<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE</H1>

Tarih : 15.02.2000
Esas No : 1998/4818
Karar No : 2000/586


TASDİK RAPORUNUN GEÇ İBRAZI


Salt tasdik raporunun geç ibraz edilmesi nedeniyle vade tarihinden itibaren gecikme faizi hesaplanmasında ve tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti : 1994 yılının çeşitli dönemlerine ilişkin olarak, yükümlü şirketin ihraç kaydıyla yaptığı mal satışları nedeniyle 3065 sayılı Yasa’nın 11/1-c maddesine göre tecil-terkin talebi yerinde görülmeyerek, ihtilaflı dönemler için tahakkuk görülmeyerek, ihtilaflı dönemler için tahakkuk ettirilen vergilerin vadesinde ödenmediği ileri sürülmek suretiyle aynı dönemler için hesaplana gecikme faizinin tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerini süresinde vergi dairesine vererek vergileri tahakkuk ettirilen yükümlü şirket hakkında yeminli mali müşavir tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, katma değer vergisi beyannamelerinde tecil terkin edilen vergilerle iadesi istenen vergilerde yanlış hesaplamalar yapıldığının tespit edildiği ileri sürülerek söz konusu yeminli mali müşavir tasdik raporunun vergi dairesine ibrazı ile vergilerin normal vade tarihi arasında geçen süre için gecikme faizi hesaplanmışsa da, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun özel ödeme zamanlarını düzenleyen 112.maddesine göre yükümlüler adına gecikme faizi hesaplanabilmesinin ikmalen ve re’sen yapılan tarhiyatlar ile idarece vergi tarh edilmesi durumlarında geçerli olduğu, olayda ise yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre düzeltilerek verilen beyannameler üzerinden katma değer vergisi tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından, yükümlü şirket için hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla düzenlene ödeme emrinde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emri iptal edilmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü tarafından, düzenlenen ödeme emrinin yasal olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar[/B] : Dosyanın incelenmesinden, yasal süresi içerisinde beyannamelerini vererek, tecil-terkin ve iade talebinde buluna yükümlü şirketin, beyannamelerinde bir takım hesap hataları olduğu ileri sürülerek yeminli mali müşavir tasdik raporunun vergi dairesine sunulduğu tarihte iade ve tecil-terkin talebinin kabul edildiği, vergilerin normal vade tarihinden söz konusu raporun ibraz edildiği tarihe kadar geçen süre için ise gecikme faizi hesaplanıp tahsili amacıyla ödeme emri düzenlendiği ve vergi mahkemesince beyana dayalı olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergisi için 213 sayılı Yasa’nın 122.maddesi uyarınca gecikme faizi hesaplanamayacağı gerekçesiyle ödeme emrinin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, gerek vergi dairesince, gerekse yeminli mali müşavir raporunda yükümlü şirketin uyuşmazlık dönemlerinde tecil-terkin ve aide hakkını elde etmediği yönünde herhangi bir tespit ileri sürülmemiş olup, bazı hesap hatalarından kaynaklanan bir gecikme söz konusu olduğundan, salt tasdik raporunun geç ibraz edilmesi nedeniyle vade tarihinden itibaren gecikme faizi hesaplanmasında ve tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.