<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 2.2pt" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
10.08.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Ticaret hukuku açısından denetçi olma koşulları<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Daha önce tartışmaya açılmış bulunan Türk Ticaret Yasa Tasarısı Taslağı üzerine yöneltilen eleştiriler dikkate alınarak tasarı taslağında yer alan madde önerilerinin bir bölümünde değişiklik yapılmış bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Bu bağlamda üzerinde çok tartışılan konulardan birisi de "denetim" ile ilgili yeni düzenleme önerileridir. <O:P></O:P>


Tasarı taslağının 397'nci maddesi hükmü gereği olarak, "Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından uluslararası denetim standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı~ ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir." <O:P></O:P>


"Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir." <O:P></O:P>


Öngörülen yasal düzenlemeye göre, "Denetçi, ancak üyeleri, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler en az iki yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşunun kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri ayrıca bir tüzükle belirlenecektir. (Tasarı Taslağı Madde: 400) <O:P></O:P>


Aşağıdaki hallerden birinin varlığında yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu, bunun pay sahiplerinden biri ve yeminli mali müşavirin, serbest muhasebeci mali müşavirin, bağımsız denetleme kuruluşunun veya onun pay sahibinin yanında çalışan veya burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamayacaklardır. Buna göre yeminli mali müşavir ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir; <O:P></O:P>


. Denetlenecek şirkette pay sahibi ise, <O:P></O:P>


. Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanı ise veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış bulunuyorsa, <O:P></O:P>


. Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin veya bir şirketin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla pay sahibi ise, <O:P></O:P>


. Denetlenecek şirketle bağlantı halinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa, <O:P></O:P>


. Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette ve katkıda bulunmuş ise , <O:P></O:P>


. Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise, <O:P></O:P>


. Yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyor ise, <O:P></O:P>


. Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetle ..... kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetim ve danışmanlık faaliyetlerinden elde etmişse veya bunu cari yılda elde etmesi bekleniyorsa, <O:P></O:P>


denetçi olamayacaktır. Ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) katlanılması güç bir durum ortaya çıkarsa denetçilik mesleği ile ilgili olarak son beş yılda elde edilen gelir nedeniyle öngörülen kısıtlamanın kaldırılabilmesi için belli bir süreyle sınırlı olmak koşuluyla izin verebilecektir. <O:P></O:P>


Tasarı taslağında yer alan öngörüye göre "Bir bağımsız denetleme kuruluşu, bir şirket için altı yıl arka arkaya denetçi raporu vermişse, söz konusu bağımsız denetleme kuruluşu veya o şirketin denetimi için özgülediği denetçi ile onunla birlikte çalışan denetim takımı, (ekibi) en az dört yıl için değiştirilecektir. <O:P></O:P>


Diğer yandan denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında başka bir danışmanlık hizmeti veremeyecektir. <O:P></O:P>


Bu koşullar işlem denetçileri içinde geçerli bulunmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>