<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE</H1>

Tarih : 08.03.2000
Esas No : 1999/5303
Karar No : 2000/959


İŞİ TERKİN BİRKAÇ YIL SONRA BİLDİRİMİ


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İşi terk eden mükellefin, bu durumunu birkaç yıl sonra vergi dairesine bildirmesi halinde, mükellefin arada geçen yıllarda, ne miktarda kazanç elde ettiği konusunda, vergi dairesince veya takdir komisyonunca herhangi bir araştırma yapılmadan, matrah takdir olunamaz.[/B]

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti : [/B]Taşeronluk faaliyetinden dolayı 1996 yılı vergi beyannamesini vermeyen davacı adına re’sen takdir olunan matrah üzerinden gelir vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, ağır kusur cezaları kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; 1990 yılında faaliyete başlayan davacının 01.01.1993 tarihi itibariyle faaliyetini terk ettiği, 15.01.1999 tarihli dilekçeyle bu durumu vergi dairesine bildirdiği, davacının ilgili dönemde faaliyetinden ne miktarda kazanç elde ettiğine ilişkin olarak vergi dairesince veya takdir komisyonunca herhangi bir araştırma yapılmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 31. Madesinde belirtilen nitelikleri taşımayan takdir komisyonu kararına dayanılarak yapılan tarhiyat dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı idare, 01.01.1993 tarihinde faaliyetin terk eden davacının vergi dairesine 15.01.1999 tarihinde bildirdiğini, davacının geçmiş yıllarda kazanç elde edip etmediğinin tespitinin takdir komisyonu aracılığıyla yapıldığını ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar :[/B] Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi.