<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">28.09.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SSK isteğe bağlı sigorta hizmetlerinin çakışması<O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim Işıklı <O:P></O:P>[/B]


506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun isteğe bağlı sigortayı düzenleyen 85. maddesinde, 09.04.2003 tarihinde TBMM'de kabul edilen 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamalarını büyük değişiklikler yapan bu düzenleme ile SSK isteğe bağlı sigortasına giriş şartları zorlaştırılarak isteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sigortalılığının sona ereceği hükmü getirilmişti. Sosyal Sigortalar Kurumu'na isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların hizmetlerinin Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi çalışma veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetlerle çakışması ve 2829 sayılı kanuna göre hizmet bildirimi hallerinde bazı sorunlarla karşılaşıldığından uygulamada bu tür sorunlarla ilgili olarak yapılacak işlemler SSK Başkanlığı tarafından bir genelge ile (12-151. EK) açıklanmıştır. Buna göre; <O:P></O:P>


1) 01/05/2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya devam etmek için yazılı başvuruda bulunanların, isteğe bağlı sigorta başlangıç tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi sigortalılığının bulunduğunun anlaşılması halinde, isteğe bağlı sigortalılık, Sosyal Sigortalar Kurumu'na veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni bir talep şartı aranmaksızın başlatılacaktır. <O:P></O:P>


2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 4842 sayılı kanunla değişik 85'inci maddesi, isteğe bağlı sigorta priminin art arda üç ay ödenmemesi halinde isteğe bağlı sigortanın sona erdirilmesini hükme bağladığından, art arda üç ay primini ödemeyenlerin sigortalılıklarının sona ereceği hususu dikkate alınarak, bu durumda 01/05/2003 tarihinden sonraki isteğe bağlı sigortanın başlangıç tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi zorunlu sigortalılığının bulunduğunun anlaşılması halinde de Sosyal Sigortalar Kurumu veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni bir talep şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalılığı geçerli sayılacaktır. <O:P></O:P>


İsteğe bağlı sigortalılık süresindeki çakışmalar <O:P></O:P>


1) 01/05/2003 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu'na veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetlerin isteğe bağlı sigortalılık ile çakıştığının anlaşılması halinde çakışma sonrasında primi ödenmiş isteğe bağlı sigortalılık, yeni bir talep şartı aranmaksızın devam ettirilecek ve sadece çakışan süredeki isteğe bağlı sigortalılık iptal edilerek, primi ödenen süreler geçerli sayılacaktır. <O:P></O:P>


2) 506 sayılı kanunun 85'inci maddesi gereğince, 01/05/2003 tarihinden sonraki sürelerde art arda üç ay primini ödemeyenlerin isteğe bağlı sigortalılıklarının sona ereceği hususu dikkate alınarak, 01/05/2003 tarihinden sonraki çakışmalarda, sadece bu hususa bakılacak, dolayısıyla art arda üç ayı geçmeyen ödememe durumunda yeni bir talep aranmaksızın isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilecek ve sadece zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilecektir. <O:P></O:P>


İsteğe bağlı sigortalılıkla zorunlu sigortalılık çakıştığı halde 03/11/2003 tarihinden sonra da prim ödenmesi <O:P></O:P>


Gerek isteğe bağlı sigortalılığın başlangıcında gerekse isteğe bağlı sigortanın devam ettiği sürede sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarının bulunduğu sonradan tespit edilen sigortalıların isteğe bağlı sigortaya devamında yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda işlem yapılacak, sigortalıların 01/05/2003 tarihinden önceki aylara ait ödenmemiş primlerinin olması ve 03/11/2003 tarihinde de 1080 gün sigortalı hizmetinin bulunması halinde, isteğe bağlı sigortalılıkları bu nedenle iptal edilmeyecek ve 01/05/2003 tarihinden önceki aylara ait ödenmeyen primler de tahsil edilmeyecektir. <O:P></O:P>


İsteğe bağlı sigorta hizmetlerinin sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilmesi <O:P></O:P>
506 sayılı kanunun geçici 85'inci maddesinde 01/05/2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olup, isteğe bağlı sigorta prim borçlarını 03/11/2003 tarihine kadar ödemeyenlerin, borcun ödenmeyen kısmına ait sürelerin hizmetten sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan tarihe kadar borcunu ödemeyenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları prim ödedikleri en son ay itibariyle sona ermekle birlikte, primlerin daha sonra tahsil edilmesi söz konusu olmadığından, isteğe bağlı sigortalılık içerisinde primi ödenmemiş süreler oluşmaktadır. Bu tür hizmetlerin diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına bildiriminde, geçici 85'inci madde gereği primi ödenmemiş süreler dikkate alınmaksızın, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarih ile sona erdiği tarih kesintisiz olarak belirtilecek, ancak, primi ödenmemiş süreler gün sayısına dahil edilmeyecektir.<O:P> </O:P>