<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P>
……… TURİZM YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
KURULUŞ:<O:P></O:P>
Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.<O:P></O:P>
Sıra No: Kurucunun Adı ve Soyadı: İkametgah Adresi: Uyruğu<O:P></O:P>
1- <O:P></O:P>
2-<O:P></O:P>
3-<O:P></O:P>
4-<O:P></O:P>
5-<O:P></O:P>
ŞİRKETİN ÜNVANI:<O:P></O:P>
Madde 2- Şirketin unvanı “……… TURİZM YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.<O:P></O:P>
AMAÇ VE KONUSU:<O:P></O:P>
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;<O:P></O:P>
1. Yaş meyve ve sebzeler, kuru meyveler, konserveler, süt ve mamulleri, et ve mamulleri, maden, tekstil, hububat ve mamulleri, deri ve mamulleri, çimento, gübre, petrol kimya, hayvan yemi, orman mahsulleri, makine ve yedek parça, bilumum tarımsal maddeler ve gıdalar ile benzeri eşyanın,İthalatını ve ihracatını dahili ve harici pazarlamasını yapmak,mümessillik yapmak, <O:P></O:P>
2. Başta yurt dışından yurdumuza yönelik turistik akımı teşvik etmek ve hizmet vermek olmak üzere her nevi turistik seyahat acenteliği yapmak,yurt içinde ve yurt dışında turistik gezi ve turlar düzenlemek, <O:P></O:P>
3. Her nevi otel,motel, pansiyon, kamping, tatil köyü gibi konaklama, eğlenme, spor ve dinlenme amaçlı turizm işletmeleri kurmak, turizm amaçlı inşa etmek ve ettirmek, karavancılık yapmak ve işletmeciliğini yapmak, kurulanlara iştirak etmek, kiralamak ve kiraya vermek, araba, iş makineleri kiralamak, <O:P></O:P>
4. Devlet ve özel sektöre ait ihalelere girmek, taahhütte bulunmak, <O:P></O:P>
5. Her nevi turistik ve hediyelik eşya, kitap, broşür, spor malzemesi, denizde kullanılacak malzeme ve eşyalar, film ve fotoğraf malzemeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, turizm ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, sergiler açmak, <O:P></O:P>
6. Yukarıdaki hususlar dışında Türk Ticaret Kanunu,Türk Medeni Kanunu turizm ile ilgili kanun ve sair mevzuatın şirketimize tanıdığı bilumum haklar ile ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,<O:P></O:P>
Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işleri de yapabilir;<O:P></O:P>
a) Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususlarda yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı firmalar ile acentelik, mutemetlik, mümessillik, distribütörlük ve lisans anlaşmaları yapabilir.<O:P></O:P>
b) Yurt içinde oto alım ve satımı, otomotiv firmaları ile acentelik, mutemetlik, mümessillik, distribütörlük ve lisans anlaşmaları yapabilir.<O:P></O:P>
c) Şirket amaç ve konularının tahakkuku için, iç ve dış piyasalardan her nevi kredi alabilir, istikraz sözleşmeleri akt edebilir, gayrimenkullar üzerinde lehte ve aleyhte ipotek, irtifak, sükna hakları tesis ve bunları fek edebilir.<O:P></O:P>
d) Şirket amaç ve konularının tahakkuku için her nevi gayrimenkul ve nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.<O:P></O:P>
e) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık anlaşmaları yapabilir, kurulacak veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.<O:P></O:P>
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra genel kurulun onayına sunulacak ve şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.<O:P></O:P>
ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ<O:P></O:P>
MERKEZ:<O:P></O:P>
Madde 4- Şirketin merkezi Antalya'da dır…………………………….ANTALYA dır.Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.<O:P></O:P>
ŞİRKETİN SÜRESİ:<O:P></O:P>
Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.<O:P></O:P>
SERMAYE ve HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:<O:P></O:P>
Madde 6- Şirketin sermayesi 100.000,00-YTL kıymetindedir. Bu sermaye,her biri 1,00 YTL lira kıymetinde 100.000 hisseye ayrılmıştır.<O:P></O:P>
Bundan 20000 hisseye karşılık 20.000,00YTL lirası, ……………<O:P></O:P>
Bundan 20000 hisseye karşılık 20.000,00YTL lirası, ……………….<O:P></O:P>
Bundan 39000 hisseye karşılık 39.000,00YTL lirası, ……………….<O:P></O:P>
Bundan 20000 hisseye karşılık 20.000,00YTL lirası, ……………….<O:P></O:P>
Bundan 1000 hisseye karşılık 1.000,00YTL lirası, ………………..<O:P></O:P>
tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup,1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir.Bu hususta ilanlar ana sözleşmenin 12.maddesi gereğince yapılır.<O:P></O:P>
Hisse senetleri nama yazılıdır.<O:P></O:P>
Hisse senetleri 1,00 YTL ve katları kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe<O:P></O:P>
hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.<O:P></O:P>
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:<O:P></O:P>
Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri dairesinde <O:P></O:P>
hissedarlar arasından seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.<O:P></O:P>
İlk yönetim kurulu üyesi olarak:<O:P></O:P>
………………………<O:P></O:P>
………………………<O:P></O:P>
……………………… seçilmişlerdir.<O:P></O:P>
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.İlk yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir.Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.<O:P></O:P>
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ’NİN GÖREV TAKSİMİ:<O:P></O:P>
Madde 8- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve Şirket ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gerekir. Ancak bir veya birden fazla murahhas üyeye şirketi münferiden temsil yetkisi de verilebilir. Yönetim Kurulu Başkanı şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.<O:P></O:P>
Şirket adına imzaya yetkili olan veya olanlar ile bunların ve suretle imza atacakları ve imza dereceleri yönetim kurulunca kararlaştırılır. Tescil ve ilan edilir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Yönetim kurulu görevlerini kendisi yapabileceği gibi, bu görevlerin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir; önemli meseleler hakkında rapor vermek ve kararların uygulanmasını takip etmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Murahhas üyelerin ücretleri yönetim kurulunca tespit edilir.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:<O:P></O:P>
Madde 9- Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.<O:P></O:P>
Birden fazla denetçi seçilmesi halinde, denetçiler bir kurul oluştururlar. Müddeti sona eren denetçi yeniden seçilebilir.<O:P></O:P>
İlk Denetçi olarak;<O:P></O:P>
…………………………………………………………………ANTALYA , T.C. uyruğunda bir yıl süre ile seçilmişlerdir.<O:P></O:P>
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-35<O:P></O:P>
7 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.<O:P></O:P>
GENEL KURUL:<O:P></O:P>
Madde 10- <O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a) Davet Şekli:[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantıda davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.<O:P></O:P>
b)Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa ; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.<O:P></O:P>
c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir.Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.<O:P></O:P>
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirketin Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.<O:P></O:P>
e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.<O:P></O:P>
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI<O:P></O:P>
Madde 11- Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.<O:P></O:P>
İLAN:<O:P></O:P>
Madde 12- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin, 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.<O:P></O:P>
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun'un 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.<O:P></O:P>
HESAP DÖNEMİ:<O:P></O:P>
Madde 13-Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.<O:P></O:P>
KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:<O:P></O:P>
Madde 14- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağılır.Kurucular ve Yönetim Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara <O:P></O:P>
iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.<O:P></O:P>
İHTİYAT AKÇESİ:<O:P></O:P>
Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.<O:P></O:P>
KANUNİ HÜKÜMLER:<O:P></O:P>
Madde 16-Bu ana sözleşmede bulunmaya hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GEÇİCİ MADDE:[/B]<O:P></O:P>
7.madde ile ilk 1 yıl için yönetim kuruluna seçilenler arasında yapılan görev taksiminde,<O:P></O:P>
Yönetim Kurulu Başkanı : ………………………<O:P></O:P>
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : ………………………<O:P></O:P>
Üye : ……………………… olarak seçilmişlerdir.<O:P></O:P>
Şirketi amaç ve konusu ile ilgili olarak bilumum resmi ve hususi dairelerde, <O:P></O:P>
hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde yapılacak işlemlerde, adli ve idari mercilerde, bankalarda, defterdarlık ve vergi dairelerinde, tapu dairelerinde, gayrimenkul alım satımlarında, rehin ve terkinde, ipotek tesisi ve fekkinde, tahsilat ve tediyatlarda, ahzu kabza sulh ve ibrada, şirketi borç altına sokucu taahhüt, mukavele ve belgelerin düzenlenmesinde, her konu ve sahada Yönetim Kurulu Başkanı………………… olarak münferiden temsil ve ilzam eder.<O:P></O:P>
KURUCULAR<O:P></O:P>
Kurucunun Adı SOYADI ve İmzası <O:P></O:P>
……………………….. …………………………… ………………………<O:P></O:P>
…………………… ………………………….<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>Edited by: Mustafa Gülşen