<blockquote id="" style="padding: 0pt; clear: left;">
<div>İstanbul
ve Tekirdağ illerinde selden zarar görenlerin vergi ödeme sürelerini
uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkili. İşyerleri beyannamelerine göre
tahakkuk eden vergi vadelerin bitim tarihinden itibaren bir yıl süreyle
uzatılabiliyor.</span>
</div>
<div></div>
<div>SORU: </span>Yaşadığımız
sel felaketi dolayısıyla uğradığımız zarar büyüktür. Her ne kadar
Maliye Bakanlığı vergi ödemeleri ile beyanname verme sürelerini bir ay
uzatmış bulunuyorsa da bu durum yeterli değildir. Bizim tüm
varlıklarımız ve mallarımız selde zayi oldu. Eğer bizim vergi
borçlarımız silinmez ise bizim felaket sonrasında bu borçlarımızı
ödememiz mümkün olmayacaktır.</span></div>
<div>YANIT: </span>Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15.09.2009 tarihinde
yapılan açıklamaya göre; Vergi Usul Yasası'nın 13'üncü maddesinde
mücbir sebep halleri ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep sayılan
haller nedeniyle bölge, il, ilçe mahal veya afete maruz kalanlar
itibariyle mücbir sebep hali ilan etme ve vergi ödevlerini yerine
getiremeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu bağlamda Vergi Usul Yasası'nın 111'inci maddesinde beyannamelerin
verilme süreleri ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden
vergilerin ödeme sürelerini uzatma yetkisi tanınmıştır.</span></div>
<div>08.09.2009 tarihinde İstanbul ve
Tekirdağ illerinde başlayan yağmur nedeniyle meydana gelen sel
felaketinden zarar gören mükelleflerin durumu Vergi Usul Yasası'nın
mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir.</span></div>
<div>Bu nedenle sel felaketine maruz
kalan mükelleflere, 08.09.2009'da başlayıp 30.09.2009 tarihine kadar
vermeleri gereken beyannamelerini Ekim 2009 ayında verilecek
beyannameler ile birlikte vermeleri imkânı getirilmiştir. Aynı şekilde
bu beyannameler üzerine ödenecek vergilerin ödeme süresi de Ekim 2009
ayında verilecek beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme
süresinin bitim tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan sel
felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya
idarece tarh edilen ve vadesi 08.09.2009 ila 30.09.2009 tarihlerine
rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süresi de vade tarihinden itibaren
bir ay süre ile uzatılmıştır.</span></div>
<div>Bu uygulamadan yararlanmak isteyen
mükelleflerin 30.09.2009 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine
bir dilekçe ile başvurmaları ve başvuru sırasında selden zarar
gördüklerini ispat eden belgeleri( itfaiye raporu, polis tutanağı gibi)
ibraz etmeleri gerekmektedir. </span></div>
<div>Vergi Usul Yasası'nın 15'inci
maddesinin son fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı'nın vergi türleri ve
işyerleri itibariyle, beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname
verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun
kaldırılması yetkisi de bulunmaktadır.</span></div>
<div>Aynı yasanın 111'inci maddesinin
son fıkrası hükmü gereği olarak da Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali
ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin ödeme süresi afet tarihinden
sonraya gelen her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile mücbir
sebep hallerinde verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen
vergilerin ödeme sürelerini vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami
bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu yetki; bölge il, ilçe ,mahal,ve
afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi
türleri itibariyle farklı süreler tespit etmek suretiyle de
kullanılabilir. (V. Seviğ)

Referans / Veysi Seviğ / Bumin Doğrusöz
</span></div>
</blockquote>