"Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu"


14/10/2005 08:54:46


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Türkiye'de bugünkü idari yargı düzeni 1982 yılında yapılan yasal düzenlemelerle oluşturulmuştur. Bu bağlamda da ayrıca yürürlüğe konulan İdari Yargılama Usulü Yasası ile idari yargı yerlerinin görevlerine giren uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul kuralları belirlenmiştir.


Anayasal buyruk gereği idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.


İdari uyuşmazlıklar hakkında ilk derecede karar vermekle görevli idari yargı yerleri; idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve sınırlı sayıda uyuşmazlıklarla ilgili olarak da Danıştay dava daireleridir.


Vergi uyuşmazlıklarının bağımsız yargı organlarınca çözümlenmesi adil vergilendirmenin temel ilkelerinden en önde gelenidir.


Vergi mahkemeleri bu bağlamda;


. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,


. Yukarıdaki konular dışında kalan, yani genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların mali zam ve cezaları ile ilgili olarak Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin davaları,


. Diğer yasalarla verilen işleri,


çözümlemekle görevlidir.


Hukuk devletinin özelliklerinden birisi de idari yargılamaya verilen önemdir. Bir başka anlatımla hukuk devleti bir anlamda idari yargılamaya verilen önemle etkinliğini göstermektedir.


İdari yargılama hukuku kendisine özgü bir disiplin olarak adli yargılamadan farklıdır.


İdare hukuku alanında özgün çalışmalarıyla tanınan ve bu çalışmalarını toplumla paylaşmayı benimseyen değerli hukukçu Turgut Candan, uzun soluklu, özverili bir uğraşla "İdari Yargılama Usulü Kanunu"nun yorum ve açıklamalarını kitaplaştırmış bulunmaktadır.


Dört bölüm ve 1109 sayfadan oluşan söz konusu çalışma her şeyden önce başta hukukçular için bir başvuru kitabı niteliğindedir. Söz konusu çalışmada yer alan bölümler;


. Genel esaslar,


. İdari davalarda yetki ve bağlantı ile görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler,


. Kararlara karşı başvuru yolları,


. Çeşitli hükümler


başlıklarını taşımaktadır.


Ayrıca çalışma ekinde dilekçe örneklerine yer verilmiştir.


Birinci bölüm olan genel esaslar içersinde İdari Yargılama Usulü Yasası madde madde incelenmiş, incelemede yargı kararlarına da yer verilmek suretiyle içerik zenginleştirilmiştir.


Madde metinlerinde yer alan açıklamalar uygulamada yaşanan duraksamaları giderecek niteliktedir.


"Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu" Maliye ve Hukuk Yayınları tarafından ciltli olarak hazırlanmış olup, söz konusu çalışmadan edinmek isteyenler "Simon Bolivar Cad. Ahmet Rasim Sokak No: 11 Kat 3 Çankaya/Ankara 06550" adresine bizzat başvurabilecekleri gibi (0312) 438 56 47-48-49 telefon numarasından veya (0312) 438 56 50 faks nmmarası aracılığı ile istemde bulunabilirler. Ayrıca söz konusu yayımcının www.maliyehukuk.com.tr adresinden de istemde bulunmak mümkündür.


Turgut Candan, mesleki açıdan yapmış olduğu yayımlarla da kamuoyunca tanınmaktadır. Bu bağlamda tüm çalışmaları özgün niteliktedir. Özellikle "Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu" ile "Vergi Suçları ve Cezaları" ve "Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma" başlıklı çalışmaları bu alanda yapılmış ve yapılacak çalışmalara kaynak oluşturacak niteliktedir.


"Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu" başta yöneticilere ve işadamlarına olmak üzere avukatlara, öğretim üyelerine, meslek elemanlarına, yeminli mali müşavirlerle, serbest muhasebeci mali müşavirlere her an bilgi sağlayabilecek bir özellik arz etmektedir.


NOT: 20 Ekim 2005 Perşembe günü Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampusu'nda Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Salih Şanver'in 13'üncü ölüm yılı nedeniyle "Vergi Suç ve Cezaları"nın tartışılacağı bir anma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı saat 10.30 ila 13.00 arasında yapılacak olup, herkese açıktır.