<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">21[/B]<B style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: normal">.[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">09.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
SSK yoklama memurlarının görev ve yetkileri<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İbrahim Işıklı <O:P></O:P>[/B]
"Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliği" 02.02.2005 tarihli, 25715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Sigorta yoklama memurlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlenerek SSK'nın 16-352 ek sayılı genelgesi ile duyurulmuş bulunmaktadır. Sigorta yoklama memurları, sigorta müdürü veya yardımcısı tarafından yazılı emir verilmesi üzerine, yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen görevleri yapacaklardır. Dolayısıyla, yazılı emir almadan inceleme, araştırma, tespit ve yoklama yapamayacaklardır. Diğer taraftan, işyerlerinde mesai saatleri dışında, gece veya tatil günlerinde de durum tespiti yapılması mümkün bulunmaktadır. <O:P></O:P>
Sigorta yoklama memurlarının görevleri <O:P></O:P>
a- Yapacakları yoklama sonucunda; <O:P></O:P>
- İşyerinin mevcut durumunun, gerektiğinde özel bina inşaatlarının yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi için inşaatın niteliğinin (kaloriferli veya asansörlü olup olmadığı gibi) ve ruhsatsız yapılan inşaatların yüzölçümleri ve nitelikleri ile yarım kalan inşaatların sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan cetvele göre yapılmış olan kısımlarının seviyelerinin, <O:P></O:P>
- İşyerinin faal olup olmadığının, <O:P></O:P>
- İşyerlerinde yapılan işin niteliği ile değişiklik olup olmadığının (işkolu kodu ve tehlike sınıflarına olası itirazlar veya işyerlerinde yapılan işin niteliğinde sonradan meydana gelen değişikliklerin işverenlerce bildirilmesi üzerine işyerlerine gidilerek, işin niteliğinin araştırılması) <O:P></O:P>
- İşyerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının, <O:P></O:P>
- İşyerinde sigortalı çalıştırılıyorsa kimlerin hangi sürede ve ücretle çalıştırıldıklarının, <O:P></O:P>
- İşyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayılarıyla diğer bilgileri içeren ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinin işyerlerinde asılı olup olmadığının, <O:P></O:P>
Tespit edilmesi, ve bu hususlarda, ilgililerin beyanlarının alınarak, tutanağa kaydedilmesi, <O:P></O:P>
b) Bilanço esası hariç, diğer kanunlar uyarınca defter tutmak zorunda olan veya defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlerin, aracıların veya 10/06/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. maddesine göre sigortalıyı devir alan işverenlerin, yukarıda belirtilen (a) bendindeki hususların tespiti amacıyla defter ve belgelerinin incelenmesi, <O:P></O:P>
c) İşverenlerin, aracıların, sigortalıyı devir alan işverenlerin, sigortalıların ve diğer şahıs veya kuruluşların adreslerinin ve mal varlıklarının araştırılması, <O:P></O:P>
d) Sigortalılar ile kurumdan gelir veya aylık alanların, geçindirmekle yükümlü bulundukları kimselerinin olup olmadıkları ile bunların sağlık yardımlarına müstehak bulunup bulunmadıklarının araştırılması, <O:P></O:P>
e) Kurumdan gelir veya aylık alanların, gelir ve aylık alma haklarının devam edip etmediğinin tespit edilmesi, <O:P></O:P>
f) Sigorta müdürünce verilecek benzeri inceleme, araştırma, tespit ve yoklama, <O:P></O:P>
görevlerini yürüteceklerdir. Sigorta yoklama memurlarının yapacakları bu görevler yönetmeliğin 9. maddesinde sayılmış olup, bu görevler arasında yer almayan; iş kazası ve meslek hastalığı soruşturmaları, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti gibi işler hakkında sigorta yoklama memurları inceleme ve tespit yapmayacaklardır. <O:P></O:P>
Sigorta yoklama memurları, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenlere ait işyerlerinde defter ve belge incelenmesini gerektirmeyen hususlarda tespit yapabilecekler ve bu hususlarda ilgililerin beyanlarını alarak tutanağa kaydedebileceklerdir. <O:P></O:P>
Sigorta yoklama memurlarının yetkileri <O:P></O:P>
Sigorta yoklama memurlarının yetkilerine, SSK Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde yer verilmiş olup, buna göre anılan personel, görevlerini yaptıkları sırada kimlik belgelerini göstermek suretiyle; <O:P></O:P>
a) Çalışma düzenini aksatmayacak şekilde işyerlerine serbestçe girebileceklerdir. <O:P></O:P>
b) İşveren, sigortalı ve konu ile ilgili bulunan kimseleri işyerinde ya da işyeri dışında dinleyebilecek, sorular sorabilecek, bunlardan gerekli bilgileri isteyebilecek/toplayabilecek ve imzalı ifadelerini alabileceklerdir. <O:P></O:P>
c) Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım isteyebileceklerdir. <O:P></O:P>
d) SSK Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (a) bendinde belirtilen tespitleri yapmak üzere, bilanço esası hariç, diğer kanunlar uyarınca defter tutmak zorunda olan (örneğin işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, apartman karar ve gelir gider defteri vb.) veya defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlerin, aracıların ya da sigortalıyı devir alan işverenlerin işyeri kayıtlarını inceleyebileceklerdir.<O:P> </O:P>