BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Emlak Vergisi Yasası'nın 29'uncu maddesinde, söz konusu verginin hesaplanmasında esas alınacak vergi değerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre vergi değeri;


. Arsa ve araziler için Vergi Yasası'nın asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi itibariyle takdir olunan birim değere göre,


. Binalar için, Maliye, Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile yukarıda açıklanan ilkelere göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak Emlak Vergisi Yasası'nın 31'inci maddesi uyarınca uygulamaya konulmuş tüzük hükümlerinden yararlanılarak,


hesaplanan bedeldir.


Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını izleyen yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin aynı yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.


Maliye Bakanlığı tarafından 48 seri numaralı "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" ile yapılan yönlendirme ile "...belediyelerce Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, belediyeler tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi ön görülmüştür. (13.09.2005 gün ve 25935 sayılı R.G)


Buna göre Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifeden "1-Tapu işlemleri" bölümünde yer alan;


. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansıp mirasçılara intikalinde bağışlamadan rucularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer, gayrimenkuller de emlak vergisi değeri,


. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri aynı hakların, bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkında kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde, gayrimenkullerde emlak vergisi değeri üzerinden,


. İfraz, taksim veya birleşme işlemlerinde emlak vergisi değeri üzerinden,


. Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansıp mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde emlak vergisi değeri üzerinden,


. Gayrimenkullerden müşterek mülkeyite konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde emlak vergisi değeri üzerinden,


. Muvakkat tescillerde emlak vergisi değeri esas alınarak,


. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit, şüfa, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinde emlak vergisi değeri üzerinden,


. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde emlak vergisi değeri ile sözleşmede yazılı değerden yüksek olanı üzerinden, bedelsiz olanlarda ise emlak vergisi değeri esas alınarak,


. Arsa ve arazi üzerinden yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin emlak vergisi değeri üzerinden,


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için emlak vergisi değeri üzerinden.


. Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, emlak vergisi değeri esas alınarak,


. Her nevi cins ve kayıt düzeltmesinde emlak vergisi değeri üzerinden,


. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde emlak vergisi değeri üzerinden,


. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün emlak vergisi değeri üzerinden,


. Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedeli üzerinden devir alan ve devir edenden ayrı ayrı,


harca tabi tutulacaktır.


Diğer yandan Harçlar Yasası'nın 4 sayılı tarifenin "II-Kadastro ve tapulama işlemlerinde tapu harcı" emlak vergisi değeri esas alınarak hesaplanacaktır.