<B style="mso-bidi-font-weight: normal">03 Eylül 2005 Tarih, Sayı: 25925<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]

Hazine Müsteşarlığından:

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(Tebliğ No: 2005-32/30)[/B]

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 1 — [/B]20/6/1991 tarih, 20907 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">"Kıymetli Maden ve Taşlar[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 8 —[/B] İlgili mevzuatta öngörülmesi veya ilgililerce talep edilmesi halinde; dahilde işleme izin belgesi, dahilde işleme izni, hariçte işleme izin belgesi ve hariçte işleme izni kapsamında veya bu rejimler haricinde dış ticaret işlemlerine konu olan kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyanın üzerine markaları ile ayarını gösteren damga basılır ve kıymetli eşyaya ilişkin sertifika düzenlenir.
Kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin ekspertiz raporu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce veya bu Genel Müdürlükçe yeterlilikleri haiz olduğu onaylanan özel ayar evleri ile bilirkişilerce düzenlenir.”
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 2 — [/B]Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Irak’a gerçekleştirilen ve tutarı 100.000 ABD Doları veya eşitine kadar olan ihracat veya transit ticarete ilişkin mal bedellerini oluşturan efektiflerde 31/12/2006 tarihine kadar beyan yükümlülüğü aranmaz."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 3 — [/B]Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İhracat bedelinin süresi içerisinde yurda getirilmesi ve bir bankaya veya özel finans kurumuna satılmasına engel olan ve aşağıda belirtilen mücbir sebep hallerinde, mücbir sebebin devamı müddetince ilgili Kambiyo Müdürlüğünce ihracatçıya altışar aylık dönemler itibariyle ek süre verilir.
Aşağıda belirtilen mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin bir yıla kadar olan ek süre talepleri, ihracatçının haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden altışar aylık devreler halinde kambiyo müdürlüklerince, bir yıllık süreden sonraki ek süre talepleri Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 4 —[/B] Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Her bir ihracat işlemine ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı fatura bedeli dikkate alınmak suretiyle;
a) 100.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlıklarda haklı veya mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın aracı banka veya özel finans kurumlarınca,
b) 200.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlıklarda Tebliğin 22 nci maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerine istinaden kambiyo müdürlüklerince,
c) İhracatçının bir önceki takvim yılında ve/veya cari yılda yurda getirdiği ihracat bedeli döviz tutarının yüzde beşine kadar noksanlıklarda mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın kambiyo müdürlüklerince,
ihracat hesapları kapatılır."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 5 — [/B]Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve madde fıkraları teselsül ettirilerek dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İhbarı müteakip, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiğinin tevsiki halinde, açık ihracat hesapları kambiyo müdürlüklerince kapatılır.
Kambiyo müdürlüklerince, ihbarı müteakip 20 iş günü içinde ilgililere ihracat hesaplarının kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya 22 nci maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 6 — [/B]Aynı Tebliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">"Hesap Kapatmayanlar Hakkında Yapılacak İşlem[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 30 — [/B]Bedeli fiili ithalden önce ödenen ya da ödeneceği taahhüt edilen ithalata ilişkin hesapların ödeme tarihini izleyen 180 gün içinde kapatılmaması halinde, aracı banka veya özel finans kurumlarınca, muamelenin safhalarını belirten taahhütlü bir mektup göndermek veya makbuz mukabili teslim etmek suretiyle 10 işgünü içinde ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ihbarda bulunulur.
İhbarı müteakip, kapatma belgelerinin ibrazı veya ödenmiş bulunan mal bedelinin 33 üncü madde kapsamında yurda getirilmesi halinde, açık ithalat hesapları kambiyo müdürlüklerince kapatılır.
Kambiyo müdürlüklerince, ihbarı müteakip 20 iş günü içinde ilgililere ithalat hesaplarının kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya 32 nci maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir.
Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibariyle ilgili Kambiyo Müdürlüğünce ithalatçıya ek süre verilir.
Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, ithalat hesaplarının kapatılmasına ilişkin bir yıla kadar olan ek süre talepleri, ithalatçının haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden altışar aylık devreler halinde kambiyo müdürlüklerince, bir yıllık süreden sonraki ek süre talepleri Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 7 — [/B]Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Her bir işlem itibariyle,
a) Mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın 100.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ithalat hesapları doğrudan bankalar veya özel finans kurumlarınca ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilir.
b) 32 nci maddede belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 200.000 ABD Doları veya eşitine kadar açık ithalat hesapları Kambiyo Müdürlüklerince terkin edilmek suretiyle kapatılır."
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 8 — [/B]Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 9 — [/B]Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.