DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
28.07.2005,PERŞEMBE<O:P> </O:P>
Avukatların vergilendirilmesi<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BİZE GÖRE / Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Gelir Vergisi Yasası'nın 65'inci maddesinde yer alan tanımlamaya göre "Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. <O:P></O:P>


Serbest meslek kazancının tespitinde tahsilat esası geçerli olmaktadır. Yasal düzenleme gereği serbest meslek erbabı faaliyeti sırasında her türlü tahsilatı için serbest meslek makbuzu tanzim etmek"le yükümlüdür. Bu bağlamda serbest meslek kazancının tespitine yönelik olarak serbest meslek makbuzlarının kayıtlara alınması önem arz etmektedir. <O:P></O:P>


Avukatlık Yasası hükümleri uyarınca ruhsat almış avukatların ülkemizde serbest meslek faaliyeti kapsamında önemli bir görevi üstlendikleri ve icra ettikleri bilinmektedir. <O:P></O:P>


Avukatlık mesleğinin özelliği dikkate alındığında, bu mesleği ifa edenlerin bir yandan ifa ettikleri işin kutsallığı ve önemi diğer yandan anayasal nitelikteki vergisel ödevlerini yerine getirirken göstermek zorunda kaldıkları özen ve titizlikleri de önem arz etmektedir. <O:P></O:P>


Vergi hukukunun kendisine özgü özellikleri de dikkate alındığında bu durum daha da dikkat çekici olmaktadır. <O:P></O:P>


Zaman zaman yetkililerin yapmakta oldukları açıklamalarda bazı meslek gruplarında faaliyet gösterenlerin yıllık beyanları tartışma konusu olmakta ve hatta bu beyanlar üzerine değişik nitelikte eleştiriler de getirilebilmektedir. <O:P></O:P>


Serbest meslek faaliyetinin icrasında karşılaşılan değişik nitelikteki sorunların göz ardı edildiği eleştirilerde gerçekçilik payını aramak ve yöneltilen eleştirilerin bir bölümünün haksızlık deyimi ile örtüşür bir özellik taşıdığını da kabullenmek gerekmektedir. <O:P></O:P>


Değerli bir meslektaşımız Gelirler Başkontrölörü Sayın A. Murat Yıldız "Tüm Yönleriyle Avukatların Vergilendirilmesi" konusunu inceleyerek özellikle avukatların kazanç tespitinde dikkate almaları gereken hususları anlaşılabilir ve de tüm ayrıntıları ile değerlendiren bir kılavuz kitap haline getirmiştir. <O:P></O:P>


Yaklaşım Yayıncılık tarafından yayıma hazırlanan ve toplam 262 sayfadan oluşan çalışma 25 ana başlık altında toplanmıştır. Şöyle ki; <O:P></O:P>


. Avukatlık faaliyetinden elde edilen kazançların mahiyeti ve özellikleri, <O:P></O:P>


. Serbest meslek faaliyetinin unsurları, <O:P></O:P>


. Serbest meslek erbabı, <O:P></O:P>


. Avukatların mükellefiyetle ilgili ödevleri, <O:P></O:P>


. Serbest meslek kazancının tespiti, <O:P></O:P>


. Avukatlara yapılan ödemelerde vergi tevkifatı, <O:P></O:P>


. Avukatlarda geçici vergi, <O:P></O:P>


. Dava sonucunda mahkemelerce takdir edilen vekalet ücretlerinin vergisel boyutu, <O:P></O:P>


. Avukatların elde ettiği serbest meslek kazançlarının beyanı ve vergilendirilmesi, <O:P></O:P>


. Avukatlar tarafından elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, <O:P></O:P>


. Avukatların avukatlık faaliyetinden elde ettikleri kazançların yanı sıra elde ettikleri gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi, <O:P></O:P>


. Avukatların avukatlık faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların yanı sıra elde ettikleri menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi, <O:P></O:P>


. Avukatların borsadan elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi, <O:P></O:P>


. Gelir vergisinde beyanname ile bildirilecek gelirden yapılabilecek indirimler, <O:P></O:P>


. Yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek vergiler ve iadesi, <O:P></O:P>


. Avukatların yararlanamayacağı vergisel teşvikler, <O:P></O:P>


. Yıllık beyannamenin doldurulması ve eklenecek belgeler, <O:P></O:P>


. Avukatlar tarafından elde edilen kazançların beyanına ilişkin örnekler, <O:P></O:P>


. Avukatların kazançlarının katma değer vergisi karşısındaki durumu, <O:P></O:P>


. Avukatlarda stopaj yükümlülüğü ve muhtasar beyanname, <O:P></O:P>


. Avukatlarda damga vergisi mükellefiyeti, <O:P></O:P>


. Avukatlık tabelalarının ilan ve reklam vergisi karşındaki durumu, <O:P></O:P>


. Avukatlık ortaklarının vergilendirilmesinde özellikli durumlar, <O:P></O:P>


. Avukatların vergilendirilmesine yönelik örnek muktezalar, <O:P></O:P>


. Avukatların vergilendirilmesine yönelik örnek yargı kararları, <O:P></O:P>


çalışmanın sonuna eklenen kaynakça ise özellikle mesleki faaliyette bulunan avukatların her alanda yararlanabilecekleri çalışmaları içermektedir. <O:P></O:P>


Söz konusu çalışmayı edinmek isteyenler "Yaklaşım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bülten Sokak No: 54 06700 Kavaklıdere-Ankara" adresine bizzat başvurabilecekleri gibi (0312) 468 76 46 telefon veyahut da (0313) 468 72 13 faks aracılığı ile de istemde bulunabilirler. Bu bağlamda "e-mail: yaklasım@yaklasım.com veya www.yaklasım.com ortamında da talepte bulunmak mümkündür.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>