Sahte fatura düzenleme suçu
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR>
<TD =date vAlign=top>12/10/2005 08:11:20</TD></TR></T></TABLE>


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Vergi Usul Yasası'nın 359'uncu maddesi "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları"nı belirlemektedir. Yasal düzenleme gereği olarak;


. Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan;


- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgili bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalmasına sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,


- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir) veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele ve durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.)


hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her günü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenmez.


. Vergi kanunları uyarınca tutulan ve düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan;


- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defterlerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (sahte belge, gerçek bir umamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.)


- Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Söz konusu yasa maddesi içersinde yer alan ve kaçakçılık suçu olarak kabul edilen fiillerin bir bölümünün vergi ziyaı ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bu bağlamda düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi halinde, bu durum suçun oluşumunu gösterir.


Konuya ilişkin olarak Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi tarafından verilen bir karardan da anlaşılacağı üzere "Vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi, suçun oluşumu için yeterli olup, ayrıca bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması aranmaz." (Yargıtay 11. Ceza Dairesi E. No: 2003/5778, K. No: 2004/5696)


Dolayısıyla herhangi bir kişi veya kurumda ele geçirilen sahte veya yanıltıcı faturaların vergi ziyaına neden olup olmadığına bakılmaksızın bu belgeleri düzenleyenler hakkında işlem yapılması gerekmektedir.


Bu bağlamda inceleme elemanlarının söz konusu belgeleri tespit etmeleri halinde herhangi bir şekilde takdir haklarını kullanmaları da mümkün değildir.


Vergi Usul Yasası'nın 367'nci maddesi hükmü gereği olarak yaptıkları inceleme sırasında kaçakçılık ve iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya, vergi incelemesi yapmaya yetkili bulunan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya vergi dairesi başkanlığının mütalaası ile durumun yetkili cumhuriyet savcılığına bildirilmesi zorunludur.


Bu bağlamda yukarıda belirtilen kaçakçılık suçunun işlendiğine sair suretle öğrenen cumhuriyet savcılığı da hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder. Konuya ilişkin amme davasının açılması, inceleme neticesinin cumhuriyet savcılığına bildirilmesine kadar ertelenir.