<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
08.08.2005, PAZARTESİ<O:P> </O:P>
Bazı menkul kıymet getirileri ile değer artış kazançlarında tevkifat<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesi hükmü gereği olarak bazı menkul sermaye iratları ile yine bazı sermaye piyasası araçlarının alım-satımı sonucunda oluşan gelirlerin tevkifat yolu ile vergilendirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Buna göre; <O:P></O:P>


. Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satımı sonucunda oluşan getiriler, <O:P></O:P>


. Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının itfası dolayısıyla oluşan gelirler, <O:P></O:P>


. Menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının dönemsel getirileri, <O:P></O:P>


tevkifat yoluyla vergilendirilecektir. Yasal düzenleme gereği "herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan" menkul kıymet veya sermaye piyasası araçlarının getirileri tevkifata tabi olacaktır. <O:P></O:P>


Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi ise "Türkiye'de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmış ve/veya Türkiye'de kurulu menkul kıymet ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları'nda işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazine'ce veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade etmektedir." <O:P></O:P>


Bu bağlamda "Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik ve finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de" tevkifat uygulaması açısından diğer sermaye piyasası aracı olarak kabul edilecektir. <O:P></O:P>


Bu tanımlanmanın kapsamı dışında kalan herhangi bir menkul kıymet veya sermaye piyasası aracının alım-satımı veya itfası dolayısıyla elde edilen getiriler Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 67'nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmayacaktır. <O:P></O:P>


Dolayısıyla mevcut yasal düzenleme çerçevesinde aşağıda yer alan işlemler, tevkifat kapsamı dışında bırakılmıştır. <O:P></O:P>


. Sermaye Piyasası Yasası'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iade edilmesinden elde edilen gelirler, <O:P></O:P>


. Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin alım-satımından elde edilen gelirler, <O:P></O:P>


. Hazine tarafından yurtdışına ihraç edilen menkul kıymetlerin alım-satımı, itfası sırasında elde edilen gelirler ve bunların dönemsel getirileri, <O:P></O:P>


. Tam yükümlü kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, <O:P></O:P>


. Hisse senetlerinin kâr payları, <O:P></O:P>


tevkifat kapsamında olmayacaktır. <O:P></O:P>


Ayrıca 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirler ile yine 01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından veya elde tutulma sürecinde elde edilen gelirler tevfikata konu edilmeyecektir. <O:P></O:P>


Buna karşılık dar mükellef kurumların 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerin elden çıkarılması ile yine 01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilmiş bulunan menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından elden edilen gelirler tevkifata tabi tutulacaktır. <O:P></O:P>


Tevkifat oranı yüzde 15'tir. Bu oran genel niteliktedir. Dolayısıyla hem iratlar için ve hem de değer artış kazançları için söz konusu oran geçerli olacaktır. <O:P></O:P>


Son zamanlarda tevkifat oranının yüksek olduğu yönünde ileri sürülen görüşlere karşılık Maliye Bakanlığı yetkilileri bu oranda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. <O:P></O:P>


Gerçekten hem menkul sermaye iratları ile diğer sermaye piyasası araçlarının getirilerine ve hem de değer artış kazançlarına uygulanması öngörülen tevkifat oranının matrahını belirlemeye yönelik çıkması muhtemel sorunlar tevkifat oranının yüksekliğinden kanımızca daha önemli ve dikkat çekicidir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>