DÜNYA
25.07.2005,PAZARTESİ
Genel kurul toplantılarında komiser görevlendirilmesi


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

"Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri"nin görev, yetki ve nitelikleri ile bunlara yapılacak ödemeler ayrı bir yönetmelik ile belirlenmiş bulunmaktadır.


Yönetmeliğin sekizinci maddesi hükmü gereği olarak "Anonim şirketlerin kuruluş, olağan, olağanüstü ve imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu toplantıları ile ortak sayısı yirmiden fala olan limitet şirketlerin genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması zorunludur..." Bu bağlamda "Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar muteber değildir."


Komiserin toplantıda hazır bulunabilmesi için, toplantının yer, gün ve saatini bildirmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önceden örneği yönetmelik ekinde bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir dilekçe ile başvurunun "İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü"ne yapılmış olması gerekmektedir.


Ancak genel kurul; denetçiler veya tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılmış bulunuyorsa, bu takdirde başvuru dilekçeleri bunlar tarafından imzalanacaktır. Başvurunun on günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi başvuru merciinin uygun görüşüne bağlıdır.


Genel kurul toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde komiser görevlendirilmesinde bir aksaklığa yol açılmaması için toplantıya davet işlemlerine başlamadan önce gün alınması hususunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi başvuru makamına ait bulunmaktadır.


Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


. Genel kurul ile ilgili şirket yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden şahsın imza sirküleri,


. Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri ile toplantıya çağrılanların göreve seçildiklerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,


. Genel kurulun azlık tarafından toplantıya çağrılması halinde kendilerini yetkili kılan mahkeme kararının bir örneği,


. Gündem,


. Komiser ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,


dilekçeye eklenmek zorundadır.


Toplantının yetkili organ ve kişi tarafından davet edilmediğinin anlaşılması halinde komiser görevlendirilmez.


Mevcut düzenleme çerçevesinde toplantıların mesai günleri içinde yapılması esastır. Hafta tatillerinde genel kurulun yapılması yetkili makamın uygun görüşüne bağlıdır.


Dini ve milli bayram günlerinde ise görevlendirme ve dolayısıyla genel kurul toplantıları yapılamaz.


Toplantı eğer yurtdışında veya Ankara Büyükşehir Belediye hudutları içinde ise başvurunun "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-İç Ticaret Genel Müdürlüğü"ne yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda komiser görevlendirme yetkisi genel müdürlüğe ait bulunmaktadır. Ancak genel müdürlükçe belirlenen ilkeler çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde yapılacak toplantılara Ankara "İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü" tarafından görevlendirme yapılabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları dışındaki yerler ile diğer illerde yapılacak toplantılar için başvuru "İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü"ne yapılır, ancak bu toplantılarda komiser görevlendirme yetkisi valiliklere aittir.


Valiliklerin yetki vermesi halinde aşağıdaki nitelikleri haiz memurlar arasından görevlendirme ilgili kaymakamlıklarca yapılabilmektedir. Şöyle ki;


. Görev unvanına bakılmaksızın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya il müdürlüklerince düzenlenen eğitime katılmış ve bu eğitim sonunda bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olan,


. Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine sahip bulunan,


. En az lise ve dengi okul mezunu,


kişilerden kaymakamlarca komiser ataması yapılabilir.


Şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilen komiserlerin zaruri giderlerini karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanunu'nun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının iki katı; resmi tatil günleri için üç katı ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle ilgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve yasal kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar Ankara'da "İç Ticaret Genel Müdürlüğü" adına, diğer illerde "İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü" adına Kamu Haznedarlığı uygulamasına yönelik olarak bankalarda açılan hesaplara yatırılır.


Toplantı mahalline gidiş ve dönüş ilgili şirket tarafından sağlanacak araçla yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde yol giderleri gider belgeleri ibraz edilmek koşuluyla ilgili şirket tarafından karşılanır. Ancak kendi aracıyla gidilmiş veya gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz.


Genel kurul toplantılarının komiser görevlendirilmesinden sonra herhangi bir nedenle ertelenmesi veya yapılmaması halinde yapılan ödeme şirkete iade edilmez.