<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yönetmelik<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
Maliye Bakanlığından:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,Dul ve [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Hakkında Yönetmelikte Değişiklik [/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yapılmasına Dair Yönetmelik[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADDE 1 —[/B] 6/9/2003 tarihli ve 25221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) ve (d) alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Evli olmayan, menfaat karşılığı çalışmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşeceği beyan edilen kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul olanlardan muhtaçlığı beyan edilen erkek çocukları,”
“d) Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşeceği beyan edilen öz ana ve babaları,”
“Muhtaç olduklarını beyan ederek sağlık karnesi verilenlerden, beyanının doğruluğu konusunda kuşku bulunanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tanımlamaya göre muhtaç olmadıkları sonradan anlaşılan veya tespit edilenlerin sağlık karneleri iptal edilerek Sandığa yersiz ödettirilmiş bulunan muayene ve tedavi giderleri genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir ve haklarında soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilir.”
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2 —[/B] Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yürütme[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3 —[/B]Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.