Yeni istihdam teşviki ve temel esasları</font>

İstihdam
teşviklerinin finansmanı, "İşsizlik Sigortası" fonlarından sağlanırken
oluşturulacak ilâve –ek- istihdam nedeniyle de tekrar aynı sigorta
fonlarına ek kaynak dönüşünün dikkate alınması gerekiyor. Belki
denebilir, "kepçeyle verdiğini kaşıkla değil çay kaşığıyla (!) yavaş
yavaş tekrar toplamaya çalışmak" ne kadar doğru. Bence bu işlem doğru;
çünkü yumurtlayan tavuk sayısı artmıyor, tersine kriz nedeniyle sürekli
tükenme sürecine girmişse; bu olumsuz sürecin durdurulması, hatta
pozitif ya da olumlu dönüşümün aşısının yapılması gerekiyor. İşte "yeni
istihdam teşvikleri" de bunun için yasakoyucunun önüne gelmiş ve yoğun
bir iradeyle yasalaşmıştır. Ve yeni oluşan bu temel yapı, ekonomimizin
beklentilerine de uygundur.</font>


Yeni istihdam teşviklerini düzenleyen 5921
sayılı Yasa'yla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen
"geçici 9'uncu maddesinde" öngörülen prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait
tutarın altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağına
ilişkin hükümdeki "sigorta primi işveren hissesi teşvikinden
yararlanılabilmesi" için, işe alınan sigortalılar yönünden aşağıda
belirtilen şartlar yanında, ayrıca 2009/Nisan ayına ilişkin olarak
düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı
sayısına ilâve olarak işe alınmış olmaları gerekmektedir. </font>


Temel (baz) alınacak sigortalı sayısının
tespiti sırasında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar
da toplam sigortalı sayısına dâhil edilecektir. </font>


Bunun yanında aday çırak, çırak ve
isletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi
tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı
maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık
prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanun'un 82'nci maddesine göre
belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar, toplam
sigortalı sayısına dâhil edilmeyecektir. </font>


4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanunu'nun
geçici 9'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi
teşvikinden, kapsama giren her bir sigortalı için, işe girdiği tarihten
itibaren altı ay süre ile yararlanılabilecektir. Sigorta primi işveren
hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalılar yönünden
teşvikin koşullarını sıralayacak olursak; </font>


a) Sigortalının 18.08.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında işe alınmış olması; </font>


b) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde SGK'ya verilen APHB (aylık prim ve hizmet belgeleri)nde kayıtlı olmaması; </font>


c) Fiilen çalışması gerekmektedir. </font>


İşyerleri yönünden teşvikin koşulu ise; 2009
Nisan ayına ilişkin olarak düzenlenmiş APHB (aylık prim ve hizmet
belgesi)'nde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması;</font>


Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve
sigortalı, işyeri ve işveren nitelikleri bakımından maddede belirtilen
istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir. </font>


Kapsama giren sigortalıların fiilen
çalıştıkları sürelere ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet
belgeleri (APHB), 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle kuruma
verilecektir. 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle yasal
süresi içinde kuruma verilmiş olan APHB'lerinden dolayı tahakkuk etmiş
sigorta primlerinin, işveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası
Fonu'ndan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin gerek 5921 sayılı
kanun numarası seçilmek suretiyle, gerekse diğer kanun numaraları veya
kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş APHB'lerinden dolayı tahakkuk
etmiş sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmayan işveren hissesine isabet
eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir. </font>


Bir işçi hakkında sadece tek teşvikten
yararlanılabilmesi, istihdam teşviklerde ana ilkedir. İşverenlerce, bu
husus gözetilerek işyerinin teşvik stratejisi belirlenmelidir.</font>
Yeni Şafak / Tahsin Sınav
</font>