BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Kurumlar Vergisi Yasası'nın ikinci kısmının beşinci bölümü "Tasfiye birleşme-devir-bölünme ve hisse değişimi" başlığını taşımaktadır. Madde 30-39) Son yıllarda yaşanan ekonomik olaylar dikkate alındığında vergisel açıdan kurumların özellikle birleşmesi, bölünmesi, devri ve hisse değişimi konuları önem kazanmıştır. Bu bağlamda da Kurumlar Vergisi Yasası'nda yer alan konuya ilişkin düzenlemeler ticaret hukuku ve rekabet hukuku ile de bağlantılı olduğundan ülkemizde bir süre yeterince uygulanabilir olmamıştır. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan örnek olaylar konuyu daha da önemli hale getirmiş bulunmaktadır. Şöyle ki;


"Sanayileşmenin gelişmesi, ticaretin uluslararası boyuta ulaşması ve bu alanda globalleşme sürecinin başlangıcında, üretimden nihai tüketici aşamasında kadar oluşan zincir içinde hukuki yapıları çok farklı kuruluşlar yer almakta ve bu üretim ve dağıtım kuruluşları tarafından veya bunların birbirine katılarak veya yeni bir örgütlenme bünyesinde birleşerek veya ayrılarak daha rantabl çalışma, rekabeti asgari düzeye indirme, kredi olanaklarından yeterli ölçüde yararlanma gibi bir kısım menfaatlerin sağlanması yoluna gidilmektedir.


Diğer yandan bir kısım kuruluşlar vergisel avantajlardan yararlanmak, hukuki sorumlulukları asgariye indirmek, mevcut kredi olanaklarını artırmak gibi nedenlerden dolayı, mevcut hukuki yapılarını değiştirme yoluna gitmektedir."


Yabancı kurum ve kuruluşların milli kurum ve kuruluşlarla değişik hukuki koşullarda beraberliklerine olanak veren değişimlerin, milli kuruluşlar arasında ortaya çıkan örgütlenme ve hukuki yapı değişiklikleri söz konusu konuyu daha da ilgi çeker hale getirmiş bulunmaktadır.


Uzun yıllar ülkemiz vergicilik yaşamına emek veren yeminli mali müşavir Sayın Ahmet Kavak, bu bağlamda yapmış olduğu "Sermaye şirketlerinin tasfiye-birleşme, devir ve bölünme işlemleri" başlıklı çalışması ile konuyu ticaret hukuku, uluslararası vergi hukuku ve iç vergi hukuku açısından incelemiş bulunmaktadır.


Sayın Kavak'ın çalışması üç kısımdan oluşmaktadır.


. Birinci kısımda "Sermaye şirketlerinin tasfiye, birleşme, devir ve bölünme ile nevi değişikliğinin ticaret hukuku açısından değerlendirilmesi" yapılmaktadır.


. İkinci kısımda konu "Uluslararası vergi hukuku açısından" incelenmektedir.


. Üçüncü kısımda ise Türk vergi hukuku açısından sermaye şirketlerinin tasfiye, birleşme, devir ve bölünme ile nevi değişiklikleri işlemlerinin geniş bir analizi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu kısımda yer alan bölümler ve bu bölümlerin konuları;


- Tasfiye,


- Birleşme, (vergili birleşme)


- Devir, (vergisiz birleşme)


- Bölünme ve hisse değişimi,


- Nevi değiştirme,


örnekleri ile ele alınarak incelenmektedir.


Çalışmaya eklenmiş bulunan yerli ve yabancı yayımlardan oluşan geniş kaynakça konuya ilgi duyanlar için de araştırma kolaylığı sağlayacak niteliktedir.


Toplam 297 sayfadan oluşan çalışma "Maliye ve Hukuk Yayınları" tarafından kitaplaştırılmış bulunmaktadır. Söz konusu çalışmadan edinmek isteyenler, bu kuruluşun "Simon Bolivar Cad. Ahmet Rasim Sok. No: 11 Kat: 3 Çankaya/Ankara-06550" adresine bizzat başvurabilecekleri gibi 0 (312) 438 56 47-48-49 telefonlar aracılığı ile veyahut da 0 (312) 438 56 50 fax numarasından istemde bulunabilirler. Ayrıca söz konusu istemlerin (www.maliyehukuk.com.tr) aracılığı ile de yapılması mümkündür.


Sayın Kavak, uzun yıllar Maliye Bakanlığı bünyesinde değişik kademelerde ve gelirler kontrolörü olarak da fiilen konu ile ilgili görüş üretmiş bulunan bir meslek mensubudur. Bu bağlamda başta "Kaynakçalı Vergi Kanunları" olmak üzere "Katma Değer Vergisi Mevzuatı" kitapları uygulamada devamlı aranır olmuştur.


"Sermaye şirketlerini tasfiye, birleşme, devir ve bölünme İşlemleri" nevzuattaki son değişiklikleri de içermekte olup, meslek mensuplarına birçok bilinmeyeni kolayca anlama ve öğrenme olanağını da sağlamaktadır.