İşe girdiği halde isteğe bağlı ödemeye devam eden emekli olur</font></span></font>
</font></span></font>
İsteğe
bağlı sigortalı iken işe girenin isteğe bağlısı sona erer ama kişi buna
rağmen isteğe bağlı sigortaya prim ödemeye devam etmiş ise ödediği
isteğe bağlı sigorta primleri geçerlidir… SSK tarafından iptal edilmesi
hatalı olup, ödenen bu primlerle SSK’dan emekli de olunabilinir…</font></font></span>
</font></font></span>
</font></font></span>
Ali
bey, 1963 doğumluyum ve 1979 yılında SSK’lı oldum, 1996 yılında kadar
da çalıştım. Bu arada sigortalı olmadan evvel ifa ettiğim 20 aylık
askerliğimi de ödedim. İşten çıktıktan sonra 1996 yılında isteğe bağlı
SSK’ya başladım. 1 Kasım 1998 gününe kadar da aralıksız ödedim, o gün
bir işe girdim ve işe girdiğim için isteğe bağlı SSK sigortamın
durdurulmasını istedim. Ardından 10 gün kadar çalıştıktan sonra işten
çıktım ve isteğe bağlı primlerini gidip SSK’ya her ay ödemeye devam
ettim, 2004 yılında da yeteri kadar prim ödeme günüm olunca ödemelere
ve isteğe bağlı sigortaya son verdim. 2007 yılında da 44 yaşını
tamamlayınca da SSK’dan emeklilik için dilekçemi verdim. Bir müddet
sonra SSK’dan gelen cevapta 1998 ile 2004 arasındaki isteğe bağlı prim
ödemelerimin iptal edildiği ve bu nedenle gerekli olan 5000 günümün
kalmadığı için emekliliğimin reddedildiği yazıyordu. Mevlüt Akıncı</font></font></font>
</font></font>
Sayın
okurum, SSK veya yeni adıyla SGK’nın hangi müdürlüğü bu işlemi yapmışsa
hata etmiş. En baştan ifade edeyim, aşağıda yazacağım bilgilere göre
SGK’ya itiraz edin, itirazınız reddedilirse de gidip dava edin. </font></font>
</font></font>
Sizin
isteğe bağlı prim ödediğiniz 1998-2004 yılları arasında isteğe bağlı
sigortaya prim ödemesinin yasal dayanağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 85 inci maddesi idi.</font></font>
Bu maddenin 1998 yılındaki düzenlemesine göre; </span></font></font></font>
</span>“Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için:</span></font></font></font>
</span>A)- a) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belirten bir yazı ile Kuruma müracaatta bulunmak,</font></font></span></font>
</span>b) Müracaat tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş olmak,</font></font></span></font>
</span>c)
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve
buralardan kendi çalışmalarından do*layı aylık bağlanmamış olmak,</font></font></span>
</font>
</span>d)
İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini be*lirten müracaatının
Kurumca alındığı tarihi takip eden ay* başından başlayarak, her yıl
için 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,</font></font></span>
</font>
</span>Şarttır.</font></font></span></font>
</span>B)
a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler gösterge
tablolarındaki derece ve kademelerden hangisi üzerinden prim
ödeyeceklerini tespit ederek Kuruma bildirirler.</font></font></span>
</font>
</span>b)
Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 360 günlük prim ödeyenler
yazılı talepte bulunmak şartıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından
itibaren prim hesabına esas derece ve kademesini en çok bir derece
yük*seltebilir.</font></font></span>
</font>
</span>c) İsteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gerekir.</font></font></span></font>
</span>Ait
olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu
tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.”</font></font></span>
</font>
</font></font></span>
denilmekte
olup, isteğe bağlının bitişi yani sona erişi ile ilgili bir yasal
düzenleme yoktur. O tarihlerde (2003 yılına kadar) isteyenler prim
borcunu ödüyor istemeyen de ödemiyordu.</font></font></font></span>
Öte
yandan, isteğe bağlı SSK sigortası 1998 yılında, durdurma dilekçesi
verince, emeklilik dilekçesi verince, işe girince veya vefat edince
sona eriyordu.</font></font></font></span>
</font></font></span>
<b style="">***Primlerini düzenli ödeyenlerin isteğe bağlısı geçerlidir </font></font>[/b]</font>
Bazen
öyle durumlar olur ki kişi hem SSK’lı olarak bir işe girmiş hem de
isteğe bağlı sigorta primi ödemiştir. İşte bu gibi durumlar için de
zamanın SSK Genel Müdürlüğü 12-63 ek Sayılı Genelgeyi yayınlayarak
duruma açıklık getirmişti.</font></font></font></span>
Bahsi geçen genelgeye göre;</font></font></font></span>
</font></font></span>
“506 sayılı Kanunun 85 nci maddesi uyarınca </span>isteğe bağlı </span>sigortaya
devam edenlerin; kimi hallerde isteğe bağlı sigortalılığın başladığı
tarihte, kimi hallerde de isteye bağlı sigortalılığın devam ettiği
sürede, mecburi sigortaya veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi
çalışmalarının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, isteğe bağlı
sigortalılıkları iptal edilmektedir. Ancak, hizmet çakışmalarının
genellikle ilgililerin emeklilik işlemleri sırasında ortaya çıkması
nedeniyle, iptal işlemleri sigortalıların telafisi olanaksız
mağduriyetlerine sebep olmaktadır;</font></font></font></span>
</span>Bu
nedenle, konu Yönetim Kurulunca incelenmiş ve isteğe bağlı sigorta
uygulamalarının aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde sürdürülmesine
karar verilmiştir. </font></font></font></span>
</span></font></font></font></span>
1- İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerden örneği ekli (Ek-1) dilekçe alınacak ve isteğe bağlı sigortalılıklarının </span>başladığı örneği ekli (Ek-2) yazıyla bildirilecektir.</font></font></font></span>
</span>2-
İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerin, isteğe bağlı
sigortalılığın başlayacağı tarihte, 506 Sayılı Kanuna veya diğer sosyal
güvenlik kuruluşlarına tabi olmaması esas olmakla birlikte, ilgililerin
isteğe sigortalığının başladığı tarihte 506 sayılı Kanuna veya diğer
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi </span>çalışmalarının
bulunduğunun aradan uzun zaman geçtikten sonra ortaya çıkması halinde,
isteğe bağlı sigortalılıkları yeni bir talep aranmaksızın, sosyal
güvenlik kuruluşlarına prim </span>ödeme halinin sona erdiği ayı takipeden aybaşından itibaren başlatılacaktır.</font></font></font></span>
</span>3- Çakışmanın, isteğe bağlı sigortanın devam ettiği süre içerisinde meydana geldiğinin sonradan tesbit edilmesi halinde;</font></font></font></span>
</span>a)
İsteğe bağlı sigorta primleri çakışma sürelerinde de düzenli olarak
ödenmiş ise,sigortalının iradesini isteğe bağlı sigortalılığını devam
ettirme yönünde kullandığı kabul edilerek,sadece çakışan di sürelerdeki
isteğe bağlı sigortalılığı iptal edilecek, diğer isteğe bağlı
sigortalılık süreleri geçerli sayılacaktır. </font></font></font></span>
</span>b)
İsteğe bağlı sigortaya devam ettiği süre içinde mecburi sigortaya tabi
olarak çalışan ve mecburi sigortaya tabi tutulduğu sürede isteğe bağlı
sigorta primini ödemediği belirlenenlerin ise iradelerini isteğe bağlı
sigortalılığın sona erdirilmesi yönünde kullandıkları kabul edilerek o
tarih itibariyle isteğe bağlı sigortalılıkları sona erecektir.Bunların
mecburi sigortalılığı sona erdikten sonra yeniden isteğe bağlı
sigortaya devam edebilmeleri, yeni bir yazılı başvuruları ile ve
başvuru tarihini izleyen ay başından itibaren mümkün olabilecektir.</font></font></font></span>
</span>4-İsteğe
bağlı sigorta priminin her ay 30 günlük tutarının ödenmesi esastır.
Ancak, ödemelerin süresi geçtikten sonra ve kısmen yapılmış olması
halinde, mahsup işlemi primi ödenmeyen en eski aydan başlamak ve prim
aslı ile gecikme zammı birlikte hesaplanmak suretiyle yapılacaktır.
Kurum veznesine veya bankaya yapılan kısmi ödemelerde gecikme zammı,
sadece prim aslının ödenmeyen bölümüne uygulanacaktır. “</font></font></font></span>
</font></font>
demektedir. Bu durumda sizin isteğe bağlı SSK ödemelerinizin hepsi geçerlidir ve emeklilik talebiniz de yasaldır. </font></font>
***SGK iyiniyetli de değil</font></font></font>
Öte yandan, eski adıyla SSK, yenide adıyla SGK sizden yıllarca isteğe bağlı primleri tahsil ederken ta ki, </span>emeklilik için tahsis talebinde bulununcaya kadar size "isteğe bağlı prim ödemelerinin dikkate alınmayacağına" </span>ilişkin
bir bilgilendirme ve uyarıda bulunmayıp, iş emeklilik zamanına
geldiğinde isteğe bağlı sigorta prim ödeme süresinden bir kısmını iptal
edip, tahsis talep başvurusunu reddetmesi Medeni Kanun’un iyiniyet
kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir.</font></font>
</font>
</font>
kısa kısa kısa</font></font>
<b style="">Remiz Laçin-</span>[/b]Bağ-Kur
borcunu ödeme durumunuz yoksa yeni bir prim affını beklemekten başka
çareniz yok demektir. Öte yandan, 15.10.2002 öncesindeki vergi
mükellefi veya şirket ortağı olduğunuz sürelerin Bağ-Kur’lu hale
getirilmesi şu anki mevzuata göre mümkün değil, bunun için de yeni bir
af beklemeniz gerekir.</span></font></font></font>
</font></font></span>
<b style="">Nuray Kıran-</span>[/b]1964
doğum yılınız, 1979 yılındaki bir günlük SSK işe girişinizden sonra ara
verip, 1998 yılında 180 gün isteğe bağlı SSK primi ödemişsiniz. 1999
yılında da öğretmen olarak göreve başlamışsınız bunlara göre, 56
yaşında toplam 7200 günle öğretmenlikten emekli olursunuz. Bu arada
sigortalı olduktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinin önemi yok. Yani,
1964 doğumunuza göre emekli edilirsiniz.</span></font></font></font>
</font></font></span>
<b style="">Cavit Alamut-</span>[/b]04.09.1966
doğum tarihiniz, 04.09.1984 şirket ortaklığınızdan dolayı bugüne kadar
Bağ-Kur’lu olmuş ve 12 inci basamaktasınız bu halde bugün emekli
olabilseydiniz alacağınız emekli aylığı yaklaşık 550 lira kadar olurdu.
Bundan sonra gönderinizde belirttiğiniz şekilde prim ödemeniz halinde
bu rakamda değişme olmaz.

Ali Tezel / Haber Türk
</span></font></font></font>