DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
05.08.2005, CUMA<O:P> </O:P>
<O:P>Defter Kaydına Girmeyen KDV</O:P>
<O:P>BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Katma Değer Vergisi Yasası'nın 29'uncu maddesi hükmü gereği olarak "kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, "hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılabilmektedir.


Yasal düzenleme gereği "İndirim hakkı vergiyi doğrun olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir."


Diğer yandan söz konusu yasanın 34'üncü maddesi gereği olarak "Yurtiçinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir."


Yukarıdaki hükümler çerçevesinde herhangi bir kişinin kendi üzerine satın aldığı ve bilahere işe başlarken ticari işletmesinin aktifine dahil ettiği bir iktisadi kıymet için işe başlarken itcari işletmesinin aktifine dahil ettiği bir iktisadi kıymet için ödemiş bulunduğu katma değer vergisini indirim konusu yapıp yapamayacağı hususu uygulamada duraksama yaratmaktadır.


İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen bir özelgede konuya ilişkin yapılan yönlendirme; üzerinde tartışılması gereken bir özellik arz etmektedir. Bu nedenle öncelikle söz konusu özelgenin ilgili bölümünü aşağıya aynen aktarmayı yararlı gördük. Şöyle ki;


"İndirim katma değer vergisi uygulamasının temel unsurlarından biridir. Mükelleflerin indirim hakkını kullanabilmeleri için ise indirilecek katma değer vergisinin varlığını fatura ve benzeri vesikalarla ispat etmelerine ve bu belgeleri yasal defterlere kaydetmelerine bağlıdır.


Tutulması zorunlu defterlerde;


. Tasdik işleminin hiç yaptırılmamış olması ya da,


. Bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tasdik ettirilerek kullanılanlardan, ara tasdike gidilmeksizin bir sonraki hesap döneminde de aynı defterlere kayıt yapılması,


Vergi Usul Kanunu'nun 30/3 maddesine göre re'sen tarhiyat nedeni olmakla birlikte usulüne göre tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yapılan incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu vreginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu bmelgelerdeki KDV'nin indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.


Bu görüş Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin olarak vermiş bulunduğu bir görüşe dayanmaktadır.


Dolayısıyla "alınan demirbaşlara ait belgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yapılan incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu vergilerin takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu vergilerin satacı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla söz konusu belgelerdeki KDV'nin 2005 yılı takvim yılında indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkündür." (İstanbul Defterdarlığı'nın 4390 sayılı özelgesi Mali Mevzuat Platformu 15 Haziran 2005 sf: 36-37 İstanbul YMMO aylık yayını)


Söz konusu özelgeden de anlaşılacağı üzere ticari işletme sahiylerinin üzerlerine satın almış oldukları iktisadi kıymetleri, bilahare yeni kurulan işletmelerinin aktifine dahil etmeleri mümkün bulunmaktadır.


"Gerçekte yükümlülerin katma değer vergisi indirimi yapabilmeleri için, vergi indirim konusu yapılabilecek işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması ve kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen katma değer vergisinin gerçekten ödenmiş olması gerekmektedir." Ancak bu özellik yasal defterlere usulüne uygun kaydedilen varlıklar ve değerler içindir.


Tasdik işlemine tabi tutulmamış defterlere kaydedilen varlıklara ait katma değer vergisinin de indirimine olanak sağlayan görüş kanımızca ilerede bundan yararlanmayı düşünenler açısından farklı bir biçimde değerlendirilebilecektir.


Maliye Bakanlığı'nın daha önce vermiş bulunduğu özelgede de vurgulandığı üzere idare "Usulüne göre tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından yapılan incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kaaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgedeki katma değer vergisinin indirimin kabul edilmesi" görüşünü kabul etmiştir. (Kızılot, Şükrü "Danıştay Kararları ve Özelgeler Cilt 7. Sf. 1509)</O:P>