<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
05.09.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>
Vergi iadesinde seçimlik hak<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi SEVİĞ <O:P></O:P>[/B]


"Vergi İadesi Hakkında"ki yasanın dördüncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca vergi iadesi "...sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar için üçer aylık... dönemler halinde yapılır. Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye, vergi iadesinden mahsup edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya, vergi iade nispetini geçmemek üzere iade nispetinden ayrı olarak avans oranı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan (7) seri numaralı Vergi İadesi Genel Tebliğ ile sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan hak sahiplerinin vergi iadelerinin avans olarak ödenmesi sistemine 01.07.2003 tarihinden itibaren başlanılması uygun bulunmuştur (20.08.2003 gün ve 25205 sayılı Resmi Gazete). <O:P></O:P>


Başlangıçta "...daha sonra hesaplanacak vergi iade tutarlarından mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler halinde elde ettikleri aylıklar" dikkate alınarak yapılan bildirimlerin; (9) seri numaralı Vergi İadesi Genel Tebliği ile hak sahiplerince yıllık olarak yapılması ve iadelerin buna göre hesaplanması öngörülmüştür (16.03.2004 gün ve 25404 sayılı Resmi Gazete). <O:P></O:P>


Son olarak yapılan düzenleme gereği olarak "Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar ile ilk defa bu aylıkları almaya hak kazananlar, avans ödeme aylarından en az bir ay önce ilgili sosyal güvenlik kurumlarına dilekçe ile başvurarak vergi iadesi avans ödemelerini istemediklerini" bildirebileceklerdir. "Bu durumda hak sahibine izleyen vergi iade avans ödeme döneminden itibaren vergi iadesi avansı ödemesi yapılmayacaktır. Hak sahibinin vergi iade avans dönemine bir aydan az bir süre kala yapacağı başvurularda avans ödemesi yapılmaması uygulamasına bir sonraki avans ödeme dönemi itibariyle başlanabileceği gibi, sosyal güvenlik kuruluşları yaptıkları değerlendirmede işlemleri yetiştirebilecekleri kanaatine varırlarsa, izleyen ilk vergi iade avans ödeme döneminden itibaren bu uygulamaya başlayabilecektir." <O:P></O:P>


Vergi iadesi avans ödenmemesi isteminde bulunanlar bu tercihlerinden bir yıl geçmedikçe vazgeçemeyeceklerdir. Ancak söz konusu vazgeçme şahsa bağlı olduğundan, hak sahibinin ölümü dolayısıyla, eş veya çocuklarına emekli maaşı bağlanması halinde, söz konusu kişiler emekli aylığı alacakları sosyal güvenlik kuruluşlarına bir yıllık süreyle sınırlı olmaksızın, avans ödeme aylarından en az bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde kendilerine izleyen ilk vergi iade avans döneminden itibaren avans ödenmesine başlanacaktır. <O:P></O:P>


Örneğin Bay Yılmaz Gümüş'ün Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli aylığı aldığını, bu kişinin 15.07.2005 tarihli dilekçesi ile söz konusu kuruma başvurarak izleyen dönemlerde kendisine vergi iadesi avansı verilmemesini talep ettiğini varsayacak olursak; <O:P></O:P>


Bu kişinin başvurusu üzerine avans ödeme ayı olan ekim ayından bir buçuk ay öncesinden yapılan bu başvuru nedeniyle kendisine Ekim/2005 ayından itibaren vergi iadesi avansı ödenmeyecektir. <O:P></O:P>


Bir başka örneğe göre de Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından Bay Yıldırım Atan'a 01.05.2005 tarihi itibariyle ilk defa maluliyet aylığı bağlanmış bulunmaktadır. Bu kişi; 10.08.2005 tarihli bir dilekçe ile anılan kuruma başvurarak izleyen dönemlerde vergi iadesi avans ödemesi yapılmamasını istemiştir. Söz konusu şahıs avans ödemesi ayı olan eylül ayından bir aydan az süre içerisinde başvuruda bulunduğundan kendisine eylül ayında avans ödemesi yapılacak, daha sonraki aylarda ise avans ödemesi yapılmayacaktır. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu eğer yapmış olduğu değerlendirme de söz konusu işlemi yetiştirebilirse, bu takdirde eylül ayında da avans ödemesini durdurabilecektir. <O:P></O:P>


Bu bağlamda yıl içersinde ödenen vergi iadesi avans ödemelerinin, hak sahibinin ocak ayında vereceği vergi iade bildirimi üzerinden mahsup edilme veya geri alınma işlemlerine ise daha önce olduğu gibi devam edilecektir. <O:P></O:P>


Diğer yandan (7) seri numaralı Vergi İadesi Genel~ Tebliğ ile sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli ikramiyeleri ile birlikte ödenen kıst aylık ödemelerinin avans ödenmesine konu edilmeyeceği, bu ödemelerin tahakkukunun yapıldığı üçer aylık dönemin geliri kabul edilerek vergi iadesinin ödenmesine devam edileceği açıklanmış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Ancak, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla, kıst aylık ödemelerini de emekli ikramiyesi i|e ilgilendirilmeksizin, ilgili ödemin geliri kabul edilerek avans ödenmesine konu edilmeleri uygun görülmüştür. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı tarafından Vergi İadesi (10) seri numaralı Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bundan böyle dileyenler vergi iadesi avans ödemelerinden yararlanmayabilecektir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>