<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
05.08.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Genel kurul toplantısı öncesi komiseri ve yetkileri<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


"Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda da Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmelik'in 30'uncu maddesinde yapılan değişiklik uyarınca komiserlerin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. (29.06.2005 gün ve 25860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile değişik hali) <O:P></O:P>


. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde veya il sanayi ve ticaret müdürlüklerinde en az beş yıl süreyle asil memur olarak çalışmış ve bu süre içersinde olumsuz sicil almamış olmak, <O:P></O:P>


Ancak söz konusu yönetmeliğin geçici birinci maddesi uyarınca 29.06.2005 tarihi itibariyle Sanayi ve Ticaret Bakanlğı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde veya il müdürlüklerinde asil memur olarak görev yapanlarda, komiser olmak için aranan beş yıllık çalışma koşulu aranmayacaktır. <O:P></O:P>


. Görev unvanına bakılmaksızın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya il müdürlükleri tarafından düzenlenen eğitime katılmış ve bu eğitim sonucunda söz konusu bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar, <O:P></O:P>


. Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine sahip bulunanlar, <O:P></O:P>


. En az lise veya dengi okul mezunu olanlar, <O:P></O:P>


Sermaye şirketlerinin genel kurullarında "komiser" olarak görevlendirilmektedirler. <O:P></O:P>


Komiserlerin görevleri; <O:P></O:P>


. Toplantı başlamadan önce, <O:P></O:P>


. Toplantı sırasında, <O:P></O:P>


. Toplantıdan sonra, <O:P></O:P>


olmak üzere üç aşamalıdır. <O:P></O:P>


Toplantıdan önceki görevleri daha çok toplantı için yapılan hazırlıklar ve yerine getirilmesi zorunlu olan işlemlerle ilgilidir. <O:P></O:P>


Buna göre toplantıdan önce görevli komiser; <O:P></O:P>


. Toplantı yerinin ilansız toplantılarda bildirilen veya ilanlı toplantılarda ilanda gösterilen yer oup olmadığını ve burada toplantı yapmanın anasözleşmeye göre mümkün olup olmadığını kontrol etmek, <O:P></O:P>


. Toplantı davetinin yasaya ve anasözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, <O:P></O:P>


. Olağan genel kurul toplantılarında yönetim kurul üyelerinden en az bir üye ile denetçilerden en az birinin toplantı yerinde bunup bulunmadığına bakmak, <O:P></O:P>


. Olağan toplantılarda bilanço ve k‰r/zarar cetvellerinin toplantı yerinde olup olmadığına ve denetçi raporunun verilip verilmediğine bakmak, <O:P></O:P>


. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erip ermediğini kontrol etmek, <O:P></O:P>


. Türk Ticaret Yasası'nda ve anasözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olup olmadığına bakmak, <O:P></O:P>


. Oy hakkına haiz olup bu hakkını pay sahibi olmayan üçüncü şahıs vasıtasıyla kullananlar varsa, şirket anasözleşmesinde bu konuda aksine bir hüküm bulunup bulunmadığını ve vekaletnamelerin yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olup olmadığını incelemek ve bu vekaletnameleri "incelendi" şerhi ile imzalamak ve toplantı divanına vermek, <O:P></O:P>


. Anasözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine tabi bulunan şirketlerin toplantı gündemlerinde anasözleşme değişikliği bulunması halinde bakanlıktan bu konuda izin alınıp alınmadığına bakmak, <O:P></O:P>


. Genel kurulun davet usulüne hiç uyulmaksızın veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmeksizin toplanması halinde ortakların tümünün hazır bulunup bulunmadığına ve toplantının yapılmasına itiraz olup olmadığına bakmak, <O:P></O:P>


. Hazirun cetvelini imzalamak suretiyle asaleten veya vekaleten genel kurula katılanların kimlik kontrolünü, itiraz varsa veya gerek görürse yapmak. <O:P></O:P>


Yukarıdaki hallerin varlığında yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erip ermediği hususu ile vekaletmane yolu ile temsil edilenler de aranılacak ilkeler hariç olmak üzere diğer hallerde komiser toplantı açılışına izin vermeyerek durumu bir tutanakla belirlemekle yükümlüdür. Diğer yandan vekalet yolu ile temsillerde usulüne uygun olmayan temsil yetkileri hariç toplantı nisabı sağlanamıyorsa bu takdirde de komiser toplantının yapılamayacağına dair tespit tutanağını düzenler, <O:P></O:P>


Dolayısıyla toplantı öncesi komiserlerin görevleri toplantının yapılmasına yönelik yasal ortamın oluşturulup oluşturulmadığını tespit şeklinde olmaktadır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>