Gümrük vergisi borçlularına yurtdışı yasağı


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR>
<TD =date vAlign=top>28/08/2005 10:55:32</TD></TR></T></TABLE>


ANKARA - Vadesinde ödenmeyen gümrük vergileri tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatının hızlandırılmasına yönelik olarak, yükümlülerin yurtdışına çıkışlarının engellemesinin usul ve esasları belirlendi.


Gümrük Müsteşarlığı'nın yurtdışına çıkış tahdidine ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, yürürlükteki mevzuat uyarınca ithalat ve ihracatta öngörülen gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat ve ihracat vergilerini kapsıyor. Tebliğe göre, yurtdışı tahdidi 15 bin YTL'nin altındaki vergi alacakları için uygulanamayacak.


Ayrıca, vergi mahiyeti taşımayan ceza veya sair alacaklar, kesinleşmemiş olup tahsil edilebilir duruma gelmemiş tahakkuklar, herhangi bir nedenle teminat altına alınmış alacaklar, cebri takip sonucunda tedbir konular veya haczedilen değer kadar olan alacaklar, gerekli bilgi ve belgelere dayalı olmak şartıyla geri vermeye veya mahsuba konu miktar kadar olan alacaklar, altındaki miktarlar ve gümrük müdürlüğü ve başmüdürlükçe bu kapsamda olduğu belirlenen alacaklar için tahdit talebinde bulunulmayacak. Tebliğ ile vergi borcundan dolayı yurtdışına çıkış tahdidi konulmak üzere İçişleri Bakanlığı'na isimleri bildirilen yükümlülerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve istismara yol açılmaması için de gereken düzenlemelere yer verildi.