DÜNYA
25.07.2005,PAZARTESİ
Mali hukuk alanında yeni yayınlar


HUKUKA GÖRE / Dr. A. Bumin Doğrusöz


Uzunca bir süredir yeni yayınları duyuramamış olmamız sebebiyle bende duyurulmayı bekleyen değerli çalışmaların bir kısmını geçen yazımda tanıtmaya çalışmıştım. Bu yazımda da, tanıtamadığım diğer çalışmaları duyurmak istiyorum.


Bu yazımda tanıtmak istediğim ilk eser, Maliye Müfettişi Osman Saraç tarafından kaleme alınmış bulunan "İhracatta Devlet Yardımları" adlı kitap. Kitapda "Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşmasına ve Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik teşvikler", "AR-GE'ye yönelik teşvikler", "yurtdışı fuar katılımlarına yönelik teşvikler", "yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesine yönelik teşvikler", "çevre maliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvikler", "pazar araştırması ve eğitim yardımına yönelik teşvikler", "istihdam yardımı desteği", "yurtdışında ofis, mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvikler" ile "ihracat ve ihracat sayılan teslimlere yönelik vergi, resim ve harç istisnası" ayrı ayrı bölümler halinde irdelenmekte.


Duyuracağımız ikinci kitap ise, Gelirler Başkontrolörü Cahit Yerci tarafından kaleme alınmış bulunan "Gümrük Mevzuatı Dahil Tüm Yönleriyle İthalatta KDV" isimli çalışma. Kitap özellikle ithalatçılar, gümrükçüler, ithalatla ilgili vergisel işlemleri takip eden meslek mensupları için son derece önemli bir kaynak. Bilindiği gibi, gümrük vergileri ve gümrükte yapılan vergilendirme işlemleri, Vergi Usul Kanunu'na tabi değildir. Konu tamamiyle Gümrük Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Yazar da konuyu, gümrük mevzuatı açısından değerlendirerek, özellikle ceza, itiraz, yargısal yollara başvuru gibi konuları da kitabına dahil ederek, bu alandaki bir boşluğu doldurmuş.


Tanıtacağımız üçünü kitap ise, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi Arif Temir ile SSK Müfettişi İsa Karakaş tarafından kaleme alınmış bulunan "SSK ve İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları" adlı kitap. Konu özellikle ceza ve itiraz yolları ve usulleri ağırlıklı olarak değerlendirilmek suretiyle kaleme alınmış. Ancak kitapda, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nun dışında bu alana ilişkin diğer kanunlara (örneğin, Basın ve Deniz İş Kanunları, İşsizlik Sigortası, Bağ-Kur Kanunu, İş-Kur ve Terörle Mücadele Mevzuatları gibi) göre kesilen cezalar ve ihtilaflarda değerlendirme kapsamına alınmış. Kitap, monografik bir çalışma olarak kendi alanında bir hayli kapsamlı hazırlanmış, emsal içtihatlar ve dilekçe örnekleri ile, adeta bir temel eser ortaya çıkmış.


Buraya kadar aktardığımız kitapların tamamı Yaklaşım Yayınları arasında yayınlandı. Dolayısıyla bu kitapları edinmek isteyenler, yayıncı kuruluşun 0312.4687646 numaralı telefonlarına müracaat edebilirler.


Tanıtacağımız dördüncü eser ise, Yrd. Doç. Dr. G. Kürşat Yerlikaya tarafından kaleme alınmış bulunan "İhtirazi Kayıtla Beyan ve Yargı Yolu" adlı çalışma. Bilindiği gibi ihtirazi kayıt konusu, vergi hukukunda en çok tartışılan ve zaman zaman duraksamalara yol açan konulardan biri. Bu duraksama ve tartışmaların bir kaynağı da çelişkili yargı kararları. Doktora öğrenciliğinden titizliği ve araştırmacılığı ile tanıdığımız Yerlikaya, bu çalışmasında da konuyu, aynı nitelikleri ile çıkan ihtilafların ve yargı kararlarının ışığında irdelemiş. Kitapta konu, vergilendirme işlemleri ve beyanname türleri açısından ayrı ayrı incelenmiş ve konunun yargılamanın aşamalarına etkisi de ayrıca ele alınmış. Bildiğimiz kadarı ile konuyu kitap boyutuna taşıyan ilk ve tek çalışma. Kitap vergi hukuku, idare hukuku ve idari yargılama hukuku üzerinde çalışanların görmezden gelemeyeceği bir kaynak. Bu eseri edinmek isteyenler ise, yayımcı kuruluş olan Kazancı Kitapçılık'ın 0212.4580343 veya 0212.4584310 numaralı telefonlarına müracaat edebilirler.


Bu arada, geçtiğimiz aylarda kamu oyuna açıklanarak görüş toplanan Ticaret Kanunu Tasarı Taslağı'nı bulamayanlara veya web sayfasından hacmi dolayısıyla indirmek mümkün olmuyor diyenlere de bir haber. Ticaret Kanunu Tasarı Taslağı, gerekçeli ve mevcut kanunla mukayese tablolu olarak, Av. Mehmet Akuğur tarafından "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" adı altında kitap olarak yayınlandı. Edinmek isteyenler yayıncı kuruluş olan Vedat Kitapçılık'ın 0212..5166839 veya 0212.2401254 numaralı telefonlarına müracaat edebilirler.


Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar tasarıya yapılan eleştirilerini ve tasarı hakkındaki görüşlerini Adalet Bakanlığı'na iletti. Bu görüşlerin bir kısmı, kurum veya kuruluşların web sayfasında yayınlandı. Bu arada tasarıya ilişkin görüş ve eleştirilerini Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler" adı altında yayınladı. Tasarıyı hukuksal eleştirileri ile birlikte analiz etmek isteyenler ise Sayın Moroğlu hocanın bu çalışmasını, İstanbul Barosu'ndan edinebilirler.