<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
05.08.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Çiftçi kayıt sistemine kaydedilecek arazilerin veraset intikal ve cins tashihi işlemlerine vergi istisnası getirildi<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="Erdoğan Sağlam" w:st="&#111;n"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Erdoğan Sağlam
</ST1:PERS&#079;NNAME> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">/ Yeminli Mali Müşavir BDO &amp; DENET <O:P></O:P>[/B]


19 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'de 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu yayımlandı. Kanunun amacı, toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, pl‰nlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek. <O:P></O:P>


Üstatlarımızdan, bir kanunun önce geçici maddelerine bakmamız gerektiğini öğrendik. Bu alışkanlığın bir sonucu olarak 5403 sayılı kanunun da önce geçici maddelerine baktık ve geçici ikinci maddesi ile bazı vergi istisnaları getirildiğini gördük. Maliyeciler vergi kanunları dışında başka kanunlarla vergisel düzenleme yapılmasına sıcak bakmazlar. Hatta bazı kanunlarda, vergi istisna ve muafiyet düzenlemelerinin o kanun bakımından geçerli olabilmesi için mutlaka o kanunda düzenlenmesi gerektiği yazılıdır. Buna rağmen vergi kanunu dışında bazı özel kanunlarla sürekli olarak vergisel düzenleme yapılır. Kanun koyucunun nihai iradesi bu yönde tecelli etmiş olduğu içindir ki bu düzenlemeler geçerlidir, uygulanmak zorundadır. <O:P></O:P>


Geçici ikinci maddeye göre, çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine tarım arazilerinin veraset intikal ve cins tashihi işlemlerinde; veraset ve intikal vergisi, tapu harcı, döner sermaye ücreti ve her türlü vergi ve kesintileri iki yıllık süre için alınmayacak. <O:P></O:P>


Çiftiçi kayıt sisteminin ne olduğunu merak ettik ve araştırdık. Bu kayıt sisteminin sağlıklı tarım politikaları oluşturabilmek amacıyla kurulduğunu öğrendik. Yakın zamanda bunun yönetmeliği de yayımlanmış. Özetle karşımızda çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgilerini içeren bir veri tabanı var. 2005 yılına kadar bu sistem doğrudan gelir desteği ile birlikte uygulanmış, ancak 2006-2010 dönemi içerisinde uygulanması öngörülen Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi ile çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteği uygulamalarının 2005 yılından itibaren birbirinden ayırılarak farklı mevzuat çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiş. <O:P></O:P>


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bitkisel üretime yönelik destekleme programları, çiftçi kayıt sistemindeki verilere dayanılarak yapılacak. Bu nedenle, çiftçi kayıt sistemindeki arazi ve çiftçi kayıtlarının sağlıklı ve güncel olması önemli. <O:P></O:P>


İstisnaya neden gerek duyuldu? <O:P></O:P>


Neden böyle bir istisnaya gerek duyulduğunu da açıklayalım. Sevgili okuyucularımız, ülkemizde anne veya babasını kaybeden vatandaşlarımız (yani mirasçılar) kendilerine veraseten intikal eden gayrimenkullere (ve tabii ki diğer mallara) ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesini genellikle vermezler. Bu gayrimenkulü satmak gerekmediği sürece bu böyle devam eder gider. Ölen kişinin adına emlak vergileri yatırılmaya devam edilir. Ne zaman ki gayrimenkulü satmak gerekir, o zaman beyanname verilir. Bu beyan intikalin gerçekleştiği tarih (ölüm tarihi) itibariyle hesaplanan değerler esas alınarak yapılır. Beyan üzerine vergi dairesi vergiyi tarh eder, ancak ceza ve gecikme faizi veya zammı uygulayamaz. "Bu nasıl olur?" demeyin, kanun böyledir. Gayrimenkule ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmediğini vergi dairesi tespit etse dahi ceza ve faiz uygulanamaz. Mirasçıların 15 gün içinde beyana davet edilmesi gerekir. Bu beyana da ölüm tarihindeki değerler esas alınır. Mirasçılar ancak bu süre içinde beyannameyi vermezlerse ceza ve faiz uygulanır. <O:P></O:P>


İşte bu nedenle Anadolu'da h‰l‰ birçok arazi tapuda ölen kişiler adına kayıtlıdır. Bunda, arazilerin mirasçılar adına tescil edilmesi halinde emlak vergi değeri üzerinden binde 9 oranında tapu harcı ödenmek zorunda kalınmasının da payı vardır. Sırf bu nedenlerle birçok vatandaşımız çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramamış ve çeşitli tarımsal desteklerden (mazot ve doğrudan gelir desteği gibi) yararlanamamışlardır. <O:P></O:P>


5403 sayılı kanunun geçici ikinci maddesi bu nedenle ihdas edilmiştir. Herhangi bir vergi ve ücret ödemeden veraset intikali ya da cins ya da kayıt tashihi yaptırmak isteyen çiftçilerimizin, uygulamadan yararlanmak üzere iki yıllık süre içerisinde tapu sicil müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. <O:P></O:P>


Tarım vergilendirilebilir mi? <O:P></O:P>


Mevcut vergi sistemimiz tarımı vergilendiremiyor. Aksine, çiftçilere doğrudan gelir desteği adı altında destekleme ödemeleri yapılıyor. Bu parayı alan çiftçi vatandaşlarımız da kahvehanelerimizde bir güzel vakit öldürüyor. Yani boş zamanı finanse ediyor, tembelliği özendiriyoruz. <O:P></O:P>


Gelir Vergisi Kanunu'muza göre, çifçilerden satın alınan mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden yüzde 1-4 arasında vergi kesiliyor. Doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemelerinde kesinti oranı sıfır. Gerçek usulde vergilendirilmeyen (yani defter tutmayan) çiftçilerde bu kesinti (stopaj) nihai vergi mahiyetinde. Bunlar gelir vergisi beyannamesi vermiyorlar. Kanundaki işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ise gerçek usulde yıllık beyan esasına göre vergilendiriliyor. Kimse de bu ölçüleri aşmadığı için (çünkü ölçüler çok yüksek belirlenmiş) herkes stopaj yoluyla vergiye tabi tutuluyor. Daha doğrusu vergilendirilmiyor. Asgari ücret üzerinden dahi önemli oranda vergi alırken, çiftçilerden neredeyse hiç vergi alınmamasını garipsiyoruz. Sözümüz küçük çiftçilere değil, bu sistemi istismar edenlere. <O:P></O:P>


Bu bakımdan çiftçi kayıt sistemini önemsiyoruz. Buraya kayıt olmayanlar desteklerden yararlanamayacağı için kayıt eğilimi yükselecektir. Vergisel teşvikler de bu eğilimi hızlandıracaktır. Böylece Türkiye'deki zirai işletmelerin envanterini sağlıklı bir şekilde çıkarabilir ve ziraatte vergileme potansiyelini görebiliriz. Bir de siyasi kararlılık olursa ziraati hak ettiği şekilde vergilendireceğimize inanıyorum. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P> [/b]