<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">09.09.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
İşçi ücretlerinden kesilen para cezaları<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul KURT <O:P></O:P>[/B]


Ücret, işçinin çalışmasının karşılığıdır. İş Kanunu'nun 32. maddesinde ücret, "Bir kimseye, bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar" olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle ücret, "İşçinin emeğinin ve çalışmasının karşılığı olup, işveren veya üçüncü kişiler tarafından işçiye ödenen para" olarak ifade edilebilecektir. İşyerlerinde işlerin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için birtakım kurallar konulmaktadır. Bu kurallara uyulmaması halinde de disiplin cezaları öngörülmektedir. Bu disiplin cezaları ihtar, iş akdinin feshi vs. gibi disiplin cezaları olabileceği gibi para cezaları şeklinde de uygulanabilecektir. <O:P></O:P>


4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi ücret kesme cezası başlığıyla işçinin yaptığı suça karşılık kendisine verilebilecek para cezası özel hükümlere bağlanmıştır. İş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesinde gösterilen sebepler dışında ücret kesimi cezası mümkün değildir. İşçiye para cezası verilebilmesi için, iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmeliklerle, söz konusu davranışın objektif olarak belirlenmesi, hangi davranışın neticesinde ne miktarda para cezasının söz konusu olacağının bilinmesi gereklidir. 4857 sayılı İş Kanunu yapılacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Şüphesiz uygulanacak para cezasının miktarı, işçinin iki gündeliğini aşabilecektir, ancak 1 ay içinde yapılabilecek kesinti miktarı, işçinin 2 gündeliğini aşamayacaktır. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler, işçiye gerekçeleriyle derhal bildirilmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince, disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ceza paralarının 24.04.2001 tarihinden itibaren TC Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdindeki 30401/276505 no'lu hesaba yatırılması gerekmektedir. (www.calisma.gov.tr). Burada toplanan ceza paraları, işçilerin; <O:P></O:P>


ü Mesleki eğitimleri, <O:P></O:P>


ü İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri, <O:P></O:P>


ü Sosyal hizmetleri için kullanılmaktadır. <O:P></O:P>


Yıllık izinlerde cumartesi günlerinin dikkate alınıp alınmayacağı <O:P></O:P>


Yıllık izinlerimizde 15 güne kadar ise yani 2 hafta üst üste izne çıkarsak hafta sonu cumartesi ve pazar gününü bu süreden düşecek miyiz? Bilgi verirseniz sevinirim. Yılmaz Aşim <O:P></O:P>


Sayın Aşim, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacaktır. Ancak, işyerlerinde cumartesi günü çalışılıp çalışılmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Cumartesi günleri yıllık izne dahil edilecektir. İzin pazartesi gününden başlatılıyorsa pazar günleri dışındaki iş günleri izinden sayılacak olup bu şekilde izin kullanılabilecektir. <O:P></O:P>


Özel sağlık kuruluşlarında part-time çalışan hekimlerin sosyal güvencesi <O:P></O:P>


Sayın Kurt, 1. ve 2. basamak özel sağlık kuruluşlarında part-time çalışan doktorların SSK kaydı yapılmalı mı? Bu doktorlar resmi kurumlarda çalışmakta olup Emekli Sandığı'na kesenek ödüyorlar. Ayrıca bu doktorlara yapılan ödemeler muhasebe kayıtlarına gider olarak nasıl yazılacak, herhangi bir vergi kayıtları da yok. İbrahim Halil <O:P></O:P>


Sayın okurumuz, ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesi geçerlidir. TC Emekli Sandığı'na kesenek (prim) ödeyen bir doktor, özel hastanede çalışması halinde ödenen ücretten sadece gelir ve damga vergisi kesilir. Herhangi bir SSK primi kesilmez. Doktorlara ödenen ücretleri de, diğer ücretler gibi gider olarak kaydedebilirsiniz. <O:P></O:P>


SSK primlerinin geri iadesi olur mu? <O:P></O:P>


Sayın Kurt, eşim daha önce 2 yıl gibi bir süre sigortalı olarak çalıştı. Şu ana kadar 650-700 gün gibi ödenmiş primi var. Fakat şimdi çalışmıyor ve prim yatırmayı düşünmüyor. Şimdiye kadar yatırmış olduğu primleri sigortadan geri alabilir miyiz. Halit Aksu <O:P></O:P>


Sayın Aksu, 506 sayılı kanunun 64. maddesine göre, yaşlılık veya malullük sigortası kolundan aylığa hak kazanabilmesi için gereken diğer koşulları gerçekleştiremeyen sigortalılara ödediği primler geri verilebilmektedir. Toptan ödeme yapılabilmesi için, öncelikle, sigortalının işten ayrılması, toptan ödeme yapılmasını istediğini yazılı olarak belirtmesi, sigortalının kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması veya 50 yaşını doldurmuş bulunması ve erken yaşlanmış olduğunun tespit edilmesi ve bu sigortalıların ayrıca yaşlılık aylığına da hak kazanmamış olması gereklidir. 506 sayılı kanunun 64. maddesinde düzenlenen toptan ödemenin haricinde, yine aynı yasanın ek 1. maddesinde; evlenme dolayısıyla (işten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısıyla işten ayrılmış sayılırlar) işlerinden ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işverenleri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı kanunlara göre ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda, eşinizin evlenme toptan ödemesinden yararlanabilmesi için evlendiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılmış olması gerekmektedir. Aksi halde ödediğiniz primlerin geri iadesi (yukarıda belirtilen yaşlara ulaşıncaya kadar) mümkün olmayacaktır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>