Son ilave istihdam teşviki</span>Resul KURT / </span>İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK</span>

info@resulkurt.com18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 5921 sayılı İssizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun'un 2'nci maddesi ile, 4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanunu'na
geçici 9'uncu madde eklenmişti.

Maddede öngörülen sigorta primi
işveren hissesi teşvikinden, kapsama giren her bir sigortalı için, işe
girdiği tarihten itibaren altı ay süre ile yararlanılabilecektir.

Teşvikin koşulları

4447
sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren
hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden;

- 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- Fiilen çalışması gerekmektedir. İşyerleri yönünden ise;

-
2009/Nisan ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet
belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

Şartlarının
birlikte gerçekleşmiş olması ve sigortalı, işyeri ve işveren
nitelikleri bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer
almaması gerekmektedir.

17/8/2009 ve önceki tarihlerde işe alınan
sigortalılar ile halihazırdaki mevcut düzenlemeye göre 1/1/2010
tarihinden sonra işe alınan sigortalılardan dolayı söz konusu teşvikten
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

18/8/2009 ila 31/12/2009
tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı anılan kanunda
öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı
tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek yeni işe alındığı işyerinden,
gerekse farklı bir işyerinden SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

3308 sayılı kanunda
belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören
öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri
sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı
çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı
kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt
sınırına kadar olanlar hakkında yalnızca kısa vadeli sigorta kolları
hükümleri uygulandığından, işe alındığı tarihten önceki üç aylık
dönemde yukarıda açıklanan sigortalılık hallerinden dolayı haklarında
yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan
sigortalılardan dolayı söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanılması
mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerin, 18/8/2009 ila 31/12/2009
tarihleri arasında işe almış oldukları sigortalıların işe alındığı
tarihten önceki üç aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı olup olmadığı hususunu, www.sgk.gov.tr
adresinden "çalışan", seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen "hizmet
hesabı" seçeneği vasıtasıyla, sigortalıların TC kimlik numaralarını
girerek tespit etmeleri gerekmektedir. "Hizmet hesabı" seçeneği
vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, sigortalının işe
alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde prim ödeme gün sayısına
rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çeşitli nedenlerle
(istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalışmasının
bulunmamasına rağmen, gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde,
bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan dolayı söz konusu
teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Fiilen çalışma şart

4447
sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren
hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının ay içinde
fiilen çalışmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan kanunda
öngörülen diğer şartlara sahip olmasına rağmen ay içinde çeşitli
nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış
olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen
çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı söz konusu
teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Primler süresinde ödenmeli

Kapsama
giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelere ilişkin düzenlenecek
aylık prim ve hizmet belgeleri, 5921 sayılı kanun numarası seçilmek
suretiyle kuruma verilecektir. 5921 sayılı kanun numarası seçilmek
suretiyle yasal süresi içinde kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet
belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren
hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmesi
için, aynı aya ilişkin gerek 5921 sayılı kanun numarası seçilmek
suretiyle, gerekse diğer kanun numaraları veya kanun numarası
seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk etmiş sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden
kısmı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmayan işveren hissesine
isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir.

İşveren
tarafından ödenmesi gereken (İşsizlik Sigortası Fonu'ndan
karşılanmayan) tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma,
gerekse İssizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması gereken kısma
isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil
edilecektir.

4447 sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde
öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi
için, işe alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen şartlar
yanında, ayrıca 2009/Nisan ayına ilişkin olarak düzenlenmiş olan aylık
prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe
alınmış olmaları gerekmektedir. Baz alınacak sigortalı sayısının
tespiti sırasında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar
toplam sigortalı sayısına dahil edilecek, buna karsın aday çırak, çırak
ve isletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi
tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı
maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık
prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre
belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar toplam
sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.

Alt işverenler de, 4447 sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde öngörülen teşvikten,

Gerekli
koşulların sağlanmış olması halinde yararlanabileceklerdir. İşveren
hissesi sigorta prim teşvikinden ortalama sigortalı sayısına ilave
olarak yeni işe alınan ve maddede öngörülen niteliklere sahip
sigortalılardan; hangi aracının, kaç sigortalıdan dolayı yararlanacağı
hususu ise asıl işveren tarafından değerlendirilecektir.

Yapılan
kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği tespit edilen işyerleri, tespitin yapıldığı aydan başlamak
suretiyle 4447 sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde öngörülen
işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaklardır.

Dünya G.
</span>