: normal">: [/I]Genellikle, denetçinin gizlilik sorumluluğu, uygunsuzluk halinin üçüncü kişilere rapor edilmesine mani olur. Fakat, belirli şartların oluşması halinde bu gizlilik görevi, kanun ya da mahkemeler marifetiyle ortadan kaldırılabilir. Bu tür durumlarda, denetçi, kamu yararına olan sorumluluğunu öne sürerek yasal bir tavsiyeye gerek duyabilir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Denetimden Çekilme[/I]<I style="mso-bidi-font-style: normal">: [/I]Denetçi, uygunsuzlukların finansal tablolar açısından önemli olmaması durumunda dahi, işletmenin gereken düzeltici ve iyileştirici önlemleri almaması halinde, gerekli gördüğü takdirde, denetimden çekilme kararı alabilir. Denetçinin kararını etkileyecek faktörler, yönetim beyanlarının güvenilirliğini etkileyecek işeltmedeki en yüksek otoritenin içinde bulunduğu uygulamaların ve işletme ile denetçi arasında süregelen ilişkinin etkilerini içerir. Normal olarak, bu tip bir sonuca varırken, denetçi, kamuya olan sorumluluklarını da yeterince gözönünde bulundurarak yasal bir tavsiye yoluna gidebilir.
  Tavsiye edilen denetçinin talebi üzerine halihazırdaki denetçi, tavsiye edilen denetçinin işi kabul etmemesine yönelik mesleki nedenlerinin olup olmadığı hakkında bilgi vermeli ve açıklamada bulunmalıdır. Denetçinin bir müşterinin devam etmekye olan davalarını, tavsiye edilen denetçi ile hangi dereceye kadar tartışabileceği, müşterinin izni olmamasına ya da bunun her ülkede işleyen yasal ya danahlaki gerekliliklere uymasına dayanır. Eğer, bu tür nedenler ya da açıklanması gereken konular varsa mevcut denetçi, yasal ya da ahlaki sınırlamaları gözönünde bulundurarak, müşterinin izni ile uygun olabileceğini düşündüğü bilgilerin detaylarını verir ve işle ilgili bütün konuları tavsiye edilen denetçi ile serbestçe tartışabilir. Eğer müşteri tarafından, sürmekte olan davaların tavsiye edilen denetçiyle tartışılmasına izil verildiğini inkar etme durumu sözkonusu ise, bu durum tavsiye edilen denetçiye açıklanmalıdır. [1]

  <I style="mso-bidi-font-style: normal">[/I]
  <DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
  <HR align=left SIZE=1 width="33%">

  <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
  [1] Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, UDS 250, s. 249-269.
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 3. #13
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">UDS 260 Denetimle İlgili Hususların Yönetim ile Görüşülmesi<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/I]

  Bu standardın amacı; denetçi ve işletmenin yönetiminden sorumlu olan kişiler arasında finansal tabloların denetimi sonucunda ortaya çıkan denetim konularının karşılıklı iletişimine dair standartlar oluşturmak ve bu konuda rehberlik yapmaktır. Sözkonusu iletişim sadece, bu standartta tanımlandığı üzere, işletme yönetimini ilgilendiren denetim konuları ile ilgilidir. Bu standart, denetçi ile işletme dışından kişiler arasında, örneğin kanun düzenleyici ya da denetleyici kurumlar gibi diğer tüzel kişilerle olan iletişimle ilgili olarak referans mahiyetinde kullanılamaz. Denetçi, finansal tabloların denetimi sonucunda ortaya çıkan ve işletme yönetimini ilgilendiren konuları, o işletmenin yönetim kadrosuna iletmelidir. Bu standartta tanımlandığı üzere, “Yönetim” bir işletmenin kontrolü, gözetimi ve idaresiyle görevlendirilmiş kişilerin rolünü açıklayan bir terimdir. Yönetimden sorumlu kişiler normal olarak, finansal raporların doğruluğundan, işlemlerin verimliliğinden ve etkinliğinden, ilgili kanunlara uygunluğundan, ilgili taraflara istenilen raporların tamamlanmasından ve işletmenin hedeflenen amaçlarına ulaşmasından sorumludur. İşletmenin üst yönetimi, sözkonusu işlevleri yerine getirdiği doğrultuda yönetimden sorumlu bulunmaktadır. Bu standartta tanımlandığı üzere, yönetimin ilgilendiği denetim konuları, finansal tabloların denetimiyle ortaya çıkan ve denetçinin görüşüne göre finansal raporlama ve dipnot oluşturma işlemlerinden sorumlu olanlar için önemli olan ve sözkonusu kişileri ilgilendiren konulardır. İşletme yönetiminin ilgilendiği denetim konuları yanlızca denetim sonucunda denetçinin dikaktine gelen konuları içerir. UDS’ larıyla uyumlu olan bir denetimde, denetçiden işletme yönetiminin özel olarak ilgilendiği konuların tespitine yönelik özel amaçlı denetim yöntem ve teknikleri oluşturması beklenemez.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">İlgili Kişiler:[/I]Denetçi, yönetimin ilgilendiği denetim konularıyla ilgili iletişim kurulacak yönetimden sorumlu kişileri belirlemelidir. İşletme yönetimin yapısı, mevcut kürsel ve yasal altyapılardaki farklılıklarla bağlantılı olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Örneğin, bazı ülkelerde işletmelerin gözetim ve yönetim fonksiyonları yasal olarak farklı kurullar tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer ülkelerde ise tüm fonksiyonlar tek bir yönetim kurulunun yasal sorumluluğu altındadır. Ancak, finansal raporlama ile ilgili konularda yönetime yardımcı olan bir denetim komitesi bulunabilir. Bu farklılık, yönetimden sorumlu olan ve yönetimle ilgili konularda denetçinin iletişim kurması gereken kişilerin belirlenmesi açısından evrensel bir tanımlamayı zor kılmaktadır. Denetçi, yönetimle ilgili konularda iletişim kuracağı kişileri belirlerken işletmenin yönetim yapısını, sözleşme şartlarını ve ilgili kanunları gözönüne alarak kendi insiyatifini kullanır. Denetçi ayrıca bu kişilerin yasal sorumluluklarını gözönüne alır. Örneğin, bağımsız bir gözetim kurulu ya da denetim kurulu olan işletmelerde, ilgili kişiler bu kurullarda çalışan kişiler olabilir. Ancak, yönetim kurulu tarafından kurulan denetim komitesinin olduğu işletmelerde, denetçi bu denetim komitesiyle ya da tüm yönetim kuruluyla, yönetimle ilgili denetim konularının önemine göre iletişim kurmaya karar verebilir. İşletmenin yönetimsel yapısının net olarak belirlenmediği ya da yönetimden sorumlu olan kişilerin mevcut şartlar ya da kanunlarla iyi tanımlanmadığı durumlarda, denetçi yönetimle ilgili denetim konularını kiminle konuşacağı hakkında işletme ile anlaşma yoluna gidebilir. Bu duruma örnek olarak bazı şahıs şirketleri, kar amacı gütmeyen kurumlar ve bazı hükümet kuruluşları gösterilebilir. Anlaşmazlıkları engellemek için, bir denetim sözleşmesi, denetçinin, yanlızca denetim sonucunda ortaya çıkan yönetimle ilgili konuları belirteceği ve ayrıca sadece yönetimle ilgili konuların tespit edilmesi gibi özel bir amaç için yöntem oluşturmasının denetçiden beklenmemesi gerektiği konusunda açıklama yapar. Sözleşme metni ayrıca;
  · Yönetimle ilgili denetim konularında iletişimin yapısını açıklayabilir.
  · İletişimin kurulacağı ilgili kişileri belirleyebilir ve,
  · İletilmesi kararlaştırılmış yönetimle ilgili özel denetim konularının belirlenmesini sağlayabilir.
  Bu iletişimin verimliliği, denetçi ve yönetimle ilgilenen kişiler arasında yapısı çalışma ilişkileri geliştirerek sağlanabilir. Bu ilişki karşılıklı olarak mesleki bağımsızlık ve objektiflik sağlandığı ve korunduğu sürece gelişir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">İletişim Kurulması Gereken Yönetimle İlgili Denetim Konuları:[/I]Denetçi, finansal tabloların denetimi neticesi ortaya çıkan idari konularda o işletmenin yönetim kadrosuyla iletişim kurmalıdır. Bu konular sırasıyla aşağıdakileri içerir:
  · Yönetimle ilgili denetim konularında iletişim yapısını açıklayabilir.
  · İletişim kurulacağı ilgili kişileri belirleyebilir ve
  · İletilmesi kararlaştırılmış yönetimle ilgili özel denetim konularının belirlenmesini sağlayabilir.
  Bu iletişimin verimliliği, denetçi ve yönetimle ilgilenen kişiler arasında yapıcı çalışma ilişkileri geliştirerek sağlanabilir. Bu ilişki karşılıklı olarak mesleki bağımsızlık ve objektiflikten sağlandığı ve korunduğu sürece gelişir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">İletişim Kurulması Gereken Yönetimle İlgili Denetim Konuları:[/I]Denetçi, finansal tabloların denetimi neticesi ortaya çıkan idari konularda o işletmenin yönetim kadrosuyla iletişim kurmalıdır. Bu konular sırasıyla;
  · İlaveten yapılması gereken ya da muhtemel sınırlamaları da içeren, denetimin genel yaklaşımı ve kapsamı,
  · İşletmenin finansal tabloları üzerine somut bir etkisi olan ya da olabilecek önemli muhasebe kuralları ve uygulamalarının seçimi ya da değişiklikleri,
  · Finansal tablolarda açıklanması gereken devam eden bir dava gibi herhangi bir maddi risk veya sorunun, finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkisi,
  · İşletmenin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olan ya da olabilecek bir maddi etkinin işletme tarafında kayıt edilmiş ya da edilmemiş olan denetim düzeltmeleri,
  · İşletmenin sürekliliği üzerinde belirgin bir şüphe uyandırabilecek olaylarla ilgili somut belirsizlikler,
  · İşletmenin finansal tabloları ya da denetim raporuna tek ya da toplu etkisi olabilecek konuların yönetimle uyuşmazlığı. Bu iletişim, konunun çözülmüş ya da çözülmemiş olmasının değerlendirilmesini ve konunun önemini içerir.
  · Denetim raporunda yapılması beklenen değişiklikler,
  · Yönetimle ilgili dikkat çeken diğer konular, iç denetim sisteminde etkili olabilecek büyüklükteki zayıflıklar, yönetim bütünlüğü ve güvenilirliği ile ilgili sorular ve yönetimin dahil olduğu yolsuzluk suistimal vakaları.
  · Denetim sözleşmesi şartlarında kararlaştırılmış diğer konular.
  Denetçi, finansal tablolar bir bütün olarak ele alındığında, denetim sırasında denetçilerce toplanan ve yönetim tarafından hem bireysel hem de toplu olarak önemsiz addedilen düzeltilmemiş yanlış beyanlarla ilgili olarak, yönetimde görevli olanlara bilgi vermelidir. Yönetimle görevli kişilerle üzerinde görüşülmesine karşın düzeltilmeyen yanlış beyanlardan belli bir miktarın altında olanlar bilgilendirme dışıdır. Denetçi iletişimin bir parçası olarak, aşağıdaki hususları yönetimden sorumlu olanlara bildirir;
  · Denetçinin ileteceği konular, yanlızca denetim sonunda denetçinin dikkatini çekmiş olan yönetimle ilgili denetim konularını içerir.
  · Finansal tabloların denetimi, yönetimle ilgili olabilecek tüm konuların belirlenmesi için düzenlenmez. Dolayısıyla, denetim normal şartlarda bu konuları belirlemez.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">İletişimin Zamanlaması:[/I]Denetçi yönetimle ilgili denetim konularını tespit ettikçe yönetimden sorumlu olanlara bildirmelidir. Bu konuda gösterilecek hassasiyet, yönetimden sorumlu olanların gerekli önlemleri almalarını sağlar. Uygun zamanlı bir iletişimin kurulabilmesi için denetçi bu iletişimin zamanlama ve yapısını yönetimden sorumlu kişilerle görüşmelidir. Bazı durumlarda, konunun yapısı gereği, denetçi ilgili konuları belirlenen zamandan daha önce iletebilir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">İletişim Şekli:[/I]Denetçinin yönetimden sorumlu kişilerle olan iletişimi sözlü ya da yazılı olabilir. Denetçinin sözlü ya da yazılı iletişim kurmak konusundaki kararı şu faktörlerden etkilenir:
  · Denetlenen işletmenin büyüklüğü, çalışma yapısı, kanuni yapısı ve iletişim süreç,
  · Yönetimle ilgili iletilen denetim konularının içeriği, hassasiyet ve önemi,
  · Yönetimle ilgili iletilen denetim konularının raporlamasıyla ya da periyodik görüşmelerle ilgili yapılan anlaşmalar,
  · Yönetimden sorumlu olanlarla denetçi arasında süregelen temas ya da diyaloğun miktarı.
  Hakkında iletişim kurulan “yönetimle ilgili denetim konuları” sözlü olduğunda, denetçi, tartışılan konuları ve bu konulara yönetim tarafından verilen cevapları çalışma kağıdına belgeler. Bu belgeleme yönetimden sorumlu olanlarla denetçi arasındaki konuşmanın kopyası biçiminde olabilir. Bazı hallerde, konunun içeriği, hassasiyeti ve önemine bağlı olarak sözlü iletilen yönetimle ilgili denetim konularının denetçi tarafından yazılı olarak da yapılması önerilebilir. Denetçi normal olarak yönetimin yetkinliği ve güvenililiğiyle ilgili olanlar hariç “Yönetimle ilgili denetim konularını” yönetimden kişilerle tartışır. Yönetimle yapılan bu ilk tartışmalar önemli konuları belirlemede ve yönetime daha detaylı bilgi vermede önem taşır. Eğer, denetçi, işletmenin tepe yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilerle kurduğu iletişimin etkili, verimli ve uygun yapıldığından emin olduğu sürece, bu konuda tekraren iletişim kurması gerekmeyebilir.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Diğer Konular:[/I]UDS 701 “Bağımsız Denetçi Raporunda Yapılacak Değişiklikler” de belirtildiği üzere denetçi eğer denetim raporunda bazı hususların belirtilerek olumlu görüşten belli sapmalara olması gerektiğini düşünüyorsa, denetçi ile yöneticiler arasında yapılan görüşmeler, denetçinin denetçinin görüşünü destekleyici kanıt olarak kabul edilmez. Denetçi daha önce iletilmiş olan yönetimle ilgili denetim konularının cari dönem finansal tablolarına etkisinin olup olmadığını dikkate alır. Denetçi sözkonusu durumun hala devam eden bir konu olup olmadığını ve bu konunun tekrar gündeme getirilmesinin gerekli olup olmadığını da dikkate alır.
  <I style="mso-bidi-font-style: normal">Gizlilik:[/I]Ulusal muhasebecilik mesleği ile ilgili kurumlar, yasalar ya da mevzuattaki kurallar gereği denetçinin yönetimle ilgili denetim konularını görüşmesini sınırlayan gizlilik şartları ortaya koyabilir. Denetçi yönetimden sorumlu kişilerle bu konuları tartışmadan önce gizliliğe ilişkin bahse konu yaptırım, kanun ve kuralları dikkate almalıdır. Bazı durumlarda denetçinin uyması gereken ahlaki ve yasal gizlilik zorunlulukları ile finansal tabloların raporlaması arasında uyuşmazlık olasılığı olabilir. Bu durumlarda, denetçi yasal kurumlara başvurabilir. Muhasebe mesleğini etkileyen türde çeşitli düzenlemelere bünyesinde yer veren çeşitli yasal kurumlar, yasalar ya da kurallar gereğince denetçinin yönetimle ilgili denetim konularını görüşmesini gerektiren zorunluluklar ortaya konulabilir. Bu ilave kurallar bu standartta kapsanmamış olabilir, ancak yönetimden sorumlu olanlarla yapılan görüşmelerin içerik, şekil ve zamanlamasını etkileyebilir.[1]
  <DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
  <HR align=left SIZE=1 width="33%">

  <DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
  [1] Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, UDS 260, s. 263-269.
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 4. #14
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">UDS 300 Finansal Tablo Denetiminin Planlanması<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></span>[/i]

  </font></span>

  </font>Bu
  UDS’ nın amacı finansal tablolar denetiminin planlanması ile ilgili yapılacak
  işlemler ve usuller hakkında rehberlik sağlamak ve standartlar oluşturmaktır.
  Bu UDS yinelenen denetimler ile ilgili bir çerçeve oluşturmaktır. Denetçi,
  denetimin etkin olarak gerçekleşebilmesi için, denetim çalışmasını
  planlamalıdır. Bir denetim planlaması, denetim planının gerçekleştirilmesi ve
  sözleşmeler için, bütün denetim stratejilerinin belirlenmesini içermekte, diğer
  bir taraftan, denetim riskinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini
  kapsamaktadır. Denetimin planlaması, sözleşme ortağına ve denetim ekibinin
  diğer kilit üyelerine onların denetim ve deneyimlerinden yarar sağlamayı,
  planlamanın etkinliği ve verimliliğinin arttırılmasını içermektedir. Denetimin
  iyi önemli görülen alanların daha dikkatli incelenerek, sorunlu alanların
  ortaya çıkarılmasına ve zamanında çözülmesine, denetim sözleşmesinin uygun bir
  biçimde düzenlenmesi ve yönetilmesine, böylece etkili ve verimli bir biçimde
  gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. İyi bir planlama denetim ekibi
  üyelerinin, yapılacak olan denetimde uygun bir görev dağılımı yapılmasına
  yardımcı olmakta, denetim ekibi üyelerinin yönetimini ve onlara verilecek olan
  direktifleri kolaylaştırmakta ve denetçi tarafından yapılan işin
  koordinasyonunun iyi yapılmasına yardımcı olmaktadır. Planlama faaliyetinin
  türü ve büyüklüğü, işletmenin karışıklığı ve büyüklüğüne göre ve denetçinin
  işletme ile daha önceden bir deneyiminin olmasına, denetim sözleşmesi süresince
  meydana gelen değişikliklere göre farklılık gösterecektir. </span>

  </font></span>

  </font>Denetim
  önceki denetim bitiminden sonra (veya bağlantılı olarak) ve yapılmakta olan
  denetimin bitimine kadar sürekli ve devam eden bir süreç olmasına rağmen
  planlama, denetimin böyle bir süreci değildir. Fakat, denetçi denetimi
  planlarken, tamamlanmış önceki denetim prosedürlerinden, ileri denetim prosedürlerinin
  hazırlanmasını ve belirli planlama faaliyetlerinin tamamlanmasını dikkate almak
  zorundadır. Örneğin; denetçi, denetim ekibi üyeleri UDS 315 “İşletme ve İşletme
  Ortamının Anlaşılması ve Önemli Yanlış Beyan Riskinin Değerlendirilmesi”,
  işletmenin finansal tablolarda önemli yanlış beyanlara olan yatkınlığının
  tartışılmasında denetim ekibi üyelerine rehberlik sağlar. UDS 240 “Finansal
  Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hileye İlişkin Denetçi Sorumluluğu”, mevzu
  bahis görüşmeler esnasında işletmenin, hile nedeni ile finansal tablolarda
  önemli yanlış beyanlara olan yatkınlığının üzerinde durulması hususunda
  rehberlik sağlar. aralarında görüşmeyi planlar, risk değerleme prosedürleri
  gibi analitik prosedürleri uygular, işletme ile ilgili yasalar ve düzenlemelerin
  genel anlayışı hakkında bir çerçeve oluşturur, işletmenin nasıl bir çerçeveye
  uyacağını belirler, maddiliğini belirler, uzmanları belirler, yanlış beyan
  riskini değerlendirir ve belirler, öncelikli risk değerleme prosedürlerini
  uygular ve risklerden sorumlu işlemler grubu, hesap bakiyeleri ve dipnotlar
  için belirlenen seviyede yeni, ileri denetim prosedürlerinin uygulanmasını
  sağlar. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Öncelikli Sözleşme Faaliyetleri</span>[/i]: Denetçi, mevcut denetim sözleşmesinin
  başlangıcında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Müşteri
  ilişkilerin devamı ve özel denetim sözleşmeleri ile ilgili denetim
  prosedürlerinin gerçekleştirilmesi </span>

  </font>·
  </span></span></span>Bağımsızlık
  etik gerekliliğini kapsayan, etik gerekliliklerle ilgili uyumun
  değerlendirilmesi </span>

  </font>·
  </span></span></span>Sözleşme
  şartlarının karşılıklı anlayışının oluşturulması. </span>

  </font>Müşteri
  devamlılığının sağlanması ve bağımsızlığı kapsayan etik gereklilikler,
  durumlardaki değişiklikler denetim sözleşmesinin başından sonuna kadar
  varolmaktadır. Fakat, denetçinin, müşteri devamlılığı ve etik gerekliliklerinde
  (bağımsızlık dahil) uyguladığı ilk prosedürler, mevcut denetim sözleşmeleri
  için diğer uygun faaliyetleri gerçekleştirmeden önce gerçekleştirilmelidir.
  Önceki denetim prosedürleri, önceki denetimin bitiminden sonra (ve bağlantılı
  olarak) varolanlardır. Öncelikli sözleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin
  amacı, denetim riskinin kabul edilebilir düşük seviyeye indirilmesi, denetim
  sözleşmesinin planlanması ve gerçekleştirilmesi gibi denetçiyi ters bir şekilde
  etkileyen herhangi bir durum veya olayın denetçi tarafından dikkate alınmasını
  sağlama alarak denetçiye yardımcı olmaktadır. Aşağıdakiler, bu öncelikli
  sözleşme faaliyetleri denetçinin denetim sözleşmesini planlamasını sağlama
  alır:</span>

  </font>·
  </span></span></span>Denetçi
  denetim sözleşmesini yürütebilme kaabiliyetine sahip olmalı ve bağımsızlığını
  korumalıdır.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Sözleşmenin
  devamı için denetçiyi etkileyen, yönetimin dürüstlüğü ile ilgili bir durum
  olmamalıdır.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Denetim
  sözleşmesi kapsamında müşteri ile olan iletişimde yanlış anlamaya mahal
  verilmemelidir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Planlama Faaliyetleri: (Bütün Denetim
  Stratejileri) </span>
  [/i]Denetçi,
  denetim için bütün denetim stratejilerini ortaya koymalıdır. Her denetim
  stratejisinde; kapsam, zamanlama ve denetimin yönetilmesine dair hedefler
  bulunmalı ve daha fazla denetim planının gelişmesi için rehberlik sağlamalıdır.
  Aşağıdakiler, denetim stratejilerinin belirlenmesini içermektedir:</span>

  </font>a)
  </span></span></span>Finansal
  raporlama çerçevesi, endüstriyel-özel raporlama gereklilikleri ve işletmenin
  bileşenlerinin yeri gibi, sözleşmenin kapsamını tanımlayan sözleşmenin
  özelliklerinin belirlenmesi,</span>

  </font>b)
  </span></span></span>Ara
  ve nihai raporlama için bitim tarihi, yönetimle ve yönetimden sorumlu kişilerle
  görüşme zamanlarının belirlenmesi gibi kurulması gereken iletişimin türünün ve
  denetimin zamanlamasının planlanması, sözleşme raporlama amaçlarının
  araştırılması,</span>

  </font>c)
  </span></span></span>Uygun
  maddilik seviyesinin belirlenmesi, yanlış beyan riskinin yüksek olduğu
  öncelikli alanların tanımlanması, öncelikli muhasebe bakiyelerinin ve maddi
  unsurların tanımlanması, iç kontrolün etkinliği ile ilgili kanıtların elde
  edilmesinin planlanıp planlanmadığı, geçmişteki önemli, işletmeye özel,
  endüstriyel finansal raporlamalar, diğer ilişkin gelişmeler ile ilgili
  tanımlamalar gibi, denetim ekip çalışmasını etkileyen önemli faktörlerin
  değerlendirilmesi.</span>

  </font>Bütün
  denetim stratejilerindeki gelişmelerde, denetçi, öncelikli denetim
  sözleşmesinin sonuçlarını ve işletme için gerçekleştirilmiş diğer sözleşmelerde
  kazanılan deneyimlerin dikkate alınması gerekmektedir. UDS eklerinde denetçi,
  bir sözleşme için denetim stratejilerinin belirlenmesini dikkate almalıdır.
  Denetim stratejilerinin geliştirilmesinin amacı; gerçekleştirilecek sözleşmenin
  kaynaklarının, tutarının, yapılacak işlerin, denetimin zamanlamasının ve
  türünün belirlenmesinde denetçiye yardımcı olur. Bütün denetim stratejileri,
  açık olarak düzenlenmeli ve denetçinin denetçinin risk değerleme prosedürlerine
  tabi tutulmalıdır:</span>

  </font>·
  </span></span></span>Yüksek
  risk alanları için uygun deneyimli ekip üyelerinin kullanımı, karışık konularda
  uzman kullanımı gibi, özel denetim alanları için kaynakların ayrılması,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Maddi
  hususlarda, stok sayımının gözlemlenmesi için ekip üyesi sayısının
  belirlenmesi, grup denetimleri çalışması içerisinde diğer denetçinin işinin
  yeniden gözden geçirilmesinin kapsamı ve yüksek riskli alanlara, denetim
  bütçesinin daha fazla ayrılması gibi özel denetim alanları için tahsis edilen
  kaynakların miktarı,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Kaynaklar
  tamamen kullanıldığında, (örneğin; ara denetim safhasında veya önemlilik arz
  eden tarihlerde)</span>

  </font>·
  </span></span></span>Denetim
  ekibinin brifing vereceği veya bilgi alma toplantılarının yapılacağı zamanlar,
  sözleşme ortak veya yöneticilerinin gözden geçirmelerinin nasıl gerçekleştiği
  (alan içinde mi alan dışında mı), sözleşme kalite kontrolün, gözden
  geçirmelerin tamamlanıp tamamlanmaması gibi kaynakların nasıl yönetildiği,
  yönlendirildiği ve gözlem altında tutulduğu.</span>

  </font>Genel
  denetim stratejisi bir kere belirlendikten sonra, denetçi genel denetim
  stratejisinde belirlediği, tanımladığı belirli hususlara değinmek üzere daha
  detaylı bir denetim planı geliştirmeye başlayabilir. Bu çalışmada, kaynaklarını
  daha verimli bir şekilde kullanarak denetim amaçlarına ulaşmayı başarmalıdır.
  Denetçi, genelde detaylı bie denetim planı gerçekleştirmeden önce, genel
  denetim stratejisi belirlese de, bu iki planlama faaliyetinin birbirinden ayrı
  olması ve birbirini takip eden süreçler olması gerekmez. Tam tersi bunlar
  birbirleri ile yakından ilişkilidirler. Çünkü bir tanesinde yapılacak
  değişiklik diğerinde de değişiklik yapılmasına yolaçar. Küçük işletmelerin
  denetiminde, işletme denetimi, küçük bir denetim ekibi ile gereçekleşebilir.
  Küçük işletmelerin denetiminin birçoğu, denetim sözleşme ortağının (bu bir tek
  uygulayıcı olabilir), bir sözleşme ekip üyesi (sözleşme ekip üyesi olmaksızın)
  ile çalışmasını içerir. Küçük bir ekip ile ekip üyeleri arasındaki iletişim ve
  koordinasyon daha kolaydır. Küçük bir işletmenin denetimi için genel denetim
  stratejilerinin oluşturulması, çok karmaşık ve zaman harcayan bir işlem
  değildir. Bu denetimin karmaşıklığına ve işletmenin boyutuna bağlı olarak
  değişir. Örneğin; önceki denetimin tamamlanmasında, çalışma kağıtlarının gözden
  geçirilmesine dayanan ve yeni tamamlanmış bir denetimde belirlenmiş olan
  hususların altını çizerek şekilde hazırlanan kısa bir tutanak, mevcut dönemde,
  işletmenin sahibi-yöneticisi ile olan görüşmelere istinaden güncelleştirip,
  değiştirilirse, mevcut denetim sözleşmesinin planlanması için bir temel
  oluşturabilir.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Denetim Planlaması:</span>[/i]Denetçi, denetim riskini kabul
  edilebilir bir seviyeye düşürmek için bir denetim planı geliştirilmelidir.
  Denetim planı, genel denetim stratejisinden daha ayrıntılıdır ve denetim
  riskini kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek ve uygun denetim kanıtları elde
  etmek için denetim ekibi üyeleri tarafından yerine getirilen denetim
  prosedürlerinin türünü, kapsamını ve zamanlamasını içerir. Denetim planının
  belgelendirilmesi, yeni denetim prosedürleri uygulanmadan önce, gözden
  geçirilen ve onaylanabilen denetim prosedürlerinin planlanması ve uygulanması
  için bir kusursuzluk kaydı gibi hizmet verebilir. Denetim planı şunları
  içermektedir. </span>

  </font>·
  </span></span></span>UDS
  315 “İşletme ve İşletme Ortamının Anlaşılması ve Önemli Yanlış Beyan Riskinin
  Değerlendirilmesi” nde belirlendiği gibi, yanlış beyan riskinin
  değerlendirilebilmesi için yeterli, planlı bir risk değerlendirme
  prosedürlerinin türü, zamanlama ve kapsamının tanımlanması,</span>

  </font>·
  </span></span></span>UDS
  330 “Belirlenen Riskler Karşısında Denetçinin Uygulayacağı Teknikler” inde
  belirtildiği gibi, işlemlerin her maddi sınıflaması, hesap bakiyeleri ve
  dipnotlar için, belirlenen seviyede planlanan denetim prosedürlerinin
  zamanlaması, türü ve kapsamının tanımlanması. Yeni denetim prosedürleri için
  plan, kontrollerin etkinliğini, planlanmış temel denetim prosedürlerinin türü,
  zamanlaması ve kapsamının test edilip edilmediğini göstermektedir. </span>

  </font>·
  </span></span></span>UDS’
  lerle uyumlu olmak için, sözleşme için diğer benzer denetim prosedürleri yerine
  getirmelidir. (örneğin; işletme avukatı ile doğrudan iletişime geçilmesi)</span>

  </font>Bu
  denetim tekniklerinin planlanması, sözleşmenin geliştirilmesi için denetim
  planlaması yapılması gibi denetim safhalarının içerisinde yeralmaktadır.
  Örneğin; denetçi risk değerlemesi prosedürleri genellikle denetim sürecinin
  başlangıcı safhalarında uygulanmalıdır. Fakat, özel yeni-ileri denetim
  prosedürlerinin türünün, zamanlamasının ve kapsamının planlanması bu risk
  değerleme prosedürlerinin sonucuna bağlıdır. Ek olarak, bazı işlemler sınıfı,
  hesap bakiyeleri ve açıklamalar için, denetçi yeni denetim prosedürlerini,
  bütün geri kalan denetim prosedürlerinin daha detaylı denetim planlaması
  yapılmadan önce, ifasına başlayabilir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Denetim Aşamaları Sırasında Karar
  Verilmiş Olan Denetim Planlarındaki Değişiklikler</span>
  [/i]<i style="mso-bidi-font-style: normal;">:
  </span>[/i]Denetim sırasında, eğer imkanı varsa,
  bütün denetim stratejisi ve planlaması değiştirilebilir ve yenilenebilir.
  Denetimin planlanması, denetim sözleşmesinin başlangıcından sonuna kadar devam eden
  bir süreçtir. Beklenmedik konular, durumlardaki değişiklikler ve denetim
  prosedürlerinden elde edilen denetim kanıtlarının sonucu olarak denetçi, yeni
  denetim prosedürlerinin zamanlamasının, türünün ve kapsamının değiştirilmesi
  suretiyle bütün denetim stratejileri ve denetim planlarında bir değişiklik
  ihtiyacı içinde olabilir. Denetim prosedürleri planlandığı zaman, asıl bilgiler
  diğer bilgilerden önemli bir şekilde farklılaşarak denetçinin dikkatini
  çekebilir. Örneğin; denetçi kontrollerin etkinliğinin test edilmesi ile elde
  edilen denetim kanıtı ve temel prosedürlerinin gerçekleştirilmesi ile elde
  edilen denetim kanıtı birbirini tutmayabilir. Bazı durumlarda, planlanan
  denetim prosedürlerinin tekrar değerlendirilmesi, bazı işlemler sınıfı, hesap
  bakiyeleri ve açıklamalar veya hepsi için belirlenen seviyede değerlenen
  risklerin tekrar gözönünde tutulmasına bağlıdır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Denetimin Yönlendirilmesi, Yönetilmesi
  ve Gözden Geçirilmesi:</span>
  [/i]Denetçi,
  denetim ekibinin, denetim ve yapılacak işlerin gözden geçirilmesini,
  talimatların türünü, zamanlamasını ve kapsamını planlamalıdır. Denetim ekibinin
  denetimi veya onların yaptığı işlerin gözden geçirilmesi ve talimatların türü,
  zamanlaması ve kapsamı; işletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı, denetim alanı,
  yanlış beyan riskleri, denetimi gerçekleştiren personelin becerilerini de
  kapsayan birkaç faktöre bağlıdır. UDS 220, denetimin gözden geçirilmesi,
  talimatlar ve personelin denetimi hakkında birçok rehberlik sağlamaktadır.
  Denetçinin, denetim ekibi üyelerinin denetimi ve talimatların türünü,
  zamanlamasını ve kapsamını planlaması, yanlış beyan risk değerlendirmelerine
  bağlıdır. Değerlenedirilen yanlış beyan riski arttığı zaman, denetçi, denetim
  yapılan alanda, genellikle zaman ve kapsamının yönlendirilmesine önem vermeli,
  denetim ekibi üyelerinin denetimini arttırmalı ve denetimde bulunan kişilerin
  yaptıkları işleri daha detaylı bir şekilde gözden geçirmelidir. Aynı şekilde,
  sözleşme ekip üyelerinin çalışmasının gözden geçirilmesinin kapsamı,
  zamanlaması ve türünün planlaması, ekip üyelerinin yaptıkları işte birey olarak
  yeteneğine ve onların ustalıklarına bağlıdır. </span>

  </font></span>

  </font>Küçük
  işletmelerin denetlenmesi sürecinde, denetim, denetim sözleşme ortağı
  tarafından yerine getiriliyor olabilir. (Bu tek bir uygulayıcı olabilir.) Bu
  gibi durumlarda, idare sorunlarında, sözleşme ekip üyelerinin denetiminde ve
  yapılan işin gözden geçirilmesinde, denetim sözleşme ortağı, kendini göstermez,
  yapılan işin her adımında vardır, görevlidir ve bütün maddi durumlardan
  haberdardır. Bununla birlikte, denetim sözleşme ortağı (veya tek uygulayıcı),
  UDS’re uyumlu bir şekilde hareket edildiği güvencesini vermek zorundadır. Bütün
  denetim aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği zaman, denetimin bir bölümünde
  belirlenen bulguların uygunsuzluğu ile ilgili objektif bir kanının
  şekillenmesi, birtakım uygulama problemleri ortaya çıkabilir. Özellikle,
  uygunsuz ve karmaşık durumlar içeriyorsa ve denetim tek bir uygulayıcı
  tarafından gerçekleştirilmişse, denetimin deneyimli-uygun denetçiler tarafından
  gerçekleştirilmesi arzu edilebilir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Belgelendirme:</span>[/i]Denetçi, denetim sırasında herhangi bir
  değişiklik dahil, bütün denetim stratejilerini ve denetim planını
  belgelendirmelidir. Bütün denetim stratejilerini denetçinin belgelendirmesi,
  denetim ekibine önemli konuların iletilmesini ve denetimin doğru dürüst bir
  şekilde planlanmasını hesaba katarak, önemli kararların alınmasına yardımcı
  olur. Örneğin; bütün denetimin idare edilmesi, zamanlaması, içeriği ile ilgili
  önemli kararları içeren bir not formu içinde bütün denetim stratejilerinin
  denetçi tarafından özetlenmesine yardımcı olur. </span>Denetim planını denetçinin belgelendirmesi,
  belirlenen riskle ilgili açıklamaların, hesap bakiyeleri ve maddi işlem
  sınıfları için; belirlenen seviyede, yeni denetim prosedürlerinin ve risk
  değerleme prosedürlerinin zamanlaması, türü ve kapsamının planlamasını
  düzenlemek için uygundur. Denetçi, standart denetim programlarını ve denetim
  kontrol listelerini kullanabilir. Fakat denetim programları ve kontrol
  listeleri kullanıldığı zaman, denetçi, sözleşmedeki özel hususları düşünerek,
  kontrol listelerini uygun bir şekilde yeniden düzenler. </span>

  </font></span>

  </font>Orijinal
  olarak hazırlanmış denetim stratejilerinde ve detaylandırılmış denetim
  planlarında meydana gelen herhangi bir değişikliğin denetçi tarafından
  belgelendirlmesi, önemli değişikliklerin nedenlerini ve denetçinin konularla
  ilgili sorumluluğunu, mevcut durumu ve benzer değişikliklerle sonuçlanmış
  denetim prosedürlerinin sonuçlarını içermektedir. Örneğin; denetçi, finansal
  tablo yanlış beyan tanımlarını, maddi iş birlikteliklerinin sonucu oluşan
  denetim planlarını veya bütün planlanmış denetim stratejilerini değiştirebilir.
  Bütün denetim stratejilerindeki ve denetim planındaki önemli bir değişiklik
  kaydı, planlanmış denetim prosedürlerinin zamanlamasında, türünde ve kapsamında
  meydana gelen bir değişikliğin bir sonucu, denetim için benimsenmiş son denetim
  planlarını ve denetim stratejilerini açıklar ve denetim sırasında meydana gelen
  önemli değişikliklere karşılık uygun olanları düzenlemektedir. Formun kapsamı
  ve şekli, işletmenin karmaşıklığı, boyutu gibi konulara; maddiliğe; diğer
  belgelerin kapsamına ve özel denetim sözleşmesine bağlıdır.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Yönetimle ve Yönetimden Sorumlu
  Kişilerle İletişim:</span>
  [/i]Denetçi,
  yönetimden sorumlu kişiler ve işletme yönetimi ile planlamanın unsurlarını
  paylaşmalı ve değerlendirmelidir. Bu değerlendirme; işletmenin yönetimden
  sorumlu kişilerce yapılması gerekli olan bütün iletişimlerin bir parçası
  olabilir ve denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için yapılıyor
  olabilir. Yönetimden sorumlu kişilerle yapılan değerlendirme genellikle, bütün
  denetim stratejilerini, denetimin zamanlamasını ve birtakım ek gereklilikleri
  içermektedir. Yönetimle yapılan değerlendirmeler ise, genellikle denetim
  sözleşmesinin yönetimi, yürütülmesine yardımcı olma gibi durumları
  içermektedir. (Örneğin; işletme personelinin yaptığı iş ile planlanan bazı
  denetim prosedürlerinin koordinasyonu) Buna karşın bu değerlendirmelerde, bütün
  denetim stratejilerinin ve denetim planının sorumluluğu denetçidedir. Bütün
  denetim stratejileri belirlenip, denetim planı kapsamındaki konuların
  değerlendirilmesi yapıldığında, denetimin etkinliği tehlikeye düşürülmediği
  sürece özen göstermek gereklidir. Örneğin; önceden tahmin yapılmış denetim
  prosedürleri tarafından denetimin etkinliğinin tehlikeye atılması, yönetimle
  birlikte detaylandırılmış denetim prosedürlerinin zamanlaması ve türünün
  değerlendirilip değerlendirilmediğini denetçi değerlendirmelidir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Denetim Sözleşmelerinde Dikkate Alınacak
  Ek Hususlar:</span>
  [/i]Denetçi
  ilk denetimin başlaması ile birlikte takip eden faaliyetleri yerine
  getirmelidir:</span>

  </font>a)
  </span></span></span>Müşteri
  ilişkileri kabulü ve özel denetim sözleşmeleri ile ilgili denetim
  prosedürlerinin yerine getirilmesi (Ek rehberlik için UDS220)</span>

  </font>b)
  </span></span></span>Eğer
  denetçi de herhangi bir değişiklik olmuşsa, etik gerekliliklerle </span>uyum içerisinde önceki denetçi ile iletişim
  kurulması.</span>

  </font>Denetimin
  ilk ve tekrarlanan denetim olması planlanmış denetimin objektifliği ve
  amaçlarını etkilemez. Fakat, ilk denetim için, denetçi, planlanan faaliyetleri
  genişletme ihtiyacı içinde olabilir. Çünkü tekrarlanan sözleşmeler planlandığı
  zaman denetçi bu işletme ile önceden bir deneyimin olmadığı dikkate
  alınmalıdır. İlk denetimler için, denetçi, bütün denetim stratejilerinin ve
  denetim planlarındaki gelişmeler dikkate alınmalıdır: ek konular /sorunlar,
  takip eden durumları içermektedir.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Yasalar
  ve düzenlemelerle yasaklanmadıkça, düzenlemeler önceki denetçi ile
  yapılmalıdır. Örneğin; önceki denetçinin çalışma kağıtları gözden
  geçirilmelidir.</span>

  </font>·
  </span></span></span>İlk
  olarak seçilmiş denetçiler yönetimle birlikte, önemli noktalarda (muhasebe,
  denetim ve raporlama standartları uygulamalarını içeren) değerlendirme
  yapılmalıdır, yönetimden sorumlu kişilerle bu konuların iletişimi ve bu
  konuların bütün denetim stratejilerini ve denetim planını nasıl etkileyeceği
  değerlendirilmelidir.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Açılış
  bakiyeleri ile ilgili uygun denetim kanıtı elde edebilmek için planlanan
  denetim prosedürleri </span>

  </font>·
  </span></span></span>Beklenen
  önemli risklere karşılık, beceri ve kapasitenin uygun seviyeleri ile birlikte
  firma personelinin görevlendirilmesi.</span>

  </font>·
  </span></span></span>İlk
  denetim sözleşmesi için firma kalite kontrol sistemleri için gerekli olan diğer
  denetim prosedürleri (örneğin; firma kalite kontrol sistemleri, önemli denetim
  prosedürleri, uygulanmaya başlamadan veya raporlar ortaya çıkarılmadan önce
  gözlemlenmeli, bütün denetim stratejilerinin uygulandığı gözetilmeli, kıdemli
  personel veya diğer ortakları
  </span>kapsamalıdır.)[1]</span></span></span></span></span></span>

  </font></span></span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><div style="mso-element: footnote-list;"><br clear="all">

  <hr align="left" SIZE="1" width="33%">  </font><div style="mso-element: footnote;" id="ftn1">

  </font>[1]</font></span></span></span></span></span> Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, UDS 300,
  s. 272-282.</font></span>

  </font></font>

  </font></div>

  </font></div>

  </font>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 5. #15
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">UDS 315 İşletme ve İşletme Ortamının Anlaşılması ve Önemli Yanlış<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Beyan Riskinin Değerlendirilmesi</span>[/i]

  </font></span>

  </font>Bu
  UDS’ nin amacı, iç kontrolü de içerecek şekilde işletme ve onun iş çevresi
  hakkında bir anlayış ve fikir edinmek için ve bir finansal tablo denetiminde
  önemli yanlış beyan risklerini değerlelndirmek için standartları oluşturmak ve
  yolgösterici mahiyette rehberlik sağlamaktır. Daha ileri denetim tekniklerinin
  uygulanması açısından denetçinin bir temel oluşturacak şekilde risk değerlemesi
  yapmasının na kadar önemli olduğu UDS 200 “Finansal Tablo Denetiminin
  Yürütülmesindeki Genel İlkeler ve Amaç” kısmında açıklanmıştır. Denetçi, hata
  veya suistimal sonucu finansal tablolarda yanlış beyan riskinin tayini
  belirlenmesine ve daha ileri denetim tekniklerinin tasarım ve
  gerçekleştirilmesine yetecek şekilde, iç kontrolü de içererek, işletme ve onun
  çevresi hakkında bir anlayış edinmelidir. UDS 500 “Denetim Kanıtları”, </span>denetçinin, önemli yanlış beyan riskinin
  değerlendirilmesi ve daha ileri denetim tekniklerinin tasarlanması ve yerine
  getirilmesi için temel oluşturacak şekilde yeterli detaya sahip iddialar
  kullanmasını gerektirmektedir. Bu UDS, denetçinin, iç kontrolü de içeren,
  işletmenin ve onun çevresinin uygun bir şekilde anlaşılmasına dayanan finansal
  tablo ve iddia seviyesinde risk değerlendirmeleri yapmasını gerektirmektedir.
  UDS 330 “Belirlenen Riskler Karşısında Denetçinin Uygulayacağı Teknikler”,
  denetçiye, risk değerlendirmesine karşı türü, zamanlaması ve kapsamı hassas
  olan daha ileri denetim tekniklerinin tasarlanması ve yerine getirilmesinde ve
  genel yanıtları belirlemede sorumluluk vermektedir. Bu UDS’ nin gereksinimleri
  ve rehberliği, diğer UDS’ ler da temin edilen gereksinimler ve rehberlik ile
  birlikte kullanılacaktır. Özellikle, suistimal nedeni ile meydana gelen yanlış
  beyan durumlarında denetçinin sorumluluğunu tartışan UDS 240, “Finansal Tablo
  Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hileye İlişkin Denetçi Sorumluluğu”, bu konuda
  denetçiye ilave yol göstermektedir. Aşağıda belirtilenler bu standardın
  gereksinimlerine genel bir bakıştır:</span>

  </font>·
  </span></span></span>İç
  kontrolü içerecek şekilde, işletme ve çevresi hakkında risk değerlendirme
  teknikleri ve bilgi kaynakları</span>
  . Bu bölüm, iç kontrolü içerecek şekilde, denetçinin, işletme ve onun
  çevresindekiler ile ilgili anlayışı elde edebilmek için yerine getirmesi
  gereken denetim tekniklerini açıklamaktadır. (risk değerleme teknikleri)
  Ayrıca, denetim ekibi üyeleri arasında, işletmenin finansal tablolarının önemli
  yanlış beyana olan yatkınlığının görüşülmesini de gerektirmektedir. </span>

  </font>·
  </span></span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İç kontrolü içerek şekilde, işletme ve
  çevresi hakkında bir anlayış edinmek. </span></span>
  [/i]Bu bölüm, önemli yanlış beyan
  risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için, denetçinin, işletmenin
  belirtilen yönlerini ve onun çevresini, iç kontrolün unsurları ile birlikte
  anlamasını gerektirmektedir.</span>

  </font>·
  </span></span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Yönetim ve kurumsal yönetim ile
  görevlendirilmiş kişiler ile iletişimde bulunmak.</span>
  [/i] Bu bölüm denetçinin, yönetim ve
  kurumsal yönetim ile görevlendirilmiş kişiler ile iç kontrol ile ilgili
  konularda girdiği iletişimi ele almaktadır. </span>

  </font>·
  </span></span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Belgelendirme.</span>[/i] Bu bölüm ilgili belgelendirme
  gereksinimlerini belirlemektedir. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">[/i]</span>

  </font>·
  </span></span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Önemli yanlış beyan riskinin
  değerlendirilmesi. </span>
  [/i]</span>Bu bölüm, denetçinin, finansal tablo ve iddia
  seviyesinde önemli yanlış beyan riskini belirlemesi ve değerlendirmesini
  gerektirmektedir. Buna göre denetçi;</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>İlgili
  kontroller dahil olmak üzere, işletme ve onun çevresini ve finansal
  tablolardaki işlem kategorileri, hesap bakiyeleri ve açıklama ve dipnotları
  dikkate alarak riskleri belirler,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Belirlenmiş
  olan riskler ile iddia seviyesinde neyin yanlış gelişebileceği arasındaki
  ilişkiyi kurar,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Risklerin
  önemini ve gerçekleşme olasılıklarını dikkate alır,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Bu
  bölüm, ayrıca denetçilerin, risklerin özel denetim dikkati gerektiren önemli
  riskler olup olmadıklarının belirlenmesini veya bunların esas tekniklerinin
  uygulanması ile yeterli denetim kanıtı sağlanabilecek riskler olup
  olmadıklarına karar vermelerini gerektirmektedir. Denetçi, ilgili kontrol
  faaliyetleri dahil olacak şekilde, sözkonusu riskler üzerinde işletmenin
  kontrollerinin tasarımını değerlendirmek ve bunların uygulanıp uygulanmadığını
  belirlemekle sorumludur.</span>

  </font></span>

  </font>UDS’
  ları uyarınca bir denetimi gerçekleştirmek için ilk yapılması gereken husus,
  işletme ve onun çevresi hakkında bir fikir edinmektir. Özellikle bu fikir,
  denetçinin, denetimi planlamak ve finansal tablolardaki önemli yanlış beyan
  risklerini değerlendirmesi için profesyonel karar verme mekanizmasını
  kullanması ve denetim boyunca bu risklere gerekli yanıtları verebilmesi için
  bir çerçeve oluşturmaktadır. Örneğin; aşağıdaki durumların oluşması halinde;</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Önemliliğin
  belirlenmesi ve önemlilik hakkındakı kararın uygun olup olmadığının, denetim
  ilerledikçe belirlenmesi,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Muhasebe
  politikalarının seçilmesinin ve uygulanmasının uygun olup olmadığının ve ayrıca
  finansal tablo açıklama ve dipnotlarının yeterliliğinin dikkate alınması,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Özel
  denetimin gerekebileceği alanların belirlenmesi, örneğin; ilişkili kişilerle
  işlemler, işletmenin sürekliliği varsayımının yönetim tarafından
  kullanılmasının uygunluğu veya işlemlerin ticari amaçlarının dikkate alınması,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Analitik
  incelemeyi yerine getirirken kullanılmak üzere beklentilerin geliştirilmesi,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Denetim
  riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek için daha ileri denetim
  tekniklerinin tasarlanması veya yerine getirilmesi,</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Elde
  edilen denetim kanıtlarının yeterliliğini ve uygunluğunu değerlendirmek,
  örneğin; varsayımların uygunluğu ve yönetimin sözlü ve yazılı beyanları gibi. </span>

  </font></span>

  </font>İç
  kontrol dahil olmak üzere işletme ve onun çevresi ile ilgili olarak gerekli
  olan fikir derecesine karar vermekte denetçi kendi profesyonel hükmünü kullanır.
  Denetçinin birincil dikkat etmesi gereken husus, edinilen anlayışın, finansal
  tablolardaki önemli yanlış beyan riskini değerlendirmeye ve daha ileri denetim
  tekniklerinin yerine getirilmesine yeterli olup olmadığıdır. Denetçi
  tarafından, denetimin gerçekleştirilmesinde gerek duyulan genel anlayışın
  derinliği, yönetim tarafından işletmenin yönetilmesi için sahip olunandan
  azdır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Risk Değerlendirme Teknikleri ve İç
  Kontrolü İçerecek Şekilde İşletme ve İş Çevresi Hakkında Bilgi Kaynakları: </span>
  [/i]İç kontrolü içerecek şekilde işletme ve
  iş çevresi hakkında bir fikir edinebilmek, denetim boyunca süregelen, ve
  bilginin toplanmasını, güncelleştirmesini ve analiz edilmesini içeren bir
  süreçtir. UDS 500’ de tarif edildiği gibi, bir anlayış edinmek için gerekli olan
  denetim tekniklerine “Risk Değerlendirme Teknikleri” adı verilmektedir, çünkü
  bu tür tekniklerin yerine getirilmesi ile elde edilen bilginin bir kısmı
  denetçi tarafından, önemli yanlış beyan risklerinin değerlendirilmesinde
  destekleyici denetim kanıtı olarak kullanılabilir. Buna ilaveten, risk
  değerlendirme yöntem ve tekniklerini yerine getirirken, denetçi işlem
  kategorileri, hesap bakiyeleri, açıklama ve dipnotlar ve bunlarla ilgili
  iddialar ve bu tür denetim teknikleri, esas teknikler veya kontrollerin test
  edilmesi olarak planlanmamış olsalar bile kontrollerin işletim etkinliği
  hakkında denetim kanıtı elde edilebilir. Denetçi ayrıca, bunları uygulamak
  verimli olduğu için, risk değerlendirme teknikleri ile aynı zamanda esas
  teknikleri veya kontrol testlerini de uygulamayı seçebilir.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Risk Değerleme Teknikleri: </span>[/i]İç kontrolü de içerecek şekilde işletme
  ve onun çevresi hakkında bir anlayış edinebilmek için, denetçi aşağıda
  belirtilen risk değerlendirme tekniklerini yerine getirmelidir:</span>

  </font>a)
  </span></span></span>İşletme
  içinde yönetim ve diğerleri hakkında yapılan sorgular,</span>

  </font>b)
  </span></span></span>Analitik
  inceleme,</span>

  </font>c)
  </span></span></span>Gözlem
  ve inceleme.</span>

  </font>Denetçi,
  yukarıda belirtilen risk değerlendirme tekniklerinin hepsini yerine getirmek
  zorunda değildir. Bununla birlikte, bütün risk değerlendirme teknikleri,
  denetçi tarafından, gerekli olan ve ihtiyaç duyulan anlayışın edinilmesi
  esnasında yerine getirilmektedir. Bunlara ilaveten denetçi, elde edilen
  bilginin önemli yanlış beyanının belirlenmesinde yardımcı olabileceği diğer
  denetim tekniklerini de uygulamaktadır. Örneğin; denetçi işletmenin dış yasal
  danışmanları veya işletme tarafından kullanılan değerlendirme uzmanları
  hakkında soruşturma yapabilir. Harici kaynaklardan elde edilen bilginin gözden
  geçirilmesi de ayrıca işletme hakkında bilgi edinilmesinde faydalı olabilir.
  Örneğin; analistlerin, bankaların veya derecelendirme kuruluşlarının raporları;
  ticari ve ekonomik gazeteler; veya düzenleyici veya finansal yayınlar gibi. </span>

  </font></span>

  </font>Denetçinin
  sorgulamalar yolu ile elde ettiği bilgilerin çoğunluğu yönetim ve finansal
  raporlardan sorumlu olanlardan öğrenilebilinse de, işletme içinde örneğin
  üretim ve iç denetim personeli ve farklı yetki seviyelerine sahip çalışanların
  sorgulanmaları, denetçiye önemli yanlış beyan risklerinin belirlenmesinde
  farklı bir perspektif kazandırabilir. İşletme içinde sorgulamaların
  yönlendirebileceği diğerlerini ve sorgulamanın derecesini belirlemek için,
  denetçi önemli yanlış beyan risklerinin tanımlanmasında kendisine yardımcı
  olabilecek ne tür bilginin elde edilebileceğini dikkate alır. Örneğin;</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Kurumsal
  yönetim ile görevlendirilenlere yöneltilen sorgulamalar, denetçinin finansal
  tabloların hazırlandığı ortam anlamasına yardımcı olabilir. </span>

  </font>-
  </span></font></span></span>İç
  denetim personeline yönlendirilen sorgulamalar, onların, işletmenin iç
  kontrolünün tasarım ve etkinliği ile ilgili bulundukları faaliyetlerine ve
  yönetimin tahminkar bir şekilde bu faaliyetlerden elde edilen bulgulara yanıt
  verip vermediğine değinebilir.</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Karmaşık
  ve alışılmadık işlemlerin başlatılması, işlenmesi veya kayıt edilmesi ile
  ilgili çalışanların sorgulanması, denetçiye, belli muhasebe politikalarının
  seçilmesi ve uygulanmasında uygunluğun değerlendirilmesi hususunda yardımcı
  olur.</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>İşletme
  içi yasal danışmanlara yöneltilen sorgulamalar, yasal davalar, kanunlar ve
  yönetmeliklere uyumi suistimalin veya işletmeyi etkileyen suistimalin
  bilinmesi, garantiler, satış sonrası yükümlülükler, iş ortakları ile yapılan
  düzenlemeler (örneğin ortak girişimler gibi) ve sözleşme şartlarının anlamı ile
  ilgili olabilir.</span>

  </font>-
  </span></font></span></span>Pazarlama
  ve satış personeline yönlendirilen sorgulamalar, işletmenin pazarlama
  stratejisinde, satış eğilimlerinde veya müşterileri ile mevcut bulunan sözleşme
  arajmanlarındaki değişiklikler ile ilgili olabilir. </span>

  </font></span>

  </font>Analitik
  inceleme, alışılmadık işlemlerin, oranların ve finansal tablolar ile denetime
  etkileri olan konuları işaret eden eğilimlerin varlığının belirlenmesinde
  yardımcı olur. Analitik incelemenin, risk tekniği olarak yerine getirilmesinde,
  denetçi, meydana gelmesi beklenen akla yatkın ilişkiler hakkında beklentiler
  geliştirir. Bu beklentilerin, kayıt edilmiş miktarlar ve oranlar ile mukayese
  edilmesi sonucu alışılmadık ve beklenmedik bir ilişki elde edilmesi halinde,
  denetçi bu sonuçları, önemli yanlış beyan risklerinin belirlenmesinde dikkate
  alır. Bununla birlikte, bu tür analitik incelemeler yüksek seviyede toplanmış
  veri kullanıldığı zaman (ki genellikle durum böyledir), mevzu bahis analitik
  incelemelerin sonuçları sadece önemli bir yanlış beyan olup olmadığı konusunda
  geniş kapsamlı bir ilk işaret verir. Buna göre, denetçi, mevzu bahis analitik
  incelemelerin sonuçlarını, önemli yanlış beyan risklerinin belirlenmesinde elde
  edilen diğer bilgi ile birlikte dikkate alır. Gözlem ve inceleme, yönetim ve
  diğerlerinin sorgulamalarını destekleyebilir ve aynı zamanda işletme ve onun
  çevresi hakkında bilgi temin edebilir. Bu tür denetim teknikleri genellikle
  aşağıda belirtilenleri ihtiva eder:</span>

  </font>·
  </span></span></span>İşletme
  faaliyetleri ve işlemlerin gözlemlenmesi,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Dökümanların
  (örneğin iş planı ve stratejileri gibi), kayıtların, ve iç kontrol el
  kitaplarının incelenmesi,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Yönetim
  (örneğin üç aylık dönemlerde yönetim raporları ve ara dönem finansal tablolar
  gibi) ve kurumsal yönetim ile görevlendirilmiş kişiler tarafından hazırlanmış
  olan raporların okunması (örneğin yönetim kurulu toplantılarının tutanakları
  gibi)</span>

  </font>·
  </span></span></span>İşletmenin
  tesislerine ve fabrika tesislerine yapılan ziyaretler,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Finansal
  raporlama ile ilgili işlemleri bilgi sistemi aracılığı ile izlemek (gözden
  geçirmek).</span>

  </font>Denetçinin
  daha önceki dönemlerde işletme ve çevresi hakkında elde edilen bilgiyi kullanmak
  istemesi halinde, mevzu bahis bilginin mevcut döneme alakasını etkileyecek
  değişikliklerin olup olmadığını belirlemesi gerekir. Devam eden sözleşmeler
  için, denetçinin işletme ile ilgili daha önceden varolan deneyimi, onun
  işletmeyi daha iyi anlamasına katkıda bulunur. Örneğin, daha önceki
  denetimlerde gerçekleştirilen denetim teknikleri, genellikle işletmenin
  organizasyon yapısı, işi ve kontrolleri ile ilgili denetim kanıtı sağladığı
  gibi ayrıca geçmişteki yanlış beyanları ve bunların zamanında düzeltilip
  düzeltilmediği hakkında da bilgi verir ve bu denetçinin mevcut dönemde önemli
  yanlış beyan riskini değerlendirmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, bu tür
  bilgi, işletme ve çevresinde oluşan değişiklikler ile alakasını kaybetmiş
  olabilir. Denetçi, sorgulamalarda bulunur ve diğer uygun denetim tekniklerini
  yerine getirir. Örneğin mevzu bahis bilginin ilişkisini etkileyecek
  değişikliklerin meydana gelip gelmediğinin anlaşılması için yapılan sistem
  gözden geçirmeleri gibi. Denetim ile ilgili olduğu hallerde, denetçi ayrıca
  diğer bilgileri de dikkate alır. Örneğin; müşteri kabulü veya müşteriyle devam
  sürecinde elde edilenler ile uygulanabildiği yerlerde, işletme için
  gerçekleştirilen diğer sözleşmelerde elde edilen deneyimler gibi, örnek olarak,
  ara dönem finansal bilginin gözden geçirilmesi için düzenlenen sözleşmeler.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Sözleşme Ekibi Arasında Görüşmeler:</span>[/i]Sözleşme ekinin üyeleri, işletmenin
  finansal tablolarının önemli yanlış beyanlara olan yatkınlığını aralarında
  görüşmelidir. Bu görüşmenin amacı, kendilerine atanan suistimal veya hata
  nedeni ile finansal tablolarda önemli yanlış beyan için varolan potansiyelin
  denetim ekibi üyeleri tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılmasının
  sağlamaktadır, ayrıca gerçekleştirmekte oldukları denetim tekniklerinin, daha
  ileri denetim teknikleri türünün, zamanlaması ve kapsamı hakkındaki kararlar
  dahil olmak üzere denetimin diğer yönlerini de etkilemekte olduğunu
  anlayacaklardır. </span>Görüşmeler, daha
  deneyimli olan ekip üyelerine, sorumlu ortak dahil olmak üzere, işletme hakkında
  bildiklerine dayanarak görüşlerini paylaşmaları için imkan tanırken aynı
  zamanda ekip üyelerinin, işletmenin maruz olduğu iş riskleri ve finansal
  tabloların nasıl ve nerelerde önemli yanlış beyana yatkın olduğu hususunda
  görüş alışverişinde bulunmalarını mümkün kılar. UDS 240 tarafından gerekli
  görüldüğü gibi, suistimal nedeni ile şirketin finansal tablolarının önemli
  yanlış beyana olan yatkınlığının üzerinde özellikle durulur. Profesyonel karar
  verme ile denetim ekibi üyelerinden hangilerinin görüşmeye katılacağına,
  görüşmelerin nerede ve ne zaman yapılacağına ve görüşmelerin kapsamına karar
  verilir. Denetim ekibinin anahtar elemanları genellikle görüşmelere dahil
  olurlar; bununla birlikte, bütün ekip üyelerinin, denetimin her yönü hakkında
  geniş kapsamlı bilgi sahibi olması gerekli değildir. Görüşmelerin kapsamı
  denetim ekip üyelerinin rolleri, deneyimleri ve bilgi ihtiyaçlarından
  etkilenir. Çoklu mekan içeren bir denetimde, örneğin, her bir önem arz eden
  mekanda, denetim ekibi üyelerinin katıldığı birden fazla görüşme
  gerçekleştirilebilir. Görüşmelerin planlanmasında dikkate alınması gereken
  diğer bir faktör ise denetim ekibine atanmış olan uzmanların bu tartışmalara
  dahil edilip edilmeyeceğidir. Örneğin; denetçi eğer bilgi teknolojisi veya
  sözleşme ekibi tarafından gerek duyulan diğer becerilere sahip bir
  profesyonelin dahil edilmesi gerektiğine karar verirse, bu kişiyi görüşmelere
  dahil edebilir. </span>

  </font>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 6. #16
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307


  UDS 315 Devamı<div>

  </font>UDS
  200 tarafından gerekli görüldüğü gibi, denetçi denetimi profesyonel bir
  kuşkuculuk içinde planlar ve gerçekleştirir. Denetim ekibi üyeleri arasındaki
  görüşmeler, sözleşme boyunca profesyonel kuşkuculuğun korunması gerektiği,
  suistimal veya hatta nedeni ile önemli yanlış beyanın meydana geldiğine dair
  bilgileri ve diğer göstergeleri algılayacak şekilde tetikte olunması gerektiği
  üzerinde durur. Denetim koşullarına bağlı olarak, işletmenin finansal
  tablolarının önemli yanlış beyana yatkınlığı ile ilgili olarak denetim ekibi
  üyeleri arasındaki devam etmekte olan bilgi alışverişini daha kolaylaştırmak için
  ilave görüşmeler düzenleyebilir. Bunun amacı, denetim boyunca elde edilen, hata
  ve suistimal sonucu önemli yanlış beyan risk değerlendirmesini etkileyecek
  bilgilerin veya risklere değinebilmek için kullanılan denetim tekniklerinin
  denetim ekibi üyeleri arasında iletilmesi ve paylaşılmasıdır. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İç Kontrolü İçerecek Şekilde İşletme ve
  İş Çevresini Anlamak: </span>
  [/i]Denetçinin
  işletmeyi ve çevresini anlaması aşağıda belirtilen yönleri anlaması sonucu
  oluşur:</span>

  </font>· </span></span></span>Uygulanmakta olan finansal raporlama
  çevresi dahil olmak üzere endüstri, düzenleyici ve diğer harici faktörler,</span>

  </font>· </span></span></span>İşletmenin seçtiği ve uyguladığı
  muhasebe politiları olmak üzere işletmenin kimliği,</span>

  </font>· </span></span></span>Finansal tabloların önemli yanlış beyanı
  ile sonuçlanacak amaçlar, stratejiler ve ilgili iş riskleri,</span>

  </font>· </span></span></span>İşletmenin finansal performansının
  ölçülmesi ve gözden geçirilmesi,</span>

  </font>· </span></span></span>İç kontrol.</span>

  </font></span>

  </font>Gerçekleştirilen
  risk değerlendirme tekniklerinin türü, zamanlaması ve kapsamı, sözleşmenin
  koşullarına bağlıdır. Örneğin; işletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı ve
  denetçinin işletme ile olan deneyimi gibi. Bunlara ilaveten, işletmenin,
  yukarıda belirtilen açılar yönünden bir önceki dönemlere göre önemli
  değişiklikler göstermiş olması, önemli yanlış beyan risklerinin belirlenmesi ve
  değerlendirilmesi için işletme hakkında yeterli anlayışın sağlanması açısından
  özellikle önemlidir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Uygulanabilir Finansal Raporlama
  Çerçevesi Dahil Olmak Üzere Endüstriyel, Düzenleyici ve Diğer Dış Faktörler</span>
  [/i]<i style="mso-bidi-font-style: normal;">:
  </span>[/i]Denetçi uygulanabilir finansal raporlama
  çerçevesi dahil olmak üzere, endüstriyel,
  </span>düzenleyici ve diğer dış faktörler hakkında bir anlayış elde etmelidir.
  Bu faktörlere örneğin rekabetçi ortam, tedarikçi ve müşteri ilişkileri,
  teknolojik gelişmeler gibi endüstri koşulları ve diğer konular arasında,
  finansal raporlama çerçevesini, yasal ve politik çevreyi ve endüstri ile
  işletmeyi etkileyen çevresel gereksinimleri kapsayan düzenleyici çevre ve genel
  ekonomik koşullar gibi dış faktörler dahildir. İşletme ve endüstriye
  uygulanabilecek yasal ve düzenleyici çerçeve ile ilgili ilave gereksinimler için
  UDS 250 “Finansal Tabloların Denetiminde Kanun ve İkincil Yasal Düzenlemelerin
  Dikkate Alınması” incelenmelidir. </span></span>

  </font>İşletmenin
  içinde bulunduğu endüstri, işin karakterinden veya düzenleme derecesinden
  dolayı önemli yanlış beyan ile ilgili belli risklerin ortaya çıkmasına sebep
  olabilir. Örneğin; uzun dönemli sözleşmeler, gelirlerin ve finansal
  faaliyetlerin önemli tahminlerini içerirler ve bunlarda önemli yanlış beyan
  riskine yoaçarlar. Bu gibi durumlarda, denetçi, denetim ekibinde bu konuda
  yeterli bilgiye haiz ve deneyimli üyelerin dahil olup olmadığını dikkate alır.
  Yasal ve düzenleyici gereksinimler sıklıkla, yönetim tarafından finansal
  tabloların hazırlanmasında kullanılacak uygulanabilir finansal raporlama
  çerçevesini tayin eder. Çoğu durumda, uygulanabilir finansal raporlama
  çerçevesi, işletmenin kayıtlı bulunduğu ve işletilmekte olduğu yasama
  bölgesindeki çerçevedir ve denetçi bu bölgede yerleşik olması sebebi ile hem
  denetçinin ve hem de işletmenin mevzubahis çerçeve hakkında ortak bir anlayışı
  mevcuttur. Bazı durumlarda, yerel finansal raporlama çerçevesi mevcut
  olmayabilir ve bu gibi durumlarda işletmenin seçimi yerel uygulamalar,
  endüstrideki uygulamalar, kullanıcı ihtiyaçları ve diğer faktörler tarafından
  belirlenir. Örneğin; işletmenin rakipleri eğer UFRS uyguluyorlarsa işletme de
  kendi finansal raporlama ihtiyaçları için UFRS’ nin uygun olduğuna karar
  verebilir. Denetçi, işletmenin içinde işletilmekte olduğu endüstri için yerel
  yönetmeliklerin belli bazı finansal raporlama gereksinimlerini belirtip
  belirtmediklerini dikkate alır, çünkü eğer finansal tablolar, bu yönetmelikler
  uyarınca hazırlanmazlarsa, uygulanmakta olan finansal raporlama çerçevesi
  bağlamında önemli olarak yanlış beyana tabi olmaları çok önemlidir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İşletmenin Karakteri: </span>[/i]Denetçi işletmenin kişiliği hakkında bir
  fikir edinmelidir. İşletmenin karakteri, onun işlemleri, kimin sahip olduğu ve
  idare etmekte olduğu, yapmakta olduğu yatırım türleri, ve yapılan planlar
  işletmenin yapılandırılma şekli ve nasıl finanse edildiği ile ilgilidir.
  Denetçi tarafından işletmenin karakterinin anlaşılması, denetçinin finansal
  tablolarda görmeyi beklediği işlem kategorilerini, hesap bakiyelerini ve
  beyanları anlamasını sağlar. İşletmenin, çoklu mekanlarda bulunan bağlı
  kuruluşlar veya diğer bileşenler ile karmaşık bir yapısı olabilir. Bu gibi
  durumlarda konsolidasyona ait zorlukların yanı sıra, karmaşık yapılarda önemli
  yanlış beyan risklerine yolaçan başka zorluklar da mevcuttur; <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iş bölümlerine tahsis edilen iyi niyet ve
  bunun değerinin düşürülmesi; yatırımların ortak girişimler, bağlı kuruluşlar
  veya net yatırım değeri yöntemi kullanılarak mı değerlendirildiği ve özel
  amaçlı işletmelerin uygun bir şekilde muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği[/i].</span>

  </font></span>

  </font>İlgili
  taraflar ile işlemlerin uygun bir şekilde tanımlandığı ve
  muhasebeleştirildiğinin belirlenmesi için işletme sahibi ve sahipleri ile diğer
  kişiler veya işletmeler ile olan ilişkilerinin anlaşılması önemlidir. UDS 550
  “İlişkili Taraflar”, ilgili taraflar üzerine denetçinin dikkate alacağı
  hususlarda ilave rehber bilgi sağlamaktadır. Denetçi, işletmenin muhasebe
  politikalarının seçilmesi ve uygulanmasını anlamalı ve bunların işletmenin
  işine uygun olup olmadığını, uygulanmakta olan finansal raporlama çerçevesi ve
  ilgili endüstride kullanılmakta olan muhasebe politikaları ile tutarlı olup
  olmadığı dikkate alır. Bu anlayış, işletmenin önemli ve alışılmadık işlemleri
  kaydetmek için kullandığı yöntemleri; yetkili kılavuzluğunun veya görüş
  birliğinin eksik olduğu tartışmaya açık ve yeni ortaya çıkmakta olan alanlardaki
  muhasebe politikalarının önemli etkilerini; ve işletmenin muhasebe
  politikalarındaki değişiklikleri kapsar. Denetçi ayrıca, işletme için yeni olan
  finansal raporlama standartlarını ve yönetmeliklerini belirler ve işletmenin bu
  gereksinimleri nasıl ve ne zaman benimseyeceğini dikkate alır. İşletme önemli
  bir muhasebe politikası seçimini veya uygulama yöntemini değiştirdiği zaman,
  denetçi bu değişikliğin sebeplerini ve bu değişikliğin uygulanmakta olan
  finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı ve ona uygun olup olmadığını dikkate
  alır. Finansal tabloların, uygulanmakta olan finansal raporlama çerçevesi ile
  uyum içinde sunulması, önemli konuların yeterli bir şekilde beyan edilmesini
  gerektirir. Bu hususlar, finansal tabloların ve onlara ait ekli notların şekli,
  düzenlenmesi ve içeriği ile ilgilidir ve örnek olarak bunlara, kullanılan
  terminoloji, verilen detay miktarı, tablolardaki kalemlerin sınıflandırılması
  ve belirtilen miktarlar için alınan temeller dahildir. Denetçi, işletmenin
  belli bir konuyu uygun bir şekilde beyan edip etmediğini, o esnada kendisinin
  vakıf bulunduğu gerçeklerin ve koşulların ışığı altında değerlendirilir. </span>

  </font></span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Amaçlar, Stratejiler ve İlgili İş
  Riskleri: </span>
  [/i]Denetçi,
  işletmenin amaçları ve stratejileri ve finansal tablolarda önemli yanlış beyan
  ile sonuçlanacak iş riskleri ile ilgili bir anlayış geliştirmelidir. İşletme
  işlerini, endüstrinin, düzenleyici ve diğer iç ve dış faktörler bağlamında
  yürütür. Bu faktörlere yanıt vermek için işletmenin yönetimi veya idare ile
  görevlendirilenler amaçları belirler ve bunlar işletme için genel planları
  oluşturur. Stratejiler, yönetimin amaçları elde etmek için kullanmayı düşündüğü
  operasyonel yaklaşımlardır. Önemli koşullar, olaylar, durumlar, hareketler ve
  harekete geçmeme sonucu ortaya çıkan iş riskleri, işletmenin amaçlarını elde
  etmesine ve stratejilerini uygulamasına ters etki yapabilir, veya bu ayrıca
  uygun olamayan amaçlar ve stratejilerin belirlenmesi ile de olabilir. Dış
  çevrenin değişmesi gibi, işletmenin işlerini yürütmesi de dinamik bir süreçtir
  ve işletmenin amaçları ve stratejileri zaman içinde değişiklik gösterir. İş
  riski, finansal tabloların önemli yanlış beyanına göre daha geniş kapsamlıdır
  ve sonrakini ihtiva eder. İş riski özellikle karmaşıklık veya değişiklikten
  ortaya çıkabilir fakat değişikliğe olan ihtiyacın tanımlanmaması da bu riski
  ortaya çıkartabilir. Değişiklik, örneğin; başarısızlığa uğrayan yeni ürünlerin
  geliştirilmesinden; başarılı bir şekilde gelişmiş olsa bile yetersiz bir
  piyasadan veya yükümlülükler ve itibar ile ilgili riskler ile sonuçlanabilecek
  hatalardan ortaya çıkabilir. </span>

  </font></span>

  </font>İş
  risklerinin birçoğunun sonunda finansal sonuçlar vardır ve bundan dolayı
  finansal tabloların üzerinde etkileri olur. Bununla birlikte, bütün iş riskleri
  önemli yanlış beyan riskine yolaçmaz. Bir iş riskinin, işlem kategorilerinin,
  hesap bakiyelerinin ve beyanların iddia seviyesinde veya bir bütün olarak
  finansal tablolarda derhal yanlış beyan riskini ortaya çıkartır. Örneğin;
  endüstrinin konsolide olması sonucu daralmakta olan müşteri bazından ortaya
  çıkan iş riski, alacaklıların değerlendirilmesi ile ilgili yanlış beyan riskini
  artırır. Bununla birlikte aynı risk, özellikle daralmakta olan ekonomi ile
  kombinasyon halinde, ayrıca daha uzun dönemli bir sonuca sahip olabilir, ve
  denetçi, faaliyette olan teşebbüs varsayımının uygunluğunu değerlendirirken
  bunu dikkate alır. Bu durumda, bir iş riskinin önemli yanlış beyan ile
  sonuçlanıp sonuçlanmayacağının denetçi tarafından dikkate alınması, işletmenin
  koşullarının ışığı altında yapılır. Daha küçük olan işletmeler sıklıkla
  amaçlarını ve stratejilerini belirlemezler veya ilgili iş risklerini resmi
  planlar veya süreçler aracılığı ile yönetmezler. Birçok durumda bu tür konular
  ile ilgili belgelendirme mevcut değildir. Bu tür işletmelerde, denetçinin anlayışı,
  yönetime yönlendirilen sorgulamalar ve işletmenin bu konulara nasıl yanıt
  verdiğini gözlemek ile elde edilir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İşletmenin Finansal Performansının
  Ölçülmesi: </span>
  [/i]Denetçi,
  işletmenin finansal performansının ölçülmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili
  olarak bir anlayış edinmelidir. Performans ölçümleri ve bunların gözden
  geçirilmesi, denetçiye, yönetim ve diğerleri tarafından işletme performansının
  önemli olarak addedilen yönleri hakkında fikir verir. Performans ölçümleri
  dahili veya harici de olsalar, işletme üzerinde baskı oluştururlar ve bunun
  sonucu olarak, yönetim performansın arttırılması için önlem alabilir veya
  finansal tablolarda yanlış beyan yoluna gidebilir. İşletmenin performans
  ölçümleri hakkında bir anlayışa sahip olmak denetçiye, bu tür baskıların
  sonucunda yönetimin hareketlerinin önemli yanlış beyan riskini artırıp
  arttırmadığını dikkate alırken yardımcı olur. Yönetimin, işletmenin finansal
  performansını ölçmesi ve gözden geçirmesi, amaçlar çakışsa bile, kontrollerin
  izlenmesinden ayrı tutulmalıdır. Kontrollerin izlenmesi, bununla birlikte, iç
  kontrolün, kontrol hakkında ki bilginin dikkate alınarak etkin bir şekilde
  işletilmesidir. Performansın ölçülmesi ve gözden geçirilmesi, yönetim (veya
  üçüncü şahıslar) tarafından belirlenen amaçları iş performansının karşılayıp
  karşılamadığı ile ilgilidir, fakat bazı durumlarda performans göstergeleri, iç
  kontroldeki eksiklikleri ve aksaklıkları belirleyecek şekilde bilgi temin eder.
  </span>

  </font></span>

  </font>Bu
  amaçla yönetim tarafından kullanılan ve işletme içinde yaratılan bilgiler,
  anahtar performans göstergelerini (finansal veya finansal olmayan), bütçeleri,
  sapma analizlerini, kısım hakkında bilgi ve bölümlere, departmanlara veya diğer
  seviyelerdeki performans raporlarına ait bilgileri ve rakiplerine göre
  işletmenin performansı hakkındaki bilgileri içerebilirler. İşletme dışındaki
  ilgililer ayrıca işletmenin finansal performansını ölçüp gözden geçirebilirler.
  Örneğin; analistlerin raporları ve kredi ajanlarının raporları, denetçinin
  işletme ve onun çevresi hakkındaki anlayışına faydalı olabilecek bilgiler temin
  edebilir. Bu tür raporlar genellikle denetlenmekte olan işletmenin kendisinden
  elde edilebilir. İşletme için elde edilen ölçümler, yönetimin diğerlerini
  sorgulamasını gerektiren beklenmedik sonuçları veya eğilimleri ortaya
  çıkartabilir ve bunun sonucu olarak yönetim bunların nedenlerini belirleyerek
  düzeltici hareketlerde bulunabilir. Performans ölçümleri bazen denetçiye,
  finansal tablolarda bir yanlış beyan riski olduğunu işaret eder. Örneğin;
  performans ölçümü, aynı endüstride bulunan şirketler ile karşılaştırıldığı
  zaman işletmenin alışılmadık bir şekilde hızla büyüme gösterdiğini veya
  karlılığının arttığını gösteriyor olabilir. Bu tür bilgi, örneğin performansa
  bağlı prim veya teşvik gibi diğer faktörler ile birarada ele alındığı zaman,
  yönetim finansal tabloların hazırlanmasında bir yana eğilimi olması riski
  olduğunu gösterebilir. Performans ölçülmesinde kullanılan bilginin büyük bir
  kısmı, işletmenin bilgi sistemi tarafından geliştirilebilir. Eğer yönetim
  işletmenin performansının gözden geçirilmesi için kullanılan verinin doğru
  olduğunu varsayarsa ve bu varsayım belli bir temele dayanmıyorsa, sözkonusu
  bilgilerde hata olasılığı vardır, ve bu potansiyel olarak yönetimin performans
  hakkında doğru olmayan sonuçlara varmasına neden olur. Denetçi performans
  ölçümlerini denetim amaçlı olarak kullanmak istemesi halinde (örneğin; analitik
  amaçlar için), yönetimin işletmenin performansını gözden geçirmek için
  kullandığı bilginin güvenilir bir baz oluşturup oluşturmadığını ve önemli
  yanlış beyanı ortaya çıkartabilecek kadar kati olup olmadığını dikkate alır.
  Daha küçük işletmeler, işletmenin performansını ölçmek ve gözden geçirmek için
  resmi süreçlere sahip değildirler. Bununla birlikte yönetim, iş ile ilgili
  bilgi ve deneyimin öngördüğü ve güvenilir olarak addedilen belli bazı anahtar
  göstergeleri, finansal performansın değerlendirilmesinde ve uygun harekette
  bulunulmasında kullanır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İç Kontrol: </span>[/i]Denetçi, denetim ile ilgili iç kontrol
  hakkında bir anlayış edinmelidir. Denetçi iç kontrol hakkında geliştirdiği
  anlayışını, potansiyel yanlış beyanların belirlenmesinde, önemli yanlış beyan
  riskini etkileyen faktörlerin dikkate alınmasında ve daha ileri denetim
  tekniklerinin türünün, zamanlamasının ve kapsamının tasarlanmasında kullanılır.
  İç kontrol, kurumsal yönetim ile görevlendirilmiş olanlar ve diğer personel
  tarafından tasarlanmış ve yürürlüğe konulmuş olup, finansal raporlamanın
  güvenilirliği, operasyonların etkinliği, verimliliği ve uygulanmakta olan
  kanunlara ve yönetmeliklere uyum açısından işletmenin amaçlarının elde
  edilebilirliği konusunda makul güvence sağlamak amacı gütmektedir. Bu durumda,
  iç kontrol, sözkonusu olan amaçların elde edilmesi için tehdit unsuru oluşturan
  iş risklerinin ele alınması için tasarlanmış ve uygulanmaktadır. İşbu UDS’ de
  tartışıldığı şekli ile iç kontrol aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmaktadır;
  kontrol çevresi, işletmenin risk değerlendirme süreci, finansal raporlama ve
  iletişim ile ilgili iş süreçleri de dahil olmak üzere bilgi sistemi, kontrol
  faaliyetleri, kontrollerin izlenmesi.</span>

  </font></span>

  </font>İç
  kontrolün beş farklı unsura ayrılması, denetçiler için faydalı bir çerçeve
  oluşturmakta olup, bu şekilde denetçi, işletmenin iç kontrolüne ait farklı
  yönlerin, denetimi nasıl etkileyeceğini değerlendirebilmektedir. Bu bölünme
  işletmenin, iç kontrolü nasıl dikkate aldığını ve uyguladığını yansıtmaktadır.
  Ayrıca, burada denetçinin birincil olarak dikkat ettiği husus, işlem
  kategorilerinde, hesap bakiyelerinde, açıklama ve dipnotlarda ve bunlar ile
  ilgili iddialarda, belli kontrolün, bunları belli unsurlara göre
  sınıflandırılmasındansa, önemli yanlış beyanları nasıl engellediği, algıladığı
  ve düzelttiğidir. Buna göre denetçiler, iç kontrolün farklı yönlerini ve
  bunların denetim üzerinde olan etkilerini tarif etmek için UDS’ de
  kullanıldığından farklı terminoloji veya çerçeve kullanabilirler, fakat işbu
  UDS’ de tarif edilen unsurların hepsinin ele alınması lazımdır.</span>

  </font></span>

  </font>İç
  kontrolün tasarlanma ve uygulanma şekli işletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı
  ile değişiklik gösterir. Özellikle, daha küçük olan işletmeler amaçlarını elde
  edebilmek için daha az resmi olan araçlar ve daha basit işlemler ve teknikler
  kullanabilirler. Örneğin; finansal raporlama sürecine yönetimin aktif
  katılımının olduğu daha küçük işletmelerde, muhasebeleştirme tekniklerinin
  geniş kapsamlı açıklamaları veya detaylı yazılı politikalar bulunmayabilir.
  Bazı işletmeler için, özellikle çok küçük olanlarda, bir işletmenin hem sahibi
  hem de yöneticisi olan kişi, daha büyük olan bir işletmede iç kontrolün birçok
  unsuruna ait olarak düşünülen fonksiyonların hepsini yerine getirmektedir. Bu
  nedenle, iç kontrolün unsurları, küçük işletmelerde açık bir şekilde
  birbirinden ayırt edilmiş olmayabilirler, fakat yine de bunların altında yatan
  amaçlar aynıdır. İşbu UDS’ nın amaçları doğrultusunda, “iç kontrol” terimi
  yukarıda belirtilmiş olan ve iç kontrole ait beş unsuru da kapsamaktadır.
  Bunlara ilaveten, “kontroller” terimi, bir veya daha fazla unsura ve bunlarla
  ilgili herhangi bir yöne değinmektedir.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Denetim ile İlgili Kontroller:</span>[/i] Bir işletmenin amaçları ve bunların
  elde edilebilmesini makul bir güvence altına almak için uyguladığı kontroller
  arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. İşletmenin objektifleri ve dolayısı ile
  kontrolleri, finansal raporlama, operasyonlar ve uyum ile ilgilidir; bununla
  birlikte bütün bu objektiflerin ve kontrollerin hepsi denetçinin risk
  değerlendirmesi ile ilgili değildir. Genellikle, bir denetim ile ilgili
  kontroller, işletmenin gerçek ve adil bir görüş sağlayacak şekilde (veya önemli
  her açıdan adil olarak sunulan), harici olarak kullanılmak üzere ve
  uygulanmakta olan finansal raporlama çerçevesi ve mevzu bahis finansal
  tablolarda önemli yanlış beyana yolaçacak riskin yönetilmesi uyarınca
  gerçekleştirilecek finansal tablo hazırlama amacı ile ilgilidir. Bir kontrolün
  tek başına ve diğerleri ile kombinasyon halinde denetçinin önemli yanlış beyan
  riskini değerlendirmesi ve tayin edilmiş risklere yanıt olarak daha ileri
  teknikler tasarlaması ve gerçekleştirmesi için faydalı olup olmadığı ile ilgili
  karar, işbu UDS’ nın gereksinimlerine tabi olmak kaydı ile denetçinin
  profesyonel hükmü ile ilgilidir. Bu hükmün kullanılmasında, denetçi, koşulları
  ve aşağıda belirtildiği gibi uygulanabilir unsurları ve fökterleri dikkate
  alır: Önemlilik hakkında denetçinin yargısı, işletmenin büyüklüğü, işletmenin
  işinin karakteri, organizasyon ve mülkiyet karakteristikleri dahil olmak üzere,
  işletmenin operasyonlarının çeşitliliği ve karmaşıklığı, uygulanmakta olan
  yasal ve düzenleyici gereksinimler, hizmet organizasyonlarının kullanımı dahil
  olmak üzere, işletmenin iç kontrolünün bir parçası olan sistemlerin karakteri
  ve karmaşıklığı.</span>

  </font></span>

  </font>İşletme
  tarafından üretilen bilginin tamam ve doğru olması ile ilgili kontroller, eğer
  denetçi bu bilgiyi daha ileri tekniklerin tasarlanması ve yerine getirilmesinde
  kullanacak ise, denetim ile ilgilidir. Denetçinin işletme ile olan daha önceki
  deneyimi, ve işletme ile çevresinin anlaşılması için elde edilen bilgi, denetim
  boyunca denetçiye denetim ile ilgili kontrollerin belirlenmesinde yardımcı
  olur. Bunlara ilaveten, iç kontrol bütün işletme veya onun işletim birimlerine
  veya iş süreçlerine uygulanacak olsa bile, işletmenin her bir faaliyet birimi
  veya iş birimi veya iş süreci ile ilgili iç kontrolleri denetim ile ilgili
  olmayabilir. Operasyonlar ve amaçlara uyum ile ilgili kontroller, bununla
  birlikte, eğer denetçi veriyi değerlendiriyor veya denetim tekniklerinin
  uygulanmasında kullanıyor ise deentim ile ilgilidir. Örneğin; üretim
  istatistikleri gibi, analitik incelemelerde denetçi tarafından kullanılan ve
  finansal olmayan veri ile ilgili kontroller veya finansal tablolar üzerinde
  doğrudan ve önemli etkisi olabilecek kanunlar ve yönetmelikler ile uyumsuzluğu
  algılamak ile ilgili kontroller, örneğin gelir vergisi provizyonunun belirlenmesinde
  kullanılan gelir vergisi kanunları ve yönetmeliklerine uyum üzerindeki
  kontroller denetim ile ilgili olabilir. </span>

  </font></span>

  </font>Bir
  işletme genellikle denetim ile ilgili olmayan objektifler ile ilgili
  kontrollere sahiptir ve bunlar dikkate alınmazlar. Örneğin; bir işletme,
  verimli ve etkin operasyonların temin edilmesi için sofistike bir otomatik
  kontroller sistemine dayanıyor olabilir. (örneğin; uçuş tarifesinin korunması
  için, ticari havayolunun otomatik sistemi gibi), fakat bu kontroller
  genellikle, denetim ile ilgili olmazlar. Yetkili olmayan şekilde işletmenin
  varlıklarının elde edilmesine, kullanılmasına, veya elden çıkarılmasına karşı
  koruma ile ilgili iç kontrol, finansal raporlama ve operasyon objektifleri ile
  ilgili kontrolleri de içerebilir. İç kontrolün her bir unsurunu anlamak için
  denetçi tarafından daha çok finansal raporlamanın güvenilirliği ile ilgili
  koruma kontrolleri dikkate alınır. Örneğin; nakit dağıtımı işlemlerini yürüten
  veri ve programlara erişim kontrollerinin kullanılması, şifre gibi, finansal
  tablo denetimi ile ilgili olabilir. Bunun tersine, üretimde fazla malzeme
  kullanılmaması için getirilen kontroller finansal tablo denetimi ile ilgili
  değildir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İç Kontrol Anlayışının Derinliği: </span>[/i]İç kontrol hakkında fikir edinebilmek,
  bir kontrolün tasarımını değerlendirmeyi ve onun uygulanıp uygulanmadığını
  belirlemeyi içerir. Bir kontrolün tasarımını değerlendirmek, kontrolün tek
  başına ve diğer kontroller ile kombinasyon halinde etkin bir şekilde önemli
  yanlış beyanları engellemeye veya onları belirleyip, düzeltmeye muktedir olup
  olmadığını dikkate alır. Bu konuda daha ileri açıklamalar, aşağıda her bir iç
  kontrol unsurunun tartışması içinde mevcuttur. Bir kontrolün uygulanması,
  kontrolün var olduğunu ve işletme tarafından kullanılmakta olduğunu gösterir.
  Denetçi bir kontrolün uygulanmasını dikkate alıp almamayı düşünürken, aynı
  zamanda kontrolün tasarımını da düşünür. Düzgün olarak tasarlanmamış bir
  kontrol, işletmenin iç kontrolünde önemli bir zayıflık oluşturur, ve denetçi
  bunu paragraf 120 uyarınca kurumsal yönetim ile görevlendirilenlere ve yönetime
  iletip iletmemeyi dikkate alır. </span>

  </font>·
  </span></span></span>İşletmenin
  faaliyetlerinin performansını ve onun politika ve takniklerini daha iyi hale
  getirebilme kabiliyeti,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Kontroller
  ile ilgili boşluklardan yararlanılma riskini azaltmak, ve</span>

  </font>·
  </span></span></span>Uygulamalarda,
  veritabanlarında ve iletişim sistemlerinde güvenlik kontrollerini uygulamak
  sureti ile görev ayrımını etkin bir bölünme şeklinde elde edebilme kabiliyetini
  daha iyi hale getirmek. </span>

  </font>Bilgisayar
  teknolojisi ayrıca işletmenin iç kontrolü için aşağıdakileri içeren belli
  riskler oluşturur;</span>

  </font>·
  </span></span></span>Doğru
  olmayan şekilde veri işleyen veya doğru olmayan veriyi işleyen veya her ikisini
  de yapan sistemler veya programlara güvenmek,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Verinin
  yokolması veya veride uygunsuz değişiklikler ile sonuçlanacak şekilde veriye
  yetkilendirilmemiş erişim, buna yetkilendirilmemiş veya gerçekte varolmayan
  işlemlerin kaydedilmesi veya işlemlerin doğru olmayan bir şekilde
  kaydedilmemesi de dahildir. Bu hususta özel bir risk ortak bir veri tabanına
  çoklu kullanıcının eriştiği hallerde sözkonusudur. </span>

  </font>·
  </span></span></span>Bilgisayar
  teknolojisi personelinin kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirmenin
  ötesinde erişim ayrıcalığı kazanmaları ve bu şekilde görev bölümüne aykırı
  davranılması,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Ana
  dosyalardaki verilerin yetkilendirilmeden değiştirilmesi,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Sistemlere
  veya programlara yetkilendirilmeden değişiklik yapılması,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Sistem
  ve programlara gerekli değişikliklerin yapılmaması,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Uygun
  olmayan şekilde manüel müdahale,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Verinin
  kaybı veya potansiyel olarak gerekli şekilde veriye ulaşamama.</span>

  </font>Aşağıda </span>belirtilen durumlarda olduğu gibi karar verme
  ve ihtiyatın gerekli olduğu hallerde, sistemlerin manüel halleri daha uygun
  olabilir. </span>

  </font>·
  </span></span></span>Büyük,
  alışılmadık ve tekrarlanmayan işlemlerde,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Hataların
  tanımlanmasının, öngörülmesinin veya beklenmesinin zor olduğu durumlarda,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Mevcut
  otomasyona tabi kontrolün haricinde kontrol yanıtı gerektiren, değişen
  durumlarda,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Otomatik
  kontrollerin etkinliğinin kontrol edilmesinde.</span>

  </font>Manüel
  kontroller insanlar tarafından yapılır. Bu nedenle işletmenin iç kontrolü için
  bazı riskler oluşturur. Manüel kontroller, otomatik kontrollerden daha az
  güvenilirdirler, çünkü bunlar kolaylıkla atlanabilir, gözardı edilebilir veya
  geçersiz sayılabilir ve basit hatalara ve yanlışlıklara daha yatkındırlar. Bu
  nedenle manüel kontrol unsurunda uygulama tutarlılığı varsayılamaz. Manüel
  sistemler aşağıda belirtilenler için daha az uygundur;</span>

  </font>·
  </span></span></span>Yüksek
  hacimli veya tekrarlayan işlemler, veya hataların tahmin edilebildiği veya
  öngörülebildiği ve bu sebeple otomatik kontrol parametreleri tarafından
  engellenebildiği veya teşhis edilebildiği durumlarda,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Kontrolü
  belli bir şekilde gerçekleştirmenin yeterli bir şekilde tasarlanıp otomasyona
  tabi tutulabileceği kontrol faaliyetlerinde.</span>

  </font>İç
  kontrol ile ilgili risklerin kapsam ve türü işletmenin bilgi sistemlerinin
  özelliklerine ve karakteristiklerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle, iç
  kontrolü anlamak için denetçi, işletmenin, bilgisayar teknolojisi veya manüel
  sistemlerin kullanımından meydana gelen risklere etkin kontroller geliştirerek,
  yeteri kadar yanıt verip veremediğini dikkate alır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İç Kontrolün Kısıtlamaları:</span>[/i] İç kontrol ne kadar iyi tasarlanırsa
  tasarlansın veya işletilirse işletilsin, sözkonusu işletme, finansal raporlama
  amaçlarının elde edilmesi konusunda sadece makul derecede bir güvence
  verebilir. Elde etmenin olasılığı, iç kontrole has olan kısıtlamalardan
  etkilenir. Bunlara, insanların karar vermede hüküm kabiliyetinin hatalı
  olabileceği ve iç kontroldeki bozuklukların, basit hatalar gibi insanların
  yaptıkları yanlışlar sonucu olabileceği görüşü dahildir. Örneğin, bir
  işletmenin bilgi sistemi personeli eğer, sipariş sisteminin satış işlemlerini
  nasıl işleme aldığını tam olarak anlamazsa, yeni bir ürün için sistemde
  tasarladıkları değişiklikler hatalı olabilir. Diğer taraftan, bu değişiklikler
  doğru tasarlanabilir fakat tasarımı program koduna çeviren kişiler tarafından
  yanlış anlaşılabilir. Hatalar ayrıca, bilgisayar teknolojisi tarafından
  üretilen bilginin kullanılmasında da gerçekleşebilir. Örneğin, otomatik hale
  getirilmiş kontroller, belki de yönetimin gözden geçirmesi için belli miktarda
  işlemlerin rapor edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, fakat gözden
  geçirmeyi gerçekleştirecek kişiler bu raporların amacını anlamayarak bunları
  gözden geçirmeyebilir veya alışılmadık kalemleri tetkik etmeyebilir. </span>

  </font></span>

  </font>Bunlara
  ilaveten, iki veya daha fazla insanın biraraya gelmesi ile kontrollerdeki
  boşluklardan yararlanabilir veya uygun olmayan yönetim iç kontrolü geçersiz
  kılabilir. </span>Örneğin; yönetim, işletmenin
  standart satış sözleşmelerinin şartlarını değiştirecek şekilde müşteriler ile
  yan sözleşmelere girebilir ve uygun olmayan bir gelir tanıması gerçekleşebilir.
  Ayrıca, bir yazılım programında, belli kredi limitlerinin aşılmasını belirleyen
  ve işlemleri rapor eden kontroller geçersiz kılınabilir veya dikkate
  alınmayabilir. Daha küçük olan işletmeler genelde daha az sayıda çalışana
  sahiptir, ve bu durum bazen görev ayırımını kolayca uygulanabilecek olmaktan
  çıkarır. Bununla birlikte, anahtar alanlar için, çok küçük bir işletmede bile,
  belli bir derecede görev ayırımı ve sofistike olmayan, fakat etkin kontrol
  şekilleri uygulamak gerekir. İşletmenin hem sahibi hem de yöneticisi olan
  kişinin bu kontrolleri geçersiz kılma potansiyeli kontrol ortamına ve
  özellikle, bu kişinin, iç kontrole ne kadar önem verdiğine bağlıdır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Kontrol Çevresi: </span>[/i]Denetçi kontrol çevresi hakkında bir
  anlayış edinmelidir. Kontrol çevresi, yönetim ve kurumsal yönetim
  fonksiyonlarını ve işletmenin iç kontrolunün yönetimi ve kurumsal yönetimi ile
  görevlendirilmiş olan kişilerin davranışları, bilinçlilikleri ve hareketlerini
  ve bunun işletme için olan önemini ihtiva eder. Kontrol çevresi bir
  organizasyonunun tonunu belirler, organizasyonda yeralanların kontrol bilinçliliğini
  etkiler. Bu etkin iç kontrol için bir temel oluşturur ve disiplin ile
  yapılandırma sağlar. Yolsuzluk, suistimal, hile ve hatanın teşhis edilmesi ve
  engellenmesi için birincil sorumluluk, işletmenin hem yönetim ve hem de
  kurumsal yönetimi ile görevlendirilmiş kişilere aittir. Kontrol çevresinin
  tasarımını değerlendirir ve uygulanıp uygulanmadığını dikkate alırken denetçi,
  yönetimin, kurumsal yönetim ile görevlendirilen kişilerin gözetimi aracılığı
  ile nasıl bir dürüstlük ve ahlaki davranış ortamı sağladığını ve koruduğunu ve
  işletme içinde yolsuzluk, hile, suistimal ve hatanın teşhis edilmesi ve
  önlenmesi için nasıl uygun kontrolleri oluşturduğunu anlar. İşletmenin kontrol
  çevresinin tasarımını denetlerken, denetçi aşağıda belirtilen unsurları ve
  bunların işletmenin işlemlerine nasıl dahil edildiğini dikkate alır:</span>

  </font>a)
  </span></span></span>Dürüstlük
  ve ahlaki değerlerin iletilmesi-tasarımın, kontrollerin idare ve izlenmesinin
  etkinliğini etkileyen başlıca unsurlar,</span>

  </font>b)
  </span></span></span>Yeterlilik
  ve liyakata bağlılık – belli işler için yönetimin yeterlilik derecesini dikkate
  alması, ve bu seviyelerin gerekli becerilere ve bilgiye nasıl tekabül ettiği,</span>

  </font>c)
  </span></span></span>Yönetimde
  görevli olanların katılımı – yönetimden bağımsızlık, kendi deneyimleri ve
  statüleri, katılımların dereces, ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi, aldıkları
  bilgiler, zor soruların yönetim ile ortaya çıkma derecesi ve bunların üzerinde
  ne kadar ısrarla durulduğu ve iç ve bağımsız denetçiler ile olan etkileşimleri.</span>

  </font>d)
  </span></span></span>Yönetimin
  felsefesi ve çalışma tarzı – yönetimin iş risklerini alma ve yönetmeye olan
  yaklaşımı, ve yönetimin finansal raporlamaya, bilginin işlenmesine, muhasebe
  fonksiyonlarına ve personele karşı tavrı ve hareketleri,</span>

  </font>e)
  </span></span></span>Organizasyon
  yapısı – bir işletmenin amaçlarının elde edilmesi için faaliyetlerin
  planlandığı, icra edildiği, kontrol ve revize edildiği çerçeve,</span>

  </font>

  </span></span></span></div>Edited by: fatihgke
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 7. #17
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  UDS 315 Devamı 2<div></div><div>

  </font>f)
  </span></span></span>Yetki
  ve sorumluluklarının belirlenmesi ve dağıtılması – işletim faaliyetleri için
  yetki ve sorumluluk nasıl tahsis edilmektedir ve raporlama ilişkileri ve
  yetkilendirme hiyerarşileri nasıl oluşturulmaktadır. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></span>

  </font> g)
  </span></span></span>İnsan
  kaynakları politikaları ve uygulamaları – işe alma, yönlendirme, eğitim,
  değerlendirme, terfi, ücretlendirme ve düzeltici hareketler. </span>

  </font></span>

  </font>Kontrol
  çevresinin unsurlarını anlamada, denetçi ayrıca bunların uygulanıp
  uygulanmadığını da dikkate alır. Genellikle, denetçi sorgulamaların bir
  kombinasyonu ve diğer risk değerlendirme tekniklerini kullanarak alakalı
  denetim kanıtı elde edebilir. Örneğin, dökümanların gözlemlenmesi ve
  incelenmesi ile birlikte sorgulamaların yürütülmesi. Yönetim ve çalışanlara
  sorular sorarak, deentçi yönetimin çalışanlar ile nasıl iletişime geçtiği,
  onların iş uygulamaları üzerine görüşleri ve ahlaki davranış biçimleri hakkında
  anlayış kazanır. Denetçi, kontrollerin uygulanıp uygulanmadığına bakar ve bunu
  yaparken, örneğin, yönetimin resmi davranış biçimi kuralları oluşturup
  oluşturmadığına ve kuralları destekleyecek ve kuralların kırılmasına göz
  yumacak şekilde mi davrandığına veya kurallarda istisnalar yapılmasına müsaade
  edip etmediğine bakar. Kontrol ortamının unsurları için denetim kanıtı,
  belgesel şekilde mevcut olmayabilir, bu özellikle daha küçük işletmelerde,
  yönetim ve diğer personel arasındaki iletişimin gayrı resmi fakat yine de etkin
  olduğu yerlerde geçerlidir. Örneğin; yönetimin ahlaki değerlere ve yeteneklere
  olan bağlılığı sıklıkla, yazılı davranış kuralları halinde değil fakat
  işletmenin işlerinin yönetilmesinde ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak, daha
  küçük bir işletmenin kontrol ortamının tasarlanmasında yönetimin davranışları,
  bilinçliliği ve hareketleri özellikle önemlidir. Bunlara ilaveten, idare ile
  görevlendirilenlerin rolü genellikle başka sahip olanların yokluğunda hem
  işletmenin sahibi hem de yöneticisi olan kişi tarafından üstlenilir. </span>

  </font></span>

  </font>Kurumsal
  yönetim ile görevlendirilenlerin genel sorumlulukları, uygulama kurallarında ve
  diğer yönetmelikler ile kurumsal yönetim ile görevlendirilenlerin faydalanması
  için çıkartlan kılavuzlar ile tanımlanır. Kurumsal yönetim ile
  görevlendirilenlerin sorumlulularından bir tanesi, finansal raporlama açısından
  yönetim açısından yönetim üzerinde olan baskıları dengelenmektir. Örneğin,
  yönetimin ücretlendirilme bazı, yönetim üzerinde, adil raporlama ve daha iyi
  sonuçlardan elde edilen faydalar gibi çelişen baskılar oluşturabilmektedir.
  Kontrol ortamının tasarımını anlamakta denetçiler, yöneticilerin bağımsızlığı
  ve onların yönetimin hareketlerini değerlendirme kabiliyetlerini dikkate
  alırlar. Denetçi ayrıca, uygulanmakta olan finansal raporlama çerçevesi içinde,
  işletmenin ticari işlemlerini ve finansal tabloların gerçek ve adil bir tablo
  sunup sunmadığını veya tüm önemli açılardan adil olarak sunulup
  sunulmadıklarını) anlayacak bir denetim komitesi olup olmadığını dikkate alır. </span>

  </font></span>

  </font>Bir
  işletmenin kontrol ortamının karakteri öyledir ki, önemli yanlış beyan
  risklerinin değerlendirilmesi üzerinde yaygın bir etkiye sahiptir, örneğin
  işletmenin hem sahibi ve hem yöneticisi olan kişinin kontrolü, küçük bir
  işyerinde görev ayırımı eksikliğinin eksikliğinin etkilerini azaltabilir, veya
  büyük işletmelerde aktif ve bağımsız bir yönetim kurulu kıdemli yönetimin
  felsefesini ve işletim stilini etkileyebilir. Denetçinin işletmeye ait kontrol
  ortamının tasarımını değerlendirmesi şuna dikkat edilmesini içerir; kontrol
  ortamı unsurlarındaki güçlü noktalar toplu halde, iç kontrolün diğer
  bileşenleri için uygun bir temel oluşturmakta mıdır ve bunlar kontrol
  ortamındaki zayıflıklar sonucu zayıflatılmakta mıdırlar? Örneğin; yetenekli
  finansal muhasebe ve bilgi teknolojileri personeli almaya yönelik insan
  kaynakları politikaları ve uygulamaları, yönetimin kazançları fazla göstermeye
  olan eğilimini azaltmaz. Kontrol ortamındaki değişiklikler, daha önceki
  denetimlerde edinilmiş olan bilginin ayırıcı olma özelliğini etkileyebilir.
  Örneğin; yönetimin eğitim ve finansal raporlama faaliyetlerinde bilinçliliğin
  arttırılması için daha fazla ilave kaynak ayırması, finansal bilginin işleme
  tabi tutulmasında hataları azaltabilirler. Alternatif olarak, yönetimin,
  bilgisayar teknolojileri tarafından gelen güvenlik risklerini ele almak için
  yeteri kadar kaynak ayırmaması, iç kontrolü ters olarak etkiler ve yetkisiz
  işlemler yapılmasına izin verilmesi nedeni ile bilgisayar programlarına veya
  veriye uygun olmayan değişiklikler yapılması ile sonuçlanabilir. </span>

  </font></span>

  </font>Tatminkar
  bir kontrol ortamının mevcut olması, denetçi önemli yanlış beyan risklerini
  değerlendirirken pozitif bir faktör oluşturur ve UDS 330’da açıklandığı gibi
  denetçinin daha ileri denetim prosedürlerinin türünü, zamanlamasını ve
  kapsamını etkilemektedir. Özellikle, suistimal riskini azaltmakta, fakat yine
  de tatminkar bir kontrol ortamı, suistimali tamamen engelleyecek bir faktör
  değildir. Bunun aksine, kontrol ortamındaki zayıflıklar kontrollerin
  eksikliklerini azaltabilir ve </span>bu nedenle
  denetçinin önemli yanlış beyan risklerini özellikle suistimal ile ilgili
  değerlendirilmesinde negatif faktörler olurlar. İşlem kategorilerinde, hesap
  bakiyelerinde, açıklama ve dipnotlarda ve bunlar ile ilgili iddialardaki önemli
  yanlış beyanı tek başına kontrol ortamı engelleyemez, veya algılayıp,
  düzeltemez. Bu nedenle denetçi, önemli yanlış beyan riskini değerlendirirken
  kontrol ortamının yanısıra genel olarak diğer bileşenlerin de etkilerini
  dikkate alır; örneğin kontrollerin izlenmesi ve belli kontrol faaliyetlerinin
  işletilmesi. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İşletmenin Risk Değerlendirme Süreci: </span>[/i]Denetçi işletmenin finansal raporlama
  objektifleri ile ilgili iş risklerini belirlemek ve bu risklere değinecek
  hareketlere karar verip bunlar ile ilgili sonuçları değerlendirmek için olan
  süreci hakkında bir anlayış elde etmelidir. Bu süreç “işletmenin risk
  değerlendirme” süreci olarak adlandırılır ve yönetimin yönetilecek riski nasıl
  yöneteceği konusunda bir temel oluşturur. İşletmenin risk değerlendirme
  sürecinin tasarım ve uygulanmasını değerlendirmek için, denetçi, yönetimin
  finansal raporlama ile ilgili iş risklerini tanımladığını belirler, risklerin
  önemini tahmin eder, meydana gelme ihtimallerini tayin eder ve bunları yönetmek
  için gerekli olan hareketlere karar verir. Eğer işletmenin risk değerlendirme
  süreci koşullara uygun ise, denetçiye önemli yanlış beyan risklerinin
  belirlenmesinde </span>yardımcı olur. Denetçi,
  yönetim tarafından belirlenmiş olan iş riskleri hakkında sorular sorar ve
  bunların önemli yanlış beyan ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağına karar verir.
  Denetim esnasında, denetçi, yönetimin belirlemekte başarısız olduğu bazı önemli
  yanlış beyan risklerini belirleyebilir. Bu gibi durumlarda, denetçi, </span>işletmenin risk değerlendirme süreci
  tarafından belirlenmiş olması gereken baz bir risk olup olmadığını dikkate alır
  ve eğer var ise bunun niye olduğunu ve sürecin koşullara uygun olup olmadığını
  dikkate alır. Daha küçük işletmelerde yönetimin resmi bir risk değerlendirme
  süreci olmayabilir. Bu tür işletmeler için, denetçi, yönetim ile işle ilgili
  risklerin nasıl belirlendiğini ve nasıl ele alındığını görüşür. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Finansal Raporlama ve İletişim ile
  İlgili İş Süreçleri Dahil Olmak Üzere Bilgi Sistemi: </span>
  [/i]Muhasebe sistemi dahil olmak üzere
  finansal raporlama amaçları ile ilgili bilgi sistemi, işletme işlemlerinin
  (aynı zamanda olaylar ve koşullar da) başlatılması, kaydedilmesi, işlemden
  geçirilmesi ve rapor edilmesi ile ilgili prosedürlerden ve ilgili varlık,
  yükümlülük ve sermaye ile ilgili sorumluluğun korunmasından oluşur. Denetçi,
  aşağıda belirtilen alanlar dahil olmak üzere finansal raporlama ile ilgili iş
  süreçlerini de ihtiva edecek şekilde bilgi sistemleri hakkında bir anlayış elde
  etmelidir:</span>

  </font>·
  </span></span></span>Finansal
  tablolar için önem arzeden işletmenin operasyonlarındaki ait işlem
  kategorileri,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Finansal
  tablolarda bulunan işlemlerin başlatıldığı, kaydedildiği, işleme tabi tutulduğu
  ve rapor edildiği, hem bilgisayar teknolojileri ve hem de manüel sistemlerdeki
  teknikler,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Elektronik
  veya manüel olsun, destekleyici bilgi, ve finansal tablolardaki belli
  hesapların başlatılmaları, kaydedilmeleri, işleme tabi tutulmaları açısından
  ilgili muhasebe kayıtları,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Bilgi
  sisteminin, işlem kategorileri haricinde finansal tablolar için önem arz eden
  olayları ve koşulları nasıl yakaladığı.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Önemli
  muhasebe tahminleri ve açıklama ve dipnotları dahil olmak üzere, işletmenin
  finansal tablolarının hazırlanması için kullanılan finansal raporlama süreci.</span>

  </font>Bu
  anlayışın edinilmesinde, denetçi, bilginin işlem yapma sistemlerinden, defteri
  kebire veya finansal raporlama sistemlerine aktarılmasında kullanılan
  teknikleri dikkate alır. Denetçi ayrıca işletmenin prosedürlerinin işlemler
  haricinde ki olaylar ve koşullar için finansal raporlama ile ilgili olarak
  bilgi yakaladığını da anlar, örneğin aktiflerin amortismanı ve müşterilerden
  alacakları tahsil edilebilirliğindeki değişiklikler. </span>

  </font></span>

  </font>Bir
  işletmenin bilgi sistemi, işlemlerin kaydedilmesi için tekrarlanan bazda
  gereken, tipik, standart, yevmiye kayıtlarını içerir, örneğin, satış, satın
  alma, ve defteri kebirde nakit harcama kayıtları veya tahsil edilemeyen müşteri
  alacakları gibi yönetim tarafından dönemsel olarak yapılan muhasebe
  tahminlerinin kaydedilmesi. Bir işletmenin bilgi sistemi, tekrar etmeyen,
  standart olmayan ve alışılmadık işlemler veya düzeltmeleri de ihtiva eder. Bu
  tür kayıtlara örneklere, konsolide edici ayarlamalar, ve bir iş birleşmeleri
  için olan kayıtlar veya elden çıkarma veya varlıktaki değer düşüklüğü gibi
  tekrarlamayan tahminler dahildir. Manüel, kağıda dayalı defteri sistemlerinde,
  standart olmayan yevmiye girişleri, yevmiye defterinin, defteri kebirin ve
  destekleyici belgelerin incelenmesi ile belirlenebilir. Bununla birlikte,
  otomasyona tabi prosedürler defteri kebirin tutulmasında ve finansal tabloların
  hazırlanmasında kullanıldığı zaman, bu tür girişler </span>sadece elektronik şekilde mevcut olur ve
  belki de bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması ile daha kolay
  bir şekilde belirlenebilir. </span>

  </font></span>

  </font>İşletmenin
  finansal tablolarının hazırlanması, uygulanmakta olan finansal raporlama
  çerçevesi tarafından beyan edilmesi gereken bilginin toplandığından,
  kaydedildiğinden, işleme tabi tutulduğundan, özetlenip, finansal tablolarda
  uygun bir şekilde rapor edildiğinden emin olunmasını sağlayan prosedürleri
  içerir. Bir fikir elde edebilmek için, yevmiye girişleri ve standart olmayan
  yevmiye girişleri üzerindeki kontrollerin uygunsuz bir şekilde geçersiz
  kalınması ile ilgili önemli yanlış beyan riskini dikkate alır. Örneğin;
  otomatik süreçler kasıtsız hata ihtimalini azaltmaktadır, fakat bireylerin
  bilerek bu tür otomatik süreçleri geçersiz kılabilme riskinin üstesinden
  gelememektedir, örneğin; otomatik olarak defteri kebire veya finansal raporlama
  sistemine geçirilen miktarların değiştirilmesi gibi. Bunlara ilaveten, denetçi,
  otomatik olarak bilgi aktarımında bilgisayar teknolojisinin kullanılması
  halinde, sözkonusu müdahalelere ait sistemde hemen hemen hiçbir iz
  olmayacağının bilincindedir. Denetçi, ayrıca, işlemlerin yanlış şekilde
  işlemden geçirilmesi konusunun nasıl çözüme kavuşturulabileceğini de
  anlamaktadır, örneğin, otomatik bir geçici hesap dosyasının varolup olmadığı ve
  bunun işletme tarafından geçici hesaplardaki miktarların zamanında temizlenmesi
  için nasıl kullanıldığı ve sistemin kontrollerinin geçersiz kılınmasının nasıl
  işleme alındığı ve hesabının yapıldığı gibi.</span>

  </font></span>

  </font>Denetçi,
  işletmenin, finansal raporlaması ile ilgili bilgi sistemi ile ilgili anlayışı
  işletmenin koşullarına uygun bir şekilde edinir. Buna, işlemlerin, işletmenin
  iş sürecinde nasıl meydana geldiğini anlayabilmek de dahildir. Bir işletmenin
  iş süreci, onun ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi, satınalınması,
  üretilmesi, satılması ve dağıtılması; kanunlar ve yönetmelikler ile uyumdan
  emin olunması; ve muhasebe ile finansal raporlama bilgisi dahil olmak üzere
  bilginin kaydedilmesi için tasarlanmış faaliyetleridir. Denetçi, finansal
  raporlama rollerini ve sorumluluklarını ve finansal raporlama ile ilgili önemli
  konuları işletmenin nasıl ilettiğini anlamalıdır. İletişim, finansal raporlama
  üzerine iç kontrol ile ilgili bireysel roller ve sorumluluklar üzerine
  anlayışın sağlanmasını içerir ve politika ve finansal raporlama el kitapları
  gibi şekillerde temin edilebilir. Buna, personelin finansal raporlama
  sistemindeki kendi faaliyetlerinin, diğerlerinin çalışmaları ile nasıl ilgili
  olduğunu ve istisnalarının işletme içinde uygun bir yüksek seviyeye raporlanma araçlarını
  anlama derecesine dahildir. Açık iletişim kanalları, istisnaların rapor
  edilmesini ve bunlar üzerinde harekete geçilmesini sağlamaya yardımcı olur.
  Finansal raporlama konuları ile ilgili olarak denetçinin, iletişim anlayışı,
  ayrıca, yönetim ve kurumsal yönetim ile görevlendirilenler arasındaki iletişimi
  de içerir, özellikle, denetim komitesi ve düzenleyici merciler gibi yetkililer
  ile olan dış ortam ile iletişim. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Kontrol Faaliyetleri: </span>[/i]İddia seviyesinde önemli yanlış beyan
  riskini değerlendirebilmek ve tayin edilmiş olan riske yanıt olarak daha ileri
  denetim tekniklerini tasarlayabilmek için denetçi, kontrol faaliyetleri
  hakkında yeterli bir anlayış edinmelidir. Kontrol faaliyetleri, yönetim
  direktiflerinin yerine getirildiğinden emin olmakta yardımcı olan politikalar
  ve tekniklerdir; örneğin; işletmenin amaçlarının elde edilmesini tehdit eden
  risklere ele alacak gerekli hareketler. Kontrol faaliyetleri, bilgisayar
  teknolojileri veya manüel sistemlerde olsun, muhtelif amaçlara sahiptir ve
  mauhtelif organizasyon ve fonksiyonel seviyelerde uygulanır. Belli kontrol
  faaliyetlerinden örneklere aşağıda belirtilenler ile ilgili olanlar dahildir:
  yetkilendirme, performansların gözden geçirilmesi, bilginin işlenmesi, fiziksel
  kontroller, görevler ayrılığı. Kontrol faaliyetleri ile ilgili bir anlayış
  geliştirilirken, denetçinin birincil olarak dikkate aldığı şey, belli bir
  kontrol faaliyetinin, tek başına veya diğerleri ile birlikte, işlem
  kategorileri, hesap bakiyeleri, açıklama ve dipnotlardaki önemli yanlış değerlendirmeleri
  engelleyip engellemediği, veya algılayıp algılamadığı, düzeltip düzeltmediği ve
  bunları nasıl yaptığıdır. Denetim ile ilgili kontrol faaliyetleri, denetçinin,
  iddia seviyesinde iddia seviyesinde önemli yanlış anlama riskini değerlendirmek
  ve tayin edilen riske yanıt verecek şekilde ileri denetim teknikleri oluşturmak
  için bir anlayış elde etmeyi gerekli gördüğü faaliyetlerdir. Bir denetim, her
  bir önemli işlem kategorisi, hesap bakiyesi, açıklama, dipnot ve bunlar ile
  ilgili her bir iddiaya ait kontrol faaliyetlerinin anlaşılmasını gerektirmez.
  Denetçinin üzerinde durduğu husus, önemli yanlış beyan olması ihtimalinin daha
  fazla olduğu alanlardaki kontrol faaliyetlerine odaklanmaktır. Çoklu kontrol
  faaliyetleri aynı amacı elde ettiği zaman, bu amaç ile ilgili her bir kontrol
  faaliyetini anlamak gereksizdir. </span>

  </font></span>

  </font></div>Edited by: fatihgke
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 8. #18
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307

  UDS 315 Devamı 3<div></div><div>

  </font>İç
  kontrolün diğer unsurları hakkında edinilen anlayıştan, denetçi kontrol
  faaliyetleri hakkında bilginin eksikliğini ve varlığını dikkate alır ve bu
  şekilde kontrol faaliyetleri hakkında bir anlayış elde edebilmek için ilave
  dikkat sarf edip etmemesi gerektiğine karar verir. Kontrol faaliyetlerinin
  denetim ile ilgisinin olup olmadığını dikkate alırken, denetçi, önemli yanlış
  beyana yolaçabilecek ve kendisi tarafından belirlenmiş olan riski de düşünür.
  Denetçi, işletmenin bilgisayar teknolojisinden kaynaklanan riske nasıl yanıt
  verdiği konusunda bir anlayış elde etmelidir. Bilgisayar teknolojisinin
  kullanımı kontrol faaliyetlerinin uygulanma yollarını etkiler. Denetçi,
  bilgisayar teknolojisinden doğan risklere, işletmenin, etkin genel bilgisayar
  teknolojisi kontrolleri ve uygulama kontrolleri oluşturarak, yeterli şekilde
  cevap verip vermediğini değerlendirir. Denetçinin perspektifinden bakıldığı
  zaman, bilgisayar teknolojisi sistemleri ancak bilginin bütünlüğünü ve verinin
  güvenliğini koruduğu zaman etkindir. Genel bilgisayar teknolojisi kontrolleri,
  bir çok uygulama ile ilgili politikalar ve prosedürler olup, uygulama
  kontrollerinin etkin fonksiyonunu destekler ve bilgi sistemlerinin devam eden
  düzgün işletimini temin eder. Bilginin bütünlüğünü koruyan ve verinin
  güvenliğini sağlayan genel bilgisayar teknolojisi kontrolleri çoklukla aşağıda
  belirtilenler üzerindeki kontrolü içerir: Veri merkezi ve ağ operasyonları,
  sistem yazılımı alınması, değiştirilmesi ve bakımı, erişim güvenliği, uygulama
  sistemi alınması, geliştirilmesi ve bakımı.<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></span>

  </font>Uygulama
  kontrolleri, manüel ve otomatik prosedürlerdir ve tipik olarak, iş süreci
  seviyesinde işlerler. Uygulama kontrolleri, engelleyici ve algılayıcı olabilir
  ve bunlar muhasebe kayıtlarının bütünlüğünü temin etmek üzere tasarlanmıştır.
  Buna göre, uygulama kontrolleri, işlem veya diğer finansal veriyi başlatacak,
  kaydederek işleyecek ve rapor edecek prosedürler ile ilgilidir. Bu kontroller
  işlemlerin gerçekleşmesini, yetkilendirilmesini ve tamamen ve doğru biçimde
  kaydedilip, işleme tabi tutulmasını temin etmeye yardımcı olur. Bunlara
  örnekler, girdi verisinin kontrolleri, sayısal sıra kontrolleri ve bunun manüel
  istisna takip raporları ve izlenmesi veya veri girişi anında düzeltmenin
  yapılması.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Kontrollerin İzlenmesi: </span>[/i]Denetçi, işletmenin, finansal raporlama
  üzerindeki iç kontrolü izlemek üzere kullandığı başlıca faaliyet tipleri
  hakkında ve işletmenin kontrollere nasıl düzeltici harekette bulunduğuna dair
  bir anlayış elde etmek zorundadır ve bunlara denetim ile ilgili kontrol
  faaliyetleri ile alakalı olanlarda dahildir. Kontrollerin izlenmesi zaman
  içinde, iç kontrol performansının etkinliğini değerlendirme sürecidir. Zamanlı
  olarak kontrollerin tasarım ve işletiminin değerlendirilmesini ve koşullardaki
  değişikliklere göre değiştirilmiş, gerekli düzeltici hareketleri içerir.
  Yönetim, kontrolleri devam eden faaliyetler, ayrı değerlendirmeler veya her
  ikisinin bir kombinasyonu olarak izler. Devam etmekte olan izleme faaliyetleri,
  genellikle tekrar eden faaliyetlerin içine dahil edilmiştir ve olağan yönetim
  ve gözetim faaliyetlerini içerir. Birçok işletmenin iç denetçileri veya benzeri
  fonksiyonları yerine getiren personeli işletmenin faaliyetlerinin izlenmesine
  katkıda bulunurlar. Yönetimin izleme faaliyetleri, harici taraflardan iletişim
  ile gelen bilginin kullanılmasını da içerir. Örneğin; problemleri gösteren veya
  daha iyi hale getirebilecek ihtiyaç alanlarının üzerinde duran müşteri
  ilişkileri ve olağan yorumlar. </span>

  </font></span>

  </font>İzlemede
  kullanılan bilginin büyük bir kısmı, işletmenin bilgi sistemi tarafından
  üretilmektedir. Eğer yönetim, bu varsayım için herhangi bir temeli olmadan,
  izleme için kullanılan verinin doğru olduğunu varsayarsa, bilgide hatalar
  oluşabilir ve bu da yönetimin izleme faaliyetlerinden yanlış sonuçlar
  çıkarmasına neden olur. Denetçi, işletmenin izleme faaliyetleri ile ilgili
  bilgi kaynakları, ve bilginin yönetim tarafından kullanıldığı amaç için yeteri
  kadar güvenilir olduğuna dair oturtulduğu baz hakkında bir anlayış elde eder.
  Denetçi, işletmenin izleme faaliyetleri için üretilmiş bilgilerini örneğin; iç
  denetçi raporu gibi, kullanmaya niyetlenirse, o zaman bilginin güvenilir bir
  temel teşkil edip etmediğini ve denetçinin amaçları için yeteri kadar detaylı
  olup olmadığını dikkate alır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Önemli Yanlış Beyanın Risklerini
  Değerlendirmek:</span>
  [/i]
  Denetçinin, işlem kategorileri, hesap bakiyeleri ve açıklama ve dipnotlar için
  finansal tablo ve iddia seviyesinde önemli yanlış beyanın risklerini
  belirlemesi ve değerlendirmesi lazımdır. Bu amaçla denetçi aşağıda
  belirtilenleri gerçekleştirir:</span>

  </font>·
  </span></span></span>İşletme
  ve onun çevresi hakkında bir anlayış elde ederken bu süreç boyunca riskleri
  belirler, ve bunlara riskler ile ilgili kontroller de dahil olup işlem
  kategorileri, hesap bakiyeleri ve finansal tablolardaki beyanlarda dikkate
  alınır. </span>

  </font>·
  </span></span></span>İddia
  seviyesinde neyin yanlış gelişebileceğini belirlenen risk ile bağdaştırır. </span>

  </font>·
  </span></span></span>Risklerin
  önemli yanlış beyan ile sonuçlanabilecek seviyede olup olmadığına karar verir. </span>

  </font>·
  </span></span></span>Risklerin,
  finansal tablolarda önemli yanlış beyan ile sonuçlanma olasılığını dikkate
  alır. </span>

  </font>Kontrollerin
  tasarımının ve uygulanıp uygulanmadıklarının değerlendirilmesinde elde edilen
  denetim kanıtı dahil olmak üzere, denetçi, risk değerlendirme tekniklerinin
  yerine getirilmesi sonucu toplanan bilgiyi denetçi, risk değerlendirmesini
  destekleyecek şekilde denetim kanıtı olarak kullanır. Denetçi, risk
  değerlendirmesini, uygulanacak daha ileri denetim tekniklerinin türünün,
  zamanlamasının ve kapsamının belirlenmesinde kullanılır. Denetçi belirlenen
  önemli yanlış beyan riskinin belli işlem kategorileri, hesap bakiyeleri,
  açıklama, dipnotlar ve bunlar ile ilgili yapılan iddialar ile ilgili olup
  olmadığını veya bunların daha yaygın olarak bir bütün olarak finansal tablolar
  ile alakalı olup olmadığını ve potansiyel olarak birçok iddiayı etkileyip
  etkilemediğini belirler. Daha sonra sözkonusu edilen risk (finansal tablo
  seviyesinde risk), özellikle zayıf bir kontrol ortamından kaynaklanır. Zayıf
  bir kontrol ortamından çıkan risklerin karakteri öyledir ki, bunlar belli işlem
  kategorileri, hesap bakiyeleri ve beyanlarda belli bireysel önemli yanlış beyan
  riskleri ile kısıtlanamazlar. Örneğin; yönetimin yetenek eksikliği gibi bir
  zayıflığın finansal tablolar üzerinde çok daha yaygın bir etkisi mevcuttur ve
  denetçi tarafından genel bir yanıt verilmesini gerektirebilir. Risk
  değerlendirilirken, denetçi, belli iddialardaki önemli yanlış beyanları
  engelleyecek, algılayacak ve düzeltecek kontrolleri belirler. Genel olarak denetçi
  kontroller ile ilgili bir anlayış edinir ve bunları mevcut bulundukları
  süreçler ve sistemler bağlamında iddialar ile bağdaştırır. Bunu yapmak
  faydalıdır, çünkü bireysel kontrol faaliyetleri kendi içlerinde riski ele
  almazlar. Sıklıkla, sadece çoklu kontrol faaliyetleri, iç kontrolün diğer
  unsurları ile birlikte, bir riskin ele alınmasında yeterli olurlar. Bunun
  aksine bazı kontrol faaliyetleri, belli bir işlem kategorisi veya hesap
  bakiyesi içine dahil edilmiş bireysel iddia üzerinde belli bir etkiye sahip
  olabilirörneğin; işletme tarafından personelin yıllık fiziksel envanter
  sayımını düzgün yapmasını temin etmek üzere oluşturulan kontrol faaliyetleri ve
  bunların doğrudan envanter hesap bakiyesinin mevcudiyeti ve tamam olması ile
  doğrudan bağlantısı.</span>

  </font></span>

  </font>Kontroller
  doğrudan veya dolaylı olarak iddialar ile ilgili olabilirler. İlişki ne kadar
  daha dolaylı ise, o kontrolün bu iddiada önemli yanlış beyanları engellemesi,
  teşhisi ve düzeltmesi ihtimali de o kadar azalır. Örneğin; bir satış müdürünün
  özet satış faaliyetlerini belli
  </span>mağazalar için bölge bazında gözden geçirmesi, satış gelirlerinin tamam
  olduğu iddiası ile sadece dolaylı olarak ilgilidir. Buna göre, mevzubahis
  iddiada riskin azaltılması için doğrudan ilgili olan kontrollerden daha az
  etkilidir. Örneğin sevkiyat dökümanlarının faturalama dökümanları ile
  eşleştirilmesi gibi. Denetçinin iç kontrol anlayışı, bir işletmenin finansal
  tablolarının denetlenebilirliği hakkında bazı şüpheler uyandırabilir.
  İşletmenin yönetiminin bütünlüğü ve dürüstlüğü hakkındaki kaygılar o kadar
  ciddi olabilir ki denetçi, finansal tablolarda önemli yanlış beyan riskinin,
  denetim yapılmasını engelleyecek seviyede olduğu sonucunu varabilir. Ayrıca bir
  işletmenin kayıtlarının güvenilirliği ve durumları hakkında öyle kaygılar mevcut
  olabilir ki, denetçi, finansal tablolardaki fikirleri destekleyecek yeterli
  uygun denetim kanıtı olmadığı sonucuna varabilir. Bu gibi durumlarda, denetçi
  fikrinin nitelendirilmesini veya rededilmesini dikkate alır fakat bazı
  durumlarda, denetçiye açık olan tek yol denetimden çekilmektir.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Özel Denetim İlgisi Gerektiren Önemli
  Riskler: </span>
  [/i]Risk
  değerlendirmesinin bir parçası olarak, denetçinin hangi risklerin özel denetçi
  ilgisi gerektiren riskler olduğunu belirlemesi gerekir. Bu tür riskler “önemli
  riskler” olarak tanımlanmaktadır. Buna ilave olarak, bir riskin önemli olarak
  belirlenebilmesi için daha ileri denetim tekniklerinin sonuçlarını tarif
  etmektedir. Önemli risklerin belirlenmesi ki, bunlar denetimlerin bir çoğunda
  ortaya çıkarlar, denetçinin mesleki yapısına bağlıdır. Bu karar yetkisini
  kullanırken denetçi, riskler ile ilgili belirlenmiş kontrolleri hariçte
  bırakır, ve riskin karakterinin, yani riskin çoklu yanlış beyanlara yolaçması
  ihtimali de dahil olmak üzere potansiyel yanlış beyanın derecesi ve riskin
  meydana gelme olasılığının, sözkonusu riskin özel ilgi gerektirip
  gerektirmediğine karar verir. Rutin ve karmaşık olmayan ve sistematik işleme
  tabi olan işlemlerin önemli risklere yolaçmaları ihtimali daha azdır çünkü
  bunlara has riskler daha düşüktür. Diğer taraftan ise önemli riskler genellikle
  önemli yanlış beyan ile sonuçlanan iş risklerinden çıkarlar. Risklerin
  karakterinin dikkate alınmasında denetçi belli hususları dikkate alır:</span>

  </font>·
  </span></span></span>Riskin
  yolsuzluk, hile ve suistimal riski olup olmadığı,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Riskin
  yakın zamanda gerçekleşen önemli ekonomik, muhasebe veya diğer çeşitte
  gelişmeler ile ilgisinin </span>olup olmadığı
  ve bu nedenle özel ilgi gerektirip gerektirmediği,</span>

  </font>·
  </span></span></span>İşlemlerin
  karmaşıklığ,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Riskin
  ilgili taraflar ile önemli işlemleri içerip içermediği,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Risk
  ile ilgili finansal bilgilerin ölçülmesindeki özellik, özellikle geniş çapta
  ölçüm belirsizliği taşıyanlar için,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Riskin,
  işletmenin normal işlerinin seyrinin dışında önemli işlemleri içerip içermediği
  veya aksi takdirde alışılmadık olaraj durup durmadığı.</span>

  </font></span>

  </font>Önemli
  riskler genellikle önemli rutin olmayan işlemler ve karar verme konuları ile
  ilgilidirler. Rutin olmayan işlemler, alışılmadık işlemlerdir ve bu, ya işlemin
  boyutu veya karakterinden dolayıdır ve bu nedenle sık sık oluşmazlar. Karar ile
  ilgili konular, önemli ölçüm belirsizliğinin olduğu yerlerde muhasebe
  tahminlerinin geliştirilmesini de içerir. Önemli yanlış beyan riski, önemli
  rutin olmayan işlemler için daha fazla olabilir ve bu aşağıda belirtilen
  sebeplerden olabilir:</span>

  </font>·
  </span></span></span>Muhasebe
  işlemlerinin (muamelesinin) belirlenmesi için daha fazla yönetim müdahalesi,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Veri
  toplanması ve işlenmesi için daha fazla manüel müdahale,</span>

  </font>·
  </span></span></span>Karmaşık
  hesaplar ve muhasebe prensipleri,</span>

  </font>·
  </span></span></span>İşletmenin
  riskler üzerinde etkin kontrol uygulamasını zor hale getirecek şekilde
  işlemlerin karakteri.</span>

  </font></span>

  </font>Önemli
  yanlış beyan riski, aşağıda belirtilen konulardan doğan ve muhasebe
  tahminlerinin geliştirilmesini gerektiren önemli karar verme konuları ile
  ilgili risklerde daha fazladır.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Muhasebe
  tahminleri için muhasebe prensipleri veya kazancın tanınması farklı yorumlara
  tabi olabilir.</span>

  </font>·
  </span></span></span>Gereken
  karar öznel ve kompleks olabilir veya gelecekteki olayların etkileri hakkında
  varsayımlar yapılmasını gerektirebilir, örneğin; gereçeğe uygun değer/piyasa
  değerinin belirlenmesi gibi.</span>

  </font></span>

  </font>Önemli
  riskler ile ilgili olarak, denetçinin o ana kadar yapmamış olduğu derecede,
  deentçi işletmenin ilgili kontrollerinin tasarımını ilgili kontrol faaliyetleri
  de dahil olmak üzere değerlendirilmeli ve bunların uygulanmakta olup olmadığını
  belirlemelidir. İşletmenin önemli riskler ile ilgili kontrollerinin
  anlaşılması, etkin bir denetim yaklaşımı geliştirilmesi için denetçiye yeterli
  bilgiyi temin eder. Yönetimin önemli risklerin farkında olması gerekmektedir;
  bununla birlikte, önemli rutin olmayan karar konuları ile ilgili hususların
  rutin kontrollere tabi olma ihtimalleri daha azdır. Bu nedenle, işletmenin bu
  önemli risklere karşı kontrolleri tasarlayıp tasarlamadığı ve uygulayıp
  uygulamadığı hakkındaki denetçinin anlayışına, yönetimin risklere yanıt verip
  vermediği veya nasıl yanıt verdiği ve riske değinebilmek için örneğin kıdemli
  yönetim veya uzmanlar tarafından varsayımların gözden geçirilip geçirtilmediği,
  tahminler için olan resmi süreçler ve risklere değinilmesi için idare ile görevlendirilenlerin
  onayının uygulanması gibi hususlarda dahildir. Örneğin; önemli bir davaya
  ihbarın alınması gibi bir kereye mahsus olayların olduğu hallerde, işletmenin
  yanıtına şunlar dahildir, uygun uzmanlara olayın aktarılıp aktarılmadığı
  (örneğin işletme içinde ve dışında yasal danışmanlar), potansiyel etki ile
  ilgili olarak bir değerlendirmenin yapılıp yapılmadığı, ve bu koşullar ve
  durumun finansal tablolarda nasıl beyan edilmesinin düşünüldüğü. Eğer yönetim
  önemli riskler üzerinde kontroller uygulayarak uygun bir şekilde yanıt vermedi
  ise eğer bunun sonucu olarak, denetçi işletmenin iç kontrolünde bir zayıflık
  olduğuna karar verirse, denetçi bu konuyu gerekli görüldüğü gibi idare ile
  görevlendirilenlere iletir. Bu koşullarda, denetçi kendi risk değerlendirmesi
  üzerindeki etkileri de dikkate alır. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Esas Tekniklerin Tek Başına Yeterli ve
  Uygun Denetim Kanıtı Sağlamadığı Riskler:</span>
  [/i] Risk değerlemesinin bir parçası olarak, denetçi,
  işletmenin kontrollerinin tasarımını değerlendirmeli ve uygulamaları belirlemelidir,
  bunlara, denetçinin hükmüne göre sadece esas tekniklerden elde edilen denetim
  kanıtları ile önemli yanlış beyan risklerinin iddia seviyesinde kabul
  edilebilir düşük bir seviyeye indirilmesinin mümkün veya pratik olmadığı
  riskler üzerindeki ilgili kontrol faaliyetleri de dahildir. Finansal raporlama
  ile ilgili işletmeye ait bilgi sisteminin anlaşılması, denetçinin, doğrudan
  rutin işlem kategorilerinin veya hesap bakiyelerinin kaydedilmesi ve güvenilir
  finansal tablolar hazırlanması ile ilgili önemli yanlış beyan riskini
  belirlemesini mümkün kılar; bunlara doğru olmayan veya eksik işlemler dahildir.
  Genellikle, bu tür riskler önemli işlem kategorilerine aittir. Örneğin;
  kazançlar, satın almalar veya nakit girişleri veya çıkışları gibi. </span>

  </font></span>

  </font>Rutin
  günlük ticari işlemlerin karakteristikleri, sıklıkla yüksek derecede otomasyona
  tabi muamemelere, hemen hem hiç manüel müdahale olmadan, izin verir. Bu gibi
  durumlarda, risk ile ilgili olarak sadece esas teknikleri uygulamak mümkün
  olmayabilir. Örneğin; entegre sistemlerde olduğu gibi, bir işletmenin
  bilgisinin önemli bir kısmının elektronik olarak başlatılıp, kaydedilip,
  işlenip, raporlandığı durumlarda, denetçi, işlem kategorileri, hesap bakiyeleri
  ve beyanların önemli olarak yanlış beyanına ait yeterli ve uygun denetim
  kanıtını kendi kendilerine sunacak şekilde etkin esas tekniklerin
  tasarlanmasının mümkün olmadığına karar verebilir. Bu gibi durumlarda denetim
  kanıtı veya sadece elektronik şekilde mevcut olabilir ve bunların yeterliliği
  ve uygunluğu genellikle onların doğruluk ve tamam olması üzerindeki
  kontrollerin etkinliğine bağlıdır. Bunlara ilaveten, bilginin uygun olmayan bir
  şekilde başlatılması ve veya değiştirilmesi için olan potansiyel, bilginin
  elektronik olarak başlatıldığı, kaydedildiği, işlendiği veya raporlandığı
  durumlarda ve eğer uygun kontroller etkin bir şekilde işlemiyorsa daha
  fazladır. Belli bazı iddiaların önemli olarak yanlış beyan edilmediğine dair
  yeterli, ve uygun denetim kanıtını kendi kendilerine sağlayacak esas teknikleri
  etkin bir şekilde tasarlamayı denetçinin imkansız bulabileceği durumlara
  örneklere aşağıdakiler dahildir. Aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmek için
  işini yürütmekte bilgisayar teknolojisi kullanan bir şirket; daha önceden
  belirlenmiş hangi miktarlarda ve ne sipariş verileceğine dair kurallara göre
  siparişin başlatılması ve mallar ile ödeme talimatlarının alınmasını müteakip
  sistem kararları altında ilgili ödenmesi gereken miktarların ödenmesi. Bilgi
  teknolojileri sistemi aracılığı ile olanların haricinde verilen siparişler ve
  alınan mallar için başka hiçbir belgelendirme üretilmez ve saklanmaz. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Risk Değerlendirmesinde Yapılan
  Revizyonlar:</span>
  [/i]
  İddia seviyesinde önemli yanlış beyan için denetçinin risk değerlemesi, mevcut
  bulunan denetim kanıtlarına dayanır ve denetimin seyri boyunca ilave denetim
  kanıtı elde edildikçe değişecektir. Özellikle, risk değerlendirmesi, iddia
  seviyesinde önemli yanlış beyanın engellenmesi veya algılanması ve düzeltilmesi
  için kontrollerin etkin bir şekilde işlemekte olduğu beklentisine dayanacaktır.
  Onların işletim etkinliği hakkında denetim kanıtı elde etmek için kontrolleri
  test ederken, denetçi, denetim esnasında ilgili zamanlarda kontrollerin etkin
  bir şekilde işlemediğine dair kanıt bulabilir. Benzer olarak esas teknikleri,
  yerine getirirken denetçi, kendinin risk değerlendirmesi ile tutarlı olmayan
  miktarlar ve </span>sıklıkla yanlış beyanlar
  teşhis edilebilir. Denetçinin daha ileri denetim tekniklerini yerine
  getirirken, denetçinin orijinal olarak denetim değerlendirmesini dayandırdığı
  denetim kanıtına aykırı düşecek denetim kanıtı elde etmesi halinde, denetçi
  değerlendirmeyi revize eder. </span>

  </font></span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">İdare ve Yönetim ile Görevlendirilmiş
  Olanlarla İletişim:</span>
  [/i]
  Denetçi, kendisinin dikkatini çeken iç kontrolün tasarım ve uygulamasında
  mevcut bulunan önemli zayıflık hakkında mümkün olan en kısa sürede ve uygun
  sorumluluk seviyesinde yönetim ve kurumsal yönetim ile görevlendirilenleri
  haberdar etmelidir. Eğer denetçi, işletmenin kontrol etmediği ve mevcur bulunan
  kontrollerin yeterli olmadığı önemli yanlış beyan riski belirlerse, ve eğer
  denetçinin görüşüne göre işletmenin risk değerlendirmesinde önemli bir zayıflık
  mevcut ise, o zaman denetçi, mevzu bahis iç kontrol zayıflığını, kurumsal
  yönetimi ilgilendiren denetim konularının arasına dahil eder.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Belgelendirme: </span>[/i]Denetçi aşağıda belirtilenleri
  belgelendirmelidir;</span>

  </font>·
  </span></span></span>Yolsuzluk,
  hata veya suistimal nedeni ile işletmenin finansal tablolarının önemli yanlış
  beyana olan yatkınlığına dair denetim ekibi üyeleri arasında geçen müzakereler
  ve varılan önemli kararlar,<i style="mso-bidi-font-style: normal;">[/i]</span>

  </font>·
  </span></span></span>Finansal
  tablolarda önemli yanlış beyan riskini değerlendirmek için işletme ve onun
  çevresi hakkında edinilen anlayışın anahtar unsurları ve iç kontrol
  bileşenlerinden her biri; anlayışın edinildiği bilgi kaynakları ve risk
  değerlendirme teknikleri.<i style="mso-bidi-font-style: normal;">[/i]</span>

  </font>·
  </span></span></span>Finansal
  tablo ve iddia seviyesinde önemli yanlış beyana ait belirlenmiş ve tayin
  edilmiş risk.<i style="mso-bidi-font-style: normal;">[/i]</span>

  </font>·
  </span></span></span>Belirlenen
  riskler ve kontrollerin belirlenmesi.<i style="mso-bidi-font-style: normal;">[/i]</span>

  </font>Bu
  konuların belgelendirme şekli, profesyonel karar verme yetisini kullanarak
  denetçinin yetkisindedir. Özellikle, risk değerlendirmesinin sonuçları ayrı
  olarak belgelendirilebilir ve denetçinin daha ileri prosedürleri
  belgelendirmesinin birer parçası olarak belgelendirilir. Tek başına veya
  kombinasyon halinde kullanılan genel tekniklere örnekler şöyledir. Özet
  tarifler, sorun anketleri, kontrol listeleri ve akış şemaları. Bu teknikler
  ayrıca denetçinin, genel finansal tablo ve iddia seviyesinde, kendi önemli
  yanlış beyan risk değerlendirmelerini belgelendirmesi faydalıdır. Bu
  belgelendirmenin şekli ve derecesi, işletmenin karakteri, büyüklüğü ve
  karmaşıklığından, onun iç kontrolünden, bilginin mevcudiyeti ve denetimin seyri
  esnasında kullanılmış olan belli denetim yöntem ve tekniklerinden
  etkilenmektedir. Örneğin; içinde büyük hacimli işlemlerin elektronik olarak
  başlatıldığı, kaydedildiği, işlendiği veya rapor edildiği bir karmaşık bilgi
  sistemi ile ilgili anlayışın belgelendirilmesi akış şemalarını, soru
  anketlerini veya karar tablolarını ihtiva eder. Bilgisayar teknolojilerini
  kısıtlı kullanan ve hiç kullanmayan veya az miktarda işlemi bu yolla işleyen
  bir bilgi sisteminde (örneğin uzun vadeli borç gibi), tutanak şeklinde
  belgelendirme yeterli olacaktır. Genellikle, işletme daha karmaşık hale
  geldikçe denetçi tarafından belgelendirme de o derece geniş kapsamlı hale gelir.
  UDS 230 “Denetimde Belgelendirme”, finansal tabloların denetlenmesi bağlamında
  belgelendirme ile ilgili olarak rehberlik sunmaktadır.[1]</span></span></span></span></span> </span></span>

  </font></span>

  </font><div style="mso-element: footnote-list;"><br clear="all">

  <hr align="left" SIZE="1" width="33%">  </font><div style="mso-element: footnote;" id="ftn1">

  </font>[1]</font></span></span></span></span></span> Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, UDS 315,
  s. 291-333.</font></span>

  </font></div>

  </font></div>

  </font></div>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

 9. #19
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  24.Nisan.2009
  Mesajlar
  2,307
  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">UDS 320 Denetimde Önemlilik<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></span>[/i]

  </font></span>

  </font>Bu
  UDS’ nin amacı, önemlilik kavramında ve denetim riski ile ilişkisinde
  standartları belirlemek ve yol göstermektir. Denetçi denetimi sürdürürken
  önemli kavramını ve denetim riski ile ilişkisini dikkate almalıdır.
  “Önemlilik”, UDS Komitesi’ nin “Finansal Tabloların Sunumu ve Hazırlanmasında”
  aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Bir
  bilginin eksikliği veya yanlış ifade edilmesi, bu bilgileri kullananların
  finansal tablolara dayalı olarak aldıkları kararları etkileyebiliyorsa bu
  bilgiler önemli bilgilerdir. Önemlilik, bir muhasebe kaleminin veya hatanın,
  onların belirli durumlardaki eksikliklerinin ya da yanlış ifade edilmelerinin
  değerlendrilmesi durumunda ortaya çıkacak önemine, büyüklüğüne göre değişir.
  Dolayısıyla, önem derecesi, bir bilginin yararlı olabilmesi için sahip olması
  gereken asıl kalitatif (niteliksel) özelliklerinden ziyade, bir eşik veya
  önemli ile önemsizi ayırma noktasını oluşturur.”[/i]</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Önemlilik: </span>[/i]Finansal tablo denetiminin amacı,
  denetçiye, hazırlanan finansal tablolar üzerinde, tüm önemli hususlar
  açısından, finansal raporlama standartlarına uygunluk konusunda görüş
  bildirilmesini sağlamaktadır. Neyin önemli olduğunun değerlendirilmesi mesleki
  yargıya dayanır. Denetim planını belirlerken, denetçi niceliksel (kantitatif)
  açıdan önemli yanlış beyanların belirlenmesi amacıyla, kabul edilebilir bir
  önemlilik seviyesi belirler. Bununla beraber, yanlış beyanların hem tutarı ve
  hem de türü dikkate alınmalıdır. Niteliksel yanlış beyanlara örnek olarak, bir
  muhasebe politikasının yetersiz veya uygun olmayan biçimde tanımlanması
  verilebilir ki hatalı tanımlama neticesinde finansal tablo kullanıcısı yanlış
  yönlendirilmiş olur. </span>

  </font></span>

  </font>Denetçi
  aynı zamanda, tek başına göreceli olarak küçük tutarda olan bir yanlış beyanın,
  genel toplamda finansal tablolar üzerinde çok daha önemli bir etki
  doğurabileceği ihtimalini de gözönünde bulundurmak zorundadır. Örneğin; her ay
  sonunda küçük bir hatanın yapılması ve her ay tekrarlanması durumu, yıl sonunda
  ortaya çıkabilecek büyük bir hatanın göstergesi olabilir. Denetçi, önemliliği,
  hem finansal tabloların geneli üzerinde hem de işlemlerin sınıflandırılması,
  hesap bakiyeleri ve dipnotlarla bağlantılı olarak dikkate alır. Önemlilik,
  hukuki ve yasal düzenlemelerin gözönünde bulundurulması veya işlemlerin
  sınıflandırılması, hesap bakiyeleri ve dipnotlar ile bunların birbirleriyle
  olan ilişkilerinin dikkate alınmasından etkilenebilir. Bu süreç, dikkate alınan
  finansal tabloların içeriğine bağlı olarak farklı önemlilik düzeyleri ile
  sonuçlanabilir. Önemlilik denetçi tarafından, aşağıdaki durumlarda dikkate
  alınmalıdır. </span>

  </font>a)Denetim
  yöntem ve tekniklerinin boyutunu, türünü ve zamanını belirlerken,</span>

  </font>b)Hataların
  etkisini değerlendirirken.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Önemlilik ve Denetim Riski Arasındaki
  İlişki:</span>
  [/i]
  Denetimin planlamasında, denetçi, finansal tabloları neyin önemli ölçüde hatalı
  kılacağını dikkate alır. Denetçinin işletme ve işletme çevresi hakkında bilgi
  sahibi olması denetçiye, denetim süresi boyunca; denetim risklerine karşı
  önlemlerin alınması, finansal tablolardaki yanlış beyan risklerinin
  değerlendirilmesinde mesleki yargının kullanılması ve denetçinin denetimi
  planlaması gibi konuları içinde barındıran bir referans çerçevesi de oluşturur.
  Bu durum, denetim ilerlerken, önemlilikle ilgili yargılarının uygunluğunu
  değerlendirme ve bu yargıların doğruluğunu ortaya koyma noktasında da denetçiye
  yardımcı olur. Denetçinin, işlemlerin sınıflandırılması, hesap bakiyeleri ve
  dipnotlarla ilgili önemlilik değerlendirilmesi, denetçiye hangi kalemi test
  edeceği, örnekleme veya analitik yöntemlerden hangisini kullanacağı gibi soruları
  cevaplamasına yardım eder. Bu durum ise denetçiye, denetim riskinin kabul
  edilebilir düşüklükteki bir seviyeye indirilmesini mümkün kılacak denetim
  tekniklerini seçmesine imkan kılar. Önemlilik ve denetim riski düzeyi arasında
  ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani, önemlilik seviyesi arttıkça, denetim
  riski düşer. Denetçi, denetim yöntem ve tekniklerinin kapsamını, zamanlamasını
  ve şeklini belirlerken önemlilik ve denetim riski arasındaki bahse konu ters
  yönlü ilişkiyi dikkate alır. Örneğin; belirli denetim teknikleri planlandıktan
  sonra, denetçi eğer kabul edilebilir önemlilik seviyesini daha düşük
  belirlerse, deentim riski artar. Denetçi bu durumu aşağıda belirtilmekte olan
  iki şekilde düzeltilebilir:</span>

  </font>(a) Mümkün olduğu durumlarda, maddi yanlışlık riskini düşürerek ve düşen
  kontrol riskini, genişletilmiş ve arttırılmış kontrol testleri uygulayarak
  desteklemek,</span>

  </font>(b) Planlanan denetim yöntem ve tekniklerinin içeriğini, zamanlamasını ve
  türünü değiştirerek tespit riskini azaltmak.</span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesinde
  Önemlilik ve Denetim Riski:</span>
  [/i] Denetçinin önemlilik ve denetim riskini değerlendirmesi, başlangıçtaki
  planlama aşaması ile denetim yönteminin sonuçlarının değerlendirme aşamasında
  birbirinden farklılık arzedebilir. Bu, gerçekleştirilen denetim prosedürleri
  sonuçlarının değişmesinden veya denetim sonrasında denetçinin mevcut bilgisinin
  değişmesinden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin; eğer denetim prosedürleri
  denetim dönemi sonundan önce gerçekleştirilmişse, denetçi faaliyetlerin ve
  finansal durumun sonuçlarını bekleyecektir. Eğer finansal durum ve faaliyet
  sonuçları büyük oranda farklı ise, önemliliğin ve denetim riskinin
  değerlendirilmesi de değişebilir. Buna ek olarak, denetçi, denetimin planlaması
  aşamasında kabul edilebilir önemlilik düzeyini daha düşük tutabilir. Bu ortaya
  çıkarılamamış yanlış beyanlarla karşılaşma ihtimalini düşürürken, denetçiye
  denetim sırasında karşılaştığı yanlış beyanları değerlendirme aşamasında da bir
  güvence sağlar. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Yanlış Beyanların Etkilerinin
  Değerlendirilmesi:</span>
  [/i]
  Finansal tabloların tüm yönleriyle, uygun finansal raporlama çerçevesiyle
  uyumlu biçimde hazırlanıp hazırlanmadığı değerlendirilirken, denetçi denetim
  sırasında bulunan düzeltilmemiş yanlış beyanlar toplamının denetim açısından
  önemli olup olmadığına karar vermelidir. Düzeltilmemiş yanlış beyanların genel
  toplamı şunlardan oluşur:</span>

  </font>(a) Önceki deönemlerin denetiminde saptanan yanlış beyanların net
  etkileri de dahil, denetçi tarafından tespit edilen belirli yanlış beyanlar,</span>

  </font>(b) </span>Tam olarak </span>belirlenemeyen diğer yanlış beyanların
  denetçi tarafından yaklaşık olarak en iyi tahmin edilmesi.</span>

  </font>Denetçi, düzeltilmemiş yanlış beyanların toplam olarak önemli olup
  olmadığını dikkate almalıdır. Eğer denetçi bunların önemli olduğu kanısına
  varırsa, denetim riskini azaltmak için denetim yöntem ve tekniklerini
  genişletmeli veya yönetimden finansal tabloların düzeltilmesini istemelidir.
  Denetçi her durumda da yönetimden saptanan yanlış beyanlar için finansal
  tabloların düzeltilmesini isteyebilir. Eğer yönetim finansal tabloları düzeltmeyi
  reddederse ve uygulanan genişletilmiş denetim yöntem ve teknikleri denetçiye
  düzeltilmemiş yanlış beyanlar toplamının önemli olmadığı sonucuna ulaşma imkanı
  vermezse, denetçi raporunda, UDS 701 “Bağımsız Denetçi Raporunda Yapılacak
  Değişiklikler” ile uyumlu olacak şekilde gerekli düzeltmeyi yapma yoluna
  gitmelidir. </span>

  </font></span>

  </font>Eğer düzeltilmemiş yanlış beyanların genel toplamı önemlilik seviyesine
  yaklaşıyorsa, denetçi henüz farkına varılmamış yanlış beyanların düzeltilmemiş
  yanlış beyan toplamıyla beraber, önemlilik seviyesini aşabileceğini dikkate
  almalıdır. Bu yüzden düzeltilmemiş yanlış beyanların önemlilik seviyesine
  yaklaşması durumunda denetçi riski azaltmak için ek denetim yöntem ve
  tekniklerine başvurmalı ve saptanmış yanlış beyanlar için yönetimden finansal
  tablolar üzerinde düzeltme yapılmasını istemelidir. </span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Hataların Bildirilmesi:</span>[/i] Şayet denetçi hatadan kaynaklanan
  önemli bir yanlış beyanı ortaya çıkarmış ise, denetçi saptanan yanlış beyanı
  derhal yönetimin ilgili kademesine bildirmeli ve UDS 260 “Denetimle İlgili
  Hususların Yönetimle Görüşülmesi” standardı ile uyumlu olarak, bu hususun
  raporlanması ihtiyacını yönetimden sorumlul kişilerle görüşerek dikkate
  almalıdır.[1]</span></span></span></span></span> </span></span>

  </font></span>

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><i style="mso-bidi-font-style: normal;"></span>[/i]

  </font><div style="mso-element: footnote-list;"><br clear="all">

  <hr align="left" SIZE="1" width="33%">  </font><div style="mso-element: footnote;" id="ftn1">

  </font>[1]</font></span></span></span></span></span> Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, UDS 320,
  s. 356-359.</font></span>

  </font></div>

  </font></div>

  </font>
  İnsanın En Büyük Hatası Şudur; Kendini Olduğundan Büyük Görmek Ya Da Kendine Hak Ettiğinden Az Değer Vermek. (Goethe)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •