<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13.09.2005, SALI<O:P> </O:P>[/B]
Kat maliklerinin hakkını yok sayan bir gelişme<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


"İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik"in 4/g maddesinde "Kişilerin tek tek veya toplu olarak dinlenmesi veya konaklaması için açılan, otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kasti olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve televizyon oyunlarının içersinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler" umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kabul edilmiştir. <O:P></O:P>


Söz konusu yönetmeliğin 5'inci maddesi uyarınca da Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri, fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basım evi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oybirliği ile karar almaları gerekmektedir. <O:P></O:P>


Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile karar alması halinde söz konusu yerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak mümkün olabilmektedir. <O:P></O:P>


Mevcut düzenlemeler çerçevesinde yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve bu işyerinde faaliyet gösterilemez. <O:P></O:P>


Belediye Gelirleri Yasası'nın 81'inci maddesi uyarınca "belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde işyerinin açılması İşyeri Açma İzni Harcı'na tabidir." (Belediye Gelirleri Yasası madde: 81) <O:P></O:P>


"Belediye Gelirleri Yasası'nın Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in 10'uncu maddesinde de belirtildiği üzere Bu harcın uygulanmasında "Kahvehane" işyeri olarak kabul edilmiştir. (21.08.1981 gün ve 17435 sayılı Resmi Gazete) <O:P></O:P>


Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneğinin en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Bu yerlerin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilmektedir. Bu bağlamda da il özel idaresi ve belediyeler umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatlarını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü almak zorundadır. <O:P></O:P>


Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmi ve özel okul binalarından, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Gerçekte; bu mesafe daha önce <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="200 metre" w:st="&#111;n">200 metre</ST1:METRICC&#079;NVERTER> iken İstanbul "Umum Kıraathaneci, Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası'nın "Başbakanlık ve bakanlıklar nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucunda 100 metreye indirilmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Söz konusu esnaf odasının üyelerine konuya ilişkin olarak yapmış bulunduğu duyurunun ilgili bölümü aynen şöyledir: <O:P></O:P>


"Kahvehanelere ruhsat alımında öğretim kurumlarına uzaklık mesafesi olarak aranan <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="200 metre" w:st="&#111;n">200 metre</ST1:METRICC&#079;NVERTER> hususu odamızın Başbakanlık ve bakanlıklar nezdindeki istikrarlı ve başarılı girişimleri neticesinde 100 metreye indirilmiştir." <O:P></O:P>


Ancak bu çalışma yani mesafe kısaltması 10 Ağustos 2005 günlü ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"in 29'uncu maddesi gereği olarak da içkili yerlerin resmi ve özel okul binaları, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına ve dolayısıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin tümünün en az yüz metre mesafede bulunması öngörülmüştür. Başka bir anlatımla daha önce <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="200 metre" w:st="&#111;n">200 metre</ST1:METRICC&#079;NVERTER> olarak öngörülen mesafe bu defa kısaltılmıştır. <O:P></O:P>


Diğer yandan turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde belirtilen yerlerle olan uzaklıkta yüz metre koşulu da aranmayacaktır. <O:P></O:P>


Büyükşehirlerde ve kent merkezlerinde sitelerde veyahut da çok katlı binalarda bazı bağımsız bölümlerin dükkan olarak tahsis edilmesi, sitenin ve yahut da bağımsız bölüm sakinlerinin günlük zaruri gereksinimlerini karşılamaları açısından kaçınılmaz olmaktadır. <O:P></O:P>


Bu gibi yerlerin bundan böyle "işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kahvehane haline dönüşmesi veyahut da söz konusu yönetmelikte tanımı yapılan "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden" birisi olması mümkündür. <O:P></O:P>


İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin olarak yapmış olduğu bir değerlendirme yönlendirmeden de anlaşılacağı üzere "tapuda işyeri, dükkan ve benzeri şekilde kayıtlı -bağımsız- bölümünde içkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için yapılan başvurularda Kat Malikleri Kurulu'nun, muvakatinin istenmesine gerek yoktur." Bir başka anlatımla Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi bir binanın tapuda işyeri, dükkan ve benzeri şekilde kayıtlı bağımsız bölümünde içkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için yapılan müracaatlarda, Kat Malikleri Kurulu'nun muvakafakatı" aranmayacaktır. <O:P></O:P>


Böyle bir durumda çok katlı binanın dükkan olarak tahsis edilen bölümünde açılan kahvehane belki okuldan <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="100 metre" w:st="&#111;n">100 metre</ST1:METRICC&#079;NVERTER> uzakta olabilecektir. Ancak bu durumda ilkokula giden çocuğa veyahut da çocuklara birkaç merdiven basamağı kadar da yakın olabilecektir. <O:P></O:P>


Yine böyle bir durumda kat maliklerinin istekleri ve belki de bizzat maliki (sahibi) oldukları dairelerde huzurlu yaşama olanakları kısıtlanmış olacaktır. <O:P></O:P>
Burada bir gerçek daha vardır. Ülkemizde kahvehane açmak daha da kolaylaşmış, kahvehanelerin rasgele her yerde açılma olanağı sağlanmıştır. Bu bağlamda özellikle apartman altlarında ve girişlerinde veya eğitim kurumlarına yüz metre gibi çok kısa mesafelerde açılan kahvehanelerin güncel yaşantımız ve eğitim olgusu ile ne derece örtüşür olduğunu düşünmek ve değerlendirmek zorunlu olmaktadır.<O:P> </O:P>