<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">19.09.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>[/B]
Özel iletişim vergisi gider yazılamaz mı?<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Dr. A. Bumin Doğrusöz <O:P></O:P>[/B]


17 Ağustos depreminden sonra, deprem dolayısıyla (aslında deprem bahane edilerek) kabul edilen 4481 sayılı kanun ile ihdas edilen vergilerden birisi de "özel iletişim vergisi" idi. Kanunun 10/c maddesinde, 8'inci maddesi ile cep telefonlarına yönelik olarak ihdas edilen bu verginin, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştı. Dolayısıyla bu dönemde söz konusu vergiler, pek fazla tartışılmadan kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmıştı. <O:P></O:P>


Bu vergi, önce uygulanma süreleri uzatılmak suretiyle, daha sonra da 5035 sayılı kanunla Gider Vergileri Kanunu'na 39. madde olarak aktarılarak kalıcı hale getirilmiş ve dolayısıyla bugüne kadar uygulanmıştır. Bu taşınma ile birlikte verginin kapsam alanı da, kablolu telefonları, uydu veya kablolu televizyon yayınlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu arada, özel iletişim vergisinin gider yazılamayacağına ilişkin hüküm de 39'uncu maddeye aynen taşınmıştır. <O:P></O:P>


Verginin gider yazılamayacağına ilişkin hükmün yeni düzenlemeye de aynen aktarılmasından sonra da çoğu mükellef, eski uygulamayı devam ettirmiş ve kendilerine gelen faturalarda yer alan vergi tutarını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almıştır. Hatta İstanbul Defterdarlığı da vermiş olduğu muktezalarda da bu yönde görüş belirtmiş ve mükelleflerin telefonlarına ait faturalarında yazılı olan özel iletişim vergilerinin 6802 sayılı kanunun 39'uncu maddesi hükmü gereğince gider olarak dikkate alınamayacağını söylemiştir. (Örneğin, İstanbul Defterdarlığı'nın 17.3.2005 tarih ve 4248 sayılı Muktezası) <O:P></O:P>


Ancak Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı vermiş olduğu 2.8.2005 tarih ve 37964 sayılı özelgede tamamen aksine görüş açıklamış ve "Gider Vergileri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde yer alan hükmün sadece özel iletişim vergisi mükellefi olan telekomünikasyon hizmeti veren şirketleri ilgilendirdiğini, dolayısıyla gider yazma yasağının bu şirketlerden alınan faturalarda gösterilen özel iletişim vergisini kapsamadığını" belirtmiştir. <O:P></O:P>


Dolayısıyla telekomünikasyon şirketlerince verilen hizmetler nedeniyle düzenlenen faturalarda yer alan hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan özel iletişim vergisinin, bu vergiyi nihai olarak ödeyen kullanıcılar tarafından gider yazılabileceği açıklığa kavuşmuştur. <O:P></O:P>


Bu özelgeyi, değerlendirmeden önce aşağıda tam metnini aktarıyorum. <O:P></O:P>


"İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iletişim hizmetlerinden yararlanan kurumlar adına düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim vergisinin, gelir ve kurumlar vergisinin giderler kapsamında maliyet unsuru olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda başkanlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmaktadır. <O:P></O:P>


6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde, Telekomünikasyon Kurumu'yla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin özel iletişim vergisi mükellefi olduğu, verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyeceği belirtilmiştir. <O:P></O:P>


Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bu verginin mükellefinin Telekomünikasyon Kurumu'ndan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerdir. Dolayısıyla, adı geçen kanunun 39'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün muhatapları telekomünikasyon hizmeti veren işletmelerdir. <O:P></O:P>


Buna göre, özel iletişim vergisi mükellefleri tarafından verilen telekomünikasyon hizmeti nedeniyle şirketiniz adına düzenlenen faturalarda yer alan hizmet bedeli üzerinden hesaplanan özel iletişim vergisinin tarafınızca gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir." <O:P></O:P>


Görüldüğü gibi, ortada iki farklı görüş (özelge) vardır. Kanaatimce doğru olanı bakanlık muktezasıdır. İstanbul Defterdarlığı'nın görüşü, tamamen yüzeysel bir inceleye dayanmaktadır. <O:P></O:P>


Zira bu verginin mükellefi, anılan 39. maddeye göre, telekomünikasyon hizmetleri veren şirketlerdir. Bu şirketlerden hizmet alanların, mükellef, sorumlu veya bir başka sıfatla bu vergi ile bir ilişkileri yoktur. Söz konusu olan, bu verginin hizmet sunan şirketlerce hizmet bedelinin bir unsuru olarak, fatura ile müşterilere yansıtılmasıdır. Dolayısıyla bu hizmetlerden yararlananlar, özünde bu vergiyi ödememekte, sadece söz konusu şirketlere hizmet bedelini (fiyatı) ödemektedirler. Bu nedenle hizmet sunan şirketlerin, hizmetin bedelini vergiyi de içerecek, yansıtacak şekilde bir fiyatla satmaları dolayısıyla ödenen bedel, vergi tutarını da içermiş olmaktadır. Nitekim söz konusu verginin ödenmemesi halinde, hizmetten yararlananların hiçbir şekilde tarhiyata muhatap tutulamamaları da bunu göstermektedir. Bu nedenle, Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesine tabi olmayan hizmet alıcılarının, bu maddedeki gider yazma yasağına tabi olması da düşünülemez. <O:P></O:P>
Mükelleflerce, aktiflerinde kayıtlı olan telefonların faturalarında yazılı olan özel iletişim vergileri gider yazılabileceği gibi, 2005 yılı hesaplarında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almış bulunanlar da, kayıtlarını düzelterek hizmet verenlere ödedikleri bu tutarları gider olarak dikkate alabilirler. Geçici vergi matrahlarında söz konusu tutarların KKEG olarak dikkate alınmış olmasının önemi yoktur.<O:P> </O:P>