<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE</H1>

Tarih : 11.04.2000
Esas No : 1999/3637
Karar No : 2000/1193


DEFTER VE BELGELERİN YANMASI VE KDV İNDİRİMİ


Defter ve belgelerin yanmış olması ispat ve ibraz külfetini ortadan kaldırmayacağından, ispat külfeti düşen yükümlünün alım yaptığı yerlerden temin edeceği faturalardaki katma değer vergilerinin indirim konusu yapılması mümkündür.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İstemin Özeti :[/B] Akaryakıt ticareti ile uğraşan yükümlünün defter ve belgelerinin işyerinde çıkan bir yangında yanması sonucunda vergi incelemesine ibraz edememesi nedeniyle 1995 Nisan dönemi için tarh olunan katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30.maddesinde re’sen vergi tarhiyatı konusunun düzenlendiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’nun 29.maddesinde ise katma değer vergisinde vergi indirimi konusuyla ilgili hükümlerin getirildiği, buna göre katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için indirim konusu yapılacak verginin fatura ve benzeri belgeler üzerinde ayrıca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerektiği, olayda ise yükümlünün defter ve belgelerinin yanmış olduğunun mahkeme kararı ile saptanması ve ibraz edilmeyen defter ve belgeler nedeniyle vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılması sebebiyle defter ve belgelerin yanmış olmasının ispat ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, bu durumda ispat külfetinin yükümlüye düştüğü ve alım yaptığı yerlerden temin edeceği faturalardaki katma değer vergilerinin indirilebileceği, ara kararlarıyla fatura örneklerinin, alım yaptığı kişi ve kuruluşların isimlerinin, hangi vergi dairesi mükellefi olduklarının, hesap numaralarının, fatura tarih ve numaralarının listesinin istendiği, yükümlünün verdiği listede yeterli bilgi olmadığından mahkemelerince bu konuda araştırma yapılamadığı, ancak, dava dilekçesine eklenen faturaların faturayı düzenleyen şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğü nezdinde incelettirildiği ve bu faturalarda gösterilen katma değer vergilerinin indirilebileceği sonucuna varıldığı gerkeçesiyle kısmen kabul ederek tarh oluna katma değer vergisini değişiklikle onayan Vergi Mahkemesi kararının; vergi dairesi müdürlüğü tarafından, indirimi kabul edilen faturaların bir emtia alımına ilişkin olup olmadığının belirlenmediği, yükümlü tarafından ise, ara kararı uyarınca alım yaptığı firmaların ve kişilerin listesini sunduğu halde mahkemenin herhangi bir araştırma ve inceleme yapmadığı ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar :[/B] Vergi mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından tarafların temyiz istemlerinin reddine, mahkeme kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.