<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 2.2pt" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
11.08.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>
Emlak vergisinde sıfır oran uygulaması<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Emlak vergisi belediyeler tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Bu bağlamda yasal düzenleme gereği olarak "Bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder." (Emlak Vergisi Yasası Madde: 3) <O:P></O:P>


Emlak Vergisi Yasası'nın sekizinci maddesinin son fıkrası hükmü gereği olarak Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu yetki uyarınca Bakanlar Kurulu 2004/8268 sayılı kararla 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde bu meskene ait bina vergisi oranını sıfır olarak belirlemiştir. Bu uygulamadan intifa hakkı sahipleri de yararlanmaktadır. <O:P></O:P>


Ancak uygulamaya yönelik olarak ilk sorun gayrimenkul sahiplerinin hiç geliri bulunmadığını ve/veya sosyal güvenlik kuruluşlarından başka hiçbir yerden gelir sağlamadıklarını kanıtlamaları zorunluluğundan kaynaklanmış, bilahare yaşanan bir dizi olaydan sonra bu sorun kısmen çözümlenebilmiştir. <O:P></O:P>


Bilahare ortaya çıkan sorun, herhangi bir kişinin bankada mevduat hesabında bulunan parasına faiz yürütülmüş olması durumunda, bu failin gelir olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla emlak vergisi uygulaması açısından sıfır orandan yararlandırılmamasından kaynaklanmıştır. <O:P></O:P>


Maliye Bakanlığı bu soruna da çözüm bularak bankadaki mevduatına 14.000 YTL'den fazla faiz tahakkuk ettiremeyenlerin sıfır oranlı emlak vergisinden yararlandırılmasını kabul etmiştir. <O:P></O:P>


Öngörülen uygulamaya göre bankalardaki hesaplarına tahakkuk ettirilen faiz ve temettü geliri 14.000 YTL'yi aşmayanlar sıfır oranlı yani indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilecektir. <O:P></O:P>


Ülkemizde belediye sayısı 3200'ün üzerindedir. Her belediye kendisine göre uygulamaya yön vermeyi tercih etmektedir. Bir başka anlatımla emlak vergisi uygulaması açısından sıfır oranı halen belediyelerin kendi tutumlarına bağlı olarak uygulanmaktadır. <O:P></O:P>


Bankada bulunan mevduatına faiz geliri elde edenlere tanınan 14.000 YTL'lik tavan sınır için görüştüğümüz bir belde belediye başkanı "Bana bunu kanıtlayana sıfır oranını uygularım" yanıtını vermiştir. <O:P></O:P>


Bir kişinin bir kaç bankada veyahut da belediye sınırları dışında bulunan bir bankada mevduatı olabileceği gibi bir ticari işletmede ortaklığı veyahut da gelir elde edici bir durumu olabilir. Bu durumda belediyelerin konuyu araştırma ve belirleyebilme olanakları hukuken ve fiilen yoktur. <O:P></O:P>


Diğer yandan her belediye kendi belediye hudutları içersinde bulunan gayrimenkul kayıtlarından haberdar olabilmekte, kendi belediye hudutları içerisinde örneğin bir gayrimenkul sahibi bulunan kişinin diğer belediye hudutları içersinde gayrimenkul sahibi olup olmadıklarını izleyememekte ve dolayısıyla da öğrenememektedir. <O:P></O:P>


Olayı bu açıdan irdeleyecek olursak konut sahibi bir kişinin sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilmesi için tek başvurulacak bilgi konut sahibinin beyanı olacaktır. <O:P></O:P>


~Belediyelerinde bu beyana itibar edebilmeleri için kendilerine göre belli denetim mekanizmalarından yararlanmaları gündeme gelmektedir. <O:P></O:P>


Bu uygulamalardan zarar görecek olanlar ise gerçekten emlak vergisinden sıfır oranından yararlandırılması gerekenlerdir. <O:P></O:P>


Türkiye'de bir türlü merkezi kayıt sistemi oluşturulamamıştır. Kayıtdışılığın korunması için gösterilen direnç, sonuçta gereksiz ve haksız uygulamalara da neden olabilmektedir. <O:P></O:P>


Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi önemli olan emlak vergisi açısından sıfır oranının kimlere uygulanacağını belirleyecek gerçekçi bir sistemin Emlak Vergisi Yasası içersinde işlerlik kazandırılmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasıdır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>