DÜNYA
21.07.2005,PERŞEMBE
Mali hukuk alanında yeni yayınlar

HUKUKA GÖRE / Dr. A. Bumin Doğrusöz

Güncel konular dolayısıyla yeni yayınları bir süredir duyuramamıştık. Dolayısıyla duyurulması gereken yayınlar da birikti. Aşağıda ve izleyen yazımda bu yayınları kısa kısa tanıtmaya ve duyurmaya çalışacağım.


Gelir ve kurumlar vergisi kanunları ile Vergi Usul Kanunu'na ilişkin Danıştay kararları pek çok dergide yar alırken ve hatta kalın kitaplar halinde derlenerek yayınlanırken, diğer vergilere ilişkin Danıştay kararlarına ulaşma konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değildir. İşte bu ihtiyacı değerlendiren Danıştay Tetkik Hakimleri İbrahim Topuz ile Kadir Özkaya, "Seçilmiş Danıştay Kararları" adlı çalışmasında, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi ve gümrük vergisi ile ilgili Danıştay kararlarını derlemişler. Kitapta 1995-2004 arasında verilmiş ve emsal olabilme özelliği bulunan pek çok karara yer verilmiş. Ancak kitapta karar seçiminde kullanılan ölçütlerin vurgulanmamış olması ve ayrıntılı bir fihriste yer verilmemiş olması, bir eksiklik. Ancak kitap bu eksikliklerine rağmen, kapsadığı alanlarda büyük bir boşluğu dolduruyor.


Vergi ve diğer idari davaların açılmasında, davanın görevli ve yetkili mahkemede süresinde açılması kadar, dava dilekçesinin de usulüne uygun olması gerekir. Dava dilekçesinin usulüne uygun olmaması veya davanın usulünce açılmamış olması, bazen dilekçenin reddi, bazen de davanın reddi gibi hak kayıplarına yol açan sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle, vergi yargısı ve idari yargı ile ilgilenenlerin önemle dikkate alması gereken bu konuya ilişkin olarak yayımlanan bir kitabı da duyurmak istiyorum. Vergi Mahkemesi Hakimleri Ahmet Tombul ve Ali Akdemir ile Danıştay Tetkik Hakimi Nihat Toktaş tarafından kaleme alınmış bulunan "Vergi Davaları ve Diğer İdari Davalarda Dilekçe Red Sebepleri" adlı kitap da bu alandaki büyük bir boşluğu doldurdu. Kitap, konuyu sadece dava açılması aşaması ile ilgili olarak değil, aynı zamanda davanın temyiz, itiraz, karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi aşamaları ile ilgili olarak hazırlanacak dilekçeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmış. Üç yazar da hakim olunca, doğal olarak kitap ağırlıklı olarak konuya ilişkin yargı kararlarının ışığında kaleme alınmış ve her bölümün sonuna konuya ilişkin yargı kararlarının özetleri de eklenmiş. Kitapta ayrıca, usulünce hazırlanmış dilekçe örneklerini de bulmak mümkün.


Mali hukuk alanında kaleme aldığı pek çok kitap ve makalesinden tanıdığımız Maliye Başmüfettişi Doç. Dr. Ahmet Erol tarafından kaleme alınmış ve sadece meslek mensuplarını değil, hemen her yurttaşı ilgilendiren bir kitaptan da söz etmek istiyorum. Kitabın adı, "Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hukuku". Kitapta, bilgi edinme hakkı ve ilgili mevzuatı, başvuru yöntemleri, dilekçe koşulları, incelenemeyecek dilekçeler ve bilgi verilemeyecek haller, sonucun bildirilmesi, bilgi isteme talebinin reddi ve başvuru yolları gibi konular incelenmiş. Kitapta ayrıca konuya ilişkin mevzuatı ve dilekçe örneklerini de bulmak mümkün.


Duyuracağımız bu kitap ise, adından dolayı sadece avukatları ilgilendiriyormuş gibi gözükse de, aslında tüm serbest meslek kazancı sahiplerini ilgilendiriyor. Kitap sadece avukatları odak noktası alarak kaleme yazılmış. Sözünü ettiğimiz kitap, Gelirler Başkontrolörü Murat Yıldız tarafından kaleme alınmış bulunan "Tüm Yönleriyle Avukatların Vergilendirilmesi". Kitapta, serbest meslek erbabının vergi mevzuatı açısından tabi olduğu hükümler, defter ve belge düzeni, yıllık gelir vergisi, stopaj, geçici vergi, KDV, KDV tevkifatı, damga vergisi ve avukatların diğer gelir unsurlarında sağladıkları gelirlerin serbest meslek kazancı ile birleşmesi ve etkileri gibi konular ayrıntılı olarak incelenmiş. Kitapta avukatların mesleklerini ortak avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığı şeklinde ifa etmelerinin de vergisel sonuçları ayrıca incelenmekte.


Bugünkü yazımızda duyuracağımız son kitap ise, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Tuncay Songür tarafından kaleme alınmış bulunan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" adlı çalışma. Kitap bir şerh biçiminde kaleme alınmış, kanun maddeleri aktarılırken, her maddenin altında gerekçesine, Rekabet Kurulu'nun ilgi tebliğlerine, Rekabet Kurulu kararlarına (özetlerine) yer verilmiş. Kitapta ayrıca Rekabet Kurulu'nun bütün tebliğlerine (yürürlükten kalkanlar dahil), Rekabet Kurulu'nun idari para cezası rejimi ile kurulun değişik sektörlere ilişkin görüşlerine (raporlara) da yer verilmiş. Rekabet hukuku ile ilgilenenlerin masalarında bulundurmaları gereken bir temel başvuru kaynağı niteliğinde.


Buraya kadar aktardığımız kitapların tamamı Yaklaşım Yayınları arasında yayınlandı. Dolayısıyla bu kitapları edinmek isteyenler, yayıncı kuruluşun 0312.4687646 numaralı telefonlarına müracaat edebilirler.