<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">30.09.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
SSK aylık bağlama süresini kısaltıyor<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


SSK tarafından verilen hizmetlerden sigortalıları doğrudan etkileyen ve SSK hakkındaki düşüncelerini en fazla etkileyen (olumlu veya olumsuz yönde) hizmetlerin başında aylık bağlama işlemleri gelmektedir. Bu nedenle SSK Başkanlığı aylık bağlama süresini kısaltmak amacıyla önemli bazı değişiklikler yapmıştır. <O:P></O:P>


Aylık bağlama taleplerinde, dosyaların durumuna bakılmadan, gelen tüm dosyaların aynı ayda işleme konulması, özellikle başka ünite ve kurumlarda hizmeti bulunmayan sigortalıların aylıklarının en kısa sürede bağlanması ve yazışma gerektiren dosyalarla ilgili yazıların ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır. Sigortalıların çalışmaya devam ettiği iller dışında veya diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmetleri veya birden fazla sicil numaralarının bulunması halinde, hizmetlerin birleştirilmesi veya iptal-ipka işlemleri için başvurulduğunda, sigortalılar geri çevrilmeyerek bu tür işlemler, tahsis aşamasına gelmesi beklenilmeden sonuçlandırılacak ve buna ilişkin duyurular ünitede ilgili yerlere asılacaktır. <O:P></O:P>


Sigortalı hizmet dökümünde aksaklık bulunmayan veya bordro görüntüleme ekranındaki bilgilerle görülen aksaklıkları giderilebilen sigortalıların hizmetlerinin başka ünitede olup olmadığına bakılmaksızın, aylık bağlama işlemleri hizmet döküm cetvellerindeki hizmetlere göre sonuçlandırılacak, bilahare diğer ünitelerden yazı ile alınacak hizmetlere göre gerektiğinde ikinci karar işlemleri yapılacaktır. Sigortalının işe girişi başka ünitede ise kimlik bilgilerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile mutabık ve tescil döküm bilgilerinin de uyumlu olması durumunda, dosyası istenmeden aylık bağlanacak, dosyası ise sonradan istenecektir. İlk işe giriş ile ilgili tereddüt oluşması halinde, ilk işe giriş bildirgesi öncelikle faks ile ilgili üniteden istenerek aylık bağlama işlemi yapılacak, dosyası ise bilahare istenecektir. Aylık bağlama işlemlerine hız kazandırılması için mutlaka bordro görüntüleme ekranları kullanılacaktır. <O:P></O:P>


Tashihli doğum tarihlerinin de tescil ekranına girilmesi sağlanacaktır. Aylık bağlama aşamasında sigortalının, 1998 yılından önceki isteğe bağlı sigorta hizmetleri bilgisayara aktarılmamış ise, bunların aktarılması beklenilmeden düzenlenecek olan prim tahakkuk cetveline göre aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacak, 1998 yılı sonrası bilgisayara aktarılan kayıtlar için ayrıca makbuz istenmeyecektir. Tahsis talepleri alındıktan sonra hemen hizmet kütüğüne bakılarak, sigortalının en son çalışması başka bir ünitede ise, sigortalının eksik gün ve künye farklılıkları kontrol edilerek, tahsis talebiyle birlikte dosyası geciktirilmeden ilgili sigorta müdürlüğüne gönderilecek ve sigortalıya geciktirilmeden konu hakkında bilgi verilecektir. Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı'na hizmet bildirilirken diğer illerde geçen hizmet bilgileri, ilgili ünitelerden sorulmadan bilgisayar kayıtlarına göre yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hizmet bildirme işlemleri yapılacaktır. <O:P></O:P>


Tahsis talebinin incelenmesinde, sigortalının Bağ-Kur çalışmasından dolayı borcu olduğunun tespit edilmesi halinde, borcun belli bir süre ödenmemesi nedeniyle aylığın bağlanmaması durumunda aylık bağlama talebine ilişkin olarak yürütülen işlemler durdurularak askıya alınacak ve bu durumdan sigortalıya bilgi verilecek, Bağ-Kur'a olan borcun ödenmesinden sonra ilk tahsis talep tarihi dikkate alınarak aylık bağlanacaktır. <O:P></O:P>


Bağ-Kur'da askerlik sürelerinin borçlanılması <O:P></O:P>


Bağ-Kur'da 12. basamaktan prim ödemekteyim. Bağ-Kur'a askerlik borçlanması yapmak istiyorum, askerlik borçlanmasını nasıl yapabilirim? 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması nedeniyle ne kadar prim ödemem gerekecek? <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="Vedat ᅦelik" w:st="&#111;n">Vedat Çelik</ST1:PERS&#079;NNAME> <O:P></O:P>


Sayın Çelik, Bağ-Kur sigortalıları askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlanabilirler. Sigortalıların ölümü halinde, sigortalı olanların hak sahipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler. Askerlik sürelerinin borçlanılması için talepte bulunanların borçlanma talep tarihinde Bağ-Kur sigortalısı olmaları gerekmektedir. Askerlikte geçen sürelerin borçlanılması için, askerlik borçlanma talep dilekçesini doldurarak askerlik şubesine tasdik ettirmeniz ve bu belgeyi bağlı bulunduğunuz Bağ-Kur il müdürlüğüne vermeniz gerekmektedir. <O:P></O:P>


Askerlik borçlanması primlerinin sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamağın prim tutarları üzerinden hesaplanarak tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmesi şarttır. Askerlik borçlanmasına ait primlerin süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde borçlanma geçersiz sayılmaktadır. Askerlik borçlanmasında sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi oranı olana yüzde 20 üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Borçlandırılan süre, sadece sigortalılık süresi olarak değerlendirilmekte, aylık bağlamaya esas ortalama gelir tutarının hesabında dikkate alınmamaktadır. Askerlik borçlanması yapan sigortalıların askerlikte geçen süreleri ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık sürelerinin çakışması halinde, çakışan süreler çıktıktan sonra kalan askerlik süresinin borçlanılacak süre olarak dikkate alınması gerekmektedir. <O:P></O:P>
Bağ-Kur'a 12. basamak üzerinden prim ödediğinizden, askerlik borçlanması bulunduğunuz basamağın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olan 114,86 YTL üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre; 18 x 114,86 YTL= 2.067,48 TL primi tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemeniz gerekmektedir.<O:P> </O:P>