<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<O:P> </O:P>
12.08.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Raporlu sigortalılar için ücret ve SSK primi ödenebilir mi?<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


Bana fax, e-mail ya da www.resulkurt.com web sayfamdan ulaşan okurlarımız, hastalık durumunda SSK tarafından ilk iki gün neden iş göremezlik ödeneği ödenmediği, işverenlerin raporlu olunan ve çalışılmayan dönemde ücret ödeme yükümlülüğü olup olmadığı, özel doktordan alınan raporla geçici iş göremezlik ödeneği alınıp alınmayacağı ve istirahat raporlu dönemde sigorta priminin ödenip ödenmeyeceğini sormaktadırlar. <O:P></O:P>


506 sayılı kanunun 37. maddesinde: hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunan ve sigortalılık niteliği devam edenlere, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Yasa hükmü uyarınca sigortalılara, ilk iki gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 89. maddesi gereğince, iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88. maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir. Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra kurumca verilmektedir. Raporun ya Sağlık Bakanlığı sağlık tesisinden ya da anlaşmalı özel sağlık kurumlarından alınması halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. SSK ile anlaşma yapmamış özel kurumlardan alınan sağlık raporlarına geçici iş göremezlik ödeneği verilmez, ancak bu raporun sağlık bakanlığı hastanelerine onaylatılması halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilir. <O:P></O:P>


İşverenlerin ne istirahat süresinin ilk iki gün için, ne de tüm istirahat süresince ücret ödeme ve sigortalı bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, işveren dilerse sigortalıların istirahatli (raporlu) bulundukları sürede atıfet kabilinden (iyilik olsun diye) işçilere ücretlerini ödeyebilir. Bunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sigortalıların istirahat süresince çalışmaları yasaklanmış olup, çalışmadan ücret almaları mümkündür. <O:P></O:P>


Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede işverenlerce ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Sosyal Sigortalar Kurumu'nca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan ödenen tam ücretlerin tüzük, yönetmelik, toplu sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı kanunun 77. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulması ve istirahatli sigortalının SSK'ya bildirime devam edilmesi gerekmektedir. Bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde 506 sayılı kanunun 78. maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazanca tamamlanmak suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayısı olarak gösterilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


4857 sayılı İş Kanunu'nun 48. maddesindeki, "Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir" hükmünün bir zorunluluk olarak dikkate alındığı görülmektedir. Ancak, uygulamada farklı görüşler de olmakla birlikte, bu düzenleme, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilmesi <O:P></O:P>


noktasında işverene bir takdir yetkisi vermektedir. <O:P></O:P>


Okuyuculara kısa cevaplar <O:P></O:P>


Sayın Güneş İşman/İstanbul; Bağ-Kur'a ait geçmiş döneme ait prim borçlarınızın sadece 04.10.2000 tarihinden sonraki kısmını belgelemeniz halinde borçlanabilirsiniz. Bu tarihten (04.10.2000) önceki süreler için borçlanma hakkınız bulunmamaktadır. Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca gün sayısını artırmak için askerlik borçlanması da yapabilirsiniz. <O:P></O:P>


Eda Çiftçi/İstanbul; yakınınız her ne kadar hiç çalışması olmadan ev kadını olarak Bağ-Kur'a isteğe bağlı prim ödemişse de kendisine Bağ-Kur'dan aylık bağlanmış. Bu nedenle 5386 sayılı yasa ile yapılan düzenleme yakınınızı kapsamamaktadır. <O:P></O:P>


Hülya Mumcu; kendi çalışmalarınızdan dolayı SSK'dan yaşlılık aylığı (emeklilik aylığı) bağlanması halinde, babanızdan dolayı aldığınız yetim aylığı kesilmez. Yetim aylığı sadece evlenmeniz veya Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışmanız halinde kesilir. <O:P></O:P>


Cemil Sarı; geriye yönelik olarak borçlanma yapılması gün boşluklarının doldurulması mümkün değildir. Askerlik borçlanması yapabilirsiniz. 3600 gün sayısını doldurmanız halinde SSK'dan emekli olabilirsiniz. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>