<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
12.08.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Belediye Gelirleri Yasası değiştirilirken<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

Veysi Seviğ <O:P></O:P>


Ülkemizde halen uygulanmakta olan Belediye Gelirleri Yasası, beklenen verimliliği sağlamaktan uzaktır. Bu yasa ile birlikte uygulanan Emlak Vergisi Yasası ise gerekli hukuki işlemlerin tapu kayıtlarına tam olarak yansıtılmaması ve gayrimenkullerin değerini belirlemeye yönelik olarak sağlıklı bir sistem oluşturulamadığı için teknik olarak yetersizdir. <O:P></O:P>


Diğer yandan OECD ülkeleri içersinde yerel yönetim harcamalarının yerinden karşılanması açısından Türkiye en yetersiz ülkelerden birisidir. Bir başka anlatımla halen yürürlükte olan Emlak Vergisi Yasası ile Belediye Gelirleri Yasası hem uygulama, hem de verimlilik açısından vergilendirme açısından özelliğini yitirmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Halen uygulanmakta olan Belediye Gelirleri Yasası dört kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar; <O:P></O:P>


. Belediye vergileri, <O:P></O:P>


. Belediye harçları, <O:P></O:P>


. Harcamalara katılma payları, <O:P></O:P>


. Çeşitli hükümlerdir. <O:P></O:P>


Yukarıdaki ayırımdan da anlaşılacağı, üzere belediyeler ülkemizde, vergi, harç ve harcamalara katılma payı altında belediye hudutları içersinde yaşayanlardan pay almakta yani gelir sağlamaktadır. Emlak vergisi dışında Belediye Gelirleri Yasası uyarınca belediyelerin almakta oldukları vergiler şunlardır. <O:P></O:P>


. İlan ve reklam vergisi, <O:P></O:P>


. Eğlence vergisi, <O:P></O:P>


. Haberleşme vergisi, <O:P></O:P>


. Elektrik ve havagazı (doğalgaz olarak değişiyor) tüketim vergisi, <O:P></O:P>


. Yangın sigorta vergisi, <O:P></O:P>


. Çevre temizlik vergisi, <O:P></O:P>


Belediyeler tarafından alınan harçlar ise; <O:P></O:P>


. İşgal harcı, <O:P></O:P>


İşgal harcı içersinde "Motorlu taşıtların park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali halihazırda işgaliye harcına tabidir. (Belediye Gelirleri Yasası Madde: 52/3) <O:P></O:P>


. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, <O:P></O:P>


. Kaynak suları harcı, <O:P></O:P>


. Tellallık harcı, <O:P></O:P>


. Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, <O:P></O:P>


. Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, <O:P></O:P>


. Bina inşaat harcı, imar ile ilgili diğer harçlar, <O:P></O:P>


. Kayıt ve suret harcı, <O:P></O:P>


. İşyeri açma izni harcı, <O:P></O:P>


. Muayene, ruhsat ve rapor harcı, <O:P></O:P>


Belediye Gelirleri Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklik ile söz konusu yasanın teknik olarak daha anlamlı ve verimli hale getirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Bu bağlamda da halen Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de yerel yönetim gelirlerinin artırılmasına yönelik yeni mali kaynakların arandığı gözlenmektedir. <O:P></O:P>


Örneğin konmuşumuz Yunanistan'da 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren inşaat izni verilen binalara yüzde 19 oranında emlak vergisi uygulanacaktır. <O:P></O:P>


Bir süredir Türkiye'de Belediye Gelirleri Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklikler tartışılmaktadır. <O:P></O:P>


Bu bağlamda örneğin belediye hudutları içersinde sokaklarda park eden araçlardan belli bir harcın alınması söz konusudur. Kanımızca bu uygulamanın başlatılmasında ülkemizde geç bile kalmıştır. <O:P></O:P>


Cadde ve sokaklara park edilen araç başına aylık veyahut da yıllık olarak alınması düşünülen harcın daha ciddi kurallara bağlanması ve denetiminin de sağlıklı bir biçimde yapılması halinde hem gelir açısından ve hem de motorlu taşıt sahipleri açısından günümüzde yaşanan ve kayıtdışı (haraç) mahiyetinde ödenmekte olan otopark ücretlerinin belediyelerin daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak hale dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır. <O:P></O:P>


Belediye Gelirleri Yasası'nda yapılması düşünülen değişikliklerin verimli olabilmesi için hem teknik yönden tarh, tahakkuk ve tahsilatının kolaylaştırılması ve hem de belediye hudutları içersinde yaşayanlar arasında adil olarak paylaşılabilmesi ile mümkün olabilecektir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>