15 Eylül 2009</span>BASIN AÇIKLAMASI</span>Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı olarak, İstanbul ve Tekirdağ illerinde meydana gelen selden zarar
gören mükelleflerin durumlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun
görülmüştür. </span>

</span>

Vergi Usul Kanunu’nun 13 üncü
maddesinde mücbir sebep halleri ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep sayılan
haller nedeniyle bölge, il, ilçe mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle
mücbir sebep hali ilan etme ve vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları
tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 111 inci
maddesi de beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini uzatma yetkisi tanımıştır. </span>

</span>

8 Eylül 2009 tarihinde İstanbul ve
Tekirdağ illerinde başlayan yağmur nedeniyle meydana gelen sel felaketinden
zarar gören mükelleflerin durumu Vergi Usul Kanununca mücbir sebep hali
kapsamında değerlendirilmiştir.</span>

</span>

</span>Bu nedenle sel felaketine maruz kalan
mükelleflere, 8 Eylül 2009’da başlayıp 30 Eylül 2009 tarihine kadar vermeleri gereken
beyannamelerini Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler ile birlikte vermeleri
imkânı getirilmiştir. Aynı şekilde bu beyannameler üzerine ödenecek vergilerin
ödeme süresi de Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme süresinin bitim tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan
sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen</span>,
resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 8 Eylül 2009 ila 30 Eylül 2009
tarihlerine rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süreleri de vade tarihlerinden
itibaren 1 ay süreyle uzatılmıştır. </span>

</span>

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen
mükelleflerin, 30 Eylül 2009 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir
dilekçe ile başvurmaları ve başvuru sırasında selden zarar gördüklerini ispat
eden belgeleri (itfaiye raporu, polis tutanağı gibi) ibraz etmeleri
gerekmektedir.</span>

</span>

Kamuoyuna saygı
ile duyurulur.</span>

</span></span>

Gelir İdaresi Başkanlığı

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/use...lt15092009.htm
</span>