SSK'da yaş tashihlerinin dikkate alınıp alınmayacağı


İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (Sorular-Cevaplar) / Resul Kurt


e-mail: resulkurt@hotmail.com

4447 sayılı kanun ile 1999 yılından beri emeklilikte prim ödeme süresi ile sigortalılık süresinin yanı sıra ayrıca yaş şartının getirilmesinden sonra nüfusta kayıtlı doğum tarihlerinin düzeltilmesi önemli bir hal almıştı. 5198 sayılı kanunun 16. maddesi ile 506 sayılı kanunun 120'nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen; "iş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz" fıkrası nedeniyle artık işe giriş tarihinden sonra yapılmış olan bütün yaş düzeltme kararları SSK'dan emeklilik için geçersiz hale gelmiştir.


506 sayılı kanunun 120'nci maddesinde yapılan düzenleme ile; iş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihlerinin dikkate alınmayacağı hükmü getirilerek, yaş tashihleriyle özellikle yaşlılık aylıklarından erken yararlanma amacına yönelik girişimlerin önlenmesi amaçlanmıştır.


Buna göre, gerek 506 sayılı kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanıldığı tarihten sonra, gerekse 2829 sayılı kanuna göre birleştirilmiş hizmetlere göre belirlenen ilk işe giriş tarihinden sonra, ya da askerlik veya diğer hizmet borçlanmalarına göre belirlenen sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden sonra yapılan yaş tashihleri, aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde veya aylık bağlanmasında nazara alınmayacaktır. Ancak, mahkeme kararı doğrultusunda kayıtlar tashihli doğum tarihine göre düzeltilerek, düzenlenecek her türlü belgede düzeltilmiş doğum tarihi yer alacaktır.


Raporlu işçinin iş Sözleşmesinin Feshi


Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürlerimi sunarım. 1- Bir işyerinde çalışan işçi, kendi motosikleti ile sabah işe gelirken bir kamyonla çarpışıp kaza yapıyor. Biz de bu işçimiz mağdur olmasın diye iş akdini feshetmedik. (rapor alma işi 1 yıldır devam ediyor) Bu işçinin iş akdini feshedebilir miyiz? Y. Metin Merdiven


Sayın Merdiven, 4857 sayılı İş Kanunu'nun işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25. maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı, belirli düzenlenmiştir. Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin sağlık sebepleri ile feshedebilecektir;


a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.


b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda.


Yukarıda yer alan (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17'nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74'üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.


Yani, sizin işçinizin yaklaşık bir yıldır raporlu olmasından dolayı "bildirim süresi+altı hafta" olan süreyi ziyadesiyle aştığından iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/I. maddesi nedeniyle feshedilmesi mümkündür. Bu durumda, işçiye sadece ihbar tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. İşçinin bir yıldan fazla çalışmasının olması halinde işçiye kıdem tazminatı ödenecektir.