16.09.2009

<DIV =normal id=HaberDetay>
Türmob tarafından Form Ba ve Bs’ lerin bir başkanlar kurulu gündemine taşınması ve tartışılmaya açılması yerinde ve isabetli olmuştur.
Evet Gelir İdaresi tarafından; geçmişte müşterek yapılan toplantılarda da altı çizilerek ifade edildiği üzere sahte fatura ve belge ile mücadelede, kayıt dışılığın önlenmesinde bir otokontrol müessesesi olarak kullanıldığı ve bu uygulamadan vazgeçmelerinin asla söz konusu olamayacağı dolayısıyla Form Ba ve Form Bs ‘ lerin verilmeye devam olunacağı kesinlik kazanmıştır.
Kuşkusuz idarenin bu kesin tutumu mesleğin uygulayıcıları olarak bizler tarafından anlayışla karşılanmalıdır. Esasen öyle de olmuştur. Ancak başlangıçta yıllık olarak istenilen söz konusu formlar artık aylık olarak düzenlenmekte ve at olduğu ayı takip eden 35 gün içinde düzenlenerek verilmektedir. Meslek mensubu için aslında bir ANGARYA’ dan başka bir şey olmayan bu formları veriyoruz. Vermeye de devam edelim. Ancak Gelir İdaresi ‘ de bizim makul ve haklı taleplerimizi yerine getirsin.
1) Form Ba ve Bs’ ler yıllık olarak verilsin. GİB. Yıllık olarak verilen beyanlar
üzerinden yapacağı kontrollerde verim düşüklüğünden söz ediyor ise bu defa en azından formların Geçici Vergi Beyan dönemlerine paralel hale getirilmesi sağlansın.
2) Aslında herhangi bir vergi kayıp veya ziyaına sebep olmayan ve mükellefin kendi iradesi ile verdiği “ Düzeltme Beyannameleri “ için uygulanan usulsüzlük cezaları tamamen kaldırılsın. Hiç kuşkusuz bu şekilde verilen düzeltme beyannameleri sonucunda cezaya muhatap olan vergi mükellefi ile meslek mensubu karşı karşıya gelmekte ve meslek mensubu mükellefi ile sorun yaşamaktadır.
3) VUK mükerrer 355 inci maddesinde yapılan düzenleme ile düzeltme beyannameleri için uygulanmakta olan cezaların haksızlığı ortadadır. İdare de bunun farkında olmalı ki, beyan süresini takiben ek süreler ihdas etmiş bulunmaktadır. Ancak bu vaziyeti kurtarmaya yönelik tutum meslek mensubunu tatmin etmekten uzaktır ve adaletsizliği ortadan kaldırmamıştır. O nedenle; yine GİB düzeltme beyanlarında da ceza uygulamasında ısrarlı olacak ise;
a) Tıpkı KDV beyannamelerinde söz konusu olduğu gibi takvim yılını aşmayan düzeltmelere ceza kesilmemelidir. Veya
b) Yasa ile belirlenen ek süreler yeniden gözden geçirilmeli ve 10 günlük süre en azından 60 güne çıkarılmalıdır.
4) Ayrıca, birbirleriden ayrı ayrı düzenlenen Form Ba ve Form Bs’ ler tek bir bildirimde birleştirilmelidir.
Sonuç olarak; GİB; bizlerin meslek örgütü olarak istedikleri veya daha doğrusu yükledikleri her türlü Angarya’ yı boynu bükük kabul eden ve yerine getirmek zorunda olan bir kesim olduğumuz düşüncesinden artık vazgeçmelidir. Türmob ve o’ na bağlı YMM ve SMMM Odalarının kararlılığını görmelidir.
SAMSUN SMMMO BAŞKANI
AHMET HAYVALI

BU YAZI 16.09.2009 TARİHİNDE HALK GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR.